Prop. 1919:3
med förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk m. in.
Prop. 1919:76
('med förslag till lag angående utsträckande till två dagar av vissa valför\xad rättningar under våren 1919',)
Prop. 1919:115
('med förslag till lag med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper',)
Prop. 1919:175
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2, 9 och 37 §§ i lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete',)
Prop. 1919:247
('med förslag till lag om arbetstidens begränsning',)
Prop. 1919:259
('med förslag till förordningar om ändring i vissa delar dels av förordningen den 28 ok\xad tober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt, dels ock av förordningen samma dag om taxeringsmyndigheter och för\xad farandet vid taxering',)
Prop. 1919:269
('med förslag till lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens m. m.',)
Prop. 1919:290
('med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter m. m.',)
Prop. 1919:310
('med förslag till lag om ordning och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning m. m.',)
Prop. 1919:354
('med förslag till ändrad lydelse av § 49 regeringsformen och §§18 och 24 samt § 38 mom. 1 riksdagsordningen',)
Prop. 1919:358
('med förslag till ändrad lydelse av §§ 6, 7, 9, 16, 19 och 21 riksdagsordningen och till övergångsstadgande däri',)
Prop. Prop/1919:2
med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1919
Prop. Prop/1919:3
med förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk m. in.
Prop. Prop/1919:4
med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m.
Prop. Prop/1919:5
med förslag till lag om ändringar i och tillägg till lagen den 10 juli 1899 om skydd för vissa mönster och modeller
Prop. Prop/1919:6
angående fyll¬ nadspension till förre kronojägaren A. J.son Grönqvist
Prop. Prop/1919:7
med förslag till lag om lindring i de mindre bemedlades kostnader för sinnes¬ sjukvård m. m.
Prop. Prop/1919:8
angående ersättning till värnpliktige F. A. Karlsson i anledning av kropps¬ skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1919:9
angående förhöjd avlöning åt t. f. verkmästarna vid Åkers krutbruk C. A. Malmsten och J. E. Eriksson
Prop. Prop/1919:10
angående ersättning åt värnpliktige A. Kalldins änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1919:11
angående tillstånd för krig sarkiv arien Severin Bergh att för rätt att åtnjuta ålder stillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1919:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 235 § i lagen om bankrörelse den 22 juni 1911
Prop. Prop/1919:13
angående sättet för likviderande av förfallen skuld å statslån till Hässleholm —Markaryds järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1919:14
angående åtgärder för ordnande av postpersonalens i Stockholm bostadsfråga
Prop. Prop/1919:15
angående årligt understöd åt kvinnliga extra biträdet hos generalpoststy¬ relsen Emma Adolfina Bratt, född Pettersson
Prop. Prop/1919:16
angående försäljning av vissa kronoeg endomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1919:17
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upp¬ låtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1919:18
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fgndigheter å kronojord
Prop. Prop/1919:19
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1919:20
angående årligt under- stöd åt förre banvakten vid statens järnvägar C. G. Frankeribergs änka Anna Charlotta Frankenberg
Prop. Prop/1919:21
angående viss ändring beträffande användningen av ordinarie anslaget till understödjande av premiering av nötboskap
Prop. Prop/1919:23
med förslag till för- ordning om undantag från tillämpningen av förord¬ ningen den 25 juli 1912 angående särskild skatt å majs, utländsk potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stärkelserika, tullfria utländska ämnen, använda vid tillverkning av stärkelse
Prop. Prop/1919:24
angående fyllnads¬ pension å allmänna indragning sstaten åt löjtnanten vid Norra skånska infanteriregementet T. G. A:son von Johnstones änka Sigrid von Johnstone, född Krumlinde
Prop. Prop/1919:25
angående förhöjning av de till värnpliktiga under tjänstgöring för rikets försvar utgående kontanta förmåner
Prop. Prop/1919:26
med förslag till förordning om visst undantag från tillämpningen av stadgandet i 13 § 4 mom. i förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin m. m.
Prop. Prop/1919:27
angående uppförande vid Alnarps egendom av en för pro fessor N. TI. Nilsson- Ehles institution för ärftlighetsforskning avsedd lada m. m.
Prop. Prop/1919:28
angående anslag ä tillägg sstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln för anordnande av elektrisk belysning å Karlberg
Prop. Prop/1919:29
angående tillstånd för vaktmästaren vid artilleristaben Johan Richard P:son Ljung att för rätt att åtnjuta ålderstillägg till¬ godoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1919:30
angående bemyndigande för järnvägsstyrelsen att utgiva ersättning i anledning av jämo äg solyckan vid Getå
Prop. Prop/1919:31
angående arliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket in. in.
Prop. Prop/1919:34
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 4 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1919:35
angående rätt till ökad pension åt krigsarkivarien Severin Bergh
Prop. Prop/1919:36
med förslag till lag med vissa föreskrifter i fråga om förrättandet av val av kommunalmunicipal- och stadsfullmäktige under våren 1919
Prop. Prop/1919:37
med förslag till för¬ ordning angående försäljning av pilsner m. m.
Prop. Prop/1919:38
angående anslag till åt¬ gärder för skifteslag sindelning i vissa delar av Koppar¬ bergs län
Prop. Prop/1919:39
med förslag till lag om anställande av distriktsbarnmorskor in. m.
Prop. Prop/1919:40
angående statsbidrag till avlöning åt distriktsbarnmorskor
Prop. Prop/1919:41
angående ändring i vill¬ koren för statsunderstöd åt föreläsning sanstalter och föreningar, som anordna populärvetenskapliga föreläs¬ ningar
Prop. Prop/1919:42
angående pension åt förre överläraren Alfred Johansson
Prop. Prop/1919:43
angående anslag till kurser i skyddskoppympning
Prop. Prop/1919:44
angående täckande av brist i vissa anslag för naturhistoriska riksmuseet m. m.
Prop. Prop/1919:45
angående ordnande av tomtområdet vid folkskoleseminariet i Luleå
Prop. Prop/1919:46
angående rätt för två läroverkslärare att ingå på 1918 års avlöning sstat
Prop. Prop/1919:47
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 19 mom. 1 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1919:48
med förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1919:49
med förslag till lag innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränk¬ ningar i rätten att använda sparbanks vinst
Prop. Prop/1919:50
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall inställa till- lämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1919:51
angående årligt under¬ stöd åt extra ordinarie kammarskrivaren vid tullverket Martin Fredrik Bibergs änka och dotter
Prop. Prop/1919:52
angående en gemensam skolöverstyrelse
Prop. Prop/1919:53
med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m.
Prop. Prop/1919:54
angående pension till biträdet a järnvägsstyrelsens statistiska kontor Anna Ny¬ gren
Prop. Prop/1919:55
angående medgivande för vissa befattningshavare inom skogsstaten att komma i åtnjutande av de från och med år 1919 fastställda avlöningsförmåner för skogsstatens ordinarie personal
Prop. Prop/1919:56
angående anslag till nya anordningar för fyrbelysning och mistsignalering ä fyrskeppet Grepen
Prop. Prop/1919:57
angående vissa repara¬ tions- och inredningsarbeten i länsresidenset i Jönköping
Prop. Prop/1919:58
angående beredande av medel för färdigställandet av torpeder till jagarna Wrangel och Wachtmeister
Prop. Prop/1919:59
angående gemensamt rörelsekapital för statens vattenfallsverks fastighetsförvalt¬ ning m. in.
Prop. Prop/1919:60
angående förstärkning av grunden under vissa delar av Stockholms slott
Prop. Prop/1919:61
angående vissa ändringar av gällande stat för vattenfallsstyrelsen
Prop. Prop/1919:62
angående driftkostnader under år 1920 för statens domäner
Prop. Prop/1919:63
med återkallelse av i statsverkspropositionen gjord framställning om anslag för anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen m. m.
Prop. Prop/1919:64
angående täckande av kostnader, som std i samband med den under neutralitetsvakten ökade förslitningen av flottans fartygs- materiel
Prop. Prop/1919:65
angående täckande av merkostnader för elektrisk installation i sjökrigsskolan m. m.
Prop. Prop/1919:66
angående årligt understöd från allmänna indragning sstaten åt förre navigationsskolläraren Hans Herman Lindfelts änka Mathilda Charlotta Lindfelt, född Holmström
Prop. Prop/1919:67
angående beredande av ökade medel för tandpolikliniken' vid flottans station i Stockholm
Prop. Prop/1919:68
angående personligt ålderstillägg åt t. f. tjänstemannen i andra lönegraden i marinförvaltningen Reinhold Casper Theodor Näsman
Prop. Prop/1919:69
angående anslag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet
Prop. Prop/1919:70
angående disponerande för arméns räkning av visst antal sängplatser å läns¬ lasarettet i Linköping
Prop. Prop/1919:71
angående pension å allmänna indragning sstaten åt byggnadschefen hos arméns kasernbyggnadsnämnd, arkitekten J. L. Peterson
Prop. Prop/1919:72
angående tillstånd för musikfanjunkarna, musikdirektörerna Ernst Emanuel N:son Willners och Gustaf Emil Hessler att med bibe¬ hållande av viss befattning åtnjuta tillfällig löneförbättring
Prop. Prop/1919:73
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1919:74
angående försäljning till staden Varberg av den till Lindhovs kungsgård i Hallands län hörande ön Getterön
Prop. Prop/1919:75
angående understöd till svenska väg föreningen
Prop. Prop/1919:77
med förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 21 § lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1919:78
med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent
Prop. Prop/1919:79
angående ökning av riks¬ bankens sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1919:80
angående sättet för bestridande av kostnaderna för officerares och under¬ officerares över stat samt officerares av reserven tjänst¬ göring vid flottan resp. kustartilleriet samt för marininten- denturkåren i flottans reserv tillhörande marinintendenters tjänstgöring vid flottan
Prop. Prop/1919:81
angående tillfällig höjning av postavgifterna m. m.
Prop. Prop/1919:82
angående pension åt byråingenjören vid hydrografiska byrån E. 0. Engströms änka I. S. Engström, född Nordén
Prop. Prop/1919:83
angående understöd från allmänna indragningsstaten åt jägmästaren 0. G. Eng- strömers änka och minderåriga larn
Prop. Prop/1919:84
angående fyllnads¬ pension å allmänna indragning sstaten åt kaptenen G. A. H:son Brilioths änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1919:85
angående pension å allmänna indragning sstaten åt faktoriarbetarna Carl Gustaf Stolt och Carl Gustaf Carlsson
Prop. Prop/1919:86
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt vissa arbeterskor vid ammunitions/abriken
Prop. Prop/1919:87
angående pension åt logementsuppassaren vid krigsskolan P. A. Zetterqvist
Prop. Prop/1919:89
angående lösenavgift för godkännande av rekvisition av socker för industriell tillverkning m. m.
Prop. Prop/1919:90
angående viss nedsätt¬ ning av sockerskatten
Prop. Prop/1919:91
angående pension till förre båtsmannen August Vilhelm Andersson Fast
Prop. Prop/1919:92
angående uteslutande . av vissa bestämmelser i avtal den 12 mars 1917 mellan kronan och Stockholms stad angående mark i Djurgårds¬ staden och vid Kaknäs
Prop. Prop/1919:93
angående beredande av avlöningsfyllnad åt vissa underofficerare av 3:e graden vid flottan och kustartilleriet
Prop. Prop/1919:94
angående ytterligare bi¬ drag ur jämtländska renbetes fjällens skogsfond till an¬ läggning av en enskild väg inom Offerdals socken av Jämtlands län
Prop. Prop/1919:95
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1919:96
med förslag till förord¬ ning om särskilda avdrag vid 1919 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och förmögen¬ hetsskatt
Prop. Prop/1919:97
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1.9/9 under fjärde huvud¬ titeln för bestridande av kostnader, som kunna bliva en följd av uppskjutande tillsvidare av de för närvarande pågående arbetena å uppförande av kasernetablissemang för Södra skånska infanteriregementet
Prop. Prop/1919:98
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpel¬ avgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1919:99
angående avhändande av vissa utav byggnadskommissionen för dubbelspåret Rönninge—Ström förvärvade markområden
Prop. Prop/1919:100
angående understöd från allmänna indrag ning sstaten åt lantmäteriauskultanten E. G. Wennerströms änka och larn
Prop. Prop/1919:101
med förslag till ändrad lydelse av §§ 60, 65 och 75 riksdagsordningen
Prop. Prop/1919:102
angående utvidgning av länsstyrelsens i Värmlands län ämbetslokaler m. m.
Prop. Prop/1919:103
angående anvisande av medel till uppförande av två bostadshus för tullperso¬ nalen i Mon
Prop. Prop/1919:104
med förslag till förordning angående rätt till ränta vid restitution av utskylder m. m.
Prop. Prop/1919:105
angående faststäl¬ lande av ny avlöningsstat för läkar- och kontorsperso¬ nalen vid statens hospital och asyler m. m.
Prop. Prop/1919:106
angående vissa egnahems- väsendet berörande frågor
Prop. Prop/1919:107
angående pension till poliskonstapeln C. G. Thorssell
Prop. Prop/1919:108
med förslag om vissa, för ernående av jämkningar i fördelningen av den kommu¬ nala skattebördan erforderliga ändringar i förordningen den 28 oktober 1910 angående bevillning av fast egen¬ dom] samt av inkomst
Prop. Prop/1919:109
med förslag till förord¬ ning om spritdrycksaccis m. m.
Prop. Prop/1919:110
angående anslag till understödjande av biblioteksverksamheten för underbefäl och manskap vid marinen
Prop. Prop/1919:111
angående försäljning av den kronan tillhöriga holmen Malepert invid Mar¬ strand
Prop. Prop/1919:113
angående ytterligare anslag för anläggande av en örlogsdepå vid Härnö¬ sand
Prop. Prop/1919:114
med förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet samt till lag om ändring i lagen den 22 juni 1911 om bankrö¬ relse
Prop. Prop/1919:116
angående reglering av avlöningsförhållandena för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. rn.
Prop. Prop/1919:117
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § och 18 § 11, 43, 55 och 56 punk¬ terna i lagen om val till riksdagen den 26 maj 1909
Prop. Prop/1919:118
med förslag till lag om fri rättegång m. m.
Prop. Prop/1919:119
angående årliga understöd åt änkor och barn efter vissa befattningshavare vid statens hospital och asyler
Prop. Prop/1919:120
angående understöd till läroverksadjunkten P. E. F. Ågren
Prop. Prop/1919:121
med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om landsting den 21 mars 1862
Prop. Prop/1919:122
angående anslag för utförande av vissa nyanläggningar vid Trollhätte kraft¬ verk
Prop. Prop/1919:123
angående pension å allmänna indragning sstaten åt baderskan vid krigs¬ skolan, änkan Kristina Vilhelmina Jönsén, född Svensson
Prop. Prop/1919:124
angående utökning av det till statens uppfostringsanstalt å Bona körande jordom¬ råde m. m.
Prop. Prop/1919:125
angående utvidgning av länsstyrelsens i Gävleborgs län ämbetslokaler m. m.
Prop. Prop/1919:126
angående anvisande av medel för utförande av om- ock påbyggnadsarbeten å de i kvarteret Grönlandet norra i Stockholm befintliga bygg¬ naderna
Prop. Prop/1919:127
angående inhämtande av riksdagens medgivande, att vissa ersättningsbelopp må få utbetalas av anslaget till tullverket
Prop. Prop/1919:128
med förslag till för¬ ordning angående särskilda bestämmelser om tiden för förvarande av vissa till ledning för taxering avgivna dekla¬ rationer
Prop. Prop/1919:129
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter skrädderiarbetaren Fredrik Albert Appelkvist frän Uppsala m. fl.
Prop. Prop/1919:131
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 30, 31, 35 och 39 §§ i för¬ ordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin m. m.
Prop. Prop/1919:132
angående ny stat för universitetskanslersexpeditionen
Prop. Prop/1919:133
angående uppförande av byggnader för en vårdanstalt i Lund, avsedd för blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1919:134
angående personlig pro¬ fessur åt observatorn E. H. von Zeipel
Prop. Prop/1919:135
angående täckande av brist i 1918 års räkenskaper för södra K. F. U. K:s husmoder sskola
Prop. Prop/1919:136
angående pension till förre båtsmännen Lars Johan Salomonsson löfskog, Carl Andreasson Lundby och Johan August Carlsson Palm- qvist
Prop. Prop/1919:137
angående visst undantag från det i åtskilliga fall stadgade förbud att med civil befattning förena annan tjänst å rikets stat
Prop. Prop/1919:138
angående försäljning av vissa områden till staden Eskilstuna m. m.
Prop. Prop/1919:139
angående byggnadslån och odlingsbidrag till innehavare av vissa krononybyggen i Norrbottens län
Prop. Prop/1919:140
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvud¬ titeln för täckande av under år 1918 uppkomna brister å vissa ordinarie reservationsanslag
Prop. Prop/1919:141
angående anslag ä tilläggsstat för år 1919 under fjärde huvudtiteln för anskaffande av instrument och inventarier m. m. för garnisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1919:142
angående tillägg till gällande grunder för pensionering av flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1919:143
med förslag till lag om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse
Prop. Prop/1919:144
angående statsbidrag till avlönande av lärare åt vid vanföranstalter och kustsanatorier intagna barn i skolåldern m. m.
Prop. Prop/1919:145
angående anslag till dagavgifter vid pediatrisk klinik å allmänna barnhuset i Stockholm
Prop. Prop/1919:146
angående anslag till vissa inredningsarbeten inom zoologiska institutionen vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1919:147
angående understöd åt husmoder sskolor
Prop. Prop/1919:148
angående pension åt läraren i trädgårdsskötsel K. H. Landsberg
Prop. Prop/1919:149
angående understöd åt vissa folkskolläraränkor
Prop. Prop/1919:150
angående understöd åt vissa småskolläraränkor
Prop. Prop/1919:151
om anvisande av medel till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter
Prop. Prop/1919:152
med förslag till hälsovårdsstadga m. m.
Prop. Prop/1919:153
med förslag till epidemilag
Prop. Prop/1919:154
angående disponerande av 1918 års avkastning av statens Jiästavelsfond
Prop. Prop/1919:155
angående understöd från allmänna indragningsstaten till vice kommissionslant- mätaren K. V. K. Ekstrands änka och en son
Prop. Prop/1919:156
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 3 § strafflagen
Prop. Prop/1919:157
med förslag till lag angående tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1919:158
angående tillstånd för officerare vid armén att såsom tjänstår för rätt att åtnjuta pension tillgodoräkna sig viss tjänstetid
Prop. Prop/1919:159
med förslag till dels för¬ ordning om ändrad lydelse av 5, 12 och 23 §§ i stad¬ gan om skjutsväsendet den 22 juni 1911, dels förordning med vissa tillfälliga bestämmelser i fråga om skjuts- väsendet
Prop. Prop/1919:160
angående höjning av an¬ slaget till' kostnader för taxering till skatt å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1919:161
med förslag till lag an¬ gående förordnande av rättegångsbiträde åt häktad m. m.
Prop. Prop/1919:162
angående anslag för täckande av viss del av statens järnvägars driftförlust under år 1918
Prop. Prop/1919:163
angående försäljning till staden Nyköping av viss del av kronoegendomen Östra Kungsladugården inom stadens område
Prop. Prop/1919:164
angående omorganisation av kammarkollegium m. m.
Prop. Prop/1919:165
angående anslag till upprätthållande av verksamheten vid statens provnings- anstalt m. m.
Prop. Prop/1919:166
med förslag till för¬ ordning om rätt för kommun att upptaga särskild av¬ gift vid vissa offentliga nöjestillställningar
Prop. Prop/1919:167
angående löne- och pen- sionsreglering för lärarpersonalen vid blindundervisnings¬ anstalterna m. m.
Prop. Prop/1919:168
angående förstärkande av det ordinarie anslaget till institutet och förskolan för blinda å Tomteboda m. m.
Prop. Prop/1919:169
angående täckande av brist i staten för förskolan för blinda i Växjö m. m.
Prop. Prop/1919:170
angående förstärkande av det ordinarie reservationsanslaget till hantverksskolan i Kristinehamn för blinda
Prop. Prop/1919:171
angående täckande av brist i staten för den med drottning Sofias stiftelse för¬ enade vårdanstalten m. m.
Prop. Prop/1919:172
angående täckande av Irist i gymnastiska centralinstitutets räkenskaper m. m.
Prop. Prop/1919:173
angående semester åt rektorerna vid de allmänna läroverken m. fl. undervis¬ ningsanstalter
Prop. Prop/1919:174
angående försäljning av den Växjö domkyrka tillhöriga lägenheten Lekamens- gärdet eller Kampen nr 2 i Växjö socken
Prop. Prop/1919:176
angående statsbidrag till täckande av förlust å föreningens för bistånd åt vanföra i Skåne verksamhet
Prop. Prop/1919:179
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1919:180
angående pensioner åt extra förr åds förmannen 0. F. G. Göranssons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1919:181
angående ny stat för statens veterinärbakteriologiska anstalt m. m.
Prop. Prop/1919:182
angående omorgani¬ sation av försäkring sinspektionen m. mi
Prop. Prop/1919:183
angående statens deltagande i kostnaden för en partiell reglering av Siljan
Prop. Prop/1919:184
angående ändringar i staten för veterinärhögskolan m. m.
Prop. Prop/1919:185
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter förre hökerihandlaren Georg Lundqvist från Malmö
Prop. Prop/1919:186
angående försäljning av en kronan tillhörig tomtdel i Marstrand
Prop. Prop/1919:187
angående statsbidrag till tryckning av doktorsavhandlingar
Prop. Prop/1919:188
angående anslag till ny- och ombyggnad vid akademiska sjukhuset i TJppsala m. m.
Prop. Prop/1919:189
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913 angå¬ ende vård av enskildes skogar på Öland
Prop. Prop/1919:190
angående användning av besparingar, som uppkommit å vissa, till styrelsens för skog shög skolan och statens skogs för söksanstalt disposition ställda anslag
Prop. Prop/1919:191
angående förhöj¬ ning under år 1919 av vissa f. d. befattningshavare vid postverket tillkommande understöd
Prop. Prop/1919:192
angående pension åt förre sysslomannen vid Kristinehamns hospital Johan Fredrik Blombergs änka Sigrid Maria Blomberg, född Sjögren
Prop. Prop/1919:194
angående viss änd¬ ring i dispositionen av det vid 1914 års senare riksdag beviljade anslag för stärkande av det fasta kustförsvaret
Prop. Prop/1919:195
angående försäljning av ett kronan tillhörigt område i Mosjö socken av Örebro län
Prop. Prop/1919:197
angående ny stat för statens skogsförsöksanstalt
Prop. Prop/1919:198
angående statsbidrag till kostnader för laga skiften å byn Laisvik samt hemmanen Hällbacken nr 1 och Lövnäs nr 1 eller Kappen i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1919:199
angående överflyttande av medel från jämtländska renbetesfjällens skogsfond till Västerbottens och Norrbottens lappfonder
Prop. Prop/1919:200
angående docentstipen¬ dium och studieunderstöd vid skogsliögskolan
Prop. Prop/1919:201
angående godkännande av en mellan Sverige och Norge avslutad konvention rörande flyttlapparnas rätt till renbetning
Prop. Prop/1919:202
med förslag till lag inne¬ fattande bestämmelser i anledning av konventionen den 5 februari 1919 mellan Sverige och Norge angående flytt- lapparnas rätt till renbetning
Prop. Prop/1919:203
angående tillfällig löneförbättring under år 1920 för viss personal vid ar¬ mén
Prop. Prop/1919:204
angående höjning av underhåll och pensioner m. m. till indelt manskap vid armén och flottan
Prop. Prop/1919:205
angående arvoden åt lärare i slaviska språk och i statistik vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1919:206
angående arvoden åt lektorerna i tyska, franska och engelska språken vid universiteten i Uppsala och Lund
Prop. Prop/1919:207
angående lönetursberäk¬ ning för docenter vid statsuniversiteten samt Stockholms och Göteborgs högskolor
Prop. Prop/1919:208
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse i vissa delar av förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker m. m.
Prop. Prop/1919:209
angående uppförande å ordinarie stat av vissa befattningshavare i kammarrätten m. m.
Prop. Prop/1919:211
angående anvisande av medel till förstärkning av arbetskrafterna å finansdeparte¬ mentets regeringsrättsbyrå
Prop. Prop/1919:213
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att för beredande av lokaler åt rikets allmänna kartverk inköpa fastigheten nr 3 i kvarteret Eken med adressnummer 4 vid Engelbrektsgutan i Stock¬ holm m. m
Prop. Prop/1919:214
angående årligt under¬ stöd åt t. f. extra vaktmästaren vid tullbevakningen i Hälsingborg Gustaf Henning Gustafssons änka och barn
Prop. Prop/1919:215
med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökning slag en och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen
Prop. Prop/1919:216
angående understöd åt förre eldaren och maskinisten vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm G. S. Stenius
Prop. Prop/1919:217
angående tilläggs¬ anslag till fullbordande av arbetet med utläggning av ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna m. in.
Prop. Prop/1919:218
angående ändrat förfaringssätt beträffande emottagande och utbetalande av medel, som genom befälets försorg för manskap vid armén eller marinen insättas i postsparbanken
Prop. Prop/1919:219
angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen
Prop. Prop/1919:220
angående särskild tjänstår sb er åkning i fråga om tillfällig löneförbättring för vissa underofficerare av 2:a graden vid kustartilleriet
Prop. Prop/1919:221
angående provisorisk lönereglering åt tjänstemän vid de ecklesiastiska konsi¬ storierna
Prop. Prop/1919:223
angående medgivande för hospitalsläkaren P. H. N. Sjöbring och hospitals- sysslomannen E. 0. Högberg att komma i åtnjutande av de från och med år 1919 fastställda avlöningsförmåner för läkar- och kontorspersonalen vid statens hospital och asyler
Prop. Prop/1919:224
med förslag till lag inne¬ fattande ändring i 2 kap. 3 § lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom
Prop. Prop/1919:225
med förslag till kun¬ görelse med allmänna grunder för dyrtidstillägg och dyrtidshjälp åt befattningshavare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1919:226
med förslag till kungö¬ relse med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer m. m.
Prop. Prop/1919:227
med förslag till kun¬ görelse med allmänna grunder för dyr tid stillägg åt pen- sionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1919:228
angående dyrtidstillägg för dr 191.9 åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstogare
Prop. Prop/1919:229
angående anslag för beredande av dyrtidstillägg och dyrtidshjälp under år 1919 åt befattningshavarna vid statens provningsanstalt
Prop. Prop/1919:231
angående dyriidstillägg för år 1918 å vissa jämlikt lagen den 12 mars 1886 an¬ gående ansvarighet för skada i följd av järnvägs drift utgående ersättningar
Prop. Prop/1919:232
angående omreglering av folkskolinspektionsområdena samt löne- och pensions- reglering m. m. för folkskolinspektörer
Prop. Prop/1919:233
angående ökat stats¬ bidrag till uppfostringsanstalter för vanartade och i sedligt avseende försummade barn m. m.
Prop. Prop/1919:234
angående utvidgning av tomt för nybyggnad åt hantverksskolan i Kristinehamn för blinda m. m.
Prop. Prop/1919:235
angående ändring i tiden för återbetalning av ett aktiebolaget svenska linberednings- sällskapet tilldelat lån
Prop. Prop/1919:236
angående tillägg till gällande grunder för förvaltningen av kronans jord- bruksdomäner
Prop. Prop/1919:237
angående utbyte av mark mellan kronan och aktiebolaget Skogaholms bruk
Prop. Prop/1919:238
angående försäljning till Västerås stad av visst område av kronoegendomen Johannis- bergs kungsladugård nr 1—7 med Gränsta nr 1 och 2 i Västmanlands län
Prop. Prop/1919:239
angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter
Prop. Prop/1919:240
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1919:241
om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersättning åt domare, vittnen och parter
Prop. Prop/1919:244
angående docentinstitu¬ tionen vid universiteten i TJppsala och Lund samt karo¬ linska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1919:245
angående förhöjd till- läggspension åt läroverksadjunkten J. H. Hjorth
Prop. Prop/1919:246
angående ändringar i gällande grunder för upplåtande av egnahemslägenheter från vissa kronoeg endomar
Prop. Prop/1919:248
med förslag om ändring av § 10 mom. 1 i telefonreglementet den 29 november 1915
Prop. Prop/1919:249
angående utbyte av den till länslasarettet i Västerås upplåtna mark mot viss nämnda stad tillhörig donations jord
Prop. Prop/1919:250
angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter
Prop. Prop/1919:251
med förslag till förord¬ ning om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med derå lyxvaror
Prop. Prop/1919:252
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 3, 7 och 12 i förord¬ ningen den 13 december 1912 angående tullrestitution i vissa fall vid återutförsel av utländsk vara
Prop. Prop/1919:254
med förslag till förord¬ ningar om ändrad lydelse av §§ 16, 17, 18 och 20 i förordningen om frihamn den 15 november 1907 samt om ändrad lydelse av § 19 mom. 1 i förordningen om frilager den 20 december 1912
Prop. Prop/1919:255
angående personlig tjänst lios skolöverstyrelsen för extra biträdet C. H. Nilsson
Prop. Prop/1919:256
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 under tredje huvud¬ titeln för bestridande av kostnader för utförande av vissa demolering sarbeten å Aland
Prop. Prop/1919:257
med förslag till lag angående inkallande av värnpliktiga för fullgörande av viss tjänstgöring utom landets gränser'
Prop. Prop/1919:258
med förslag till för¬ ordning om ändring i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt
Prop. Prop/1919:260
angående ordnande av den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållanden samt angående statsbidrag för an¬ ställning av distriktssköterskor
Prop. Prop/1919:261
med förslag dels till förordning om ändrad lydelse av §§ 10 och 12 i lasa- rettsstadgan den 18 oktober 1901, dels ock till förordning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 i sjukstugestadgan den 18 oktober 1901
Prop. Prop/1919:262
angående anslag till un¬ dervisnings- och upplysningsverksamhet för nykterhetens främjande
Prop. Prop/1919:263
angående höjning i arvo¬ dena till avvittringslantmätare
Prop. Prop/1919:264
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 19 § i förordningen den 19 november 1914 om arvskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1919:265
angående anslag till lantbruksskolor, lantmannaskolor och lanthushållsskolor
Prop. Prop/1919:266
angående pension åt extra lantmätaren J. A. Lundströms änka A. A. Lund¬ ström.
Prop. Prop/1919:267
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1019 under fjärde huvudtiteln för bestridande av merkostnader för vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1919:268
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av § 1 mom. 2 i förord¬ ningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1919:270
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1919:271
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1919 under aådra huvud¬ titeln för täckande av vissa förskott
Prop. Prop/1919:272
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt angående tiden för av¬ gång ur tjänst
Prop. Prop/1919:273
angående personligt lönetillägg rrv. m. åt generalfältläkaren F. J. Bauer
Prop. Prop/1919:274
angående tillfällig löneförbättring åt öververkmästaren J. F. Engblom
Prop. Prop/1919:275
angående försäljning av en kronan tillhörig tomt i Marstrand
Prop. Prop/1919:276
angående pensions- förbättring för viss personal vid armén
Prop. Prop/1919:277
angående anvisande av anslag ä tillä ggsstat för år 1919 under fjärde huvud¬ titeln för vidtagande av erforderliga förbättringar av sjukhusförhålla7idena vid arméns truppförband
Prop. Prop/1919:278
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 54 och 56 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862
Prop. Prop/1919:279
angående pension åt gårdssmeden vid Ultuna egendom C. Carlssons änka A. S. Carlsson, född Strömberg
Prop. Prop/1919:280
angående rätt för vissa förutvarande lärarinnor vid enskilda läroanstalter att komma i åtnjutande av tilläggspension
Prop. Prop/1919:281
angående ytterligare anslag till täckande av brist i serafimerlasarettets räken¬ skaper för år 1918
Prop. Prop/1919:283
angående understöd från småskollärares ni. fl. ålderdomsunderstödsanstalt åt förra småskollärarinnan Helena Amanda Höglund
Prop. Prop/1919:284
angående extra vakt¬ mästare vid farmaceutiska institutet m. m.
Prop. Prop/1919:285
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 26 april 1918 om för¬ fogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1919:286
med förslag till lag an¬ gående fortsatt tillämpning av lagen den 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utom¬ ordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.
Prop. Prop/1919:287
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1919:288
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1919:289
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri
Prop. Prop/1919:291
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 35 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvårets utgörande på lan¬ det
Prop. Prop/1919:292
med förslag till lag om ödebygdsvägar
Prop. Prop/1919:293
angående anslag till täckande av kostnader för kol och olja, som åtgått för fri bogsering genom Falsterboleden
Prop. Prop/1919:295
angående anvisande av ytterligare medel till uppförande av nybyggnad för patent- och registreringsverket m. m.
Prop. Prop/1919:296
angående pension för postmästaren av klass 1 B Johan Louis Westerståhl
Prop. Prop/1919:297
med förslag till lag om fortsatt tillämpning under år 1920 av bestämmelser om överlåtelse av äkta makes kommunala rösträtt å den andra maken
Prop. Prop/1919:298
angående användande av överskott i djurgårdskassan till säkerställande under år 1920 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1919:299
angående medgivande i visst avseende rörande utförsel till Finland av viss mängd affinerat socker
Prop. Prop/1919:300
angående anslag till ar¬ betslöshetens bekämpande
Prop. Prop/1919:301
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 1 mom. 1, § 6 mom. 1 och § 8 mom. 1 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning m. m.
Prop. Prop/1919:302
angående pensions- förbättring för viss personal vid marinen
Prop. Prop/1919:303
angående förhöjning av det ordinarie reservationsanslaget till arvoden åt extra länsnotarier m. m.
Prop. Prop/1919:304
med förslag till lag om skyldighet i vissa fall att vid flottled anordna härbärgen åt flottningsarbetarna
Prop. Prop/1919:305
angående pensions för håk landena för övning slör are vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet och statens folkskoleseminarier
Prop. Prop/1919:306
angående anvisande av medel för underhåll och vård under år 1019 av de s. k Drottningholmsbroarna
Prop. Prop/1919:307
angående anvisande av medel till reseund er stöd för år 1920 åt dels personer, som önska i främmande länder förvärva ökad insikt och skicklighet i vad till bergshanteringen hörer, dels ock teoretiskt och praktiskt bildade tekniker, som icke ägna sig åt bergshanteringen
Prop. Prop/1919:308
angående understöd åt enskilda jolkskoleseminarier
Prop. Prop/1919:309
angående avlöning åt lärare vid folkskolor och vissa andra skolor under tjänst¬ göring till rikets försvar m. m.
Prop. Prop/1919:311
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 1, 8, 11, 21, 23 och 35 i för¬ ordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd
Prop. Prop/1919:313
angående försäljning av kronans andel i Elinghems myr i Gottlands län
Prop. Prop/1919:314
angående försäljning av vissa områden av krono egendomen Näs kungsgård nr 1 jämte Ytternora nr 1 och Bergsgärdet nr 1 i Koppar¬ bergs län
Prop. Prop/1919:316
angående åtgärder till främjande av linodling och linberedning m. m.
Prop. Prop/1919:318
angående pensionsunderlag för länsveterinärer
Prop. Prop/1919:319
med förslag till lag angå¬ ende upphävande av vissa bestämmelser i legostadgan
Prop. Prop/1919:320
angående tillfällig förhöjning i dagavlöningen för manskapet vid armén m. in.
Prop. Prop/1919:321
angående pensionsför- hållanden för tillförordnade rektorer vid de allmänna läroverken m. fl. undervisningsanstalter
Prop. Prop/1919:322
angående beredande av ytterligare rörelsekapital för bränslekommissionen
Prop. Prop/1919:323
angående restitution i vissa fall av erlagda tobakslicensavgifter
Prop. Prop/1919:324
om anvisande av medel till beredande av tvångsuppfostron åt minderåriga man¬ liga förbrytare m. m.
Prop. Prop/1919:325
med förslag till grunder för krigstidsunderstöd under ecklesiastikåret 1919—1920 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pa¬ storat samt vissa extra ordinarie präster, dels ock inne¬ havare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1919:326
angående tillfällig löne¬ reglering under år 1919 för vissa befattningshavare å ordinarie stat inom den civila statsförvaltningen ävensom angående förstärkning av de till avlönande av vissa extra befattningshavare inom samma förvaltning samt till viha- riatser sättning ar m. m. anvisade medel
Prop. Prop/1919:327
angående anvisande av medel för utförande av vissa undersökningsarbeten å Malmöhus slott
Prop. Prop/1919:328
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1919:329
med förslag till förordning om uppskattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- eller jordräntestegringsskatt m. m.
Prop. Prop/1919:330
om vidtagande av provi¬ soriska åtgärder till vinnande av ökat fängelseutrymme
Prop. Prop/1919:331
angående åtgärder för utvidgning och förbättring av Grytans artilleriskjut- fält
Prop. Prop/1919:332
angående understöd till efterlevande till vissa vid en minexplosion omkomna personer
Prop. Prop/1919:333
angående anslag till arbetsrådet m. m.
Prop. Prop/1919:334
angående räntefria studielån
Prop. Prop/1919:335
angående den medicinska undervisningen vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1919:336
angående ombildning av vissa pensions- och ålderdomsunderstödsanstalter till en statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl.
Prop. Prop/1919:337
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 8:6) i lagen deri 26 maj 1909 om Kungl. Maj ds regeringsrätt
Prop. Prop/1919:338
angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalen vid folkhögskolor samt statsunderstöd åt nämnda skolor
Prop. Prop/1919:339
med förslag till lag om begränsning av tiden för bageri- och konditoriarbete
Prop. Prop/1919:340
angående tillfällig förhöjning i dagavlöningen för visst manskap vid marinen
Prop. Prop/1919:341
angående anslag till åt¬ gärder i prisregler ande syfte
Prop. Prop/1919:342
angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnads¬ villkor
Prop. Prop/1919:343
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § utsökning slag en
Prop. Prop/1919:344
med förslag till förord¬ ning angående statsverkets kapital ökning sfond m. in.
Prop. Prop/1919:345
med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
Prop. Prop/1919:346
med förslag till ändrad lydelse av §§ 12, 54 och 105 regeringsformen, §§ 38, 50, 55, 56 och 74 riksdagsordningen samt § 2 mom. 4 tryck¬ frihetsförordningen
Prop. Prop/1919:347
med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1920 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1919:348
angående upphjälpande av folkskoleväsendet inom lappmarks för samling ar med icke finsktalande befolkning i Västerbottens och Norr¬ bottens län samt inom Över-Kalix församling av Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1919:349
angående ökat understöd för år 1919 till lanthushållskolor
Prop. Prop/1919:351
angående bestämmandet av det belopp, vartill driftkostnaderna för statens domäner för år 1920 må upptagas
Prop. Prop/1919:352
angående tillskott till dyrtidstillägg för vissa lantmätare
Prop. Prop/1919:353
angående dyrtidstillägg under år 1919 åt distriktsveterinärer
Prop. Prop/1919:355
angående anslag till lant- mäteriväsendet m. m.
Prop. Prop/1919:356
angående tillfällig löne¬ förbättring åt lärare vid lantmannaskolor och lanthus¬ hållsskolor
Prop. Prop/1919:357
angående tillskott till dyrtidstillägg för lantbruksingenjörer
Prop. Prop/1919:359
med förslag till lag om statsdepartementen
Prop. Prop/1919:360
angående omorganisation av utrikesdepartementet samt förstärkning av Sveriges representation i utlandet
Prop. Prop/1919:361
angående beredande av dyrtidstillägg under är 1919 åt vissa extra provin¬ sialläkare
Prop. Prop/1919:362
med förslag till förordning om visst undantag från bestämmelserna i 2 § förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin
Prop. Prop/1919:363
angående understöd åt småskoleseminarier m. m.
Prop. Prop/1919:364
med förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg
Prop. Prop/1919:365
med förslag till dels förord¬ ning angående försäljning för vissa ändamål av odenatu- rerad sprit, framställd ur avfallslut vid sulfitcellulosa- tillverkning, dels ock förordning om ändrad lydelse av 12 § förordningen den 11 oktober 1907 angående till¬ verkning av brännvin
Prop. Prop/1919:366
angående krigstids- tillägg åt vissa befattningshavare hos skytteförbundens överstyrelse
Prop. Prop/1919:367
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 11 § i lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad
Prop. Prop/1919:368
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 innefat¬ tande särskilda bestämmelser angående rätten till inmut¬ ning inom vissa län
Prop. Prop/1919:369
med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egen¬ dom
Prop. Prop/1919:371
med förslag till lag om ändrad lydelse av 14, 15 och 23 §§ i lagen den 13 juni 1902 angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn
Prop. Prop/1919:373
angående beredande för år 1919 av ytterligare tillfällig löneförbättring åt statens folkskolinspektörer
Prop. Prop/1919:374
med förslag till ändrad lydelse av § 17 mom. 1 riksdagsordningen
Prop. Prop/1919:375
angående dyrtidstillägg för år 1919 åt biskoparna i Härnösands stift E. F. Lönegren och i Luleå stift 0. Bergqvist
Prop. Prop/1919:376
angående dyrtidstill- lägg för år 1919 åt sjömanspastorn i Kristiania H. F. V. Lyth
Prop. Prop/1919:377
angående ersättning åt biskoparna i Härnösands och Luleå stift för vissa rese¬ kostnader
Prop. Prop/1919:378
4angående anslag till nordiska museet för beredande av dyrtidstillågg och dyrtidshjälp för år 1919 åt museets personal
Prop. Prop/1919:379
med förslag till ändrad lydelse av §15 regeringsformen
Prop. Prop/1919:380
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3, 4, 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1919:381
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1919:382
angående ersätt¬ ning till värnpliktige J. Carlström i anledning av kropps¬ skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1919:383
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1919:384
med förslag till lag om ändring i lagen om skiljemän den 28 oktober 1887
Prop. Prop/1919:385
med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område
Prop. Prop/1919:386
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1919:387
med förslag till förord¬ ning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1919:388
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.
Prop. Prop/1919:389
med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo
Prop. Prop/1919:390
angående anslag, under vissa förändrade förutsättningar, till bestridande av kostna¬ derna för en förberedande utredning angående en rätte- gångsreform
Prop. Prop/1919:391
angående gemensamt lönesystem samt lönereglering för postverket, telegrafver¬ ket, statens järnvägom och statens vattenjallsverk
Prop. Prop/1919:392
med förslag i fråga om antalet av vissa befattningar vid statens järnvägar ra. m.
Prop. Prop/1919:395
med förslag till om¬ organisation av vattenfallsstyrelsen samt i fråga om an¬ talet av vissa befattningar vid statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1919:396
angående tillfäl¬ lig löneförbättring åt vissa befattningshavare vid kom- munikationsverken
Prop. Prop/1919:397
med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att bortföra stråfoder m. m.
Prop. Prop/1919:398
med förslag till lag om anstånd i visst fall med upprättande av kommunal röstlängd
Prop. Prop/1919:399
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § i lagen den 11 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1919:400
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning
Prop. Prop/1919:401
med förslag till lag angående befrielse för värnpliktiga av 1918 års klass från fullgörande av viss värnpliktstjänstgöring i fredstid rn. 771.
Prop. Prop/1919:403
med förslag till förord¬ ning om rätt för Konungen att i visst fall åsätta sär¬ skild tullavgift
Prop. Prop/1919:404
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 17:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1919:405
angående införselmonopol å socker
Prop. Prop/1919:406
med förslag angående inkomstberäkningar för 1919 års tilläggsstat och för 1920 års riksstat m. m.
Prop. Prop/1919:407
angående anvisande av anslag såsom bidrag till täckande av statens järn¬ vägars driftförlust
Prop. Prop/1919:408
med förslag till lag om överföring till hären av vissa marinen tilldelade värnpliktiga av 1919 års klass
Prop. Prop/1919:409
angående avsättning å 1920 års riksstat för tillfällig lönereglering under år 1920 för vissa befattningshavare å ordinarie stat inom den civila statsförvaltning en ävensom för förstärkning av de till avlönande av vissa extra befattningshavare inom samma förvaltning samt till vikariatsersättning ar m. m. anvisade medel
Prop. Prop/1919:410
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för vissa värnpliktiga av 1919 års klass m. m.
Prop. Prop/1919:u1
angående införselmonopol å viss spannmål m. m.
Prop. Prop/1919:u3
angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden
Prop. Prop/1919:u4
med förslag till lag om arbetstidens begränsning
Prop. Prop/1919:u5
med förslag till lag om begränsning av tiden för bageri- och konditoriarbete
Prop. Prop/1919:u6
med förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg
Prop. Prop/1919:u7
med förslag till lag angående befrielse för värnpliktiga av 1918 års klass från fullgörande av viss värnpliktstjänstgöring i fredstid m. in.
Prop. Prop/1919:u8
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning
Prop. Prop/1919:u9
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för vissa värnpliktiga av 1919 års klass m. m.
Prop. Prop/1919:u10
angående anslag till arbetsrädet in. in.
Prop. Prop/1919:u11
angående förbud tills¬ vidare i vissa fall av skatteköp
Prop. Prop/1919:u14
angående inställande av skatteköp enligt kungörelsen den 4 februari 1811 jämte övriga författningar om användande av de till bruken och bergverken upplåtna rekognitionsskog ärna
Prop. Prop/1919:u15
angående rätt för Göteborgs lyceum för flickor att komma i åtnjutande av statsbidrag, oaktat visst villkor för erhållande av dylikt bidrag ej uppfyllts
Prop. Prop/1919:u16
angående förstärkning av de uti staten för akademien för de fria konsterna uppförda anslagsposterna till belysning, undervisnings- materiell m. m. för år 1919
Prop. Prop/1919:u17
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att verkställa fastighetsbyte med danska staten i syfte att bereda lokaler för svenska beskickningen och svenska konsulatet i Köpenhamn m. m.
Prop. Prop/1919:u18
angående vissa än¬ drings- och tilläggsarbeten vid Västgöta regementes ka- sernetablissemang
Prop. Prop/1919:u20
angående dispone¬ rande redan under år 1919 av viss del utav det å extra stat för år 1920 under fjärde huvudtiteln anvisade reser¬ vationsanslag till fullföljande av arbetena å kasern¬ etablissemang för femton infanteriregementen
Prop. Prop/1919:u21
angående bestri¬ dande av vissa av inträffade eldsvådor inom Vaxholms och Älvsborgs fästningar föranledda kostnader
Prop. Prop/1919:u22
angående vissa ändrings- och reparationsarbeten i de för statsverkets räkning in¬ köpta fastigheterna nr 1, 2, 3, 3, 10 och 11 i kvarteret Mercurius i Stockholm