Prop. 1979/80:1
om socialtjänsten
Prop. 1979/80:2
med förslag till sekretesslag m.m.
Prop. 1979/80:3
om lån till ett av AB Bofors helägt smidesbolag
Prop. 1979/80:4
om ändring i lagen (1974:12) om anställningsskydd m.m.
Prop. 1979/80:5
om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
Prop. 1979/80:6
om socialstyrelsens uppgifter och organisation m.m.;beslutad den 23 augusti 1979.
Prop. 1979/80:7
om gymnasial utbildning för försvaret:;beslutad den 20 september 1979.
Prop. 1979/80:9
om konsumentförsäkringslag, m.m.
Prop. 1979/80:10
om kontroll av hybrid-DNA-teknikens användning
Prop. 1979/80:12
om ändring i lagen (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förriiltningar
Prop. 1979/80:13
om lån till Volvo Flygmotor AB
Prop. 1979/80:14
om AB Asea-Atoms verksamhet.;beslutad den 13 september 1979.
Prop. 1979/80:15
om alternativa timplaner på vissa linjer i gymnasieskolan m.m.
Prop. 1979/80:16
om riktlinjer för den statliga exportfrämjande organisationen
Prop. 1979/80:17
om ordningshållning vid offentliga tillställningar m.m.
Prop. 1979/80:18
om medelstillskott till Studsvik Energiteknik AB, m.m.
Prop. 1979/80:19
om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Prop. 1979/80:20
med förslag till lag om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan, m.m.
Prop. 1979/80:22
om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:240) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Prop. 1979/80:24
om de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), m.m.
Prop. 1979/80:25
med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1979/80
Prop. 1979/80:26
om avtal rörande handeln mellan EFTA-Iänderna och Spanien, m.m.
Prop. 1979/80:27
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1979/80:28
om höjning av skatterna på drycker och tobak
Prop. 1979/80:29
om åtgärder för att trygga folktandvårdens utbyggnad, m.m.
Prop. 1979/80:30
om höjning av skatten på energi, m.m.
Prop. 1979/80:31
om skattefrihet för vissa ersättnngar som bekostas av ministerrådet i samband med tjänstemannautbytet mellan de nordiska länderna.
Prop. 1979/80:32
om inskränkt skattskyldighet för Fonden för industriellt utvecklingsarbete m.fl.
Prop. 1979/80:33
om vissa frågor inom industridepartementets verksamhetsområde
Prop. 1979/80:34
om försök med boendeparkering på gatumark m.m.
Prop. 1979/80:35
om ändring av anståndsförfarandet enligt uppbördslagen (1953:272), m.m.
Prop. 1979/80:36
om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1979/80:37
om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus, m.m.
Prop. 1979/80:38
om ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar m. fl.
Prop. 1979/80:39
om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
Prop. 1979/80:40
om fastighetstaxering, m.m.
Prop. 1979/80:41
om godkännande av en statskredit till Turkiet
Prop. 1979/80:42
om höjning av det allmänna barnbidraget. m.m.
Prop. 1979/80:43
om ändring av Sveriges sjöterritorium
Prop. 1979/80:44
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1979/80:45
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv
Prop. 1979/80:46
om internationella transporter av lik
Prop. 1979/80:47
om lån till vissa trädgårdsföretag
Prop. 1979/80:48
om fortsatt giltighet av lagen (1959:157) med särskiIda bestämmelser om makars gemensamma bostad och av lagen
Prop. 1979/80:49
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särkilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.
Prop. 1979/80:50
om tilläggsanslag till bidrag till förbättring av boendemiljön
Prop. 1979/80:51
med förslag till ändrade blancokreditregler för bankinstituten
Prop. 1979/80:52
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1979/80:53
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1979/80:54
om försöksverksamhet med Iokala organ för specialreglerad förvaltning i kommunerna
Prop. 1979/80:55
om ändring i kommunallagen (1977:179), m.m.
Prop. 1979/80:56
med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m.m.
Prop. 1979/80:57
om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.
Prop. 1979/80:58
om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m.
Prop. 1979/80:59
om ändring i vallagen (1972:620)
Prop. 1979/80:60
om ändrade regler för redovisning av kupongskatt
Prop. 1979/80:61
med förslag till epizootilag m.m.
Prop. 1979/80:62
om förlängning av nuvarande ordning för finansiering av energisparIån till utgången av juni 1980
Prop. 1979/80:63
om ändring i föräldrabalken
Prop. 1979/80:64
om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Prop. 1979/80:65
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och TjeckosIovakien
Prop. 1979/80:66
med förslag till lag om ändring i brottsbalken (häleri m.m.)
Prop. 1979/80:67
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 1979/80:68
om vissa ändringar i beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar
Prop. 1979/80:69
om ändringar i utbildningen av skådespelare och musikdramatiska artister
Prop. 1979/80:70
om ändring i dnbbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Finland
Prop. 1979/80:71
om godkännande av IMCO-konventionen om säkra containrar
Prop. 1979/80:72
om bostadsanvisningslag, m.m.;beslutad den 6 december 1979.
Prop. 1979/80:73
om garanti för lån till StifteIsen Samhällsföretag
Prop. 1979/80:74
om upplåtelsevillkor m.m. för kronotorp
Prop. 1979/80:75
om folkomröstning i kärnkraftsfrågan
Prop. 1979/80:76
om utbyggnad av föräldraförsäkringen
Prop. 1979/80:77
om vissa ändringar i arvs- och gåvobeskattningen av livförsäkringar. m.m.
Prop. 1979/80:78
med förslag till lag om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader. m.m.
Prop. 1979/80:79
om kapitaltillskott till Statsföretagsgruppen, m.m.
Prop. 1979/80:80
om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen
Prop. 1979/80:81
om ändring i utlänningslagen (1954:193)
Prop. 1979/80:82
om Iedning och administration av sameskolorna m.m.
Prop. 1979/80:83
om ändring i konkurslagen (1921:225)
Prop. 1979/80:84
om sjömanspensioneringen
Prop. 1979/80:85
om skattejättnader vid lönsparande i aktier
Prop. 1979/80:86
om taxering av industribyggnader
Prop. 1979/80:88
om ny organisationsform m.m. för statens industriverks enhet för företagsutveckling
Prop. 1979/80:89
om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom
Prop. 1979/80:90
om kommunalekonomiska frågor inför år 1981
Prop. 1979/80:91
om statligt stöd till åtgärder för en ändrad vattenhushållning i Hjälmaren
Prop. 1979/80:92
om bestridande av kostnader för jämställdhetsombudsmannens och jämställdhetsnämndens verksamhet under budgetåret 1980/81
Prop. 1979/80:93
om vissa kompletterande åtgärder ifråga om anställning med lönebidrag, yrkesinriktad rehabiIitering, m.m.
Prop. 1979/80:94
om statsbidrag till stiftelsen invandrartidningen för budgetåret 1980/81
Prop. 1979/80:96
med förslag till ny utlänningslag, m. m.
Prop. 1979/80:97
om åtgärder mot strålrisker i byggnader
Prop. 1979/80:98
om lån till Norrbottens läns landstingskommun för utbyggnad av offentlig verksamhet i Norrbotten
Prop. 1979/80:99
om borttagande av prövningen mot makes ekonomi i fråga om viss studiehjälp
Prop. 1979/80:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81
Prop. 1979/80:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1979/80
Prop. 1979/80:104
om vissa högskoleadministrativa frågor
Prop. 1979/80:105
om ny instansordning i kommunalbesvärsmål
Prop. 1979/80:106
om Stockholms internationella fredsforskningsinstituts (SIPRI) organisation och verksamhetsformer, m.m.
Prop. 1979/80:107
om godkännande av 1979 års internatiolella naturgummiavtal
Prop. 1979/80:108
om ändring i tullagen ( 1973:670)
Prop. 1979/80:109
om stöd till glesbygden för vissa energikostnader
Prop. 1979/80:110
om en träteknisk utvecklingsenhet i Skellefteå
Prop. 1979/80:111
om ersättning vid viltskador m.m.
Prop. 1979/80:112
om fortsatt giltighet av lagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag och stiftelser
Prop. 1979/80:113
om fortsatt garanti till Aktiebolaget Aerotransport
Prop. 1979/80:114
om verksamheten vid allmänna reklamationsnämnden
Prop. 1979/80:115
om lån till Saab-Scania AB och Volvo Flygmotor AB, m.m.
Prop. 1979/80:116
om åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 1979/80:117
om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1979/80:118
om anställningsfrågor för vårdlärare i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbildning
Prop. 1979/80:119
om preskriptionslag, m.m.
Prop. 1979/80:120
om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
Prop. 1979/80:121
om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning
Prop. 1979/80:122
om ordningsvakter och bevakningsföretag
Prop. 1979/80:123
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
Prop. 1979/80:124
om den centrala organisationen för rationalisering och ADB i statsförvaltningen
Prop. 1979/80:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1979/80
Prop. 1979/80:126
om arbetsmiljön på örlogsfartyg, m.m.
Prop. 1979/80:127
om vissa pensionsfrågor, m.m.
Prop. 1979/80:128
om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter samt avveckling av den frivilliga pensionsförsäkringen, m. m.
Prop. 1979/80:129
om ändring i lagen ( 1979:118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m.m.
Prop. 1979/80:130
om svenskt medlemskap i Afrikanska utvecklingsbanken m.m.
Prop. 1979/80:131
om godkännande av stadga för FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) i samband med dess omvandling till fackorgan
Prop. 1979/80:132
om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m.
Prop. 1979/80:133
med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1979 vid dess sextiofemte möte
Prop. 1979/80:134
med förslag till organisation av verksamheten vid Musikaliska akademiens bibliotek, Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv
Prop. 1979/80:135
om organisation av försvarsmaktens högre regionala Iedning m.m.
Prop. 1979/80:136
om vissa professurer vid Karolinska institutet
Prop. 1979/80:137
om beskattning vid uthyrning av fritidshus samt om vissa ändringar i taxeringslagen (1956:623)
Prop. 1979/80:138
om åtgärder för försörjningsberedskapen på textilfiber- och bomullsgarnsområdena
Prop. 1979/80:139
om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken (IBRD)
Prop. 1979/80:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1980/81
Prop. 1979/80:141
om ändring i stämpelskattelagen (1964:308)
Prop. 1979/80:142
om vissa taxifrågor
Prop. 1979/80:143
med förslag till ny lagstiftning om handelsbolag m.m.
Prop. 1979/80:144
med förslag till nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar m.m.
Prop. 1979/80:145
om åtgårder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m.m.
Prop. 1979/80:146
med förslag till skatteregisterlag
Prop. 1979/80:147
om godkännande av Förenta nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Prop. 1979/80:148
om behov och utbildning av tandvårdspersonal, m.m.
Prop. 1979/80:149
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1979/80:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1979/80:151
om ändring i förordningen (1923:116) angående skatt för hundar
Prop. 1979/80:152
om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1979/80:153
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Prop. 1979/80:154
om överenskommelser om bidrag till verksamheten vid Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala, m.m.
Prop. 1979/80:155
om Iag om förbud under viss tid mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark.;beslutad den 20 mars 1980.
Prop. 1979/80:156
om medelstillskott till Datasaab AB
Prop. 1979/80:157
om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1981
Prop. 1979/80:158
om ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning
Prop. 1979/80:159
med förslag till lag om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel, m. m.
Prop. 1979/80:160
om fortsatt valutareglering. m.m.
Prop. 1979/80:162
om reglering av priserna på. jordbruksprodukter. m.m.
Prop. 1979/80:163
med förslag om upphävande av lagen (1975:171) om förbud mot nedsmältning av mynt
Prop. 1979/80:164
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland
Prop. 1979/80:165
om vissa varvsfrågor, m.m.
Prop. 1979/80:166
om sjöfartspolitiken m.m.
Prop. 1979/80:167
om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Prop. 1979/80:169
om reglering av priserna på fisk m. m.
Prop. 1979/80:170
om vissa energifrågor
Prop. 1979/80:171
om nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1981 m. m.
Prop. 1979/80:172
om ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterheisvårdsanstalter m. m.
Prop. 1979/80:173
om tillfälliga regler för insättning på skogskonto
Prop. 1979/80:174
om transportstöd till Norrland m.m.
Prop. 1979/80:175
om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m.m.
Prop. 1979/80:176
om ändring i brottsbalken (spioneri m.m.)
Prop. 1979/80:177
med återkallande av propostion 1978/79:115 i vissa delar
Prop. 1979/80:178
om fortsatt körkortsreform
Prop. 1979/80:179
med förslag till lag om ändring i brottsbalken och jordabalken m.m.
Prop. 1979/80:180
med förslag till lag om jaktvårdsområden, m.m.
Prop. 1979/80:181
om insatser för att underlätta nya löneavtal
Prop. 1979/80:182
om elevers och föräldrars medinflytande i skolan