SOU 1999:1
Nya förmånsrättsregler
SOU 1999:2
Steriliseringsfrågor i Sverige 1935-1975 - Ekonomisk ersättning
SOU 1999:3
Yrkesfiskets konkurrenssituation
SOU 1999:4
God sed i forskningen
SOU 1999:5
Effektiva värme och miljölösningar
SOU 1999:6
Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet
SOU 1999:6
Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet betänkande
SOU 1999:7
Märk Väl!
SOU 1999:8
Invandrarskap och medborgarskap - dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:9
Att slakta ett får i Guds namn - om religionsfrihet och demokrati
SOU 1999:10
Demokratins förgörare
SOU 1999:11
Bör demokratin avnationaliseras?
SOU 1999:12
Elektronisk Demokrati
SOU 1999:13
Etik och demokratisk statskonst
SOU 1999:14
Den framtida kommersiella lokalradion
SOU 1999:15
Nytt system för prövning av hyres- och arrendemål
SOU 1999:16
Ökad rättssäkerhet i asylärenden
SOU 1999:17
Garantipension eller Bosättningstillägg - för personer födda år 1937 eller tidigare
SOU 1999:18
Frågor till det industriella samhället
SOU 1999:19
Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv : ändringar i varumärkeslagen : delbetänkande
SOU 1999:20
Final report "Sweden and Jewish Assets"
SOU 1999:20
Slutrapport "Sverige och judarnas tillgångar"
SOU 1999:21
Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet
SOU 1999:22
Den skyddade provinsen - En essä om demokratins värde och värdighet
SOU 1999:23
Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet
SOU 1999:24
EG:s strukturstöd - Ny organisation för de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen
SOU 1999:25
Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169
SOU 1999:26
Införsel av beskattade varor
SOU 1999:27
DELTA utredningen
SOU 1999:28
Kontantmetod för småföretagare
SOU 1999:29
Internationell konflikthantering - att förbereda sig tillsammans
SOU 1999:29
Internationell konflikthantering - att förbereda sig tillsammans
SOU 1999:29
Internationell konflikthantering att förbereda sig tillsammans
SOU 1999:29
Internationell konflikthantering att förbereda sig tillsammans
SOU 1999:30
Yttrandefriheten och konkurrensen
SOU 1999:31
Tillsyn över advokater m.m.
SOU 1999:32
Utvecklingssamarbete på rättsområdet
SOU 1999:33
Bo tryggt - Betala rätt - Särskilda boendeformer för äldre samt avgifter för äldre- och handikappomsorg
SOU 1999:34
Svenskt medborgarskap
SOU 1999:35
Fastighetsmäklarlagen - effektivare tillsyn
SOU 1999:36
Likvidation av aktiebolag
SOU 1999:37
Underrättelsetjänsten -en översyn
SOU 1999:38
Följdleveranser i samband med export av krigsmateriel
SOU 1999:39
Vuxenutbildning för alla? Andra året med Kunskapslyftet
SOU 1999:40
Demokratin i den offentliga sektorns förändring : dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:41
Bevara dokumentärfilmens kulturarv
SOU 1999:42
Ny luftfartslag
SOU 1999:43
Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet betänkande
SOU 1999:44
Öppen elmarknad
SOU 1999:45
Slutförvaring av kärnavfall - Kommunerna och platsvalsprocessen. Rapport från Nationelle samordnaren på kärnfallsområdet
SOU 1999:46
Ökade socialbidrag - en studie om inkomster och socialbidrag åren 1990 till 1996
SOU 1999:47
Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet
SOU 1999:48
Lära av Estonia
SOU 1999:49
Invandrare som företagare - För lika möjligheter och ökad tillväxt
SOU 1999:50
Skyddsjakt på varg - Betänkande från Rovdjursutredningen
SOU 1999:51
Smittskydd, samhälle och individ
SOU 1999:52
Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer
SOU 1999:53
Ekonomisk brottslighet och sekretess
SOU 1999:54
En ny tullag
SOU 1999:55
Konvergens och förändring Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna
SOU 1999:56
Globaliseringen och demokratin dokumentation från ett seminarium
SOU 1999:57
Rikstrafiken - en ny myndighet
SOU 1999:58
Löser juridiken demokratins problem?
SOU 1999:59
Begränsad fastighetsskatt
SOU 1999:60
Kundvänligare taxi
SOU 1999:61
Brottsförebyggande arbete i landets kommuner
SOU 1999:62
Bilen, miljön och säkerheten
SOU 1999:63
Att lära och leda - En lärarutbildning för samverkan och utveckling
SOU 1999:64
Representativ demokrati
SOU 1999:65
Barnombudsmannen - företrädare för barn och ungdomar
SOU 1999:66
God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården
SOU 1999:67
Kärnavfall : metod - plats - miljökonsekvens : KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98
SOU 1999:68
Katastrofbranden i Göteborg Drabbade - Medier - Myndigheter
SOU 1999:69
Individen och arbetslivet
SOU 1999:70
Gentekniknämnden
SOU 1999:71
Oseriösa Bostadsförmedlare
SOU 1999:72
Boendesociala effekter av konkurser och rekonstruktioner - bostadsrättsföreningar och egnahem
SOU 1999:73
Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter
SOU 1999:74
Demokratin och det gemensamma bästa
SOU 1999:75
Rätt plats för vindkraften - Slutbetänkande från Vindkraftsutredningen
SOU 1999:76
Maktdelning
SOU 1999:77
Demokrati och medborgarskap
SOU 1999:78
Jordbruk och miljönytta
SOU 1999:79
Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga
SOU 1999:80
Demokratiopinioner
SOU 1999:81
Förhandlingsersättning till hyresgästorganisation
SOU 1999:82
Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker m.m.
SOU 1999:83
Globalisering
SOU 1999:84
Civilsamhället
SOU 1999:85
Bredband för tillväxt i hela landet
SOU 1999:86
PCn är död - länge leve PCn! Nya möjligheter för Sverige
SOU 1999:87
Vagnbolag för järnvägen
SOU 1999:88
Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme
SOU 1999:89
Statsbidrag till handikapporganisationer
SOU 1999:90
Narkotikastatistik - Om samhällets behov av information om narkotikastatistik
SOU 1999:91
En översyn av jämställdhetslagen
SOU 1999:91
En översyn av jämställdhetslagen
SOU 1999:92
Premiär för personval
SOU 1999:93
Det unga folkstyret
SOU 1999:94
Förmåner och ökade levnadskostnader
SOU 1999:95
Småskalig elproduktion samt mätning och debitering av elförbrukning
SOU 1999:96
Statistikreformen Utvärdering och förslag till utveckling
SOU 1999:97
Socialtjänst i utveckling
SOU 1999:98
Likvärdiga villkor?
SOU 1999:99
Översyn av stiftelsen för internationell rapportering av läkemedelsbiverkningar
SOU 1999:100
Bibeln - texterna
SOU 1999:101
Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister
SOU 1999:102
Ansvarsfördelning för internationella program på utbildnings- och ungdomsområdet
SOU 1999:103
Regionreform på försök : första stegen mot en ny regional samhällsorganisation : rapport från Jörgen Johansson till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
SOU 1999:104
Nya samboregler
SOU 1999:105
Skatt - Tull - Exekution - Normer för behandling av personuppgifter
SOU 1999:106
Konsumenter och IT - en utredning om datorer, handel och marknadsföring
SOU 1999:107
Nya mål 3 för utveckling av de mänskliga resurserna i arbetslivet
SOU 1999:108
Handläggning av ungdomsmål en utvärdering av 1995 års ungdomsmålsreform
SOU 1999:109
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
SOU 1999:110
Ledande forskning - för säkerhets skull
SOU 1999:111
Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet
SOU 1999:112
Civilsamhället som demokratins arena
SOU 1999:113
Medborgarnas erfarenheter
SOU 1999:114
Mat som medicin
SOU 1999:115
Handel med gas i konkurrens
SOU 1999:116
Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater : rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
SOU 1999:117
IT i demokratins tjänst
SOU 1999:118
Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken - utvärdering av försöksverksamheten
SOU 1999:119
Utvärderingen av KY
SOU 1999:120
Från en art till en annan - transplantation från djur till människa
SOU 1999:121
Avkorporativisering och lobbyism konturerna till en ny politisk modell
SOU 1999:122
KY Kvalificerad yrkesutbildning
SOU 1999:123
Mötesplats för form och design
SOU 1999:124
Konsumentprisindex
SOU 1999:125
Anslaget för näringslivsutveckling i Östersjöregionen
SOU 1999:126
Politikens medialisering
SOU 1999:127
Gröna nyckeltal - följ den ekologiska omställningen. Betänkande från Miljövårdsberedningen
SOU 1999:128
Ja till fyrverkerier - men med färre skador
SOU 1999:129
Demokratins estetik
SOU 1999:130
Demokratins trotjänare - lokalt partiarbete förr och nu
SOU 1999:131
Marknaden som politisk aktör
SOU 1999:132
Valdeltagande i förändring
SOU 1999:133
Kommunkontosystemet och rättvisan - momsen, kommunerna och konkurrensen
SOU 1999:134
Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige
SOU 1999:135
Stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola
SOU 1999:136
Personval 1998 En utvärdering av personvalsreformen
SOU 1999:137
Hälsa på lika villkor/andra steget mot nationella folkhälsomål
SOU 1999:138
Från Call Center till kontaktcenter
SOU 1999:139
Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt
SOU 1999:140
Ett nytt resegarantisystem
SOU 1999:141
Från Kunskapslyftet till en Strategi för Livslångt Lärande
SOU 1999:142
Miljöbalksutbildningen - dokumentation, utvärdering och förslag. Betänkande av Kommittén om utbildning inför ikraftträdandet av
SOU 1999:143
Rapport om förskrivningsregler - Förtydligande om gällande regler för att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen
SOU 1999:144
Demokrati på remiss
SOU 1999:145
Nordisk miljömärkning - det statliga engagemanget
SOU 1999:146
Rovdjursutredningen - Slutbetänkande om en sammanhållen rovdjurspolitik
SOU 1999:147
Effektivare förverkandelagstiftning
SOU 1999:148
På de boendes villkor - allmännyttan inför 2000-talet
SOU 1999:149
Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster
SOU 1999:150
Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970
SOU 1999:151
Citizen Participation in European Politics