Prop. 1993/94:1
om organisationen vid fastighetstaxeringen
Prop. 1993/94:3
om villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94
Prop. 1993/94:4
om familjerådgivning
Prop. 1993/94:5
om kommunala bostadstillägg till folkpension år 1994
Prop. 1993/94:6
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
Prop. 1993/94:7
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
Prop. 1993/94:8
om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser
Prop. 1993/94:9
om stiftelser
Prop. 1993/94:10
Pliktexemplar av dokument
Prop. 1993/94:11
Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, m.m.
Prop. 1993/94:12
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Irland
Prop. 1993/94:14
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
Prop. 1993/94:16
om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik
Prop. 1993/94:17
Förvaltningen inom domstolsväsendet
Prop. 1993/94:18
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland på fiskets område
Prop. 1993/94:19
om vissa kungörandefrågor
Prop. 1993/94:21
Vissa ändringar i vallagen (1972:620) m.m.
Prop. 1993/94:22
om tilläggsskydd för läkemedel, m.m.
Prop. 1993/94:23
Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) m.m.
Prop. 1993/94:24
med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m.
Prop. 1993/94:25
Inriktningen av den ekonomiska politiken
Prop. 1993/94:26
om utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands
Prop. 1993/94:27
om ändringar i fastighetsbildningslagen
Prop. 1993/94:28
Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
Prop. 1993/94:29
Vissa ekonomiska regleringar år 1994 mellan staten och kommunsektorn
Prop. 1993/94:30
En strategi för biologisk mångfald
Prop. 1993/94:31
Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga
Prop. 1993/94:32
Skydd för landskapsinformation
Prop. 1993/94:33
Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas
Prop. 1993/94:34
Tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1993/94:35
Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
Prop. 1993/94:36
Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola
Prop. 1993/94:37
Vissa pensionsfrågor
Prop. 1993/94:38
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m.
Prop. 1993/94:39
Arlandabanan
Prop. 1993/94:40
Småföretagsutveckling
Prop. 1993/94:41
Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område
Prop. 1993/94:42
Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå
Prop. 1993/94:43
om överflyttning av vissa likvidationsärenden från tingsrätt till Patent- och registreringsverket Prop. 1993/94:43
Prop. 1993/94:44
Grovt rattfylleri m.m.
Prop. 1993/94:45
om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m.
Prop. 1993/94:47
Avskaffande av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika
Prop. 1993/94:48
Handlingsoffentlighet hos kommunala företag
Prop. 1993/94:49
Ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1993:1007) om ändring i upphovsrättslagen
Prop. 1993/94:50
Fortsatt reformering av företagsbeskattningen
Prop. 1993/94:51
Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m.
Prop. 1993/94:52
Skärpta åtgärder mot människosmuggling
Prop. 1993/94:53
Förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Prop. 1993/94:54
Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94
Prop. 1993/94:55
om referensränta vid konsumentkrediter
Prop. 1993/94:56
Sänkt tulltillägg m.m.
Prop. 1993/94:57
Vårdnadshavares skadeståndsansvar
Prop. 1993/94:58
Vissa frågor om beräkning av assistansersättning
Prop. 1993/94:59
Vissa sjukförsäkringsfrågor
Prop. 1993/94:60
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1993/94:62
Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)
Prop. 1993/94:63
Ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
Prop. 1993/94:64
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, m.m.
Prop. 1993/94:65
En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.
Prop. 1993/94:66
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m.
Prop. 1993/94:67
om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet
Prop. 1993/94:68
Lagändringar på djurhälsoområdet
Prop. 1993/94:69
Sjöfartspolitiska åtgärder
Prop. 1993/94:70
Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket
Prop. 1993/94:71
om ändringar i trafikskadelagen m.m.
Prop. 1993/94:72
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
Prop. 1993/94:73
Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet
Prop. 1993/94:74
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
Prop. 1993/94:75
Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Prop. 1993/94:76
Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden
Prop. 1993/94:77
En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området
Prop. 1993/94:78
Frågor om offentlig upphandling
Prop. 1993/94:79
Ändringar i beskattningen av vissa oljeprodukter
Prop. 1993/94:80
En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Prop. 1993/94:81
Tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1993/94:82
Samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning
Prop. 1993/94:83
Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå
Prop. 1993/94:84
Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder
Prop. 1993/94:85
Vissa skattefrågor rörande livförsäkring
Prop. 1993/94:86
Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.
Prop. 1993/94:87
Ändring i lagen (1990:616) om införande av lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Prop. 1993/94:88
Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden, m.m.
Prop. 1993/94:89
Ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Prop. 1993/94:90
Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.
Prop. 1993/94:91
Vissa fastighetsskattefrågor, m.m.
Prop. 1993/94:92
Vissa ändringar i läkemedelslagen
Prop. 1993/94:93
Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård
Prop. 1993/94:94
Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94
Prop. 1993/94:97
Ansökningsförfarandet enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Prop. 1993/94:98
Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)
Prop. 1993/94:99
om ny mervärdesskattelag
Prop. 1993/94:100
Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95
Prop. 1993/94:101
Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet
Prop. 1993/94:102
Ändring i lagen (1988:15) om förbud mot radarvarnare
Prop. 1993/94:104
Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
Prop. 1993/94:105
Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94
Prop. 1993/94:107
Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen
Prop. 1993/94:108
Upphävande av vissa författningar
Prop. 1993/94:109
Fotografirättens integration i upphovsrättslagen
Prop. 1993/94:110
Bättre kontroll över miljöfarligt avfall
Prop. 1993/94:111
Med sikte på hållbar utveckling; Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling - UNCED
Prop. 1993/94:112
Disciplinförseelser av krigsmän m.m.
Prop. 1993/94:113
Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter
Prop. 1993/94:114
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen
Prop. 1993/94:115
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor
Prop. 1993/94:116
Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m.
Prop. 1993/94:117
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor
Prop. 1993/94:118
Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.
Prop. 1993/94:119
Kompensation för viss dieseloljeskatt
Prop. 1993/94:120
Lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen
Prop. 1993/94:121
Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m.
Prop. 1993/94:122
Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
Prop. 1993/94:123
Skuldsaneringslag
Prop. 1993/94:124
Ny lag om Allmänna arvsfonden
Prop. 1993/94:125
Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
Prop. 1993/94:126
Svenskundervisning för invandrare (sfi)
Prop. 1993/94:129
Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst
Prop. 1993/94:130
Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.)
Prop. 1993/94:131
Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1993/94:133
Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Prop. 1993/94:135
Ungdomspolitik
Prop. 1993/94:136
Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker
Prop. 1993/94:137
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen på fiskets område
Prop. 1993/94:138
Kommerskollegium m.m.
Prop. 1993/94:139
Lag om behörighet att utöva veterinäryrket
Prop. 1993/94:140
Bygder och regioner i utveckling
Prop. 1993/94:141
Beredskapslagring av olja för krigssituationer
Prop. 1993/94:142
Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
Prop. 1993/94:143
Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning
Prop. 1993/94:144
Bostadsbidrag för år 1995
Prop. 1993/94:145
Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.
Prop. 1993/94:146
Åtgärder mot missbruk av den fria nomineringsrätten
Prop. 1993/94:147
Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar
Prop. 1993/94:148
Vårdnadsbidrag
Prop. 1993/94:149
Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 1993/94:150
Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.
Prop. 1993/94:151
Rättssäkerhet vid beskattningen
Prop. 1993/94:152
Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.
Prop. 1993/94:153
Ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva
Prop. 1993/94:154
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
Prop. 1993/94:155
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
Prop. 1993/94:156
Vissa förändringar i studiestödssystemet
Prop. 1993/94:157
Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.
Prop. 1993/94:158
Vissa fiskeripolitiska frågor
Prop. 1993/94:159
Utvisning på grund av brott
Prop. 1993/94:160
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV- området
Prop. 1993/94:161
Marknadskontroll för produktsäkerhet, m.m.
Prop. 1993/94:162
Handel med el i konkurrens
Prop. 1993/94:163
Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen
Prop. 1993/94:164
Utvidgande av Norra Kvills nationalpark
Prop. 1993/94:165
Några frågor om sekretess
Prop. 1993/94:166
Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996
Prop. 1993/94:167
En effektivare fordonskontroll
Prop. 1993/94:168
Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken
Prop. 1993/94:169
Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen
Prop. 1993/94:171
Ny huvudman för näringsförbudsregistret
Prop. 1993/94:172
Reserabatter för studerande, m.m.
Prop. 1993/94:173
Bostadstillägg till pensionärer
Prop. 1993/94:174
ILO:s konvention och rekommendation om förebyggande av storolyckor inom industrin
Prop. 1993/94:176
Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produktrer som kan andvändas i massförstörelsesyfte m.m.
Prop. 1993/94:177
Utbildning och forskning
Prop. 1993/94:178
Ändring i plan- och bygglagen, m.m.
Prop. 1993/94:180
Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.
Prop. 1993/94:181
Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon
Prop. 1993/94:182
Ny lotterilag
Prop. 1993/94:184
Försöksverksamhet med intensivövervakning Prop. med elektronisk kontroll
Prop. 1993/94:185
Förvaltningsmyndigheternas ledning
Prop. 1993/94:186
Ändringar i arbetsmiljölagen
Prop. 1993/94:187
Försöksverksamhet med medborgarkontor
Prop. 1993/94:188
Lokal demokrati
Prop. 1993/94:189
Kommunal biståndsverksamhet
Prop. 1993/94:190
Enhetliga regler fér överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m.
Prop. 1993/94:191
Exekutiv försäljning av fast egendom
Prop. 1993/94:192
Rättslig handlingsförmåga för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt immunitet privilegier
Prop. 1993/94:193
Licensområden för älgjakt m.m.
Prop. 1993/94:194
Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
Prop. 1993/94:195
om ny sjölag
Prop. 1993/94:196
Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.
Prop. 1993/94:197
Datapantbrev
Prop. 1993/94:198
Lag om genetiskt modifierade organismer
Prop. 1993/94:199
Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.
Prop. 1993/94:200
Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.
Prop. 1993/94:201
Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter
Prop. 1993/94:202
Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
Prop. 1993/94:203
Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
Prop. 1993/94:204
Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
Prop. 1993/94:205
Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsiikring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
Prop. 1993/94:206
Innovationsstöd
Prop. 1993/94:207
Sverige och Partnerskap för fred
Prop. 1993/94:208
Förändringar i lönegarantisystemet
Prop. 1993/94:209
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 1993/94:210
Särskilda konkurrensregler för lantbruket
Prop. 1993/94:211
Handräckning vid EFTA:s övervaknings-myndighets undersökningar hos företag i Sverige
Prop. 1993/94:212
Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet
Prop. 1993/94:213
Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan
Prop. 1993/94:214
En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.
Prop. 1993/94:215
Handlingsplan mot buller
Prop. 1993/94:216
Ombildning av Landshypotek
Prop. 1993/94:217
En reformerad datalag
Prop. 1993/94:218
Psykiskt stördas villkor
Prop. 1993/94:219
Handikappombudsman
Prop. 1993/94:220
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1993/94:221
Ersättningssystemet för vuxentandvård
Prop. 1993/94:222
Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
Prop. 1993/94:223
Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt
Prop. 1993/94:224
Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.
Prop. 1993/94:225
Vissa mervärdesskattefrågor
Prop. 1993/94:226
Placering av medel som deponerats hos myndighet
Prop. 1993/94:227
Frågor om offentlig upphandling
Prop. 1993/94:228
Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB
Prop. 1993/94:229
Strandskydd
Prop. 1993/94:230
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
Prop. 1993/94:231
Utvigdad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m.
Prop. 1993/94:232
Ändringar i aktiekontolagen
Prop. 1993/94:233
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1993/94:234
Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.
Prop. 1993/94:235
Lag om arbetsförmedlingsregister
Prop. 1993/94:236
Vissa jordbrukspolitiska frågor
Prop. 1993/94:239
Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksam med kooperativ med kooperativ hyresrätt
Prop. 1993/94:240
Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002
Prop. 1993/94:242
Vissa ändringar i skollagen
Prop. 1993/94:243
Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.
Prop. 1993/94:244
Utbildning för fredsbevarande verksamhet
Prop. 1993/94:245
Folkomröstning om EU-medlemskap
Prop. 1993/94:246
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
Prop. 1993/94:249
1993/94:249
Prop. 1993/94:250
Reformering av det allmänna pensionssystemet
Prop. 1993/94:251
Förmynderskapslagstiftningen
Prop. 1993/94:253
Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar psykiskt störda
Prop. 1993/94:254
Haparanda skärgårds nationalpark