Prop. 1977/78:1
om ändring i patentlagen (1967:837), m.m.
Prop. 1977/78:2
om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1977/78:3
om avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus m.m.
Prop. 1977/78:4
om godkännande av avtal mellan televerket och Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Prop. 1977/78:5
om flygvädertjänstens system och organisation m.m.
Prop. 1977/78:7
om program för övervakning av miljökvalitet
Prop. 1977/78:8
om åtgärder på distributionsområdet
Prop. 1977/78:9
om spel på s.k. enarmade banditer
Prop. 1977/78:10
om ändring av statens vägverks organisation och om vissa vägplaneringsfrågor
Prop. 1977/78:11
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.
Prop. 1977/78:12
om ändrade bestämmelser om barns tillträde till biografföreställningar
Prop. 1977/78:13
om nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna, m.m.
Prop. 1977/78:14
om utbildning på musikområdet
Prop. 1977/78:15
med förslag till ändrade riktlinjer för fastighetsdataverksamheten
Prop. 1977/78:16
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410). m.m.
Prop. 1977/78:17
om samarbete mellan staten och Saab-Scania AB på dataområdet m.m.
Prop. 1977/78:18
om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall.;beslutad den 17 november 1977.
Prop. 1977/78:19
om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, m.m.
Prop. 1977/78:20
med förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen m.m.
Prop. 1977/78:21
med förslag till tulltaxa, m.m.
Prop. 1977/78:22
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1977/78:23
om vissa sjukförsäkrings- och avgiftsfrågor
Prop. 1977/78:24
om ny befälsordning för det militära försvaret
Prop. 1977/78:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1977/78
Prop. 1977/78:26
om inskränkt skattskyIdighet för Stiftelsen IndustrieIlt Utvecklingscenrum i övre Norrland, m.m.
Prop. 1977/78:27
om ändring i barnavårdslagen (1960:97), m.m.
Prop. 1977/78:28
om särkilda bestämmelser om insättning på skogskonto
Prop. 1977/78:29
om flygplatsfrågan i Stockholmsregionen, m. m.
Prop. 1977/78:30
om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m.
Prop. 1977/78:31
om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vissa s. k. obrutna fjällområden
Prop. 1977/78:32
om särskilda åtgärder för att främja sysselsättningen under vinterhalvåret 1977/78
Prop. 1977/78:33
om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel
Prop. 1977/78:34
om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning, m.m.
Prop. 1977/78:35
om godkännande av en statskredit till Portugal
Prop. 1977/78:36
om kommunal vuxenutbildning
Prop. 1977/78:37
om vårjakt efter sjöfågel
Prop. 1977/78:38
om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, m.m.
Prop. 1977/78:39
om ett generellt statligt bidrag till kommuner och Iandstingskommuner under år 1978, m.m.
Prop. 1977/78:40
om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling
Prop. 1977/78:41
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.
Prop. 1977/78:42
om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet
Prop. 1977/78:43
om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m.m.
Prop. 1977/78:44
om godkännande av överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om kommunalt samarbete över nordiska riksgränser
Prop. 1977/78:45
om inriktningen av den ekonomiska politiken
Prop. 1977/78:46
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1977/78:47
om åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom specialstålindustrin och ståIgjuteriindustrin
Prop. 1977/78:48
om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
Prop. 1977/78:49
om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m.
Prop. 1977/78:50
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m.m.
Prop. 1977/78:51
med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1976 vid dess sextioandra sammanträde (ILO:s nionde sjöfartskonferens) fattade beslut
Prop. 1977/78:52
om förlängning av tiden för utnyttjande av särskilt investeringsavdrag, m.m.
Prop. 1977/78:53
om upphävande av lagen (1931:110) om upplagshus och upplagsbevis, m.m.
Prop. 1977/78:54
om nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften
Prop. 1977/78:55
om bättre fartygsmiljö
Prop. 1977/78:56
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1977/78:57
Regeringens proposition om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland
Prop. 1977/78:58
om ökat stöd till dagspressen, m.m.
Prop. 1977/78:59
om särkilt arbetsmarknadspolitiskt stöd inom stålindustrin m.m.
Prop. 1977/78:60
om ändrade skatteregler för aktiefonder, m.m.
Prop. 1977/78:61
om ökat stöd till barnfamiljerna m.m.
Prop. 1977/78:62
om följdlagstiftning till 1976 års reform beträffande tryckfriheten
Prop. 1977/78:63
om försvarsmaktens centrala ledning m. m.
Prop. 1977/78:64
om ändrade regler för beräkning av avdrag för pensionförsäkringspremier, m.m.
Prop. 1977/78:65
om vissaa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1977/78:66
om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.
Prop. 1977/78:67
om förslag om ändring i lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, m.m.
Prop. 1977/78:68
om ändrade regler för beskattning av en- och tvåfamiljsfastgheter
Prop. 1977/78:69
om ändring i 6 kap. brottsbalken
Prop. 1977/78:70
om värdet av vissa beräkningsenheter i guld
Prop. 1977/78:71
om kvinnlig tronföljd
Prop. 1977/78:72
om förfogandelag m.m.
Prop. 1977/78:73
om statliga textil- och konfektionsföretag m.m.
Prop. 1977/78:74
med förslag till riktlinjer för ett informationssystem om arbetsskador, m.m.
Prop. 1977/78:75
med förslag till ransoneringslag m.m.
Prop. 1977/78:76
med energisparplan för befintlig bebyggelse
Prop. 1977/78:77
om vissa frågor rörande trafik med motorredskap och traktorer
Prop. 1977/78:78
om försäljningsskatt på motorfordon, m.m.
Prop. 1977/78:79
om ändrade beskattningsregler för koncernbidrag m.m.
Prop. 1977/78:80
om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden.
Prop. 1977/78:81
om vissa kommunala trafik- och trafiksäkerhetsfrågor m.m.
Prop. 1977/78:82
om stöd tiil de fria samfundens teologiska seminarier
Prop. 1977/78:83
om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1977/78:84
om avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelningen av beskattningen av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster.
Prop. 1977/78:85
om nytt statsbidrag till grundskolan m.m.
Prop. 1977/78:86
med förslag till lag om vissa rörledningar, m. m.
Prop. 1977/78:87
om statligt engagemang inom handeIsståsindustrin, m.m.
Prop. 1977/78:88
om inrättande av en central myndighet för utredning av allvarligare civila och militära Iuftfartsolyckor, m.m.
Prop. 1977/78:89
om särskild ersättning till Luleå kommun
Prop. 1977/78:90
om ändring i utlänningslagen (1954:193), m.m.
Prop. 1977/78:91
om radions och televisionens fortsatta verksamhet m.m.
Prop. 1977/78:92
om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik
Prop. 1977/78:93
om riktIinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m.m.
Prop. 1977/78:94
om höjning av bensinskatten, m.m.
Prop. 1977/78:95
om anslaget Flygvapenförband: Forskning och utveckling
Prop. 1977/78:96
om medelstillskott till Luossavaara-Kiirunavaara AB för att upprätthålla viss sysselsättning
Prop. 1977/78:97
om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar
Prop. 1977/78:98
med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m.
Prop. 1977/78:99
om statligt litteraturstöd m.m.
Prop. 1977/78:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79
Prop. 1977/78:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1977/78
Prop. 1977/78:102
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1977/78:103
med överlämnande av 1978 års kommittéberättelse
Prop. 1977/78:104
med förslag om utvidgad rätt till ledighet för vård av barn, m.m.
Prop. 1977/78:105
om åtgärder mot narkotikamissbruk
Prop. 1977/78:106
om ansIag för budgetåret 1978/79 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1977/78:107
om godkännande av överenskommelser mellan Sverige och Finland om fiske och om vissa gränsfrågor
Prop. 1977/78:108
om godkännande av 1977 års internationella sockeravtaI
Prop. 1977/78:109
om förskott på studiemedel m.m.
Prop. 1977/78:110
om energiforskning m.m.
Prop. 1977/78:111
om statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m.m.
Prop. 1977/78:112
om riktIinjer för fiskeripoIitiken, m.m.
Prop. 1977/78:113
om särskilt stöd till lantbruksföretag m.m. i vissa glesbygder.
Prop. 1977/78:114
om ett centralt organ för informationsförsörjning, m.m.
Prop. 1977/78:115
om slopande av den s. k. radavgiften på tips
Prop. 1977/78:116
med förslag till anslag till statens vattenfallsverk för budgetåret 1978/ 79, m.m.
Prop. 1977/78:117
med överlämnande av alImänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning
Prop. 1977/78:118
om avtal om lokaler i Linköping för statens rättskemiska laboratorium, m.m.
Prop. 1977/78:119
om statligt övertagande av Göta kanalbolag, m.m.
Prop. 1977/78:120
om vissa anslag ur kyrkofonden
Prop. 1977/78:121
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Prop. 1977/78:122
med försIag om anslag till lån till experimentbyggande m.m.
Prop. 1977/78:123
om statIiga garantier för lån till skogsindustrin
Prop. 1977/78:124
om Iån för forskningsverksamhet i Ranstad
Prop. 1977/78:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78
Prop. 1977/78:126
om ersättning för brottsskador
Prop. 1977/78:127
om familjebidragslag m.m.
Prop. 1977/78:128
om stöd till prospektering efter olja och naturgas
Prop. 1977/78:129
om distriktsindelning, arbets- och personalorganisation m.m. inom exekutionsväsendet.
Prop. 1977/78:130
om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.
Prop. 1977/78:131
om stöd till små vattenkraftverk, m.m.
Prop. 1977/78:132
om ändring i lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt, m.m.
Prop. 1977/78:133
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. 1977/78:134
med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1977 vid dess sextiotredje sammanträde
Prop. 1977/78:135
om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m.
Prop. 1977/78:136
om ändrade regler för skattetillägg m.m.
Prop. 1977/78:137
om vissa yrkestrafikfrågor m.m.
Prop. 1977/78:138
med försIag till lag om ändring i atomenergilagen (1956:306), m.m.
Prop. 1977/78:139
om försvarsmaktens hälso- och sjukvård i fred
Prop. 1977/78:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1978/79
Prop. 1977/78:141
om kompetensprov för jägare
Prop. 1977/78:142
om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Prop. 1977/78:143
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om ömsesidiga relationer på fiskets område och protokoll om vissa gränsfrågor
Prop. 1977/78:144
med förslag till lag om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio, m.m.
Prop. 1977/78:145
om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning
Prop. 1977/78:146
om olympiska vinterspel i Sverige år 1984
Prop. 1977/78:147
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken om fiske
Prop. 1977/78:148
om upplösning av regionkontoren vid televerket
Prop. 1977/78:149
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om fiske
Prop. 1977/78:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1978/79, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1977/78:151
om höjning av premier vid utbildning till reservofficer
Prop. 1977/78:152
med anledning av ILO-konvention om miniminormer i handelsfartyg, m. m.
Prop. 1977/78:153
om vissa pensionsfrågor, m. m.
Prop. 1977/78:154
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1977/78:155
om exportkreditfinansiering, m. m.
Prop. 1977/78:156
med förslag till passlag
Prop. 1977/78:157
om organisation av statsförvaltningens centrala arbetsgivarfunktion
Prop. 1977/78:158
om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Prop. 1977/78:159
om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m. m.
Prop. 1977/78:160
med förslag om ändringar i reglerna om rätten för resande m. fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt, m. m.
Prop. 1977/78:161
om finansiering av handelssekreterarkontor i Paris
Prop. 1977/78:162
om godkännande av Europarådets konvention om migrerande arbetstagares rättsställning
Prop. 1977/78:163
om ändring i uppbördslagen (1953:272)
Prop. 1977/78:164
om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
Prop. 1977/78:165
om värdesäkert lönsparande
Prop. 1977/78:166
om vissa sjöfartsfrågor
Prop. 1977/78:167
om inrättande av en delegation för samordning av havsresursverksamheten
Prop. 1977/78:168
om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
Prop. 1977/78:169
om fortsatt valutareglering m.m.
Prop. 1977/78:170
om fristående länsdomstolar
Prop. 1977/78:171
om 1979 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, m.m.
Prop. 1977/78:172
om regionalpolitiskt stöd till företag inom gruvindustrin m.m.
Prop. 1977/78:173
om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1979 m.m.
Prop. 1977/78:174
om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, m.m.
Prop. 1977/78:175
med förslag till hyresförhandIingslag m.m.
Prop. 1977/78:176
om redovisning av verksamheten inom den nämnd som avses i särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn
Prop. 1977/78:177
om viss ändring i sjukvårdslagen (1962:242) och överenskommelser om Karolinska sjukhuset, m.m.
Prop. 1977/78:178
med förslag till lagstiftning om marknadsfiringen av alkoholdrycker och tobaksvaror
Prop. 1977/78:179
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.;beslutad den 6 april 1978.
Prop. 1977/78:180
om lån till Norrlands Skogsägares Celiulosa AB
Prop. 1977/78:181
om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m.
Prop. 1977/78:182
angående viss aikoholiorskning, m.m.
Prop. 1977/78:183
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1977/78:184
om utredning i utländskt skatteärende, m.m.
Prop. 1977/78:185
om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret m.m.
Prop. 1977/78:186
med förslag till lag om ändring i lagen (1975:985) om tillfällig handel
Prop. 1977/78:187
om avskaffande av den allmänna arbetsgivaravgiften
Prop. 1977/78:188
om ändrade beskattningsregler vid avyttring av skog i samband med fastighetsreglering