SOU 1934:1
Arbetslöshetsutredningens betänkande
SOU 1934:2
Arbetslöshetsutredningens betänkande
SOU 1934:3
1933 års teaterutrednings betänkande
SOU 1934:4
Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av försöksverksamheten på växt- och trädgårdsodlingens område
SOU 1934:5
Betänkande med förslag angående frågan om lämpliga åtgärder till skydd för sjömän vid besök i utländska hamnar
SOU 1934:6
Utredning med förslag om åtgärder för åstadkommande av billiga egnahemsbyggnader
SOU 1934:7
Betänkande i fråga om inrättande av ett institut för medellång och långfristig kreditgivning åt företag inom näringslivet
SOU 1934:8
Betänkande med förslag till sjöarbetstidslag
SOU 1934:9
Medicinalstyrelsens förslag till nya författningsbestämmelser angående statsbidrag till avlöning åt distriktssköterskor m. m
SOU 1934:10
Utlåtanden över utredningen angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m
SOU 1934:11
Utredning angående åtgärder för bekämpande av ungdomsarbetslösheten
SOU 1934:12
Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2,Bd 4, Bilagor,Penningpolitik, offentliga arbeten, subventioner och tullar som medel mot arbetslöshet : bidrag till expansionens teori /
SOU 1934:13
Stadshypotekssakkunnigas betänkande med förslag till förordningar angående Konungariket Sveriges stadshypotekskassa samt angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m
SOU 1934:14
Undersökningar angående det sociala hjälpklientelet
SOU 1934:15
Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av lantbruksprodukter m. m. för statens och kommunala inrättningars behov
SOU 1934:16
Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m
SOU 1934:17
Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement samt för byggnadsverk av betong och armerad betong
SOU 1934:18
Betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen
SOU 1934:19
Pensionsförsäkringsreformen kortfattad framställning av 1928 års pensionsförsäkringskommittés förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen
SOU 1934:20
Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av inhemskt bränsle för statens stationära anläggningar m. m.
SOU 1934:21
1933 års teaterutrednings betänkande. D. 2,
SOU 1934:22
Betänkande angående den slutna kroppssjukvården i riket jämte vissa därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1934:23
Betänkande med förslag angående bemanning av svenska fartyg
SOU 1934:24
Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
SOU 1934:25
Förslag till alternativa koraler för vissa av Nya psalmer
SOU 1934:26
Utredning i fråga om användandet av Postsparbankens medel
SOU 1934:27
Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet
SOU 1934:28
Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. D. 3,
SOU 1934:29
Betänkande rörande familjepensionering för tjänstemän vid den civila statsförvaltningen och för arbetare i statens tjänst
SOU 1934:30
Utlåtanden över Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m. (Trettonmannakommissionens betänkande)
SOU 1934:31
Betänkande angående omorganisation av landsfogdetjänsterna
SOU 1934:32
Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m
SOU 1934:33
Järnvägs- och automobiltrafik : en jämförande översikt
SOU 1934:34
Varutrafiken med bil samt Statistisk och kartografisk översikt av totala varutrafiken till och från Stockholm under maj månad 1932
SOU 1934:35
Betänkande med utredning och förslag angående sänkning av läkemedelspriserna, revision av apoteksvarustadgan m. m
SOU 1934:36
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande frihamnsväsendet
SOU 1934:37
Betänkande med förslag till förordning angående statens lånefond för sekundärlån mot inteckning i jordegendom, m. m.
SOU 1934:38
Betänkande angående arbetsfördelning m. m. för tulltaxerings- och kontorsgöromål vid Tullverket
SOU 1934:39
Betänkande med förslag till spritdrycksförordning m.m
SOU 1934:40
Utredning och förslag rörande de extra ordinarie lärarnas vid de allmänna läroverken anställningsförhållanden m. m.
SOU 1934:41
Utredning och förslag angående en förbättrad ställning för ämnena latin och grekiska vid de allmänna läroverken
SOU 1934:42
Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom allmänna civilförvaltningen
SOU 1934:43
Betänkande med förslag angående avsättningen av smör och andra fettämnen av inhemskt ursprung
SOU 1934:44
Allmänna arbeten för arbetslöshetens bekämpande i Sverige 1929-1934 redogörelse
SOU 1934:45
Betänkande med förslag till kungörelse om lån till jordbrukare för genomförande av ackord m. m.
SOU 1934:46
Betänkande med förslag rörande lotsverkets personalfråga och därmed sammanhängande förhållanden
SOU 1934:47
Betänkande och förslag angående statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m
SOU 1934:48
Utredning rörande reguljär luftfart samt luftfartsmyndighetens organisation
SOU 1934:49
Betänkande med förslag till tjänstepensionsreglemente för befattningshavare vid försvarsväsendet
SOU 1934:50
Utredning angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen
SOU 1934:51
Statskontorets utlåtande angående undantag från tillämpningen av tjänstepensionsreglementet för arbetare
SOU 1934:52
Betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m
SOU 1934:53
Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m
SOU 1934:54
Betänkande angående tryckfrihetsprocessens ombildning
SOU 1934:55
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lagstiftning angående skogsfångs- och mulbetesservitut
SOU 1934:56
Betänkande och förslag rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt m. m.