Ds 2000:1
Kommittéhandboken
Ds 2000:4
Ny insiderlagstiftning, m.m.
Ds 2000:5
Omskärelse av pojkar
Ds 2000:6
Undantag från turordningen
Ds 2000:7
Rapport om tillväxtavtalen - Tillväxt i hela Sverige
Ds 2000:8
Remissammanställning av betänkandet "En översyn av jämställdhetslagen" SOU 1999:91
Ds 2000:9
Förtidspensionssystemet - Skattereglernas effekt på kompensationsnivåerna
Ds 2000:10
Överföring av fastighetstillbehör
Ds 2000:11
Enklare kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
Ds 2000:13
40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar
Ds 2000:14
Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program
Ds 2000:15
Redovisning i utländsk valuta
Ds 2000:17
En ny FoB-lag
Ds 2000:18
Väneruppdraget - förslag för utvecklingen av Vänersjöfarten
Ds 2000:19
Studiebidraget i det långa loppet
Ds 2000:20
Elproduktion från förnybara energikällor - ekonomiska förutsättningar och marknadsmekanismer
Ds 2000:21
Kroppen eller knoppen? - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna
Ds 2000:22
Kortare arbetstid - för och emot
Ds 2000:23
Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
Ds 2000:24
Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen till högskolan
Ds 2000:25
Kvalitetssäkring och examenstillstånd i högskolan
Ds 2000:26
Förskola, skola och skolbarnomsorg för asylsökande barn
Ds 2000:28
Anpasssningar på företagsskatteområdet till Eg-rätten
Ds 2000:32
Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten - genomförande av förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG
Ds 2000:33
Eftergymnasial yrkesutbildning
Ds 2000:34
Samhällets grundläggande information Inventering, Analys, Förslag
Ds 2000:35
Skatteregler mot handel med skalbolag
Ds 2000:37
Från anstalt till frihet
Ds 2000:38
En effektivare arbetsmarknadsutbildning
Ds 2000:39
Sjukersättning i stället för förtidpension - Ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad n
Ds 2000:40
Aktivitetsersättning - Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan
Ds 2000:41
Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
Ds 2000:42
Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring
Ds 2000:43
Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet
Ds 2000:44
En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen
Ds 2000:45
En specialdomstol för utlänningsärenden
Ds 2000:46
Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall
Ds 2000:47
En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
Ds 2000:48
Snabbt och riktigt, utvalt och viktigt - förslag till kommunal databas
Ds 2000:49
Kompetensparadox? Rapport om hinder och möjligheter att tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden
Ds 2000:50
Behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Ds 2000:51
Behandling av ofrivillig barnlöshet
Ds 2000:52
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
Ds 2000:53
Kommunalt domstolstrots
Ds 2000:54
Ett föränderligt arbetsliv på gott och ont - Utvecklingen av den stressrelaterade ohälsan
Ds 2000:56
Effektivare tvistlösning på teleområdet
Ds 2000:58
Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
Ds 2000:60
Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
Ds 2000:61
The Swedish Environmental Code
Ds 2000:62
Samverkan mellan skola och arbetsliv. Om möjligheterna med lärande i arbete.
Ds 2000:63
Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens
Ds 2000:64
Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m.
Ds 2000:65
Alternativ finansiering genom partnerskap - Ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar
Ds 2000:67
Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen
Ds 2000:68
IT - an Engine for Growth
Ds 2000:68
IT som tillväxtmotor
Ds 2000:69
Alla är lika olika - mångfald i arbetslivet
Ds 2000:70
En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Ds 2000:71
Åtgärder mot diskriminering i högskolan
Ds 2000:72
Local Government Act
Ds 2000:73
Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell