SOU 2001:1
Ny aktiebolagslag
SOU 2001:2
Effektiv hushållning med naturresurser
SOU 2001:3
Offentlighetsprincipen och den nya tekniken
SOU 2001:4
Kemikalieinspektionen - Översyn av verksamhet, resurser och finansiering
SOU 2001:5
Forum för Levande historia
SOU 2001:6
Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut
SOU 2001:7
Utredningen om radon i bostäder
SOU 2001:8
Prioriteringar i vården - Perspektiv för politiker, profession och medborgare
SOU 2001:9
Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster
SOU 2001:10
Vissa frågor kring kundernas rörlighet m.m.
SOU 2001:11
Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar
SOU 2001:12
Fristående gymnasieskolor - hot eller tillgång
SOU 2001:13
Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen
SOU 2001:13
Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen
SOU 2001:14
Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor
SOU 2001:15
Betänkande från Frivilligheten och samhällsberedskapen
SOU 2001:16
Alternativmedicinsk behandling av djur
SOU 2001:17
Översyn av fartygssäkerhetslagen
SOU 2001:18
Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet
SOU 2001:19
Vissa grundlagsfrågor
SOU 2001:20
Tänk nytt, tänk hållbart! - dialog och samverkan för hållbar utveckling. Betänkande från Miljövårdsberedningen
SOU 2001:21
Försvarsmateriel på nya villkor
SOU 2001:22
Forskning och utveckling för totalförsvaret
SOU 2001:23
Personal för ett nytt försvar
SOU 2001:24
Ur fattigdomsfällan
SOU 2001:25
Skattetillägg m.m.
SOU 2001:26
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
SOU 2001:27
Allbo-kommitténs förslag till förbättringar av bostadspolitiken
SOU 2001:28
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet
SOU 2001:29
Fordonslag m m
SOU 2001:30
Sjöfylleri
SOU 2001:31
Mera värde för pengarna
SOU 2001:32
Domstolarnas register och personuppgiftslagen - En rättslig anpassning
SOU 2001:33
Patentprocessen m.m.
SOU 2001:34
Behovet av ekonomisk statistik
SOU 2001:36
Bättre tandvårdsförsäkring för äldre
SOU 2001:37
Lagrådets sammansättning - Förslag till ändring i regeringsformen
SOU 2001:38
Ägande och struktur inom jord och skog
SOU 2001:39
Ett effektivt diskrimineringsförbud - Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning
SOU 2001:40
En ny yrkeshögskoleutbildning
SOU 2001:41
Säkerhet i en ny tid
SOU 2001:42
Reformerat sotningsväsende
SOU 2001:44
Jämställdhet - transporter och IT
SOU 2001:45
Karriärvägledning.se.nu
SOU 2001:47
En handläggningslag - förfarandet hos försäkringskassorna
SOU 2001:48
Att vara med på riktigt - demokratiutveckling i kommuner och landsting
SOU 2001:49
Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
SOU 2001:50
Kontroll i kommunkontosystemet
SOU 2001:51
Transportsystemet i Stockholmsregionen - problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen
SOU 2001:52
Välfärdstjänster i omvandling
SOU 2001:53
Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
SOU 2001:54
Ofärd i välfärden
SOU 2001:55
Barns och ungdomars välfärd
SOU 2001:57
Välfärdens finansiering och fördelning
SOU 2001:58
Kvicksilver i säkert förvar - Slutbetänkande från Utredningen om slutförvaring av kvicksilver
SOU 2001:59
Snabbare lagföring 1 - Några förslag till förenklingar
SOU 2001:61
Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi
SOU 2001:62
Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU
SOU 2001:63
Offentliga Sverige på nätet
SOU 2001:65
Skilda valdagar och vårval?
SOU 2001:66
Garanterad transportstandard för Gotland
SOU 2001:67
Enskild eller allmän väg?
SOU 2001:68
Förslag till formskyddslag
SOU 2001:69
Timsemester - ett diskussionsunderlag
SOU 2001:70
Betänkandet Konsulärt bistånd till svenskar i utlandet
SOU 2001:72
Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda
SOU 2001:73
Elnätsföretag - särskild förvaltning och regionnätstariffer
SOU 2001:74
Kartellbekämpning
SOU 2001:75
www.kommundatabas.NU!
SOU 2001:76
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
SOU 2001:77
Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor
SOU 2001:78
Validering av vuxnas kunskap och kompetens
SOU 2001:79
Välfärdsbokslut för 1990-talet
SOU 2001:80
Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden
SOU 2001:81
Utbetalning av aktivitetsstödet
SOU 2001:82
Utvärdering av det fria handredskapsfisket
SOU 2001:83
Utländsk valuta - Ägarhypotek
SOU 2001:84
Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV
SOU 2001:85
Perspektiv på Ubåtsfrågan
SOU 2001:86
Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap
SOU 2001:87
Mot ökad koncentration – förändring av polisens arbetsuppgifter
SOU 2001:88
Lagrådets arbetsvillkor
SOU 2001:89
Att tänka efter före - samråd i kommuner och landsting
SOU 2001:90
Digital TV - modernisering av marknätet
SOU 2001:91
Arbetstiden - lag eller avtal
SOU 2001:92
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
SOU 2001:93
Snabbare lagföring 2 - Förenklad brottsutredning
SOU 2001:94
Kartellbekämpning 2 - övriga frågor
SOU 2001:95
Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället
SOU 2001:96
Globkom, the Committee on Swedens policy for global development
SOU 2001:96
Globkom, Kommittén om Sveriges politik för global utveckling
SOU 2001:97
Regler för Riksrevisionen
SOU 2001:98
Stöd för Försvarsmakten
SOU 2001:99
Offentliga valförberedelser - Anmälan av partier och kandidater
SOU 2001:100
Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar
SOU 2001:101
En ny rennäringspolitik - öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare
SOU 2001:102
Resurs i retur - Slutrapport från utredningen för översyn av producentansvaret
SOU 2001:103
En modernare rättegång
SOU 2001:104
Utredningen om ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser
SOU 2001:105
Extraordinära händelser i kommuner och landsting
SOU 2001:106
Kollektivtrafik med människan i centrum
SOU 2001:107
Yrkeshögskoleutbildning - inriktning, utformning och kvalitetskriterier
SOU 2001:109
Betänkandet Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige
SOU 2001:110
Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna m.m.