SOU 1981:1
Hälsorisker : en kunskapssammanställning
SOU 1981:2
Ohälsa och vårdutnyttjande
SOU 1981:3
Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv
SOU 1981:4
Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet
SOU 1981:5
Ny arbetstidslag : [betänkande]
SOU 1981:6
Översyn av lagen om församlingsstyrelse : [betänkande]
SOU 1981:7
LVM : Lag om vård av missbrukare i vissa fall : delbetänkande
SOU 1981:8
Översyn av sjölagen
SOU 1981:9
Enhetligt huvudmannaskap för högskolan : förstatligande av de medellånga vårdutbildningarna : slutbetänkande
SOU 1981:10
Datateknik i verkstadsindustrin : datorstödd konstruktions- och tillverkningsteknik : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
SOU 1981:11
Datateknik i processindustrin : datorstödda produktions- och processtyrsystem : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
SOU 1981:12
Inrikesflyget under 1980-talet
SOU 1981:13
Närradio
SOU 1981:14
Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m m : slutbetänkande
SOU 1981:15
Grundlagsfrågor
SOU 1981:16
Film och TV i barnens värld : en sammanställning av forskningsresultat : rapport från Videogramutredningen
SOU 1981:17
Industrins datorisering
SOU 1981:18
Minskat tobaksbruk : slutbetänkande från Tobakskommittén
SOU 1981:19
Översyn av radiolagen
SOU 1981:20
Omprövning av samvetsklausulen
SOU 1981:21
Internationellt patentsamarbete
SOU 1981:22
Sjukersättningsfrågor
SOU 1981:23
Tekniska hjälpmedel för handikappade : delbetänkande från Integrationsutredningen
SOU 1981:24
Socialförsäkringens datorer
SOU 1981:25
Bra daghem för små barn
SOU 1981:26
Omsorger om vissa handikappade
SOU 1981:27
Omsorger om vissa handikappade
SOU 1981:28
Turism och friluftsliv
SOU 1981:29
Forskningens framtid
SOU 1981:30
Forskarutbildningens meritvärde
SOU 1981:31
Avtalsvillkor mellan näringsidkare : delbetänkande
SOU 1981:32
Fluor i kariesförebyggande syfte
SOU 1981:33
Effekter av investeringar utomlands : en studie av sex industrier : delbetänkande
SOU 1981:34
Fristående skolor för skolpliktiga elever : delbetänkande
SOU 1981:35
Sjukresor
SOU 1981:36
Begravningsverksamheten
SOU 1981:37
Företags obestånd
SOU 1981:38
Om hets mot folkgrupp : delbetänkande
SOU 1981:39
Svensk krigsmaterielexport
SOU 1981:40
Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande
SOU 1981:41
Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande
SOU 1981:42
Prisreglering mot inflation? : slutbetänkande
SOU 1981:43
De internationella investeringarnas effekter
SOU 1981:44
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1981:45
Nya medier
SOU 1981:46
Ändringar i förvaltningslagen : allmänna överväganden : partiella reformer : delbetänkande
SOU 1981:47
Hyresgästinflytande på målning och tapetsering : delbetänkande
SOU 1981:48
Telubaffären
SOU 1981:49
Den svenska psalmboken
SOU 1981:50
Den svenska psalmboken
SOU 1981:51
Den svenska psalmboken
SOU 1981:52
Den svenska psalmboken
SOU 1981:53
Stockholms kommunala styrelse : en partiell översyn av kommunallagen : [betänkande]
SOU 1981:54
Kooperativa företag : en studie av det kooperativa företaget och dess särart = [On the characteristics of the cooperative enterprise]
SOU 1981:55
Video : Videogramutredningens slutbetänkande
SOU 1981:56
Bibeln : Nya testamentet : Bibelkommissionens utgåva
SOU 1981:57
Djurens hälso- och sjukvård
SOU 1981:58
Samverkan vid uppgiftslämnande
SOU 1981:59
Datateknik i industriproduktionen
SOU 1981:60
Kooperationen i samhället : Kooperationsutredningens huvudbetänkande
SOU 1981:61
Familjepension
SOU 1981:62
Familjepension
SOU 1981:63
Samhället och samlingslokalerna
SOU 1981:64
Våldtäkt : en kriminologisk kartläggning av våldtäktsbrottet : rapport
SOU 1981:65
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1981:66
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1981:67
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1981:68
Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 5,
SOU 1981:69
Pris på energi
SOU 1981:70
Arbete eller pensionering : en intervjuundersökning om äldres arbetsvilja : rapport från Äldrearbetskommittén
SOU 1981:71
Prostitutionen i Sverige
SOU 1981:72
Att avveckla en kortsiktig stödpolitik
SOU 1981:73
Landskapsinformation under 1980-talet
SOU 1981:74
Från hyresrätt till bostadsrätt
SOU 1981:75
Länsrätternas målområde
SOU 1981:76
Företagshypotek : slutbetänkande
SOU 1981:77
Hyresrätt
SOU 1981:78
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1981:79
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1981:80
Arrenderätt
SOU 1981:81
Skogsindustrins virkesförsörjning
SOU 1981:82
Samhällets räddningstjänst : principbetänkande
SOU 1981:83
Punktskatter och prisregleringsavgifter
SOU 1981:84
Punktskatter och prisregleringsavgifter
SOU 1981:85
Äktenskapsbalk : förslag
SOU 1981:86
Svenskundervisning för vuxna invandrare
SOU 1981:87
Svenskundervisning för vuxna invandrare
SOU 1981:88
Ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan
SOU 1981:89
Ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan betänkande. Bilagor
SOU 1981:90
Frivårdspåföljder : delbetänkande
SOU 1981:91
Ställföreträdare för fastighetsägare i vissa fall
SOU 1981:92
Villkorlig frigivning samt nämnder och lekmannamedverkan inom kriminalvården : delbetänkande
SOU 1981:93
Inomregional skatteutjämning
SOU 1981:94
Energisamverkan stat, kommun, näringsliv betänkande
SOU 1981:95
Tillväxtkapital : delbetänkande
SOU 1981:96
En reformerad gymnasieskola
SOU 1981:97
Undersökningar kring gymnasieskolan : ett specialbetänkande från Gymnasieutredningen
SOU 1981:98
Studieorganisation och elevströmmar : ett bidrag till utvärderingen av 1970 års gymnasieskolereform : en forskningsrapport från Gymnasieutredningen
SOU 1981:99
Stadsförnyelse och bostadsförbättring : överväganden om stadsförnyelsens mål och inriktning, förbättring av bostadsbeståndet : delbetänkande från Stadsförnyelsekommittén
SOU 1981:100
Stadsförnyelse kontinuitet, gemenskap, inflytande : underlag för diskussion och fortsatt utredningsarbete
SOU 1981:101
Folkbokföringens framtida organisation : [betänkande]
SOU 1981:102
Fastighetsförmedlingslag
SOU 1981:103
Sjöfartens roll i trafikpolitiken
SOU 1981:104
Statliga lån eller kreditgarantier
SOU 1981:105
Löntagarna och kapitaltillväxten