Dir. 2009:1
Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar
Dir. 2009:3
Tilläggsdirektiv till 2007 års
Dir. 2009:4
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2009:6
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2009:7
Delegation för jämställdhet i högskolan
Dir. 2009:8
Åtgärder för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället
Dir. 2009:9
Genomförande av 2006 års
Dir. 2009:10
Uppföljning av lagen om signalspaning i
Dir. 2009:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa
Dir. 2009:13
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny fiskelagstiftning (Jo2007:03)
Dir. 2009:14
Transporter av frihetsberövade personer
Dir. 2009:15
En modernare mutbrottslagstiftning och en kod för beslutspåverkan inom näringslivet
Dir. 2009:16
Effektivisering av planeringsprocessen för transportinfrastruktur
Dir. 2009:17
Tilläggsdirektiv till utredningen Avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (U 2007:12)
Dir. 2009:18
Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård
Dir. 2009:20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en bättre älgförvaltning (Jo 2008:03)
Dir. 2009:21
Genomförandet av det tredje inre
Dir. 2009:22
Finansmarknadskommittén
Dir. 2009:23
Tilläggsdirektiv till utredningen om re-
Dir. 2009:24
Åtgärder för att stimulera tjänstehundsaveln
Dir. 2009:25
Trygghet och säkerhet för individen - behörighet för personal i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Dir. 2009:26
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (U 2008:12)
Dir. 2009:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser
Dir. 2009:28
Utredningen om totalförsvarsplikten
Dir. 2009:29
Tilläggsdirektiv till Insynsutredningen
Dir. 2009:30
Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter (U 2008:03)
Dir. 2009:31
Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet
Dir. 2009:32
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet
Dir. 2009:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av begreppen sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning av arbetsförmåga (S 2008:01)
Dir. 2009:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)
Dir. 2009:36
Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete
Dir. 2009:37
Genomförande av EG:s direktiv om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet
Dir. 2009:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)
Dir. 2009:39
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2009:41
Tilläggsdirektiv till 2007 års insolvensutredning (Ju 2007:05)
Dir. 2009:42
Genomförande av tredje
Dir. 2009:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om överföring av vissa socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen (S 2007:05)
Dir. 2009:44
Tilläggsdirektiv till Fiskelagsutredningen
Dir. 2009:45
Översyn av Statens fastighetsförvaltning
Dir. 2009:46
Översyn av förordningarna om statens fastighetsförvaltning
Dir. 2009:47
Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan
Dir. 2009:48
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av utbildning (U 2008:10)
Dir. 2009:51
Tilläggsdirektiv till Begravningsutredningen (Ku 2008:01) 2009:51
Dir. 2009:52
Tilläggsdirektiv till utredningen om regelförändringar till följd av en EU-gemensam viseringskodex m.m. (dir. 2008:104)
Dir. 2009:55
Översyn av lagen om statsbudgeten
Dir. 2009:57
Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll
Dir. 2009:58
Personalförsörjning för det reformerade försvaret
Dir. 2009:59
Inrättande av
Dir. 2009:60
En översyn av påföljdssystemet
Dir. 2009:61
Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01)
Dir. 2009:62
Översyn av statlig regional förvaltning m.m.
Dir. 2009:63
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Inspektionen för socialförsäkringen (S 2008:11)
Dir. 2009:64
En myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor
Dir. 2009:65
Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)
Dir. 2009:66
Administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen
Dir. 2009:67
Översyn av utrikesförvaltningen
Dir. 2009:68
Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet
Dir. 2009:69
Tilläggsdirektiv till Utredningen mot
Dir. 2009:70
Lärlingsanställning
Dir. 2009:71
Rätt till skolgång m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd
Dir. 2009:72
Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder
Dir. 2009:73
Tilläggsdirektiv till 2008 års
Dir. 2009:74
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet
Dir. 2009:75
Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket
Dir. 2009:76
Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys
Dir. 2009:77
Förberedelser inför ett överförande av verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion till ett eller flera av staten hel
Dir. 2009:78
Tilläggsdirektiv till utredningen om genom-
Dir. 2009:79
Händelseanalyser - ett verktyg i det självmordsförebyggande arbetet
Dir. 2009:80
Översyn av skolans arbete med utsatta barn
Dir. 2009:81
Kommunala företag
Dir. 2009:82
Skyldighet att agera vid farliga situationer eller att bistå nödställda personer
Dir. 2009:83
Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)
Dir. 2009:84
Den framtida gymnasiesärskolan
Dir. 2009:85
Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag
Dir. 2009:86
Förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till aktiebolagsform
Dir. 2009:87
Tilläggsdirektiv till Styrmedelsutredningen (A 2008:03)
Dir. 2009:88
Översyn av utlämningslagen m.m.
Dir. 2009:89
Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan
Dir. 2009:90
Förberedelser inför ett överförande av
Dir. 2009:92
Uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen
Dir. 2009:95
Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten
Dir. 2009:96
Ny plattform för musiken
Dir. 2009:97
En ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter
Dir. 2009:99
Tilläggsdirektiv till Delegationen för romska
Dir. 2009:100
En framtida administration av vissa fiskefrågor
Dir. 2009:101
Samhällsorientering för nyanlända invandrare
Dir. 2009:102
Omprövning av betyg inom skolväsendet
Dir. 2009:103
Tilläggsdirektiv till Medierådet
Dir. 2009:104
Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige
Dir. 2009:106
En lag om domstolar och domare
Dir. 2009:107
Tilläggsdirektiv till Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04)
Dir. 2009:109
Havsplanering i svenska vatten
Dir. 2009:110
Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet
Dir. 2009:111
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2009:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)
Dir. 2009:114
En ny myndighet med ansvar för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av övertalig materiel
Dir. 2009:115
Tilläggsdirektiv till Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (A 2008:02)
Dir. 2009:116
Ny organisation för antidopningsverksamheten
Dir. 2009:117
Utredning om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare
Dir. 2009:118
Kommittédirektiv: Utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
Dir. 2009:119
Strategi för samverkan om forskning och innovation för ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem
Dir. 2009:120
Översyn av lagstiftningen om utländska
Dir. 2009:121
Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)
Dir. 2009:122
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tjänstehundar (Jo 2009:01)
Dir. 2009:123
Tilläggsdirektiv till utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)
Dir. 2009:124
Ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld
Dir. 2009:125
Tilläggsdirektiv till Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)
Dir. 2009:126
Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08)
Dir. 2009:127
Analys och genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar
Dir. 2009:128
Tilläggsdirektiv till utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02)
Dir. 2009:130
Genomförande av EU:s nya driftskompatibilitetsdirektiv m.m.
Dir. 2009:131
Följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet