Dir. 2005:1
Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien
Dir. 2005:2
Uppföljning av patentskyddet för biotekniska uppfinningar
Dir. 2005:3
Kommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien
Dir. 2005:4
Tilläggsdirektiv till Alkoholinförselutredningen (S 2004:01)
Dir. 2005:5
En ny häkteslag
Dir. 2005:6
Äktenskap och partnerskap
Dir. 2005:7
Jämställdhetsintegrering i den statliga verksamheten
Dir. 2005:8
Tilläggsdirektiv till Diskrimineringskommittén (N 2002:06)
Dir. 2005:9
Tilläggsdirektiv till utredningen för en Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt (N2004:13)
Dir. 2005:10
Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd
Dir. 2005:11
Skyddsåtgärder inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga
Dir. 2005:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (Ju 2003:09)
Dir. 2005:13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bevakning av kollektivavtal (N 2004:17)
Dir. 2005:14
Tilläggsdirektiv till utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning (U 2004:04)
Dir. 2005:15
Avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg
Dir. 2005:16
Samlokalisering i master m.m. som ingår i allmänna kommunikationsnät för elektronisk kommunikation
Dir. 2005:17
Tilläggsdirektiv till Djursjukvårdsutredningen (Jo 2003:05)
Dir. 2005:18
Tilläggsdirektiv till utredningen om kontakttolkar (U 2004:05)
Dir. 2005:19
Översyn av lagen (1988:609) om målsägandebiträde
Dir. 2005:20
Tilläggsdirektiv till Sociala barn- och ungdomskommittén (S 2003:06)
Dir. 2005:21
Nationell koordinator för snabbare etablering på arbetsmarknaden för ungdomar
Dir. 2005:22
Tilläggsdirektiv till Kommittén för arbetskraftsinvandring (N 2004:09)
Dir. 2005:23
Tilläggsdirektiv till utredningen om finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen (Ju 2004:01)
Dir. 2005:24
Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning (U 2004:03)
Dir. 2005:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn (Jo 2004:07)
Dir. 2005:26
Löpande uppföljning av systemet för kommunalekonomisk utjämning
Dir. 2005:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fiskevårdens finansiering (Jo 2004:06)
Dir. 2005:28
Tilläggsdirektiv till utredningen En översyn av Statens personadressregister m.m. (Fi 2004:06)
Dir. 2005:29
Utvärdering av Medlingsinstitutet
Dir. 2005:30
Strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar
Dir. 2005:31
Tilläggsdirektiv till Heltidsutredningen (N 2004:10)
Dir. 2005:32
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Dir. 2005:33
Tilläggsdirektiv till Uppdragsarkeologiutredningen (Ku 2004:03)
Dir. 2005:34
Översyn av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Dir. 2005:35
Tilläggsdirektiv till 2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)
Dir. 2005:36
Modernisering av kårobligatoriet
Dir. 2005:37
Nationell bostadssamordnare
Dir. 2005:38
Tilläggsdirektiv till Timplanedelegationen (U 1999:08)
Dir. 2005:39
Tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen 2004 (2004:04)
Dir. 2005:40
Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12)
Dir. 2005:41
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
Dir. 2005:42
Översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Dir. 2005:43
Översyn av internationella organisationers ställning i Sverige
Dir. 2005:44
Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)
Dir. 2005:45
Tilläggsdirektiv till utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning (Ju 2004:02)
Dir. 2005:46
Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor
Dir. 2005:47
Tilläggsdirektiv till utredningen om Rätten till resultaten av högskoleforskningen (U 2004:08)
Dir. 2005:48
Översyn av vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Dir. 2005:49
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län
Dir. 2005:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06)
Dir. 2005:51
Straffrättsliga åtgärder mot ogentligheter rörande ersättningar och bidrag
Dir. 2005:53
Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället (Fö 2002:06)
Dir. 2005:54
Tilläggsdirektiv till Försvarsförvaltningsutredningen (Fö 2004:07)
Dir. 2005:55
Tilläggsdirektiv till utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03)
Dir. 2005:56
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott (N 2004:14)
Dir. 2005:57
Djurskydd vid hästavel m.m.
Dir. 2005:58
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Dir. 2005:59
Avidentifierade ansökningshandlingar
Dir. 2005:60
Tilläggsdirektiv till Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)
Dir. 2005:61
Ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan
Dir. 2005:62
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förarkrav för vägtransporter (N 2004:18)
Dir. 2005:63
Sveriges lantbruksuniversitets roll i det svenska högskolesystemet - sektorsrollen
Dir. 2005:64
Sanktionsavgifter inom djurskydds-, foder- och livsmedelsområdena
Dir. 2005:65
En ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning
Dir. 2005:67
Tilläggsdirektiv till Etikprövningsutredningen (U 2004:06)
Dir. 2005:68
En översyn av vissa bestämmelser i 14 och 15 kap. brottsbalken ur ett IT-perspektiv
Dir. 2005:69
Utvärdering av kasinoverksamheten i Sverige
Dir. 2005:70
En myndighet för vuxnas lärande
Dir. 2005:71
Veterinär fältverksamhet och viss veterinär myndighetsutövning
Dir. 2005:72
Genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder
Dir. 2005:73
Tilläggsdirektiv till utredningen om resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning (U 2004:03)
Dir. 2005:74
Tilläggsdirektiv till PBL-utredningen
Dir. 2005:75
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (N 2004:19)
Dir. 2005:76
Tilläggsdirektiv till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07)
Dir. 2005:77
Alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt
Dir. 2005:78
Tilläggsdirektiv till utredningen om ny associationsrätt för försäkringsföretag
Dir. 2005:79
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet
Dir. 2005:80
Effekterna av klimatförändringar och hur samhällets sårbarhet för dessa kan minskas
Dir. 2005:81
Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)
Dir. 2005:83
Slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall
Dir. 2005:84
En myndighet för analys och utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet
Dir. 2005:85
Jordbrukets roll som bioenergiproducent
Dir. 2005:86
Ökad effektivitet enligt lagen om elektronisk kommunikation m.m.
Dir. 2005:87
Tilläggsdirektiv till utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänsten (S 2004:12)
Dir. 2005:88
Förfarandet för att bevilja eller återkalla flyktingstatus
Dir. 2005:89
Översyn av lagstiftningen mot barnpornografi
Dir. 2005:90
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet (U 2005:01)
Dir. 2005:91
Utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter
Dir. 2005:92
Översyn av Ekobrottsmyndigheten
Dir. 2005:93
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänsten (S 2004:12)
Dir. 2005:94
Översyn av integrationspolitiken
Dir. 2005:95
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande (UD 2004:05)
Dir. 2005:96
Tilläggsdirektiv till utredningen för en översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt (N 2004:13)
Dir. 2005:97
Tilläggsdirektiv till Gymnasieentreprenadutredningen (U 2004:01)
Dir. 2005:98
Tilläggsdirektiv till Inregränslagsutredningen (Fi 2004:09)
Dir. 2005:99
Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen 2004 (N 2004:12)
Dir. 2005:100
Tilläggsdirektiv till Översyn av teckenspråkets ställning (S 2003:12)
Dir. 2005:101
Utredning om förberedelserna inför en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT)
Dir. 2005:102
Tilläggsdirektiv till utredningen om Myndigheten för handikappolitisk samordning (S 2005:06)
Dir. 2005:103
Tilläggsdirektiv till utredningen om orkesterverksamheten i Sverige (Ku 2004:06)
Dir. 2005:104
Den framtida organisationen av verksamheterna vid Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, m.m.
Dir. 2005:105
Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)
Dir. 2005:107
Detaljhandel med nikotinläkemedel
Dir. 2005:108
Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet
Dir. 2005:109
Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen (Ju 2005:01)
Dir. 2005:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg (S 2005:03)
Dir. 2005:111
Översyn av scenkonstens dokumentation
Dir. 2005:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m. (N2005:01)
Dir. 2005:113
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
Dir. 2005:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljölagen (N 2004:11)
Dir. 2005:115
Föräldraskap vid assisterad befruktning
Dir. 2005:116
Allmännyttans villkor och förutsättningar
Dir. 2005:117
Den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden
Dir. 2005:118
Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av kårobligatoriet (U 2005:05)
Dir. 2005:119
Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. (UD 2004:09)
Dir. 2005:120
Tilläggsdirektiv till Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
Dir. 2005:121
Genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Dir. 2005:122
Tilläggsdirektiv till Aktiekontrolluppgiftsutredningen (Fi 2004:16)
Dir. 2005:123
Tilläggsdirektiv till Idrottsskattekommittén (Fi 2004:12)
Dir. 2005:124
Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden
Dir. 2005:125
Tilläggsdirektiv till Alkoholkommittén (S 2001:02)
Dir. 2005:126
Tilläggsdirektiv till En nationell narkotikasamordnare (S 2002:03)
Dir. 2005:127
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (S 2005:05)
Dir. 2005:130
Förstärkt skydd för tystnadsplikt för ombud i patenträttsliga frågor m.m.
Dir. 2005:131
Tilläggsdirektiv till 24-timmarsdelegationen (Fi 2003:05)
Dir. 2005:132
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
Dir. 2005:133
Utredning om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål
Dir. 2005:134
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet
Dir. 2005:135
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet (U 2005:01)
Dir. 2005:136
Nytt tandvårdsstöd för vuxna
Dir. 2005:137
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt
Dir. 2005:138
Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll
Dir. 2005:139
Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01)
Dir. 2005:140
Översyn av fastighetsmäklarlagen
Dir. 2005:141
Översyn av statliga avgifter
Dir. 2005:142
Älgförvaltningen
Dir. 2005:143
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning (Fi 2005:06)
Dir. 2005:144
Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén (N 2005:13)
Dir. 2005:145
Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)
Dir. 2005:146
Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen (Ju 2004:13)
Dir. 2005:147
Översyn av expropriationslagens ersättningsregler
Dir. 2005:148
Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet (Fi 2005:09)
Dir. 2005:149
Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor
Dir. 2005:150
Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03)
Dir. 2005:151
Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen
Dir. 2005:152
Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m.