Dir. 2006:1
Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen
Dir. 2006:2
Tilläggsdirektiv till utredningen om skydds-
Dir. 2006:3
Offentliga bidrag till fristående skolor
Dir. 2006:4
Dir.
Dir. 2006:5
Avveckling av Statens kvalitets- och kom-
Dir. 2006:6
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:7
Effekterna av rovdjursstammarnas
Dir. 2006:8
Översyn av lagen (1972:119) om
Dir. 2006:9
Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och
Dir. 2006:10
En ny polisutbildning
Dir. 2006:11
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:14
Dir.
Dir. 2006:15
Uppföljning av kostnadsutjämningssyste-
Dir. 2006:16
Tilläggsdirektiv till Kommittén för jäm-
Dir. 2006:17
Penningtvätt och terrorismfinansiering
Dir. 2006:18
Tilläggsdirektiv till utredningen
Dir. 2006:19
Översyn av grundskolans mål- och
Dir. 2006:20
Översyn av finansiering och styrning av
Dir. 2006:22
Översyn av kredit- och garantiinstrumenten
Dir. 2006:23
Kvinnor och män på maktpositioner i det
Dir. 2006:24
Avveckling av Handelsflottans kultur- och
Dir. 2006:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:26
Tilläggsdirektiv till Kommittén för
Dir. 2006:28
Förutsättningarna för att reglera rätt till
Dir. 2006:29
Tilläggsdirektiv till Resursutredningen
Dir. 2006:30
Utvärdering av resultatstyrningen
Dir. 2006:31
Utredning om auktorisation av lärare
Dir. 2006:32
Överklagande av de djurförsöksetiska
Dir. 2006:33
Översyn av den eftergymnasiala
Dir. 2006:34
Arbetslivet som lärmiljö
Dir. 2006:35
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:36
Förbättrad samordning av utvecklingen av
Dir. 2006:37
Dir.
Dir. 2006:38
Ansvarsfrågan vid odling av
Dir. 2006:39
Reglering av elnätstariffer m.m.
Dir. 2006:40
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en
Dir. 2006:41
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:42
Delegation om villkor för idéburna
Dir. 2006:43
Tilläggsdirektiv till Samlokaliserings-
Dir. 2006:46
Svenskundervisning i utlandet m.m.
Dir. 2006:47
Frågor om den kommunala kompetensen
Dir. 2006:48
Befattningsstruktur vid universitet och
Dir. 2006:49
Genomförande av EG:s direktiv om lagring
Dir. 2006:51
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:52
Översyn av den kommunala
Dir. 2006:53
Administrativa sanktioner på fiskets
Dir. 2006:54
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2006:56
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:57
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:58
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad
Dir. 2006:59
Överföring av huvudmannaskapet för
Dir. 2006:60
Flygplatsöversyn
Dir. 2006:61
Hamnstrategi
Dir. 2006:62
Underrättelse till enskild om användning av
Dir. 2006:65
Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur,
Dir. 2006:66
Koordinator för samverkan inom
Dir. 2006:67
Tilläggsdirektiv till Utredningen om makt,
Dir. 2006:69
Utvärdering av konsumentskyddet vid
Dir. 2006:70
Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning
Dir. 2006:71
Dir.
Dir. 2006:72
Tilläggsdirektiv till utredningen Från
Dir. 2006:73
Överlåtelse av rättigheter till offentligt
Dir. 2006:74
Delegation för samverkan inom den
Dir. 2006:76
Tilläggsdirektiv till En nationell
Dir. 2006:77
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2006:78
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2006:79
Tilläggsdirektiv till Delegationen för
Dir. 2006:80
Översyn av Statens räddningsverk, Kris-
Dir. 2006:81
Utformningen av ett system med en
Dir. 2006:82
Dir.
Dir. 2006:83
Beslutanderätten vid gemensam vårdnad
Dir. 2006:84
Förstärkt skydd för personer som utsätts för
Dir. 2006:85
Modernisering av hyreslagen
Dir. 2006:86
Nationellt styrdokument för vård och
Dir. 2006:87
Kunskap för bevarande och hållbart
Dir. 2006:88
Utvärdering av statens stöd till idrotten
Dir. 2006:89
Utredning om genomförande av direktiv om
Dir. 2006:90
Behandling av personuppgifter inom studie-
Dir. 2006:91
Översyn och revidering av
Dir. 2006:92
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:93
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effek-
Dir. 2006:94
Ekonomiska och juridiska förutsättningar
Dir. 2006:95
Djurskyddskontroll vid tävlingar med djur
Dir. 2006:96
Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiven m.m.
Dir. 2006:98
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en
Dir. 2006:99
Tilläggsdirektiv till Utredning om alternati-
Dir. 2006:100
Tilläggsdirektiv till 2005 års
Dir. 2006:102
Tilläggsdirektiv till den nationella
Dir. 2006:103
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:104
Tilläggsdirektiv till kommittédirektiv om
Dir. 2006:105
Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor
Dir. 2006:106
Översyn av reglering, omfattning, ansvar,
Dir. 2006:107
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:108
Tilläggsdirektiv till Utredningen om över-
Dir. 2006:109
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:110
Tilläggsdirektiv till Tystnadsplikts-
Dir. 2006:111
Statsimmunitet i svensk rätt
Dir. 2006:112
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt
Dir. 2006:113
Tilläggsdirektiv till En nationell
Dir. 2006:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:115
Genomförande av EG-förordningen om en
Dir. 2006:116
Utredning av den svenska
Dir. 2006:117
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2006:118
Tilläggsdirektiv till den nationella
Dir. 2006:119
Översyn av körkortsförfattningarna m.m.
Dir. 2006:120
Tilläggsdirektiv till Utredningen för att
Dir. 2006:122
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2006:124
Tilläggsdirektiv till utredningen
Dir. 2006:126
Tilläggsdirektiv till Avgiftsutredningen
Dir. 2006:127
Statliga specialskolor – bättre
Dir. 2006:128
Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. (2006:96)
Dir. 2006:129
Tilläggsdirektiv till utredning om
Dir. 2006:130
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:131
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:132
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2006:134
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2006:135
Utvärdering av statens stöd till idrotten
Dir. 2006:136
Omreglering av apoteksmarknaden
Dir. 2006:138
Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen
Dir. 2006:139
En polisutbildning för framtiden
Dir. 2006:140
Direktiv till Lärarutredningen – om
Dir. 2006:141
Tilläggsdirektiv till utredningen om