Ds 2011:1
Olovlig fotografering
Ds 2011:2
Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen
Ds 2011:3
Högre utbildning i utvecklingssamarbetet
Ds 2011:4
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m.m.
Ds 2011:5
Barns rätt till vård och sociala insatser stärks
Ds 2011:6
Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen
Ds 2011:7
Sekretess för finansiella företag
Ds 2011:8
Hotelltjänster
Ds 2011:9
Förbättringar inom familjepolitiken
Ds 2011:10
Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m.
Ds 2011:11
Enklare avbetalningsköp
Ds 2011:12
Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Ds 2011:13
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
Ds 2011:14
Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder - en kartläggning av tillämpningen
Ds 2011:15
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Ds 2011:16
Kustbevakningsdatalag
Ds 2011:17
Sveriges företagande och konkurrenskraft
Ds 2011:18
Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar
Ds 2011:19
Komplettering av kollektivtrafiklagen
Ds 2011:20
En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Ds 2011:21
Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier
Ds 2011:22
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställning enligt anställningsskyddslag
Ds 2011:23
Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel
Ds 2011:24
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Ds 2011:25
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer
Ds 2011:26
Domarnomineringar till internationella domstolar
Ds 2011:27
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
Ds 2011:28
EU:s gränskodex
Ds 2011:29
Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande
Ds 2011:30
Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Ds 2011:31
Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m.
Ds 2011:32
Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
Ds 2011:33
Rätten att få åldras tillsammans
Ds 2011:34
Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn
Ds 2011:35
Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2011:36
Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen
Ds 2011:37
Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen - en kartläggning
Ds 2011:38
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Ds 2011:39
Internationella namnfrågor
Ds 2011:40
Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696)
Ds 2011:41
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Ds 2011:42
Efter 65 - inte bara pension
Ds 2011:43
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
Ds 2011:44
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Ds 2011:45
Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl.
Ds 2011:46
Internationell delgivning