Prop. 1932:10
('med förslag till lag om hä- radsaUmänningar',)
Prop. 1932:18
('med anhållan örn riksdagens yttrande rörande visst av den inter\xad nationella arbetsorganisationens konferens år 1931 fattat beslut',)
Prop. 1932:41
('med förslag till lag om k ring förin g shan del och tillfällighetsförsäljning m. m.',)
Prop. 1932:105
('med förslag till ändrad lydelse av §§ 53, 81, 82 och 105—107 regeringsformen, §§ 33, 35—41, 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 75, 78 och 79 riksdagsordningen samt 2 § 4:o tryckfrihetsförord\xad ningen',)
Prop. 1932:179
('med förslag till lag örn skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. rn. för ordningsmaktens behov',)
Prop. 1932:187
('med förslag till ecklesiastik boställsordning m. m.',)
Prop. 1932:192
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i 6 § lagen den 26 maj 1909 om tjänst\xad göringen i Kungl. Maj:ts lagråd m. m.',)
Prop. 1932:194
('med förslag till ändrad lydelse av §§ 14, 15, 17—22, 27 och 28 riksdagsord\xad ningen samt till lag örn ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen',)
Prop. 1932:205
('angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 16 mars 1932 avslutad konvention örn erkännande och verkställighet av domar m. m.',)
Prop. Prop/1932:2
angående godkännande av konventioner örn gemensam växellag med mera och an¬ tagande av förslag till ny växellag
Prop. Prop/1932:3
angående godkännande av konventioner om gemensam checklag med mera och antagande av förslag till ny checklag med mera
Prop. Prop/1932:4
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn äldre ägogränser m. m.
Prop. Prop/1932:5
med förslag till lag med särskilda bestämmelse)' örn delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m. m.
Prop. Prop/1932:6
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt tillämpning av lagen den 2 augusti 1927 om utlännings rätt att här i riket vistas
Prop. Prop/1932:7
med förslag till lag an¬ gående fortsatt tillämpning av lagen den 28 april 1926 örn inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län
Prop. Prop/1932:8
angående försäljning av vissa delar av kronoegendomen Kålshidt nr 1 i Jönköpings län m. m.
Prop. Prop/1932:9
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 1 § lagen den 4 juni 1886 angående ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål
Prop. Prop/1932:11
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212)
Prop. Prop/1932:12
med förslag till förordning örn upphörande av kronans rätt till storverksträd och ekar å häradsallmänningar
Prop. Prop/1932:14
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1932:15
angående för¬ stärkning av det för budgetåret 1931/1932 under femte huvudtiteln anvisade anslaget till bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1932:16
angående täckande av kostnaderna för den s. k. Adalskommissionen
Prop. Prop/1932:17
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1932:19
angående befrielse för veder¬ börande tjänstemän hos länsstyrelsen i Kalmar län från ersätt¬ ningsskyldighet på grund av uppkommen förlust å viss virkes- försäljning
Prop. Prop/1932:20
angående befrielse för lands¬ fiskalen B. J. Mjöberg från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1932:21
angående utredning röran¬ de reglering av Fyrisån
Prop. Prop/1932:23
angående för¬ säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. m.
Prop. Prop/1932:24
angående användande av medel ur domänverkets markinköpsfond för förvärv av en fastighet i Umeå stad m. m.
Prop. Prop/1932:25
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1932:26
örn gillande av den riksban¬ ken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1932:27
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av § 16 lagen den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt
Prop. Prop/1932:28
angående avskrivning av vissa i flottleds fonden ingående f or drill gsbelopp
Prop. Prop/1932:29
angående vissa tillfälliga skogsvårdsåtgärder å enskildas skogar
Prop. Prop/1932:30
med förslag till förordning örn fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkning sskatt å sprit¬ drycker
Prop. Prop/1932:31
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2i och 31 §§ förordningen den 1 juni 1923 (nr 110) angående tillverkning och beskattning av malt¬ drycker
Prop. Prop/1932:32
med förslag till förord¬ ning orri ändrad lydelse av 18 § 1 mom. och 22 § 2 mom. för¬ ordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmono- pol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1932:33
med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1932:34
angående godkännande av ett mellan Sverige och Rumänien slutet bosättnings-, handels- och sjöfartsavtal
Prop. Prop/1932:35
angående över¬ låtelse till lantförsvaret av ett område av krono- egendomen Revinge nr 22 (22") i Revinge socken av Malmöhus län
Prop. Prop/1932:36
angående för¬ säljning av ett till Varbergs f. d. fästning hörande, i Träslövs socken av Hallands län beläget område
Prop. Prop/1932:37
angående för¬ säljning av ett område av utgården Knype under kronoegendomen Gudhem i Gudhems socken av Skara¬ borgs län m. ni.
Prop. Prop/1932:38
angående viss lindring i betalningsskyldigheten för statslån till östra centralbanans järnvägsaktiebolag m. m.
Prop. Prop/1932:40
angående upplåtelse av kro- nan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1932:42
angående god¬ kännande av avtal mellan kronan och Stockholms stad om överlåtelse av visst område å Djurgården m. m.
Prop. Prop/1932:43
angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet för felaktigt uppburen arrende- avkomst av stadskomministerns löningsjord i Linköping
Prop. Prop/1932:44
angående anslag till perso¬ nal- och driftkostnader för institutet för högspännings- forskning vid universitetet i Uppsala
Prop. Prop/1932:45
angående anslag till statens kostnad för pensionstillägg och understöd enligt lagen om allmän pensionsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1932:46
angående bidrag av statsmedel till pensioner åt överkonstapeln A. Rask och vaktmästaren N. Månsson
Prop. Prop/1932:47
angående lån för utförande av vissa byggnadsarbeten vid frälsnings¬ armens alkoholistanstalt å Kurön
Prop. Prop/1932:48
angående anslag åt docen¬ ten vid universitetet i Lund G. R. Raquette
Prop. Prop/1932:52
angående rätt för ordinarie statsanställd lärare att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1932:53
angående förlängd giltig¬ hetstid för avlöningsrdglementet för tjänstemän vid domän¬ verket m. m.
Prop. Prop/1932:54
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § i lagen den 21 september 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten
Prop. Prop/1932:55
med förslag till lag om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg
Prop. Prop/1932:56
angående befrielse för förre stadsförvaltaren J. E. Elfving från viss betalningsskyldighet på grund av borgen
Prop. Prop/1932:57
angående över¬ flyttande till lantförsvarets förvaltning av vissa fastig¬ heter i Järfälla socken av Stockholms län
Prop. Prop/1932:58
angående pension åt en förutvarande båtsman
Prop. Prop/1932:59
med förslag till förordning med tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1932:60
med förslag till förordning om skatt å kaffe
Prop. Prop/1932:61
med förslag till förord- accis å silke
Prop. Prop/1932:62
angående försäljning av vissa lägenheter under Offers gård i Västernorrlands län
Prop. Prop/1932:63
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1932:64
angående ändrad disposition av medel, anvisade till anskaffning av för kroppsundersökning av flygare erforderlig appa¬ ratur
Prop. Prop/1932:65
angående för¬ stärkning av fjärde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1932:66
angående användande av medel ur undsättningsfonden för tillvaratagande av storm¬ fälld skog inom vissa delar av landet
Prop. Prop/1932:67
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:68
angående vissa pensioner, att utgå av af färsdrivande verks medel
Prop. Prop/1932:69
angående understöd åt efter¬ levande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:70
angående pension åt förman¬ nen vid skyddshemmet åkerbrukskolonien Hall Carl Gustaf Iwar
Prop. Prop/1932:71
angående pension åt polis¬ biträdet Lars August Sundbom
Prop. Prop/1932:72
angående godkännande av en internationell konvention för betryggande av säker¬ heten för människoliv till sjöss med mera samt em in¬ ternationell lastlinjekonvention med mera
Prop. Prop/1932:73
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § sjölagen
Prop. Prop/1932:75
med förslag till förord¬ ning angående villkoren för postbefordran av tidning¬ ar och andra periodiska skrifter
Prop. Prop/1932:76
angående åtgärder till sockerbetsodlingens stödjande
Prop. Prop/1932:77
angående beredande av större möjlighet för skoldistrikt att vid minskning av antalet barn indraga skolor eller skolan delning ar m. m.
Prop. Prop/1932:78
angående ämneslärarinnas vid allmänt läroverk rätt att för lönetur tillgodoräkna sig tjänstgöring vid statsunderstödd enskild läroanstalt
Prop. Prop/1932:79
angående rätt för högre lärarinneseminariet att för visst ändamål disponera ter¬ minsavgifter vid läroanstalten
Prop. Prop/1932:80
angående överlåtelse på Kristianstads stad av den Kungl. MajU och kronan tillkommande rätten till högre allmänna läroverkets i Kristianstad byggnader
Prop. Prop/1932:81
angående ersätt¬ ning till nämndemannen E. A. Westin i Bäck, Bjästa, för ett under postförsändning förkommet penningbelopp
Prop. Prop/1932:82
nied förslag till ändrad lydelse av § CO regeringsformen
Prop. Prop/1932:83
angående bemyn¬ digande för Kungl. Maj:t att besluta i fråga örn vissa postavgifter
Prop. Prop/1932:84
angående viss ändring i bestämmelserna rörande förvaltningen av fonden för anordnande av lokaler för statens äm¬ betsverk i huvudstaden
Prop. Prop/1932:85
angående reg¬ lering av Norrköping—Söderköping—Vikbolandets järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten
Prop. Prop/1932:86
angående medgivande för Kungl. Majit att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1932:87
angående försäljninp av vissa. mindre lägenheter från kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1932:88
angående er¬ sättning för skada till följd av olycksfall i arbete dt f. tygarbetaren 0. V. Johansson
Prop. Prop/1932:89
angående förhöjd ersättning till K. H. Waern i anledning av skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1932:90
angående utbyte av en kronan tillhörig tomt inom Torsby municipal¬ samhälle
Prop. Prop/1932:91
angående hävande av ett mellan kronan och Västernorrlands läns landsting slutet avtal rörande försäljning till lands¬ tinget av viss kronan tillhörig fastighet
Prop. Prop/1932:92
angående ytter¬ ligare lån till Sydsvenska kraftaktiebolaget för ut¬ förande av kraftverksanläggning vid Karseforsen- Laholmsfallet
Prop. Prop/1932:93
angående tilläggspension åt f. d. kanslibiträdet hos domänstyrelsen A.gda Helena Leatz
Prop. Prop/1932:94
angående pension åt förra småskollärarinnan Augusta Söderlund, född Lundh
Prop. Prop/1932:95
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:96
angående viss ändring i bestämmelserna rörande förvaltningen av lantförsvarets fond för byggnader och andra för¬ svarsändamål
Prop. Prop/1932:97
angående bestri¬ dande från allmänna indragning sstaten av visst Josef Bertil Karlsson tillerkänt skadestånd
Prop. Prop/1932:98
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1932:99
angående anslag ur kyrko¬ fonden för reparationer å den åt kyrkoherden i Korpi¬ lombolo församling upplåtna prästgården
Prop. Prop/1932:100
angående tjänstår sberäkning för småskollärarinnor, vilka varit anställda vid privat¬ läroverkens förberedande klasser m. fri.
Prop. Prop/1932:101
med förslag dels till lag om gäldande ur kyrkofonden av pensionsavgift, belöpande å innehavare av prästerlig emeritilön med flera, dels ock angående gäldande ur biskopslöneregleringsfonden av pensionsavgift, belöpande å innehavare av emeritilön för biskop
Prop. Prop/1932:102
angående viss pensionsrätt för f. d. kaptenen L. O. A. Liberg
Prop. Prop/1932:103
med förslag till ändrad lydelse av § 51 regeringsformen
Prop. Prop/1932:104
med förslag till ändrad ly¬ delse av § 7 riksdagsordningen samt till lag örn ändrad lydelse av 12 och 25—28 §§ lagen den 26 november 1920 (nr 796) örn val till riksdagen
Prop. Prop/1932:106
med, fprslag till lag om inteckning i jordbruksinventarier m. m.
Prop. Prop/1932:107
med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen den 13 april 1883 angående förlag sinteckning
Prop. Prop/1932:108
med förslag till lag ottu uppläggande av nya fastighetsböcker för landet m. m.
Prop. Prop/1932:109
med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen
Prop. Prop/1932:110
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 2 § lagen den 22 juni 1923 innefat¬ tande bestämmelser angående kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag
Prop. Prop/1932:111
med förslag till lag an¬ gående ändring i 3 och 17 §§ lagen den 27 juni 1896 örn rätt till fiske m. m.
Prop. Prop/1932:112
angående disponerande a t~ avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1932:113
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 1 § i lagen den 9 april 1926 angående meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning
Prop. Prop/1932:114
med förslag till förordning angående kontroll å tillverkningen av samt handeln med mar¬ garin, margarinost, fettemulsion och konstister, m. m.
Prop. Prop/1932:115
angående ändring i villko¬ ren för lån från. statens fjäderfälånefand
Prop. Prop/1932:116
angående pension åt förra småskollärarinnan Anna Louisa Holmström
Prop. Prop/1932:117
angående förhöjning för år 1932 av understöd åt vissa f. d. poststationsföreståndare och f. d. lantbrevbärare
Prop. Prop/1932:118
angående upp¬ förande av en sjukhuspaviljong vid garnisonssjuk¬ huset i Boden m. m.
Prop. Prop/1932:119
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall medgiva utsträckning av låne¬ tiden för lån från fonden för rederinäringens understödjande
Prop. Prop/1932:120
angående hjålpåtgärder åt vissa lägenhetsinnehavare å kronomark i de sex nordligaste länen
Prop. Prop/1932:121
angående ansvar för kostnad för dikningsföretag å kronans utarrenderade jordbruksdomä- ner
Prop. Prop/1932:122
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utrednin¬ gar genom sakkunniga
Prop. Prop/1932:123
med förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av stadgan den 8 juni 1917 (nr 474) angående hotell- och pensionatrörelse
Prop. Prop/1932:124
angående lantmäteriunder- visningens anordnande vid tekniska högskolan m. m.
Prop. Prop/1932:125
angående för¬ säljning av ett område av förra övning splatsen Not¬ viken
Prop. Prop/1932:126
om ändrad lydelse av mom. 10:o i gällande grunder för förvaltningen av kronans jord- bruksdomäner
Prop. Prop/1932:127
angående statsförvärv av Mellersta Södermanlands järnväg
Prop. Prop/1932:128
angående försälj¬ ning av en kronan tillhörig fastighet i Tofteryds socken av Jönköpings län
Prop. Prop/1932:129
angående anslag till hospitalsbyggnader
Prop. Prop/1932:130
angående vissa understöd från den allmänna arvsfonden tillfallna kvarlåtenskapen efter Erik Magnus Edvard Svedbom
Prop. Prop/1932:131
angående rätt att avyttra Aktiebolaget Kreditkassan av år 1922 tillhöriga bankaktier
Prop. Prop/1932:132
angående förvärv för Grips¬ holms slotts räkning av visst markområde
Prop. Prop/1932:133
angående vissa avgifter till de allmänna läroverkens kassor m. m.
Prop. Prop/1932:134
angående ändrade bestäm¬ melser beträffande fortsättningsskolans organisation m. m.
Prop. Prop/1932:135
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 2, 3, 4, 5 och 6 i lagen den 29 maj 1896 angående blindundervisningen
Prop. Prop/1932:136
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 193211933 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1932:137
angående inrättande av en institution för jämförande embryologi vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1932:138
angående vissa åtgärder till spannmålsodlingens fortsatta stödjande
Prop. Prop/1932:139
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1932:140
angående täckande av vissa kostnader för det s. k. Ådalsmålet
Prop. Prop/1932:141
angående förhöjning av livränta, sam tillerkänts före detta vaktkoiistapeln vid förutvarande tvångsarbetsanstalten i Karlskrona Sven Johan Carlsson i anledning av honom genom olycksfall i tjänsten tillskyndad skada
Prop. Prop/1932:142
angående utsträckning av tiden för anmälan örn inlösen av skattefralseräntor
Prop. Prop/1932:143
angående omorganisation av folk- och småskoleseminarierna
Prop. Prop/1932:144
angående pensionsålder för vissa vid armén och flygvapnet anställda maskinister och el¬ dare
Prop. Prop/1932:146
angående för¬ ändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegraf¬ verket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1932:147
med förslag till dels för¬ ordning med vissa bestämmelser angående film dels för¬ ordning med vissa bestämmelser angående biografer och filmförevisning
Prop. Prop/1932:148
angående ändring i grun¬ derna för försäkring ined statsbidrag mot förluster på grund av smittsamma husdjurssjukdomar
Prop. Prop/1932:149
angående hjälpåt-gärder åt vissa egnahemslåntagare
Prop. Prop/1932:150
angående tillfällig nedsätt¬ ning av räntan å köpeskilling för vissa lägenheter, som upp¬ låtits från kronojord
Prop. Prop/1932:151
angående ifrågasatt dikt¬ ning av inteckning i en fran lägenheten Liden under krono- egendomen Bengtstorp nr 1 i Skaraborgs län försåld lägen¬ het
Prop. Prop/1932:152
angående vissa i samland med gymnastiska centralinstitutets omorganisation stående frågor
Prop. Prop/1932:153
angående löneförmåner för kvinnlig gymnastiklärare vid högre allmänt läroverk
Prop. Prop/1932:154
angående uppförande av byggnader för karolinska sjukhuset m. m.
Prop. Prop/1932:155
med förslag till dels lag örn byggnadslån ur kyrkofonden dels ock lag om ändring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av ecklesiastika löneboställen
Prop. Prop/1932:156
angående befrielse för änke¬ fru Elsa Silfverstolpe från skyldigheten att betala viss hus- röteersättning
Prop. Prop/1932:157
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:158
angående rätt för svenska lärarinnornas pensionsförenirig till statsbidrag för viss perso¬ nal
Prop. Prop/1932:159
angående löneklassplacering i vissa fall för befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1932:160
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1932:161
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1932:162
angående bestridande av kostnader för försäkringsteknisk beräkning av statens pen- sionsanstalts försäkringsfond
Prop. Prop/1932:163
angående försäljning av allmänna arvsfonden tillfallna fastigheten Gransjö 15 i Alguts¬ boda socken
Prop. Prop/1932:164
angående vattendomstolar¬ nas organisation m. m.
Prop. Prop/1932:165
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 3, 6 och 95 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1932:166
angående avskrivning eller avlösning i vissa fall av lotsningsbesväret m. m.
Prop. Prop/1932:167
med förslag till förordning om ändrad lydelse av i § förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution
Prop. Prop/1932:168
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 1 juni 1923 (nr 140) an¬ gående tillverkning och beskattning av maltdrycker, m. m.
Prop. Prop/1932:169
angående anslag för utgi¬ vande av ersättning i vissa fall till strandägare för mistad fiskerätt m. m.
Prop. Prop/1932:170
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1932:172
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 63 § lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om spar¬ banker
Prop. Prop/1932:173
med förslag till avtal med Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag och Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund
Prop. Prop/1932:174
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt m. m.
Prop. Prop/1932:175
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordons¬ förordningen den 20 juni 1.930 (nr 284)
Prop. Prop/1932:176
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av 1 och 2 §§ för¬ ordningen den 16 maj 1930 (nr 161) örn för¬ delning av automobilskattemedel
Prop. Prop/1932:177
angående in¬ köp av Kinnekulleverkens egendom och skijferolje- verk m. in.
Prop. Prop/1932:178
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1925 (nr 110) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1932:180
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 6 juni 1925 (nr 172) med vissa bestämmelser angående befattnings¬ havares vid polisväsendet rätt till lön och pension m. m.
Prop. Prop/1932:181
angående anslag till polis¬ väsendet i riket m. m.
Prop. Prop/1932:182
angående anslag till särskild polisverksamhet för uppdagande av olovlig införsel av spritdrycker, lönnbränning rn. m.
Prop. Prop/1932:183
angående förslag till kun¬ görelse angående tillämpning för riket i dess helhet av vissa bestämmelser i ordning sstadgan för rikets stä¬ der den 24 mars 1868 (nr 22) m. m.
Prop. Prop/1932:184
med förslag till förord¬ ning angående utsträckt tillämpning av vissa bestäm¬ melser i § 13 av ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 (nr 22) m. m.
Prop. Prop/1932:185
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § i förordningen den 14 juni 1917 (nr 340) angående försäljning av rusdrycker m. m.
Prop. Prop/1932:186
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 1 i förordningen den 22 juni 1911 (nr 71 s. 1) angående biograf föreställningar
Prop. Prop/1932:188
angående godkännande av en mellan Sverige och Turkiet undertecknad traktat an¬ gående förlikning, rättsligt avgörande och skiljedom
Prop. Prop/1932:189
angående beredande av medel för utförande av vissa restaur eling särö elen å Venngarns slott
Prop. Prop/1932:190
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av § 5 förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angåendepostsparbanken
Prop. Prop/1932:191
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 (nr 219) angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom
Prop. Prop/1932:193
med förslag till lag om hä- radsnämnds tjänstgöring
Prop. Prop/1932:195
med förslag till ändrad ly¬ delse av § 12 riksdagsordningen
Prop. Prop/1932:196
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1932:197
angående åtgärder i avse¬ ende å vissa egnahemsföretag i Malmöhus län
Prop. Prop/1932:199
angående anslag för de statsunderstödda växtförädlingsanstalterna
Prop. Prop/1932:200
angående vissa ändringar av bestämmelserna rörande jordbrukets kreditkassor, m. m.
Prop. Prop/1932:201
angående anslag till lindring av fraktkostnader för kalk samt inrättande av en kalkbruks- lånefond
Prop. Prop/1932:202
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar m. m.
Prop. Prop/1932:203
angående viss lindring i betalningsskyldigheten för statslån till Skara—Tim¬ mersdala nya järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1932:204
angående försäljning av Ruda—Oskarshamns och Ruda—Älghults järnvägar m. m.
Prop. Prop/1932:206
med förslag till lag om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende m. m.
Prop. Prop/1932:207
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 örn kommunalstyrelse i stad m. m.
Prop. Prop/1932:208
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 (nr 61) angående mantalsskriv¬ ning m. m.
Prop. Prop/1932:209
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 45 mom. 2 i värn¬ pliktslagen den 12 juni 1925 (nr 337)
Prop. Prop/1932:210
angående statsförvärv av Härnösand—Sollefteå järnväg m. m.
Prop. Prop/1932:211
angående fortsatta åtgär¬ der till lindrande av arbetslösheten inom stenindustrien m. m.
Prop. Prop/1932:212
angående inrättande av en lånefond för inköp av gasgeneratorer för inotordrift, ra. ra.
Prop. Prop/1932:213
angående anslag till säker¬ hetsanordningar till ledning för fiskefartyg m. m.
Prop. Prop/1932:214
angående anslag till allmän levnadskostnadsundersökning
Prop. Prop/1932:215
angående statens avdiknings- anslag och statens avdikningslånefond
Prop. Prop/1932:216
angående anordnande un¬ der år 1932 av en allmän jordbruksräkning
Prop. Prop/1932:217
med förslag till lag örn vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbot¬ tens läns lappmarker med flera områden m. m.
Prop. Prop/1932:219
angående anslag till lant¬ bruks^ g skolan, centralanstalten för försöksväsendet på jord¬ bruksområdet, statens växtskyddsanstalt samt lantbruksinsti¬ tutet vid Ultuna, m. m.
Prop. Prop/1932:221
angående viss ändring av läroverksorganisationen i Stockholm
Prop. Prop/1932:222
angående förlängning av den ränte fr ia tiden m. m. beträffande vissa lån till Virestads- sjöarnas sänkningsföretag i Kronobergs län
Prop. Prop/1932:223
angående ytterligare stats¬ understöd till delägare i Säveåns regleringsföretag i Älvsborgs län
Prop. Prop/1932:224
angående ytterligare stats¬ understöd till Mosjöbottnen\s torrläggningsföretag i örebro län m. m.
Prop. Prop/1932:226
angående viss ändring av grunderna för statsbidrag till utredning rörande reglering av övre och Nedre Olandsån i Uppsala och Stockholms län
Prop. Prop/1932:227
rörande anordnande av ett sjöhistoriskt museum i Stockholm
Prop. Prop/1932:228
med förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av brandstadgan den 15 juni 1923
Prop. Prop/1932:229
angående be¬ redande av rätt till s. k. rekreationsresor för viss personal vid försvarsväsendet med tjänstgöringsort i Boden
Prop. Prop/1932:230
angående anslag för bygg¬ nadsarbeten och andra engångskostnader avseende lantbruks- högskolan samt Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut
Prop. Prop/1932:231
angående understöd åt efter¬ levande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:232
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:233
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1932:234
angående distriktschefen vid statens järnvägar G. E. Löfmarcks pensionsrätt
Prop. Prop/1932:235
angående uppfostringsbi- drag åt avlidna telegraf kommissarien Bea (Beda) Magdalena Valgrens dotter Marya Ådalberti de Gotha Valgren
Prop. Prop/1932:236
angående pension åt förre järnvägsarbetaren J. E. Fransén
Prop. Prop/1932:237
angående försäljning av vissa kronan tillhöriga hållhägnader i Norrbottens län
Prop. Prop/1932:238
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 5 och 6 §§ lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) an¬ gående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1932:239
med förslag till förordning angående märkning av kärl, innehållande söta läskedrycker, m. m.
Prop. Prop/1932:240
vied förslag till lag örn änd¬ rad lydelse av 13 § lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk, m. m.
Prop. Prop/1932:241
angående beredande av del¬ aktighet i statens pensionsanstalt för fast anställda ämneslärare vid folkhögskolans specialkurs för lantbruksstuderande
Prop. Prop/1932:242
angående pension åt förre daglönaren N. 1. Landgren
Prop. Prop/1932:243
angående pension åt förra postbiträdet Ida Henrietta Amalia Wallman
Prop. Prop/1932:244
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 novem¬ ber 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1932:245
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 193211933 för viss perso¬ nal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1932:246
angående restitution eller avlcortning av vissa kronoutskylder, som påförts vid Pehr Frides Fabrikers Aktiebolag anställda personer
Prop. Prop/1932:247
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1932:248
angående stöd åt Skandi¬ naviska kr edit aktiebolag et m. m.
Prop. Prop/1932:249
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 och 3 §§ förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit, m. m.
Prop. Prop/1932:250
angående anslag till be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1932:251
angående anslag till beredskapsarbeten för motverkande av arbets¬ löshet
Prop. Prop/1932:252
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1932:253
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter
Prop. Prop/1932:254
nied förslag till lag med särskilda bestämmelser örn konkurs
Prop. Prop/1932:256
angående åtgärder för lind- raiide av jordbrukets kreditsvårigheter
Prop. Prop/1932:258
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 12 maj 1897 (nr 27) för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1932:260
med förslag till lag erm an¬ stånd i särskilt fall med gälds betalning
Prop. Prop/1932:261
med förslag till beräkning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 193211933 m. m.
Prop. Prop/1932:262
angående dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst m. fl. under budgetåret 193211933
Prop. Prop/1932:264
med förslag till lag om betalning på grund av vissa obligationer
Prop. Prop/1932:265
angående dyrtidsiiilägg under ecklesiastikåret 1932/1933 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1932:266
med förslag till lag om full¬ görande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet
Prop. Prop/1932:267
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 12 augusti 1910 örn ak¬ tiebolag