Prop. 1915:4
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. rättegångsbalken, till lag om ändrad lydelse av 49 och 230 §§ utsökning slagen samt till lag angående Kungl. Ma.j:ts högsta dom\xad stols tjänstgöring på avdelningar',)
Prop. 1915:5
('med, förslag till instruktion för riksdagens justitieombudsman och instruk\xad tion för riksdagens militieombudsman',)
Prop. 1915:83
('med förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets\xad rättens område m. m.',)
Prop. 1915:85
('med förslag till förordning om behörighet att utöva läkarkonsten',)
Prop. Prop/1915:2
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1916
Prop. Prop/1915:3
angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1916
Prop. Prop/1915:6
angående drift¬ kostnader under år 1916 för statens domäner
Prop. Prop/1915:7
med förslag till förordning angående siktning av rågmjöl och förordning om viss sammansättning av rågbröd
Prop. Prop/1915:8
med förslag till lag om ändrad lydelse av 19 kap. 17 § strafflagen
Prop. Prop/1915:9
med förslag till lag om ändrad lydelse av 85 § i sjölagen den 12 juni 1891
Prop. Prop/1915:11
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1915:12
angående utvidgning av ångpanneanläggningen vid Svea trängkårs kasernetablissemang i Örebro
Prop. Prop/1915:13
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vaktmästaren vid skjutskolan för infanteriet och kavalleriet T. A. Bergholm
Prop. Prop/1915:14
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 33 § i förordningen den 9 juni 1871 angående fattigvården
Prop. Prop/1915:15
angående ändring av gällande bestämmelser rörande fonden för fiskeri¬ näringens befrämjande
Prop. Prop/1915:16
angående för¬ säljning av ett område från förra militiebostället Älgarås nr 2 Mellangärden i Skaraborgs län
Prop. Prop/1915:17
angående livränta åt arbetaren Johannes Andersson i Kärtared
Prop. Prop/1915:18
med förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning m. m.
Prop. Prop/1915:19
angående av¬ sättande till nationalpark av ett område norr om Torne träsk i Norrlottens län
Prop. Prop/1915:20
angående upp¬ låtelse av rått till bearbetande av icke inmutning sb ar a mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1915:21
angående upp¬ låtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1915:22
angående pension åt förre extra kronojägaren Per Johan Boström
Prop. Prop/1915:23
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 35 § i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin m. m.
Prop. Prop/1915:24
med för¬ slag till kungörelse angående ändrad lydelse av §§ 10 och 21 i lasarettsstadgan den 18 oktober 1901
Prop. Prop/1915:25
med förslag till lag om anstånd med erläggande av vissa patentavgifter
Prop. Prop/1915:26
angående pension till arbetaren vid statens järnvägsbygqnader L. L. B. Skott
Prop. Prop/1915:27
angående ändring i villkoren för åtnjutande av den stenarbetaren vid statens järnvägar Erik Evald Bergström beviljade pen¬ sion
Prop. Prop/1915:28
angående tilläggspension till förre stationskarlen vid statens järn¬ vägar 0. Lundgren
Prop. Prop/1915:29
angående till¬ fälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar
Prop. Prop/1915:30
angående er¬ sättande av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1915:31
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten vid Gottlands infanteriregemente J. 0. A. Ahlqvist
Prop. Prop/1915:32
angående årligt understöd åt biträdande postexpeditören Elin Hedvig Carolina Axelsson
Prop. Prop/1915:33
angående an¬ slag till lots- och fyrinrättningen med livräddning sanstal¬ terna m. rn.
Prop. Prop/1915:34
angående försälj¬ ning av viss kronans andel i det till soldatroten nr 67 vid Uppvidinge kompani av Kalmar regemente hörande sol¬ dattorp i Kronobergs län
Prop. Prop/1915:35
angående upplåtelse av vissa kronan tillhöriga områden till Malm¬ bergets municipalsamhälle
Prop. Prop/1915:36
angående an¬ skaffande av motorcyklar för armén
Prop. Prop/1915:37
angående dispo¬ nerande av medel för understödjande av arbetslösa tobaks- arbetare
Prop. Prop/1915:38
angående pen¬ sion åt vaktar en vid Kaknäs skjutbanor K. A. Lindbloms änka Matilda Lindblom, född Käck
Prop. Prop/1915:39
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 4 mars 1862 om tioårig preskription och om ärsstämning
Prop. Prop/1915:40
med förslag till lag innefattande vissa bestämmelser om insändande till hovrätt av underrätts dombok
Prop. Prop/1915:41
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i förordningen den 16 juni 1875 angående särskilda ' protokoll över lagfarter, inteckningar och andra ärenden
Prop. Prop/1915:42
angående försäljning av Livregementets grenadjärers och Livrege¬ mentets husarers förutvarande övningsfält Sannahed
Prop. Prop/1915:43
med förslag till lag om inskränkning i inmutning sr ätten
Prop. Prop/1915:44
angående för¬ säljning till Strängnäs landsförsamling av mark från förra hospitalshemmanet Stenby nr 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1915:46
angående understöd åt Sverges frivilliga landstormsorganisationer
Prop. Prop/1915:47
angående för¬ säljning av vissa Varbergs f. d. fästning tillhörande om¬ råden
Prop. Prop/1915:48
angående avstå¬ ende eller upplåtande i vissa fall av mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1915:49
angående an¬ skaffande av viss artillerimateriel
Prop. Prop/1915:50
angående anslag till vissa byggnader och anläggningar vid statens trafikerade järnvägar m. in.
Prop. Prop/1915:51
angående upp¬ hörande av ett staden Karlstad beviljat privilegium i fråga om skyldigheten att bygga och underhålla bro över Klar¬ älvens västra älvgren vid nämnda stad
Prop. Prop/1915:54
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1915:55
angående pension åt kommissionslantmätaren Anders Magnusson
Prop. Prop/1915:56
angående pension till förre båtsmannen Jonas Lindberg
Prop. Prop/1915:57
angående beviljande av lån av statsmedel för understödjande av behövande konstidkare
Prop. Prop/1915:58
angående ändring i villkoren för åtnjutande av det Ostkustbanans aktiebolag beviljade låneunderstöd
Prop. Prop/1915:59
angående anslag till iståndsättande av Sandvikens hamn på Öland
Prop. Prop/1915:61
angående pension åt ritaren å ingenjördepartementet vid flottans stations i Stockholm värr N. A. A. Petterssons änka Ida Augusta Pettersson
Prop. Prop/1915:62
angående årliga understöd åt konstapeln vid flottans poliskår N. O. Bruhns änka Jones Anna Larsdotter Bruhn och makarnas minder¬ åriga barn samt åt konstapeln vid samma poliskår J. A. Svenssons änka Amalia Charlotta Svensson och makarnas minderåriga barn
Prop. Prop/1915:63
angående anslag till elektrisk anläggning vid Ultima
Prop. Prop/1915:65
angående fortsatt anvisande av medel till understöd för byggandet av en flytdocka i Göteborg
Prop. Prop/1915:66
angående villkor för det av riksdagen anvisade anslag till restaurering av det s. k. klosterhuset i Vreta klosters församling
Prop. Prop/1915:67
angående anslagen till provår sinstitutionen
Prop. Prop/1915:68
angående hyres¬ bidrag åt den med drottning Sofias stiftelse förenade vårdanstalten för blinda dövstumma och blinda sinnesslöa m. fl.
Prop. Prop/1915:69
med förslag till förordning angående utsyning å viss skog inom Väster- lottens och Norrlottens läns lappmarker med flera om¬ råden
Prop. Prop/1915:70
med förslag till förordning om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerlottens och Norrlottens län, som ej höra till lappmarken
Prop. Prop/1915:71
angående avlöning s- stat för skogsstatens ordinarie personal m. m.
Prop. Prop/1915:72
angående anslag för tillsyn å enskildas skogar i lappmarkerna och Sårna socken med Idre kapellag
Prop. Prop/1915:73
angående anslag för tillsyn å enskildas skogar i Västerlottens och Norr¬ lottens läns kustland
Prop. Prop/1915:74
angående uppförande av vissa byggnader vid arméns intendentur- förråd i Boden
Prop. Prop/1915:75
angående återuppförande av en nedbrunnen verkstadsbyggnad vid Karlskrona grenadjärregemente
Prop. Prop/1915:76
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt skrivbiträdet vid femte arméfördelningens stab, fanjunkaren i Upp¬ lands infanteriregementes reserv Sven Fredrik Stolpe
Prop. Prop/1915:77
angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt angående tiden för avgång ur tjänst
Prop. Prop/1915:79
angående anslag till skyddskoppympning ens anordnande
Prop. Prop/1915:80
angående höjning av anslaget till statsmedicinska anstalten
Prop. Prop/1915:81
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 15 § 1, 3, 4, 5, 8 och 9 mom. samt 17 §2 mom. i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin
Prop. Prop/1915:82
angående förstärk¬ ning av kontrollstyrelsens arbetskrafter
Prop. Prop/1915:84
angående tillfälliga understöd åt pensionerade kronojägare
Prop. Prop/1915:86
angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar
Prop. Prop/1915:87
angående stats¬ bidrag till slöjdundervisning i högre folkskolor
Prop. Prop/1915:88
angående avstående till Hudiksvalls stad av kronans rätt till gamla läroverks- tomten i Hudiksvall med därå uppförda byggnader m. rn.
Prop. Prop/1915:89
angående pension till förre båtsmannen P. A. Magnusson Vind
Prop. Prop/1915:90
angående ersättande av kostnaderna för bärgning och reparation av l:a klass pansarbåten Tapperheten
Prop. Prop/1915:91
angående den marinöver intendenten och chefen för marininten- denturkären tillkommande pensionsrätt m. m.
Prop. Prop/1915:92
med förslag till lag med särskilda bestämmelser beträffande viss samfälld skogsmark inom Kopparbergs län
Prop. Prop/1915:93
angående rätt för lärarinna vid statsunderstödd enskild läroanstalt att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig tjänst¬ göring vid svensk skola i utlandet
Prop. Prop/1915:94
med förslag till lag om förfogande över vissa varor vid krig eller krigs¬ fara
Prop. Prop/1915:95
angående anstäl¬ lande av ytterligare ett kvinnligt skrivbiträde hos direk¬ tionen över folkskollärarnas pensionsinrättning
Prop. Prop/1915:96
angående upp¬ låtande av odlingslägenheter m. m. i trakterna ovan odling sgränsen i Västerbottens och Norrbottens läns lapp¬ marker
Prop. Prop/1915:97
angående höjning av anslaget till överståthållarämbetet, avseende ökat bidrag till avlöning åt den under andre stads¬ fogden i Stockholm lydande exekutionsbetj'aningen
Prop. Prop/1915:98
angående anslag för upplysnings- och undervisningsverksamhet till nykter¬ hetens främjande
Prop. Prop/1915:99
angående använd¬ ning av viss besparing å anslaget till 1914 års kurser i alkohologi och hälsolära
Prop. Prop/1915:100
angående drift¬ kostnader under år 1916 för egnahemslånef onden
Prop. Prop/1915:101
angående under¬ stöd åt avlidne förvaltaren vid Alnarps egendom Gottfrid Fredricsons och hans efterlevande hustrus minderåriga barn
Prop. Prop/1915:102
angående stats¬ bidrag för år 1915 till parallellundervisning vid lant¬ mannaskolan å Fridhem i Malmöhus län
Prop. Prop/1915:103
angående försälj¬ ning av förra militielostället Bökås nr 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1915:104
angående upp¬ förande å ordinarie stat av statens veterinärbakteriolo¬ giska anstalt m. m.
Prop. Prop/1915:106
angående försäljning av Karlbergs kungsgård in. in.
Prop. Prop/1915:107
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre musikser¬ geanten i Andra livgrenadjärregementet Alfred Emanuel Bergsten
Prop. Prop/1915:108
angående tillsätt¬ ning av förste lantmätartjänsten i Stockholms län
Prop. Prop/1915:109
angående viss utfästelse till Stockholms stad rörande västra stambanans framdragande över den föreslagna s. k. Hammarbyleden
Prop. Prop/1915:110
angående överlåtelse av mark till lantförsvaret att användas till förläggning splats och övningsfält för Fälttelegraf kåren
Prop. Prop/1915:111
angående försäljning av visst område av Ljungbyheds övningsplats m. in.
Prop. Prop/1915:112
med förslag till ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 15 december 1914 angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1915:113
angående upp¬ tagandet i 1916 års riksstat av inkomsten av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1915:114
angående förstärk¬ ning av arbetskrafterna hos kammarrätten
Prop. Prop/1915:115
angående beredande av ersättning för skada i vissa fall åt å sta¬ tens järnvägars ångfärjor tjänstgörande järnvägs-, post- och tullpersonal
Prop. Prop/1915:116
angående anläggande av en ångkraftstation för Älvkarleby kraftverk
Prop. Prop/1915:117
angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1915:119
angående åtgärder från det allmännas sida för beredande av driftkredit åt kikare av mindre jordbruk
Prop. Prop/1915:121
angående 'upplåtelse till lotsverket av visst område å Södra Djur¬ gården för anordnande därstädes av förrådslokaler rn. m.
Prop. Prop/1915:122
angående inrättande av en tandpoliklinik vid flottans station i Stockholm
Prop. Prop/1915:123
angående för¬ värvande för Östersunds hospitals räkning av visst ägo- område i Mjälle by i Frösö socken av Jämtlands län
Prop. Prop/1915:124
angående årliqt understöd åt linjearbetaren vid telegrafverket Lars Nordins änka Katarina Helena Nordin, född Zetterberg
Prop. Prop/1915:125
angående fyllnadspension åt bandirektören vid statens järnvägar F. B. H. Santesson
Prop. Prop/1915:126
angående pension till överläkaren vid Göteborgs hospital J. K. Wickström
Prop. Prop/1915:127
angående det vissa anstalter tillkommande understöd för där in¬ tagna sinnesslöa, blinda dövstumma och fallandesjuka, som tillerkänts pensionstillägg eller understöd enligt lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1915:128
med förslag till ändrad lydelse av § 18 mom. 2 i förordningen den 22 juni 1883 angående en postsparbank för riket
Prop. Prop/1915:129
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse, till lag innefattande vissa bestäm¬ melser om centralkassor för jordbrukskredit och till lag om ändrad lydelse av 11 § i lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker
Prop. Prop/1915:130
angående användande av viss del utav de till nyanskaffning av krigsfartygsmateriel under åren 1915—1919 avsedda medel
Prop. Prop/1915:131
angående för¬ ändring av tullsatserna å socker samt om ändrad lydelse av § 13 i förordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911
Prop. Prop/1915:132
angående ändrad lydelse av § 15 i nådiga kungörelsen den 18 juni 1910 angående avlöning sreglemente för tjänstemän vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning
Prop. Prop/1915:134
angående använ¬ dande av allmänna besparingar å riksstatens femte huvud¬ titel till modernisering av övning sbatteriet i exercishuset vid flottans station i Karlskrona m. m.
Prop. Prop/1915:135
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt tygarbetaren Karl August Larsson Fyr
Prop. Prop/1915:136
angående försälj¬ ning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägen¬ heter från sådana egendomar
Prop. Prop/1915:137
angående ytterligare anslag till anskaffande av ny rullande mate¬ riel vid statens järnvägar
Prop. Prop/1915:138
angående stat för hantverksskolan i Kristinehamn för blinda m. in.
Prop. Prop/1915:139
med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 7, 16, 20 och 23 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, dels ock lag om viss ändring av de i 37 § av samma lag meddelade övergångsbestämmelser
Prop. Prop/1915:140
angående över låtande under viss förutsättning till Uppsala spårvägs- aktiebolag av den till Ultuna egendom hörande utgården Graneherg i Uppsala lön
Prop. Prop/1915:141
angående beredande av löneförhöjning åt vissa befattningshavare hos general¬ tullstyrelsen
Prop. Prop/1915:142
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter förre skolläraren Johan Fredrik August Pettersson från Hjelminge i Gåsinge socken m. fl.
Prop. Prop/1915:143
angående anslag till främjande av nykterhet och motarbetande av dryckenskapens följder
Prop. Prop/1915:144
med förslag till lag om förbud för vissa personer att vistas å ort, där avdelning av krigsmakten är förlagd, samt till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 14 § strafflagen
Prop. Prop/1915:145
angående befrielse för kommunerna inom lappmarksfögderiet av Väster¬ bottens län från skyldighet att välja ombud i marke- gångsnämnd m. m.
Prop. Prop/1915:146
angående be¬ frielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1915:147
angående utsträck¬ ning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål, som införts till haitiska utställningen i Malmö år 1914
Prop. Prop/1915:148
angående arvode för år 1916 till en särskild sjöåklagare hos kommers¬ kollegium
Prop. Prop/1915:149
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 8 i lagen den 10 oktober 1913 angående köttbesiktning och slakthus
Prop. Prop/1915:150
angående hästhållningen för officerare vid armén
Prop. Prop/1915:151
med förslag till ändrad lydelse av 9 § i förordningen den 15 december 1914 om vad iakttagas skall i avseende å införande av f statsmonopol å tdbakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1915:152
angående anslag av lånemedel för gäldande av kostnader för införandet av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1915:154
med förslag till ändrad lydelse av § 13 mom. 5 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1915:155
angående fortsatt ut¬ givande av en ny upplaga av handboken Sveriges land och folk
Prop. Prop/1915:156
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 21 september 1906 om automobiltrafik
Prop. Prop/1915:157
angående vissa ändringar i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vatten fallsverk
Prop. Prop/1915:158
angående fyllnadspension till länsmannen N. M. H. Sunding
Prop. Prop/1915:159
angående understöd åt änkor och barn efter vissa till följd av explosioner vid Stockholms tygstations laboratorium samt Åkers krutbruk omkomna personer
Prop. Prop/1915:160
angående pension till en förman och vissa arbetare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1915:161
angående anslag till resekostnader för medellösa arbetssökande
Prop. Prop/1915:162
angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade värnpliktiga under mobiliseringstjänstgöring
Prop. Prop/1915:163
angående ersätt¬ ning till vissa diplomatiska och konsulära tjänstemän i utlandet för kursförlust i anledning av kriget
Prop. Prop/1915:164
angående vissa engångskostnader för sjöförsvarets ordnande
Prop. Prop/1915:165
med förslag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga att under år 1915 undergå landstormsbefälsutbildning
Prop. Prop/1915:166
angående anslag till alkoholistvården
Prop. Prop/1915:167
angående anordnande av elektrisk belysning och drivkra ft vid statens vårdanstalt för alkoholister ä Venngarn m. in.
Prop. Prop/1915:168
angående använ¬ dande av överskott i djurgårdskassan till vissa byggnads¬ med flera arbeten vid Ulriksdals, Haga och Drottning¬ holms slott m. m.
Prop. Prop/1915:169
angående försälj¬ ning av vissa kr ono eg endomar och upplåtande av lägen¬ heter från sådana egendomar
Prop. Prop/1915:170
angående utvidg¬ ning av riksdagens bibliotek till centralt förvaltnings- bibliotek
Prop. Prop/1915:171
med förslag till ändrad lydelse av § 3 i reglementariska föreskrifter för riksdagen
Prop. Prop/1915:172
angående regle¬ mente för avlöning vid armén på krigsfot (krigsavlönings- reglemente) m. m.
Prop. Prop/1915:173
med förslag till förordning angående grunder för upplåtelse av vissa kronan tillhöriga vattenfall och strömfall m. m.
Prop. Prop/1915:174
med förslag till lag om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor
Prop. Prop/1915:175
angående försäljning av Svea ingenjörkärs, Fälttelegrafkårens och ammunitionsjabrikens nuvarande områden in. m.
Prop. Prop/1915:176
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. 1 och 2, § «?, § 5 mom. 3, § 7 mom. 3 samt § 8. inom. 2 och 3 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov
Prop. Prop/1915:177
med förslag till ändrad lydelse av 42 § 2 mom. i förordningen den 15 december 1914 angående statsmonopol å tobakstillverk- ningen i riket
Prop. Prop/1915:178
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 22 värnpliktslagen den 11 september 1914
Prop. Prop/1915:179
angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlö¬ ningsförmåner in. in. vid marinen på krigsfot
Prop. Prop/1915:180
angående an¬ ställande av en mariningenjör sstipendiat över stat
Prop. Prop/1915:181
angående inrättan¬ det av en rikskommission för den ekonomiska krigsbered- skapen
Prop. Prop/1915:182
med förslag till lag angående anskaffande av hästar och fordon för h igsmaktens ställande pa krigsfot (hästutskrivningslag)
Prop. Prop/1915:183
med för¬ slag till lag om ändring i gällande bestämmelser angå¬ ende förteckningar å lagfarter
Prop. Prop/1915:184
med förslag till lag om talan i viss ordning angående rätt till strömfall
Prop. Prop/1915:185
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 17o) i lagen om Kungl. Maj:ts regeringsrätt den 26 maj 1909
Prop. Prop/1915:186
angående järnvägsförbindelse mellan svenska och. finska, järnvägs¬ näten vid Haparanda
Prop. Prop/1915:187
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin
Prop. Prop/1915:188
med förslag till ändrad lydelse av bestämmelserna för brännvin och sprit m. m. i rubrikerna 183—185 i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1915:189
med förslag till förordning angående utförsel av socker under viss tid utan erläggande av sockerskatt
Prop. Prop/1915:190
angående er¬ sättning till statens lantbrukskonsulent i England för kursförlust i anledning av kriget
Prop. Prop/1915:191
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 12 maj 1897 med vissa bestämmelser om riksbankens sedel¬ utgivningsrätt, så ock angående forum för riksbanken, till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 samt till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riks¬ banken viss ökad sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1915:192
angående ändring av bestämmelserna för statens meddelande av sjöför¬ säkring mot krigsfara
Prop. Prop/1915:193
angående bestri¬ dande av kostnader för framlidna Hennes Maj:t Änke¬ drottning Sofias och framlidna Hennes Kungl. Höghet Ånkehertiginnans av Dalarna begravningar
Prop. Prop/1915:194
angående an¬ skaffande av viss materiel för armén
Prop. Prop/1915:195
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 ock 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension m. m.
Prop. Prop/1915:196
med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt
Prop. Prop/1915:197
angående upp¬ tagandet i 1916 års riksstat av inkomsten av en krigs- konjunkturskatt m. m.
Prop. Prop/1915:198
angående upp¬ tagandet i 1916 års riksstat av medel från statsverkets kassafond
Prop. Prop/1915:199
angående täckande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen
Prop. Prop/1915:200
med förslag till lag om rätt för Konungen att stadga förbud i vissa fall mot slaktande av svin och saluhållande av slaktat svin