Dir. 1995:1
Kommission för att främja en bred användning av informationsteknik
Dir. 1995:2
Junior IT-rådet
Dir. 1995:3
Civila insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp
Dir. 1995:4
Uppföljning av strukturförändringar inom Försvarsdepartementets verksamhets- område
Dir. 1995:5
Organisationskommitté för att bilda en ny myndighet för det svenska biståndet
Dir. 1995:6
Effekter av olika arbetstidsförändringar, m.m.
Dir. 1995:7
Tilläggsdirektiv till kommittén om den fria nomineringsrätten och vissa andra valfrågor (Ju 1994:06)
Dir. 1995:8
Insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning
Dir. 1995:9
Huvudmannaskapet för fastighetsbildning m.m.
Dir. 1995:10
Tilläggsdirektiv om en hållbar utveckling i landets fjällområden
Dir. 1995:11
En ny lag mot skatteflykt, omprövning av 1994 års ändringar i revisions- reglerna m.m.
Dir. 1995:12
Översyn av lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter m.m.
Dir. 1995:13
Råd för mångfald inom massmedierna
Dir. 1995:14
Tilläggsdirektiv till kommittén om nya medier och grundlagarna m.m. (Ju 1994:13)
Dir. 1995:15
Utredning inför 96 års regeringskonferens med EU:s medlemsstater för översyn av Fördraget om Europeiska unionen
Dir. 1995:16
Utredning om fristående skolor på grundskolenivå
Dir. 1995:17
Tilläggsdirektiv till Vägtullsutredningen (K 1994:03) avseende utformning av alternativ till vägtullar i Göteborg
Dir. 1995:18
Användningen av övervakningskameror
Dir. 1995:19
Det inre arbetet i skolan
Dir. 1995:20
Översyn av bostadspolitiken
Dir. 1995:21
Utvärdering och analys av undervattenskränkningar samt av den ubåtsskydds- verksamhet som bedrivits
Dir. 1995:22
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), integrering av miljöhänsyn i samhällets olika sektorer m.m.
Dir. 1995:23
Tilläggsdirektiv till Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) om strategi för en kretsloppsanpassad varuproduktion m.m.
Dir. 1995:24
Tilläggsdirektiv till delegationen (K 1993:03) för prognos- och utvecklings- verksamhet inom transportsektorn
Dir. 1995:25
Organisationskommitté för sammansläggning av Krigsarkivet med Riksarkivet
Dir. 1995:26
Organisation av två nya myndigheter för forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, m.m.
Dir. 1995:27
Tilläggsdirektiv till Kommittén för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten (N 1994:03)
Dir. 1995:28
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (U 1994:01)
Dir. 1995:29
Översyn av åldersgränser
Dir. 1995:30
Kommission om den svenska arbetsrätten
Dir. 1995:31
Banverkets myndighetsuppgifter m.m.
Dir. 1995:32
Översyn av de biståndspolitiska målen i syfte att främja ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i utvecklingssamarbetet
Dir. 1995:33
Tilläggsdirektiv till kommittén om arbetsmarknadspolitikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning (A 1994:01)
Dir. 1995:34
Agenda 21-kommittén
Dir. 1995:35
Levnadsvillkor i storstadsområden
Dir. 1995:36
Djurskyddstillsynen
Dir. 1995:37
Utredning om beskattning av avfall som deponeras
Dir. 1995:38
Registrering av påföljder m.m.
Dir. 1995:39
En översyn av vapenlagstiftningen med syftet att förebygga våldsbrott
Dir. 1995:40
Beskattning av förmåner i samband med uppsägning och utbildning
Dir. 1995:41
Översyn av strukturen för forskningsfinansiering
Dir. 1995:42
Fastare regelverk för statens budgetprocess
Dir. 1995:43
Översyn av de skatterättsliga hemvistena
Dir. 1995:45
Konsumentpolitiskt forskningsprogram
Dir. 1995:46
Konsumenterna och miljön
Dir. 1995:47
Strukturfondsprogram för mål 2-regionen Bergslagen
Dir. 1995:48
Strukturfondsprogram för mål 2-regionen Fyrstad
Dir. 1995:49
Strukturfondsprogram för mål 2-regionen Norra Norrlandskusten
Dir. 1995:50
Struktrufondsprogram för mål 5b-regionen Skärgården
Dir. 1995:51
Strukturfondsprogram för mål 5b-regionen Sydöstra Sverige
Dir. 1995:52
Strukturfondsprogram för mål 5b-regionen Västerbotten/Gävle/Dala
Dir. 1995:53
Strukturfondsprogram för mål 5b-regionen Västra Sverige
Dir. 1995:54
Försäkringsskydd och rehabilitering vid ohälsa
Dir. 1995:55
Översyn av hyreslagstiftningen
Dir. 1995:56
Medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen
Dir. 1995:57
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.
Dir. 1995:58
Delegation för investeringsfrämjande
Dir. 1995:59
Inrättande av en ny myndighet, Revisorsnämnden
Dir. 1995:60
Kommitté med uppgift att samordna Sveriges aktiviteter med anledning av Helios II-programmet
Dir. 1995:61
Totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiska situation m.m.
Dir. 1995:62
Förberedelser för inrättande av ett högskoleverk m.m.
Dir. 1995:63
Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m.
Dir. 1995:64
Insamling och omhändertagande av miljöfarliga batterier
Dir. 1995:65
Översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet
Dir. 1995:66
Utredning om finansiering och regelsystem för den statliga assistanser- sättningen
Dir. 1995:67
Ett nationellt kunskapslyft för vuxna
Dir. 1995:68
Handlingsprogram för att minska miljörelaterade hälsorisker
Dir. 1995:69
Distansmetoder inom utbildningen
Dir. 1995:70
Tilläggsdirektiv till 1994 års Stockholmskommitté (U 1994:05)
Dir. 1995:71
Undantag från EG:s bestämmelser om vissa fodertillsatser
Dir. 1995:72
Bolag för internationell marknadsföring av Sverige som turistland
Dir. 1995:73
Ny turistmyndighet
Dir. 1995:74
Fördelning av offentliga resurser till fritidsverksamhet ur ett jäm- ställdhetsperspektiv
Dir. 1995:75
Vård och stöd till barn och ungdomar med psykiska problem
Dir. 1995:76
Tilläggsdirektiv till utredaren (M 1994:04) för genomförandet av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m.
Dir. 1995:77
Organisation av inspektionsverksamhet på transportområdet
Dir. 1995:78
Avbytarverksamhetens organisation och finansiering
Dir. 1995:79
Tilläggsdirektiv till Vägtullsutredningen (K 1994:03) avssende ett till- fälligt system för att stärka finansieringen av Dennispaketet till dess att vägtullsystemet tagits i drift
Dir. 1995:80
Kommunikationer i centrala Stockholm
Dir. 1995:81
Svenskan i EU
Dir. 1995:82
Inrättande av ytterligare nationalstadsparker
Dir. 1995:83
Administrativa konsekvenser av den gemensamma jordbrukspolitiken
Dir. 1995:84
Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk
Dir. 1995:85
Organisationskommitté för ett EU-programkontor
Dir. 1995:86
Översyn av vissa rörelse- och tillsynsregler på bankområdet m.m.
Dir. 1995:87
Översyn av kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag
Dir. 1995:88
Tilläggsdirektiv till utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten (U 1991:10)
Dir. 1995:89
Former och områden för offentlig teknikupphandling
Dir. 1995:90
Tilläggsdirektiv till Plan- och byggutredningen (M 1992:03)
Dir. 1995:91
Ny datalag m.m.
Dir. 1995:92
Arbetslöshetsersättningen - en omställningsersättning
Dir. 1995:93
Kommission om den statliga förvaltningens uppgifter och organisation
Dir. 1995:94
Utvärdering av åtgärder på brottsofferområdet
Dir. 1995:95
Företagsbot
Dir. 1995:96
Författningsreglering av personregister för forsknings- och utvecklings- ändamål inom rättspsykiatrin
Dir. 1995:97
Utredning om alternativa bränslens och blandbränslens miljöegenskaper m.m.
Dir. 1995:98
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljö- klasser för bilar m.m. (M 1993:08)
Dir. 1995:99
Tilläggsdirektiv till Bibelkommissionen (U 1972:07)
Dir. 1995:100
Sparkasseverksamhet i ekonomisk förening
Dir. 1995:101
Vissa folkbokföringsfrågor
Dir. 1995:102
Domstolsväsendets organisation
Dir. 1995:103
Skillnader mellan redovisningen av statsbudgetens inkomster och utgifter och den redovisning som görs i nationalbudgeten
Dir. 1995:104
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), Informationsteknik i miljöarbetet
Dir. 1995:105
Tilläggsdirektiv till Kommittén för FN:s familjeår (1992:06)
Dir. 1995:106
Översyn av begreppet försäkrad inom socialförsäkringen, m.m.
Dir. 1995:107
Utredning om fristående gymnasieskolor
Dir. 1995:108
Tilläggsdirektiv till Kommittén om levnadsvillkor i storstadsområden (S 1995:01)
Dir. 1995:109
Reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Dir. 1995:110
Översyn av socialförsäkringsadministrationens organisationsstruktur
Dir. 1995:111
Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
Dir. 1995:112
Regler för organiserad handel med el, m.m.
Dir. 1995:113
Tilläggsdirektiv till Kommunala förnyelsekommittén (Fi 1995:02)
Dir. 1995:114
Kartläggning och analys av den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan
Dir. 1995:115
Tilläggsdirektiv till Nomineringsrätts- och valkretskommittén (Ju 1994:06)
Dir. 1995:116
Översyn av lagen (1989:508) om försäkringsmäklare
Dir. 1995:117
Delegation för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård
Dir. 1995:118
Parlamentarisk kommitté med uppgift att följa upp och utveckla det nya utjämningssystemet för kommuner och landsting
Dir. 1995:119
Kvinnors arbetsmarknad
Dir. 1995:120
Fastighetsdatasystemets författningsreglering
Dir. 1995:121
Tilläggsdirektiv till Redovisningskommittén (Ju 1991:07)
Dir. 1995:122
Förvaltning av donationskapital vid universitet och högskolor
Dir. 1995:123
Lokal- och närradio
Dir. 1995:124
Översyn av statliga företagsstöd
Dir. 1995:125
Behov av en nationell teleadresskatalog
Dir. 1995:126
Möjlighet för Konsumentombudsmannen att föra en enskild konsuments talan
Dir. 1995:127
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), En hållbar ut- veckling i landets skärgårdsområden
Dir. 1995:128
Kommitté med uppdrag att utreda konsekvenserna av en eventuell svensk an- slutning till den tredje etappen i den ekonomiska och monetära unionen (EMU)
Dir. 1995:129
Strategi för kulturinstitutionernas användning av informationsteknik
Dir. 1995:130
Tilläggsdirektiv till 1992 års företagsskatteutredning
Dir. 1995:131
Fritidsbåtstrafikens kostnadsansvar m.m.
Dir. 1995:132
Utredning om skärpt bekämpning av penningtvätt
Dir. 1995:134
Utredning om funktionshindrade elever i skolan
Dir. 1995:135
En ny högskola i Malmö
Dir. 1995:136
Uppföljning av konkurrenslagen
Dir. 1995:137
Ökad konkurrens i handeln med livsmedel
Dir. 1995:138
Drograttfylleri
Dir. 1995:139
Nyttiggörande av forskningsresultat, samverkan näringsliv - högskola
Dir. 1995:140
Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård m.m.
Dir. 1995:141
Kommuner och landsting i betalningssvårigheter
Dir. 1995:142
Branschsanering och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet
Dir. 1995:143
Forskning om ekonomisk brottslighet
Dir. 1995:144
Analys av de regionala konsekvenserna av förändringar i den statliga sektorn
Dir. 1995:145
Utredning om statlig upplåning
Dir. 1995:146
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av inkomstprövningen m.m. inom bostadsbidragssystemet (S 1995:04)
Dir. 1995:147
Information om konsumentpriser
Dir. 1995:148
Konsumentskydd vid leverans av el
Dir. 1995:149
En ny konkurrenssituation för livsmedelsindustrin
Dir. 1995:150
Översyn av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning och förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Dir. 1995:151
Utredning om utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva barn m.m.
Dir. 1995:152
Översyn av principer för finansiering av beredskapsåtgärder samt vissa andra frågor inom det civila försvaret
Dir. 1995:153
Uppgifterna för det civila försvaret och fredsräddningstjänsten på central nivå inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde
Dir. 1995:154
Den framtida ungdomspolitiken
Dir. 1995:155
Tilläggsdirektiv till 1994 års körkortsutredning (K 1994:13)
Dir. 1995:156
En gemensam allmän försäkringskassa för Skåne
Dir. 1995:157
Tilläggsdirektiv till kommittén för översyn av studiestödssystemet (U 1994:13)
Dir. 1995:158
Nationella folkhälsomål
Dir. 1995:159
Bemötande av äldre
Dir. 1995:160
Översyn av länsstyrelsernas roll inom områdena fordon, trafik och infra- struktur
Dir. 1995:161
Handikappinstitutets verksamhet, organisationsform och finansiering
Dir. 1995:162
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan m.m.
Dir. 1995:163
Förmånsrätt vid konkurs, m.m.
Dir. 1995:164
Utredning om översyn av reklambeskattningen
Dir. 1995:165
Tilläggsdirektiv till Skatteflyktskommittén (Fi 1995:04)
Dir. 1995:166
Utredning om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling
Dir. 1995:167
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), behovet av ökad areal skyddad skogsmark för bevarande av biologisk mångfald