Prop. 1933:7
('med förslag till lag om bo\xad utredning och arvskifte m. m.',)
Prop. 1933:133
('angående godkännande av konvention för lösande av vissa konflikter mellan medborg ar skap slag ar m. m.',)
Prop. 1933:171
('med förslag till lag om änd\xad rad lydelse av 38 § 1 mom. samt 6i och 66 §§ kommunalskatte\xad lagen den 28 september 1928 m. m.',)
Prop. 1933:209
('med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.',)
Prop. 1933:225
('angående anslag till be\xad stridande av kostnader för krig sdomstolarnas verksam\xad het, m. m.',)
Prop. 1933:227
('med förslag till ändrad ly\xad delse av § 24 riksdagsordningen',)
Prop. Prop/1933:2
med J Örslo g till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1932/1933
Prop. Prop/1933:4
med förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § lagen den 22 juni 1911 (nr 55) om ekonomiska föreningar
Prop. Prop/1933:5
med förslag till lag örn ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m.
Prop. Prop/1933:6
med förslag till stadga om ersättnings utgående för riksdagsmannauppdragets fullgörande
Prop. Prop/1933:8
med förslag till lag om frikallelse, helt eller delvis, för vissa värn¬ pliktiga från värnpliktens fullgörande under f redstid
Prop. Prop/1933:9
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § förordningen den 11 oktober 1912 (nr 275) örn skogsvårdsavgift, m. m.
Prop. Prop/1933:10
angående utvidgad rätt till ersättning för skada av björn m. m.
Prop. Prop/1933:11
angående medgivande för Kungl. Majit att i vissa fall försälja kronoegendom m. rn.
Prop. Prop/1933:12
angående omläggning av taken å veterinärhögskolans byggnader
Prop. Prop/1933:13
med förslag till lag om an¬ vändande av viss del av de till fonden för pensionering av ci¬ vila tjänstinnehavare under budgetåret 1932jl933 inflytande medlen
Prop. Prop/1933:14
med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den internatio¬ nella arbetsorganisationens konferens är 1932 fattade beslut
Prop. Prop/1933:15
med förslag till lag om upp- hävande av 27 kap. 16 § rättegångsbalken samt 229 § utsök- ningslagen
Prop. Prop/1933:16
med förslag till lag om ändrad lydelse av 45 § i sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1933:19
angående be¬ frielse för förre lokomotivföraren E. L. Lundqvist m. fl. från skyldighet att till statens järnvägar gälda vissa skadestånds- och ersättningsbelopp
Prop. Prop/1933:20
angående anslag till grundförstärkningsarbeten å kammarrättens hus i Stockholm
Prop. Prop/1933:21
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1933:22
angående ersättande av ett från kyrkofonden utanordnat till äggsförskott för nybygg¬ nad å kyrkoherdebostället i Vallentuna församling
Prop. Prop/1933:24
angående hyresersättning åt biskop
Prop. Prop/1933:25
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 9 december 1910 (nr lil sid. 35) om emeritilöner för präster
Prop. Prop/1933:26
med förslag till lag om gäl¬ dande i visst fall ur kyrkofonden av pensionsavgift till prästerskapets änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1933:27
om gillande av den riksban¬ ken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1933:28
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1933:29
angående anslag till under¬ stöd åt kemiska stationer
Prop. Prop/1933:30
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara miner alf yndigheter å kronojord
Prop. Prop/1933:31
angående försäljning av lä¬ genheten Slantbacken å Grängesbergs granskog
Prop. Prop/1933:32
med förslag till lag med ytterligare föreskrifter örn lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av ecklesiastika boställen
Prop. Prop/1933:33
angående upplåtelse av mark från kronoparken Åsen för utvidgning av akademiska sjukhusets i Uppsala tomt
Prop. Prop/1933:34
med förslag till förordning om kvarlåtenskapsskatt m. m.
Prop. Prop/1933:35
angående åter- uppförande av ett nedbrunnet exercishus i Karlskrona m. m.
Prop. Prop/1933:36
angående pension åt en förutvarande båtsman
Prop. Prop/1933:37
angående under¬ stöd åt avlidne lotsbiträdet S. V. Sanders minder¬ åriga barn
Prop. Prop/1933:38
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden
Prop. Prop/1933:39
med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1933
Prop. Prop/1933:40
med förslag till förordning med bestämmelser örn införselmonopol å mjölk och mejeripro¬ dukter
Prop. Prop/1933:42
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 24 och 31 §§ förordningen den 1 juni 1923 (nr 140) angående tillverkning och beskattning av malt¬ drycker
Prop. Prop/1933:43
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ lagen den 6 juni 1930 (nr 202) örn begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet
Prop. Prop/1933:44
med förslag till lag om fort¬ satt giltighet av lagen den 20 juni 1924 angående förverkan¬ de i visst fall av spritdrycker och vin
Prop. Prop/1933:45
med förslag till lag an¬ gående blodundersökning i mål örn barn utom äktenskap m. m.
Prop. Prop/1933:46
angående överflyttning av vissa ordinarie ämneslärare vid kommunala mellanskof till samrealskolor
Prop. Prop/1933:47
angående särskilt statsbi¬ drag till kostnaderna för laga skifte i Karesuando kyrkby
Prop. Prop/1933:48
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1933:49
med förslag till lag om ändring i 8 § skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212)
Prop. Prop/1933:50
angående avskrivning, i sam¬ band med försäljning av kronan tillhöriga V12 mantal Vännäs nr 22 i Överkalix socken av Norrbottens län, av viss fordran
Prop. Prop/1933:51
angående anslag till bygg¬ nadsarbeten vid Offers försöksgård i Västernorrlands län
Prop. Prop/1933:53
angående för¬ säljning av vissa delar av Vännäs lägerplats
Prop. Prop/1933:54
angående utvidg¬ ning av Grytans artilleriskjut fält
Prop. Prop/1933:55
angående ned¬ läggande av Svartälvs järnväg m. m.
Prop. Prop/1933:56
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 30 juni 1913 (nr 120) örn allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1933:57
angående er¬ sättande av ett av landsfiskal förskingrat förskott
Prop. Prop/1933:59
angående förhöjning av understöd åt vissa f. d. poststationsföreståndare och f. d. lant¬ brevbärare
Prop. Prop/1933:60
med förslag till förordning örn fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkning sskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1933:61
angående uppförande och inredning av byggnad för patologiska och hygienisk-bak- teriologiska institutionerna vid universitetet i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1933:62
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:63
angående pen¬ sioner åt en indelt furir vid Skaraborgs regemente och en f. d. indelt distinktionskorpral i Hallands regemente
Prop. Prop/1933:64
angående för¬ säljning av vissa delar av Trossnäs fält i Nors socken av Värmlands län
Prop. Prop/1933:67
angående om- och tillbygg¬ nadsarbeten vid universitetsbiblioteket i Uppsala
Prop. Prop/1933:68
angående rätt för expedi- tionsvakten K. V. Sjögren att för uppflyttning i löneklass tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1933:70
angående ersätt¬ ning till Stockholms stad för viss fattigvård m. m. åt gammalsvenskbybor
Prop. Prop/1933:71
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning
Prop. Prop/1933:72
angående godkännande av en mellan Sverige och Portugal undertecknad konven¬ tion angående förlikning, rättsligt avgörande och skil¬ jedom
Prop. Prop/1933:73
angående pension åt förre järnvägsarbetaren E. A. Trygg
Prop. Prop/1933:75
angående åtgärder till soc¬ kerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1933:76
angående lån för anskaffande av samfällda jordbruk
Prop. Prop/1933:77
angående be¬ stridande från allmänna indragning sstaten av en förre volontären J. M. Kärrnell tillerkänd livränta
Prop. Prop/1933:78
angående Bisätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1933:79
angående frågan cm kon¬ trollstationer för smör
Prop. Prop/1933:80
angående anslag till ny ladugård in. m. vid statens uppfostringsan¬ stalt för sinnesslöa gossar
Prop. Prop/1933:81
angående ändrad disposition av medel, anvisade till anskaffning av stabilisering sanordning ar för flygplan
Prop. Prop/1933:82
angående uppförande och inredning av byggnad, inrymmande lokaler för tekniska högskolans kansli samt laboratorium för byggnadsstatik m. m.
Prop. Prop/1933:83
angående om- och tillbygg¬ nadsarbeten vid universitetetsbiblioteket i Lund
Prop. Prop/1933:84
nied förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 17 juni 1932 (nr 244) örn fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet
Prop. Prop/1933:85
med förslag till lag om tillägg till lagen den 28 maj 1886 angående eftersökan¬ de och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter samt örn ändring i lagens överskrift
Prop. Prop/1933:86
angående nedskrivning av ett S. Holmgren, Vilhelmina, beviljat lån för anordnande av kalk- tillverkning
Prop. Prop/1933:87
angående för¬ ändring i avseende å löneställning och antal beträf¬ fande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten- fallsverk m. m.
Prop. Prop/1933:88
angående upp- rivning av bispåret Lövlid—Holrnselehamn vid sta¬ tens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1933:89
angående avlösning av arrende rätten till Lindhovs kungsgård i Hallands län
Prop. Prop/1933:90
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen den 27 juni 192A (nr 321) angående införande av lagen örn förmynderskap
Prop. Prop/1933:91
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:92
angående anslag till ackords¬ lån och stödlån åt jordbrukare
Prop. Prop/1933:93
angående viss utvidgning av tjänstemannasamhället vid Mörby m.m
Prop. Prop/1933:94
angående arvode till leda¬ möter av allmänt kyrkomöte
Prop. Prop/1933:95
angående ökade lokaler för länsstyrelserna i Hallands och Örebro län
Prop. Prop/1933:96
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1933:97
med förslag till förord¬ ning om upphävande av stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911 (nr 63)
Prop. Prop/1933:98
angående bidrag till skjuts¬ entreprenader m. m.
Prop. Prop/1933:99
med förslag till kungö¬ relse om upphävande av § 5 i stadgan den 8 juni 1917 (nr 474) angående hotell- och pensionatrörelse
Prop. Prop/1933:100
med förslag om ändring i vissa delar av allmänna resereglementet den 27 juni 1929 (nr 210)
Prop. Prop/1933:101
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 11 juli 1919 (nr 406) angående försäljning av pilsner dricka
Prop. Prop/1933:102
med förslag till lag om ändrad lydelse av 23 § i lagen den 20 juni 1924 om landsting
Prop. Prop/1933:103
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 och 9 §§ i lagen den 2 juli 1915 (nr 261) angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivning slag en), m. m.
Prop. Prop/1933:104
angående anslag för de statsunderstödda växtförädling sanstalterna
Prop. Prop/1933:105
angående anslag till uppförande av byggnader för statens bakteriolo¬ giska laboratorium
Prop. Prop/1933:106
angående bidrag av statsmedel till pensioner åt dels avlidne kriminal¬ konstapeln O. F. Forsells änka, dels ock förre kri¬ minalkonstapeln S. V. Blomberg
Prop. Prop/1933:108
angående rätt för förra folkskollärarinnorna Ebba Linnéa Sandberg och Anna Vendela Lekander, född Brovall, till viss tjänstårsberäkning för pension
Prop. Prop/1933:109
angående pension åt me¬ jerskan vid skyddshemmet åkerbrukskolonien Hall Amanda Fredrika Edlund
Prop. Prop/1933:110
angående avlös¬ ning av rekognitionsavgifter till Danviks hospital
Prop. Prop/1933:111
om vissa ändringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogade åldersförteck¬ ningen
Prop. Prop/1933:112
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1933:113
angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å, lån från odling slånefon¬ den och statens av dikning slånefond
Prop. Prop/1933:114
angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar av kronoegendom
Prop. Prop/1933:115
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1933ll93å åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1933:117
angående läroverksadjunk¬ ten F. V. Arfwidssons tjanstårsier åkning
Prop. Prop/1933:118
angående pensions! örbätt- ring åt vissa anställning skärare vid flottans varv
Prop. Prop/1933:119
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. och 22 § 2 mom. förordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmonopol å tobaks- tillverkningen i riket
Prop. Prop/1933:120
om godkännande av viss ändring av den mellan Sverige och Finland den 10 maj 1927 avslutade konventionen angående ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne och Muonio älvar
Prop. Prop/1933:121
angående beredande av del¬ aktighet i statens pensionsanstalt åt lärare vid Svenska röda korsets barnhem för friska barn från tuberkulösa familier samt Evangeliska fosterlandsstiftelsens barnhem i Hillsand i Ströms församling
Prop. Prop/1933:122
angående god¬ kännande av avtal mellan kronan och Landskrona stad om försäljning av vissa markområden till sta¬ den m. m.
Prop. Prop/1933:123
angående under¬ stöd åt efterlevande till vissa vid en flygolycka om¬ komna befattningshavare
Prop. Prop/1933:125
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken ut¬ givna sedlar med guld
Prop. Prop/1933:126
angående upplåtelse av vissa områden till Kiruna municipalsamhälle
Prop. Prop/1933:127
angående befrielse från tull¬ avgift för ett här i riket förolyckat tyskt luftfartyg
Prop. Prop/1933:128
angående försäljning av statens spannmålslagerhus i Vara
Prop. Prop/1933:129
angående anslag för an¬ skaffande av ett isbrytande undersöknings- och bevaknings- farty g för havsfiskets behov
Prop. Prop/1933:130
angående undersöknings- och förberedande gruvarbeten inom Västerbottens län m. m.
Prop. Prop/1933:131
angående an¬ slag för ordnande av viss förläggning för samvets- ömma värnpliktiga
Prop. Prop/1933:132
angående mark¬ byte mellan kronan och Malmö stad för utvidgning av Bulltofta flygplats
Prop. Prop/1933:134
angående godkännande av vissa med främmande makter avslutade överens¬ kommelser örn befrielse från värnplikt i vissa fall av dubbelt medborgarskap m. m.
Prop. Prop/1933:135
angående understöd åt efter¬ levande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:136
angående pensions!förbätt¬ ring åt f. d. förrådsvaktmästaren vid Jönköpings-Kalmar rege¬ mente F. F. Svensson
Prop. Prop/1933:137
angående pensions förbätt¬ ring åt överkonstapeln, tillika poliskommissarien vid flottans poliskår i Karlskrona M. A. Wiberg
Prop. Prop/1933:138
angående upphörande av pensionsrätt för vissa lärare vid de högre militärläroverken
Prop. Prop/1933:139
angående försäljning till Höganäs-Billesholms aktiebolag av viss kronan tillhörig mark
Prop. Prop/1933:140
angående vissa åtgärder, avseende hjälp åt egnahemslåntagare
Prop. Prop/1933:141
angående fastställande av särskilda pensionsunderlag för befattningshavare vid naviga¬ tionsskolorna
Prop. Prop/1933:142
angående förlag för un¬ derstöd åt enskilda järnvägar
Prop. Prop/1933:143
angående bemyn¬ digande för Kungl. Majit att besluta i fråga örn vissa postavgifter
Prop. Prop/1933:144
angående överlåtelse på Visby stad av Kungl. Maj:t och kronan tillkommande rätt till vissa av Visby högre allmänna läroverk dispo¬ nerade tomter med därå uppförda byggnader
Prop. Prop/1933:146
angående understöd åt två förutvarande lärarinnor vid privatläroverks småskolavdel- ningar
Prop. Prop/1933:147
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1933:148
angående anslag till åtgärder mot utbredning av könssjukdomar
Prop. Prop/1933:149
angående provi¬ soriskt avlöning stillägg till lappfogden H. A. Ceder¬ berg
Prop. Prop/1933:150
angående för¬ säljning av ett markområde, tillhörande lägenheten Flyksnäs under landsjiskalsbostället Kråkered i Sätila socken av Älvsborgs län
Prop. Prop/1933:151
med förslag till förordning om ersättning för debitering och uppbörd av landstingsmedel m. m.
Prop. Prop/1933:153
angående distriktsveteri¬ närväsendet
Prop. Prop/1933:154
angående åtgärder för be¬ redande av ökade möjligheter att indraga lärartjänster vid folkskoleväsendet
Prop. Prop/1933:155
angående gäl¬ dandet av kostnaderna för reparation av en under¬ vattensbåt
Prop. Prop/1933:156
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1933:157
angående anslag till utbyggnad av tvättinrättning vid statens tvångs¬ arbetsanstalt i Landskrona
Prop. Prop/1933:158
angående befrielse för borgmästaren Oscar Dahlbäck m. fl. från viss dem i egenskap av magistratsledamöter ådömd ersätt¬ ningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1933:159
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 och 2 i förordningen den 31 mars 1922 (nr 130) angående upphörd av avgifter' för försäkringar i riksförsäk- r ing sanstalt en jämlikt lagen örn försäkring för olycks¬ fall i arbete
Prop. Prop/1933:160
angående anslag till riks för säkring sanstalten
Prop. Prop/1933:161
angående vissa praktiska utbildningslinjer på realskolans åldersstadium m. m.
Prop. Prop/1933:162
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 40 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse
Prop. Prop/1933:163
angående vissa anslag till folk- och småskoleseminarierna m. m.
Prop. Prop/1933:165
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 2, 5 och 6 §§ lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension, m. m.
Prop. Prop/1933:166
angående reg¬ lering av Uddevalla—Lelångens järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten m. m.
Prop. Prop/1933:168
angående tullfri införsel av ett parti sockrat kakaopulver
Prop. Prop/1933:169
angående riktlinjer för det sätt, varpå statsmyndigheter och statstjänstemän skola hava att utanordna medel till kommuner och landsting
Prop. Prop/1933:170
angående upplåtande av visst område å Djurgården för uppförande av ett tekniskt mu¬ seum
Prop. Prop/1933:172
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motor sprit
Prop. Prop/1933:173
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1933:174
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1933:175
angående ersätt¬ ning i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som drabbat elev vid statlig anstalt för yrkesutbild¬ ning
Prop. Prop/1933:176
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 1933/1934 för viss perso¬ nal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1933:177
angående kapitalökning för spannmålslagerhusfonden m. m.
Prop. Prop/1933:179
nied förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 6 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1933:180
angående anslag till be¬ stridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning
Prop. Prop/1933:181
angående inrättande av en arbetarsmåbrukslånefond m. m.
Prop. Prop/1933:183
angående anslag till avlö- ningsstat vid rikets allmänna kartverk
Prop. Prop/1933:184
angående förlängd giltig¬ hetstid för avlöning sreglementet för tjänstemän vid domän¬ verket
Prop. Prop/1933:185
angående regle¬ ring av Halmstad—Bolmens järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten
Prop. Prop/1933:186
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 6 § 1 mom. kommunalskattelagen den 28 septem¬ ber 1928 (nr 370), m.m.
Prop. Prop/1933:188
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med sär¬ skilda bestämmelser angående olovlig befattning med sprit¬ drycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1933:189
angående anslag för ernå- ende av ökad avsättning av inhemska skogsprodukter m. m.
Prop. Prop/1933:190
angående elek¬ trifiering av banorna Göteborg—Malmö och Ängel¬ holm— Hälsingborg
Prop. Prop/1933:192
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motorfordon
Prop. Prop/1933:193
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av motor fordons förord¬ ningen den 20 juni 1930 (nr 284)
Prop. Prop/1933:194
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1933:195
med förslag till förord¬ ning angående beteckning för vissa slag av vin
Prop. Prop/1933:196
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av förordningen om nya straff¬ lagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall m. m.
Prop. Prop/1933:197
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1933:198
angående anslag till in- strumentell utrustning för de geologisk-mineralogiska och geografiska institutionerna vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1933:199
angående vissa avlöning sstater under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1933!1934
Prop. Prop/1933:200
med förslag till lag om ut¬ rotande av berberis å viss mark
Prop. Prop/1933:201
angående disposition av vinstmedel hos Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolet
Prop. Prop/1933:202
angående anställande av sekreterare åt ärkebiskopen
Prop. Prop/1933:203
angående läroverksadjunk¬ ten A. B. E. Roséns tjänstår sberäkning
Prop. Prop/1933:205
angående anslag till bestri¬ dande av kostnader för utredning rörande omarbetning av aktiebolugslagstiftningcn
Prop. Prop/1933:206
angående fortsatta åtgär¬ der till lindrande av arbetslösheten inom stenindu¬ strien
Prop. Prop/1933:207
angående pension åt före¬ ståndarinnan för fackskolan för huslig ekonomi i TJppsala Ida Norrby
Prop. Prop/1933:208
angående anslag för bygg¬ nadsarbeten vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårds- institut
Prop. Prop/1933:210
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal
Prop. Prop/1933:211
angående anslag till ar¬ beten till motverkande av arbetslösheten
Prop. Prop/1933:212
angående anslag till vissa arbeten under kommunikationsdepartementet för mot¬ verkande av arbetslösheten
Prop. Prop/1933:213
med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m.
Prop. Prop/1933:214
angående anslag till social¬ styrelsen m. m.
Prop. Prop/1933:215
angående anslag till vissa kostnader för arbetslöshetsförsäkringens organi¬ sation m. m.
Prop. Prop/1933:216
angående anslag till be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1933:217
angående stats- förvärv av Ostkustbanan och Uppsala—Gävle järn¬ väg m. m.
Prop. Prop/1933:218
med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1933:219
angående ändring av det i statsverkspropositionen framlagda förslaget om anslag till tull¬ verket för budgetåret 1933/1934
Prop. Prop/1933:220
om anstånd för Norrbot¬ tens läns landsting samt Gällivare och Jukkasjärvi kommu¬ ner ävensom Kiruna municipalsamhälle med återbetalning till kronan av erlagda utskylder
Prop. Prop/1933:221
angående vissa åtgärder till stöd åt hantverket
Prop. Prop/1933:222
angående försäljning av mark från Borgholms kungsladugård i Kalmar län
Prop. Prop/1933:223
nied förslag till lag med vissa bestämmelser örn krig sdomstolar och rättegången därstädes
Prop. Prop/1933:224
angående anslag till be¬ stridande av kostnader för Svea hovrätt
Prop. Prop/1933:226
med förslag till ändrad ly¬ delse av § 20 regeringsformen
Prop. Prop/1933:228
angående godkännande av överenskommelsen i Madrid den 14 april 1891 angående un¬ dertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handelsvaror, reviderad i Washington den 2 juni 1911 och i Haag den 6 november 1925
Prop. Prop/1933:229
angående reglering av viss Svenska Tändsticks Aktiebolagets stämpelskuld
Prop. Prop/1933:230
angående tilläggspension åt telefondirektören i Stockholm A. Lignell
Prop. Prop/1933:231
angående vissa pensioner, att utgå av af får sdrm ande verks medel
Prop. Prop/1933:232
angående understöd åt efter¬ levande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:233
angående indragning av viss personal vid domänverket m. m.
Prop. Prop/1933:234
angående anslag till lant¬ bruksstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1933:235
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:236
med förslag till lag angåen¬ de ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation
Prop. Prop/1933:237
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1933:238
angående vissa bestämmelser i fråga örn rätt till pension för chefen för stuteribyrån hos lantbruksstyrelsen
Prop. Prop/1933:239
angående pension åt förre överläraren vid tekniska skolan i Stockholm R. S. Enblom och lärarinnan vid samma skola Agnes Hörlin, född Nilsson
Prop. Prop/1933:240
angående pension åt förre länsskogvaktaren J. D. Branting
Prop. Prop/1933:241
angående årligt understöd åt förre extra v aktkonstapeln J. A. Gustafsson
Prop. Prop/1933:242
angående avstående av viss del av det allmänna arvsfonden tillfallna arvet efter kommi¬ nistern Carl Axel Herman Hallonlöf
Prop. Prop/1933:243
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m-
Prop. Prop/1933:245
angående statlig exportkre¬ ditgaranti
Prop. Prop/1933:246
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1933:247
angående vissa åtgärder till spannmålsodlingens stödjande
Prop. Prop/1933:248
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1933:249
angående stöd åt Hellefors Bruks Aktiebolag
Prop. Prop/1933:250
angående användande av visst belopp ur fonden för mötande av förluster å Aktiebo¬ laget Kreditkassan av år 1922 till avlyftande av kassans skuld till riksbanken
Prop. Prop/1933:251
med förslag till lag angåen¬ de rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av §§ 9 och 17 lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1933:252
angående statsunderstöd för ernående av förlikning i det s. k. Hornborgamalet
Prop. Prop/1933:253
angående godkännande av en mellan Sverige, å ena, damt Det Förenade Ko¬ nungariket Storbritannien och Norra Irland, å andra sidan, träffad handélsöverenskommelse
Prop. Prop/1933:254
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1933:255
med förslag till lag om förbud mot politiska uniformer
Prop. Prop/1933:256
angående viss utfästelse gentemot Stockholms Enskilda Bank
Prop. Prop/1933:257
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av §§ 2 och 3 förordningen den 5 juni 1909 angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1933:258
med förslag till förordning angående mjölkavgift, m. m.
Prop. Prop/1933:259
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 6 § lagen den 12 maj 1897 för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1933:260
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1933:261
med förslag till förordning örn fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angåen¬ de rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1933:262
angående vissa åtgärder till främjande av av sättning sförhållandena för slaktdjur samt kött och fläsk
Prop. Prop/1933:263
angående reglering av till¬ verkningen och avsättningen av potatismjöl
Prop. Prop/1933:264
med förslag till förordning om accis å margarin, m. m.
Prop. Prop/1933:266
med förslag till förordning om tillfällig begränsning av den i 5 § förordningen den 1 juli 1918 angående handel med skattefri sprit partihandlare med¬ givna rätt att inköpa brännvin, som framställes ur avfallslut vid sulfitcellulosatillverkning, m. m.
Prop. Prop/1933:267
angående anslag för avsätt¬ ning till statens mjölkregleringsfond
Prop. Prop/1933:268
med förslag till vapenkungörelse m. m.
Prop. Prop/1933:269
med förslag till förordning örn frihet från stämpel å bevis över till¬ stånd att fortfarande innehava deklarerat skjutvapen
Prop. Prop/1933:270
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att meddela förbud mot tillverkning av bränn¬ vin av sockerbetor under tillverkningsåret 1933jl934
Prop. Prop/1933:271
nied förslag till beräkning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1933/1934 m. m.