Prop. Prop/1896:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1896:2
angående porto¬ förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket
Prop. Prop/1896:3
angående dispo¬ sition af ett jordområde i Djeknelvytteroten i Avesta socken af Kopparbergs län
Prop. Prop/1896:4
angående be¬ redande af lånemedel till utveckling af statens telefon¬ väsende
Prop. Prop/1896:5
med förslag till förordning angående blindundervisningen
Prop. Prop/1896:6
angående dispo¬ sition af förra hospitalslägenheten Den tomt vid Säby- gatan i Land skr onaD
Prop. Prop/1896:7
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jemn äg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1896:8
angående disposi¬ tion af länsmansbostället 1/4 mantal Galtabäck n:o 1 Fösingsgård i Kronobergs län
Prop. Prop/1896:10
angående en sär¬ skild tillägg sb evillning för år 1897
Prop. Prop/1896:11
angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond
Prop. Prop/1896:12
med förslag till lag om upphäfvande af föreskrifterna angående borgare¬ ed
Prop. Prop/1896:13
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 kap. 10 § strafflagen, lag angående ändrad lydelse af 35 § strafflagen för krigsmagten och lag angående ändring i 11 § 9 punkten af förordningen om nya strafflagens införande och hvad i afseende derå iakttagas skall den 16 februari 1864
Prop. Prop/1896:14
med förslag till lag angående allmänt tingssammanträdes likställighet i vissa fall med häradsting, lag angående ändring i vissa fall af tiden för insändande af förteckning å lagfarter, lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 § ärfdabalken och lag angående ändrad lydelse af 8 kap. 1 § giftermålsbalken
Prop. Prop/1896:15
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 99, 101 och 108 §§ utsökning slag en den 10 augusti 1877
Prop. Prop/1896:17
angående för¬ säljning till Hallsbergs stationssamhälle af ett jordområde från förra militieb o stället Berg n:o 1 i Örebro län
Prop. Prop/1896:19
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser angående god man för frånvarande delegare i dödsbo
Prop. Prop/1896:20
angående godkän¬ nande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Kristinehamns hospital för Vermlands läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke
Prop. Prop/1896:21
angående ett tillägg till lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1896:22
med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98, 109 och 111 §§ regerings¬ formen samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ riksdagsordningen
Prop. Prop/1896:23
med förslag till ändrad lydelse af 2 § 4:o och 3 § 10:o tryckfrihets¬ förordningen
Prop. Prop/1896:24
med förslag till lag om rätt till fiske, lag angående förändrad lydelse af 24 kap. 14 § strafflagen och lag angående förändrad lydelse af 6 och 24 §§ i förordningen om jordegares rätt öfver vattnet å hans grund den 30 december 1880
Prop. Prop/1896:25
om ändrad lydelse af § 25 i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 24 maj 1855
Prop. Prop/1896:26
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. regementsläkaren A. F. Ståls enka Charlotta Theresia Stål, född Petterson
Prop. Prop/1896:27
angående förhöjning i vissa fall af de vid statens jernvågstrafik anståide han¬ vakters löneförmåner
Prop. Prop/1896:28
med förslag till förordning angående köttbesigtnings- och slagttvång m. m.
Prop. Prop/1896:29
angående för- o säljning af förra komministersbostället i Als församling af Kopparbergs län
Prop. Prop/1896:30
angående pension å allmänna indragning sstaten åt läroverksadjunkten o B.' F. J. Aboms enka och barn
Prop. Prop/1896:31
angående af- lösen af ett årligt lönebidrag till musikläraren vid all¬ männa läroverket i Linköping
Prop. Prop/1896:32
angående upplåtelse till tomt för skolhus af ett område å Tierps södra härads¬ allmänning i Upsala län
Prop. Prop/1896:33
angående efter¬ skänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter snickaren Per Gustaf Rilén
Prop. Prop/1896:34
angående under¬ stöd till kolonien Hall
Prop. Prop/1896:35
angående 'upplåtelse till skjutfält af en del af kronoparken Göta- ström i Toftory ds socken, östbo härad och Jönköpings län
Prop. Prop/1896:36
angående upp¬ låtelse till Jemtlands fältjägareregementes mötesplats af mark, tillhörig f. d. militiebostället Kungsgården N:o 1 i Jemtlands län
Prop. Prop/1896:37
med förslag till lag om hemmansklyfning, egostyckning och j or dafsöndring, lag angående ändrad lydelse af 3, 58 och 69 §§ i stadgan om skiftesverket i riket den 9 november 1866, lag om ändrad lydelse af 6 § i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875 och lag om ändrad lydelse af 58 § i förordningen angående inteck¬ ning i fast egendom den 16 juni 1875
Prop. Prop/1896:38
angående än¬ dring i gällande bestämmelser i fråga om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket
Prop. Prop/1896:39
angående anslag af allmänna medel till döfstimskoldistrikt, som till enskild under¬ visningsanstalt öfverlemnat sinnesslött döfstumt barn
Prop. Prop/1896:40
med förslag till lag om ändrad lydelse af §§ 2 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863
Prop. Prop/1896:41
med förslag till ändrad lydelse af §§ 14, 17 och 25 riksdagsordningen
Prop. Prop/1896:42
angående af¬ löning åt tjenstemän vid Vadstena hospital och asyl
Prop. Prop/1896:43
angående an¬ visande af medel för komplettering sarbeten å Vestkust- banan
Prop. Prop/1896:44
angående ändring af vissa i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 meddelade bestämmelser beträffande förvaltningen af kro¬ nans jordbrulcsdomäner
Prop. Prop/1896:45
angående disposi¬ tionen af förra militiebostället mantal Ede n:o 1 jemte Skarpåslägden n:o 1, en äng, i Jemtlands län
Prop. Prop/1896:46
angående dis¬ positionen af förra militiebostället 1 mantal Hunnebo n:o 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1896:47
angående öfver¬ lemnande till Stockholms stad af den s. k. Ryssgärden i samma stad
Prop. Prop/1896:48
angående förändrad lydelse af § 17 mom. 1 värnpligtslagen
Prop. Prop/1896:49
angående afsöndring af ett område från Eskilstuna kungsladugård i Söder¬ manlands län till plats för skolhus
Prop. Prop/1896:50
angående jord- afsöndring från indragna militiebostället Underslös i Göteborgs och Bohus lön
Prop. Prop/1896:51
angående statsanslag för reparation af kapell i Muonionalusta kapellag m. m
Prop. Prop/1896:52
angående införande af elektrisk belysning vid Karl Gustafs stads gevärs¬ faktori
Prop. Prop/1896:53
angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1896:54
angående ut¬ vidgning af Kristinehamns hospitals område
Prop. Prop/1896:55
angående bevil¬ jande af ett räntefritt lån för uppförande af ny läro- verksbyggnad i Östersund
Prop. Prop/1896:56
om beviljande af ett extra anslag för år 1897 till gymnastiska central¬ institutet
Prop. Prop/1896:57
angående för- o säljning af nuvarande kyrkoherdebostället i Amåls stads- och landsförsamlingars pastorat samt byggande af ny o prestgård i Amåls stad
Prop. Prop/1896:58
angående beviljande af statsbidrag för ny reglering af viss del af Mariestad i följd af den staden år 1895 öfvergångna brand
Prop. Prop/1896:59
angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enon- tekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1896:60
angående an¬ skaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. rn.