Prop. 2017/18:1
Budgetpropositionen för 2018
Prop. 2017/18:2
Höständringsbudget för 2017
Prop. 2017/18:3
Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
Prop. 2017/18:4
Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden
Prop. 2017/18:5
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
Prop. 2017/18:6
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)
Prop. 2017/18:7
Skadestånd och Europakonventionen
Prop. 2017/18:8
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Prop. 2017/18:9
Skolstart vid sex års ålder
Prop. 2017/18:10
Vissa socialförsäkringsfrågor (Prop. 2017/18:10)
Prop. 2017/18:11
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen
Prop. 2017/18:12
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Prop. 2017/18:14
Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala
Prop. 2017/18:15
Ändringar i konkurrenslagen
Prop. 2017/18:16
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall
Prop. 2017/18:17
Politisk information i skolan
Prop. 2017/18:18
Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti
Prop. 2017/18:19
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
Prop. 2017/18:20
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
Prop. 2017/18:22
Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Prop. 2017/18:23
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Prop. 2017/18:24
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
Prop. 2017/18:25
Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
Prop. 2017/18:26
Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten
Prop. 2017/18:28
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Prop. 2017/18:29
Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
Prop. 2017/18:31
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2017/18:32
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2017/18:34
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet
Prop. 2017/18:35
Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
Prop. 2017/18:36
Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning
Prop. 2017/18:38
Snabbare omval
Prop. 2017/18:39
Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB
Prop. 2017/18:40
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
Prop. 2017/18:41
Ändringar i postlagen
Prop. 2017/18:42
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
Prop. 2017/18:43
Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen
Prop. 2017/18:44
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
Prop. 2017/18:45
Prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
Prop. 2017/18:48
Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
Prop. 2017/18:49
Ändrade mediegrundlagar
Prop. 2017/18:51
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Prop. 2017/18:53
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
Prop. 2017/18:55
Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk
Prop. 2017/18:56
Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Prop. 2017/18:58
Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
Prop. 2017/18:59
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
Prop. 2017/18:60
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
Prop. 2017/18:61
Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
Prop. 2017/18:62
Ny järnvägstrafiklag
Prop. 2017/18:63
Några frågor om alkolås
Prop. 2017/18:64
Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
Prop. 2017/18:67
Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
Prop. 2017/18:71
Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
Prop. 2017/18:72
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
Prop. 2017/18:73
En utvidgning av kapningsbrottet
Prop. 2017/18:74
Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
Prop. 2017/18:77
Nya regler om betaltjänster
Prop. 2017/18:80
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Prop. 2017/18:81
Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Prop. 2017/18:82
Personalliggare i fler verksamheter
Prop. 2017/18:83
Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
Prop. 2017/18:86
Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
Prop. 2017/18:87
Åsnens nationalpark
Prop. 2017/18:88
Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning
Prop. 2017/18:89
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Prop. 2017/18:91
Vissa ändringar i läkemedelslagen
Prop. 2017/18:92
Förstärkt följerätt
Prop. 2017/18:93
Myndighetsuppgifter på elområdet
Prop. 2017/18:94
Ny strålskyddslag
Prop. 2017/18:95
Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:96
Karensavdrag–en mer rättvis självrisk
Prop. 2017/18:99
Vårändringsbudget för 2018
Prop. 2017/18:100
2018 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2017/18:102
En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
Prop. 2017/18:105
Ny dataskyddslag
Prop. 2017/18:106
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Prop. 2017/18:107
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
Prop. 2017/18:108
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Prop. 2017/18:110
Politik för gestaltad livsmiljö
Prop. 2017/18:111
Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:112
Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:113
Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:115
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Prop. 2017/18:116
En amnesti för explosiva varor
Prop. 2017/18:117
Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
Prop. 2017/18:119
Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Prop. 2017/18:120
Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
Prop. 2017/18:121
Modernare adoptionsregler
Prop. 2017/18:122
EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
Prop. 2017/18:123
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
Prop. 2017/18:126
Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
Prop. 2017/18:127
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
Prop. 2017/18:129
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Prop. 2017/18:131
Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Prop. 2017/18:132
Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
Prop. 2017/18:133
En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
Prop. 2017/18:135
Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten
Prop. 2017/18:137
Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
Prop. 2017/18:138
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Prop. 2017/18:142
Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:143
Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
Prop. 2017/18:144
Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
Prop. 2017/18:145
Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
Prop. 2017/18:147
Ny djurskyddslag
Prop. 2017/18:148
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
Prop. 2017/18:149
En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
Prop. 2017/18:150
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Prop. 2017/18:151
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Prop. 2017/18:152
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2017/18:153
Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
Prop. 2017/18:154
Journalistik i hela landet
Prop. 2017/18:155
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
Prop. 2017/18:156
Ny lag om tobak och liknande produkter
Prop. 2017/18:157
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Prop. 2017/18:158
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Prop. 2017/18:159
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
Prop. 2017/18:160
Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Prop. 2017/18:161
En möjlighet till körkortslån
Prop. 2017/18:162
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Prop. 2017/18:163
Nationell strategi för klimatanpassning
Prop. 2017/18:164
En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
Prop. 2017/18:165
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
Prop. 2017/18:166
Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Prop. 2017/18:167
Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
Prop. 2017/18:168
Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
Prop. 2017/18:169
Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
Prop. 2017/18:171
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:173
Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
Prop. 2017/18:174
En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Prop. 2017/18:176
Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
Prop. 2017/18:177
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Prop. 2017/18:178
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Prop. 2017/18:179
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
Prop. 2017/18:180
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2017/18:182
Samling för skolan
Prop. 2017/18:183
En gymnasieutbildning för alla
Prop. 2017/18:184
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
Prop. 2017/18:185
En ny lag om ekonomiska föreningar
Prop. 2017/18:186
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
Prop. 2017/18:187
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
Prop. 2017/18:190
Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Prop. 2017/18:192
Bemyndigande i terrängkörningslagen
Prop. 2017/18:193
Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Prop. 2017/18:194
Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
Prop. 2017/18:195
Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Prop. 2017/18:196
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Prop. 2017/18:197
Fler bygglovsbefriade åtgärder
Prop. 2017/18:198
Förlängd klampning
Prop. 2017/18:199
En stärkt minoritetspolitik
Prop. 2017/18:200
En ny lag om företagshemligheter
Prop. 2017/18:204
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
Prop. 2017/18:205
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Prop. 2017/18:206
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Prop. 2017/18:208
Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
Prop. 2017/18:209
Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
Prop. 2017/18:210
Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
Prop. 2017/18:211
Invasiva främmande arter
Prop. 2017/18:212
Förbud mot utvinning av uran
Prop. 2017/18:213
Mervärdesskatteregler för vouchrar
Prop. 2017/18:214
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
Prop. 2017/18:215
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Prop. 2017/18:216
En ny lag om försäkringsdistribution
Prop. 2017/18:218
Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
Prop. 2017/18:220
En omreglerad spelmarknad
Prop. 2017/18:221
Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser
Prop. 2017/18:222
Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
Prop. 2017/18:223
Nationell läkemedelslista
Prop. 2017/18:224
Lag om försäkringsmedicinska utredningar
Prop. 2017/18:225
En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
Prop. 2017/18:226
Ny resegarantilag
Prop. 2017/18:227
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
Prop. 2017/18:228
Energipolitikens inriktning
Prop. 2017/18:229
Miljöinformation om drivmedel
Prop. 2017/18:231
Ny kamerabevakningslag
Prop. 2017/18:232
Brottsdatalag
Prop. 2017/18:233
Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Prop. 2017/18:234
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Prop. 2017/18:235
Följdändringar till ny förvaltningslag
Prop. 2017/18:236
Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2017/18:237
Elmarknadsfrågor
Prop. 2017/18:239
En ny kategori av taxitrafik
Prop. 2017/18:240
Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Prop. 2017/18:241
Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
Prop. 2017/18:242
En ny ordning för redovisningstillsyn
Prop. 2017/18:243
Vattenmiljö och vattenkraft
Prop. 2017/18:244
Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
Prop. 2017/18:245
Nya skatteregler för företagssektorn
Prop. 2017/18:247
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Prop. 2017/18:248
Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:249
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Prop. 2017/18:250
En ny strafftidslag
Prop. 2017/18:251
Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
Prop. 2017/18:252
Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Prop. 2017/18:253
Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
Prop. 2017/18:254
Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:257
En modernisering av lagen om skiljeförfarande
Prop. 2017/18:260
Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
Prop. 2017/18:261
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Prop. 2017/18:263
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Prop. 2017/18:266
En ny regional planering
Prop. 2017/18:267
Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Prop. 2017/18:268
Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Prop. 2017/18:269
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Prop. 2017/18:270
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Prop. 2017/18:271
Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Prop. 2017/18:272
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Prop. 2017/18:273
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Prop. 2017/18:274
Bastjänstgöring för läkare
Prop. 2017/18:275
Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
Prop. 2017/18:276
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Prop. 2017/18:279
Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Prop. 2017/18:281
Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen
Prop. 2017/18:284
Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Prop. 2017/18:285
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Prop. 2017/18:286
Stärkt skydd för valhemligheten
Prop. 2017/18:287
Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
Prop. 2017/18:288
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Prop. 2017/18:291
Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
Prop. 2017/18:292
Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
Prop. 2017/18:294
Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet
Prop. 2017/18:295
Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Prop. 2017/18:296
Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Prop. 2017/18:298
Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
Prop. 2017/18:299
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Prop. 2017/18:301
Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
Prop. 2017/18:302
Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot