SOU 1923:1
Betänkande med förslag angående magistraternas befriande i visst avseende från ansvar för kronouppbörden m. m.
SOU 1923:2
Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar
SOU 1923:3
Spannmålsmarknadssakkunnigas betänkande den 16 januari 1923.
SOU 1923:4
Betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse samt till bestämmelser om folkskoleärendenas överflyttning från den kyrkliga till den borgerliga kommunen m. m
SOU 1923:5
Skolkommissionens betänkande. 5,
SOU 1923:6
Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen
SOU 1923:7
Statens ställning till järnvägarna i olika främmande länder : redogörelse
SOU 1923:8
Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater
SOU 1923:9
Förslag till strafflag, allmänna delen, samt förslag till lag angående villkorlig frigivning jämte motiv
SOU 1923:10
Folkomröstningsinstitutet i den schweiziska demokratien : dess förutsättningar, former och funktioner
SOU 1923:11
Utredning rörande ombyggnad av Strömsholms kanal samt utsträckning av kanalen från Smedjebacken till Ludvika
SOU 1923:12
Betänkande och förslag angående det ecklesiastika arrendeväsendet
SOU 1923:13
Vägkommissionens betänkanden. 4,
SOU 1923:14
Betänkande med förslag till avtal rörande Stockholms bangårdsfråga
SOU 1923:15
Försvarsrevisionens betänkande
SOU 1923:16
Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende.
SOU 1923:17
Försvarsrevisionens betänkande
SOU 1923:18
Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande
SOU 1923:19
Betänkande angående decisiv folkomröstning
SOU 1923:20
Folkomröstningsinstitutet utanför Schweiz och Förenta Staterna
SOU 1923:21
Betänkande angående ordnandet av Stockholms förortsbanefråga
SOU 1923:22
Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster
SOU 1923:23
Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 25 maj 1894 angående jordfästning m. m
SOU 1923:24
Utredning angående lämpliga distributionssystem för landsbygdselektrifiering
SOU 1923:25
Inventering av odlingsjord längs inlandsbanan från Ströms södra sockengräns till Storuman
SOU 1923:26
1921 års pensionskommittés betänkande. 2,
SOU 1923:27
Underdånigt betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare i domsagorna m. m.
SOU 1923:28
Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående tillverkning av brännvin m. m.
SOU 1923:29
Den industriella demokratiens problem
SOU 1923:30
Den industriella demokratiens problem. 2,
SOU 1923:31
Den svenska mekaniska verkstadsindustriens utveckling intill krigsutbrottet : utredning
SOU 1923:32
Sveriges bryggeriindustri utredning
SOU 1923:33
Garveriindustriens produktionsförhållanden utredning
SOU 1923:34
Kvalitetsfrågan hos det svenska vetet utredning
SOU 1923:35
Samorganisation av Riksdagsbiblioteket och den centrala statsförvaltningen i bok- och biblioteksavseende utredning med förslag
SOU 1923:36
Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare jämte förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare
SOU 1923:37
Översiktstabeller angående den svenska industriens utveckling 1891-1920 jämte anmärkningar
SOU 1923:38
Efterskrift till Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922
SOU 1923:39
Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922 P. M.
SOU 1923:40
Jordkommissionens betänkanden
SOU 1923:41
Skolkommissionens betänkande. 6,
SOU 1923:42
Lagerhus- och kylhuskommitténs betänkanden. 2,
SOU 1923:43
Förslag till tullstadga jämte motivering
SOU 1923:44
De svenska järn- och metallmanufakturindustriernas utveckling med särskild hänsyn till förhållandena vid tiden närmast före världskrigets utbrott utredning
SOU 1923:45
Undersökning angående jordegendomsvärdenas utveckling i Sverige och vissa främmande länder
SOU 1923:46
Sammandrag av yttranden över Stadsplanelagskommitténs Betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar som därmed hava samband samt Bostadskommissionens betänkande med förslag till byggnadsstadga.
SOU 1923:47
Kommunikationsverkens lönekommitté. 5,
SOU 1923:48
Anvisningar rörande vissa åtgärder för möjliggörande av ökad spannmålsbelåning från jordbrukarnas sida
SOU 1923:49
Statens ställning till järnvägarna i Sverige med särskild hänsyn till inlösningsfrågan : redogörelse
SOU 1923:50
Redegørelse fra det af de danske, norske og svenske Kraftoverføringskommissioner nedsatte elektrotekniske Udvalg angaaende elektrisk Kraftoverføring fra Norge til Danmark.
SOU 1923:51
Förslag angående lapparnas renskötsel m.m
SOU 1923:52
Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt till instruktion för nomadskolinspektören
SOU 1923:53
Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922.
SOU 1923:54
Betänkande angående regelbunden automobiltrafik samt angående maskinell vägtrafik i de nordliga länen
SOU 1923:55
Betänkande och förslag angående statsbidrag till uppförande av byggnader för folkskoleväsendet i riket
SOU 1923:56
Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande
SOU 1923:57
Vid virkesmätning erforderliga relationstal betänkande
SOU 1923:58
Förslag rörande tillgodogörande av kronans fiskevatten
SOU 1923:59
Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.5,
SOU 1923:60
Utredning beträffande de allmänna förutsättningarna med avseende å krafttillgångar, kraftbehov och kraftöverföring för elektrifiering av Sveriges olika kraftdistrikt.
SOU 1923:61
Utredning och förslag angående de enskilda järnvägarnas bokföring : enligt av Kungl. Maj:t den 30 nov. 1922 givet uppdrag
SOU 1923:62
Betänkande angående ordnandet av kvinnliga befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden m. m.
SOU 1923:63
Handledning vid utarbetandet av brandordningar för städer, köpingar och municipalsamhällen.
SOU 1923:64
V.P.M. med utkast till lag om gruppbolag för enskilda järnvägar.
SOU 1923:65
Förbättrade sjöfartsförbindelser mellan Sverige och Finland utredning angående de tekniska och ekonomiska möjligheterna och villkoren för en statlig ångfärjeförbindelse eller annan statsdriven eller statsgaranterad sjöfartsförbindelse
SOU 1923:66
Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande. Senare delen
SOU 1923:67
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gävleborgs län
SOU 1923:68
Yttrande och förslag i fråga om revision av gällande avlöningsbestämmelser för statsdepartement m. fl. verk
SOU 1923:69
Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt
SOU 1923:70
Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt. D. 2,
SOU 1923:71
Betänkande och förslag angående förvaltningen av kyrkofonden och övriga till prästerskapets avlöning anslagna medel
SOU 1923:72
Kort redogörelse för Elektrifieringskommitténs verksamhet samt förslag till organisation av statens verksamhet beträffande landets elektrifiering.
SOU 1923:73
Sammanknytning av de svenska och norska statsbanenäten över riksgränsen i norra Bohuslän betänkande och förslag
SOU 1923:74
Betänkande med förslag till lag om vård av sinnessjuka m. fl. författningar
SOU 1923:75
Normalreglementen för rikets sparbanker i anslutning till lagen om sparbanker den 29 juni 1923
SOU 1923:76
Förberedande utredning av vissa principer för reformering av hyresrätten
SOU 1923:77
Vägkonferensen i Stockholm den 15 och 16 oktober 1923 utredningar och anföranden vid det sammanträde, som jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande hållits inför statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet med representanter för landets länsstyrelser, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. fl.
SOU 1923:78
1922 års krigslagstiftningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 m. m