Prop. 1921:199
('med förslag till lag om strö- ängars indragande till kronan m. m.',)
Prop. 1921:213
('med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m.',)
Prop. 1921:214
('med förslag till förordning om allmän fastighetstaxering år 1922',)
Prop. 1921:215
('med förslag till förordning om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid allmän fastighets\xad taxering år 1922',)
Prop. 1921:353
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen',)
Prop. Prop/1921:2
med förslag till tilläggsstat för år 1921
Prop. Prop/1921:3
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen den 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anlägg¬ ningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m.
Prop. Prop/1921:4
med förslag till ny konkurslag m. m.
Prop. Prop/1921:5
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 15 och 26 §§ i förord¬ ningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rus¬ drycker
Prop. Prop/1921:7
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen den 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen all¬ män flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas
Prop. Prop/1921:8
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 24 mars 1916 om nyttjanderätt till gravplats
Prop. Prop/1921:9
med förslag till lag med särskild bestämmelse i fråga om skydd för vissa främ¬ mande patent
Prop. Prop/1921:10
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1921:11
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1921:15
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen den 13 juli 1887 angående handelsregister, firma och prokura
Prop. Prop/1921:16
med förslag till stadga om val av talmän och vice talmän i riksdagens kamrar
Prop. Prop/1921:17
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 § 12 punkten, 54 och 87 §§ samt övergångsstadgandet i lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen
Prop. Prop/1921:18
med förslag till lag om kom¬ mandomål
Prop. Prop/1921:19
med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökning slag en m. m.
Prop. Prop/1921:20
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 28 § och 9 kap. 5 § straff¬ lagen
Prop. Prop/1921:21
med förslag till lag om upp¬ hävande av patronatsrätt m. m.
Prop. Prop/1921:22
med förslag till lag om kantorer m. m.
Prop. Prop/1921:25
med förslag till lag om val av borgmästare i stad med magistrat samt av råd¬ män och magistratssekreterare i Stockholm
Prop. Prop/1921:26
angående gillande av den riksbanken meddelade frihet från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1921:27
med förslag till lag om ändrad lydelse av 239 § i lagen den 22 juni 1917 om bankrörelse
Prop. Prop/1921:28
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 inne¬ fattande särskilda bestämmelser angående rätten till in¬ mutning inom vissa län
Prop. Prop/1921:30
angående tillstånd för postexpeditören Anna Marin att övergå på den från och med den 1 juli 1920 gällande avlönings- och pensions- stat för postverket
Prop. Prop/1921:31
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 angående bevillning av fast egendom samt av inkomst m. m.
Prop. Prop/1921:32
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 9 §§ i lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken
Prop. Prop/1921:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1921:34
angående restitution av er- lagd tull för två av svenska röda korset införda ångdesinfek- tionsapparater
Prop. Prop/1921:35
angående användande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1922 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1921:36
angående understöd åt vissa befattningshavare vid telegrafverket
Prop. Prop/1921:37
angående ytterligare upp¬ skov med slutförandet av vissa undersökningsarbeten i Kiiruna- vaara och Gellivare malmberg
Prop. Prop/1921:38
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineral fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1921:39
avgående upplåtelse av kronan tillhörande jorda gar andelar i gruvor
Prop. Prop/1921:40
angående tilläggspension åt skeppsmätningsöverkontroUören och överinspektören hos kom¬ merskollegium K. O. Larsson
Prop. Prop/1921:41
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i stadgan den 13 juni 1913 om proportionellt valsätt vid vissa val inom landsting och stadsfullmäktige m. m.
Prop. Prop/1921:42
angående höjning av tullen å kaffe
Prop. Prop/1921:43
med förslag till förordning om skatt å kaffe
Prop. Prop/1921:44
angående uppförande av ammunitionsförrådslxus m. m. å Stora Fjäderholmen
Prop. Prop/1921:45
angående statens övertagande av underhållet av Albrektsunds kanal m. in.
Prop. Prop/1921:48
angående beredande av tilläggspension åt postmästaren J. G. E. österlund
Prop. Prop/1921:49
angående förhöjning för ar 1921 av åt vissa f. d. poststationsföreståndare och lantbrevhärare utgående understöd
Prop. Prop/1921:50
angående engångsbidrag till telegrafverkets änke- och pupillkassa för beredande av familjepension åt efterlevande till viss från aktiebolaget Stockholmstelefon övertagen personal
Prop. Prop/1921:51
angående anslag till ytterligare förstärkning av det ordinarie reservations¬ anslaget till byggnader och reparationer m. m.
Prop. Prop/1921:52
med förslag till lag an¬ gående uppvärmning av till kreatursföda avsedd mjölk m. m. samt angående anslag till kontroll å lagens efterlevnad
Prop. Prop/1921:53
angående fördelningen och användningen av vissa anslag till bostadsbyggande
Prop. Prop/1921:55
angående dispone¬ rande av vissa för komplettering av arméns radiotelegraf- materiel anvisade medel
Prop. Prop/1921:56
angående ersättning till värnpliktige K. E. Backlund i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1921:57
angående ersättning till värnpliktige G. Nyström i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1921:59
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 18 juli 1913 (nr 199) angående statsverkets fond av rusdrycksmedel m. m.
Prop. Prop/1921:61
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 §, 20 § 1 mom. och 22 § i förord¬ ningen den 15 december 1914 angående statsmonopol å tobaks- tillverkningen i riket
Prop. Prop/1921:62
angående utbetalande av visst statslån från egnahemslånefonden till Tingsryds egnahems- förening u. p. a.
Prop. Prop/1921:63
angående anvisande av medel för anskaffande av en motorpatrullbåt för tullbevakningen i Stockholm
Prop. Prop/1921:64
angående bidrag till semester- och vilohem för viss personal vid post- och tele graf verken
Prop. Prop/1921:65
angående anslag för barn¬ mor skeundervisning en
Prop. Prop/1921:66
med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris
Prop. Prop/1921:67
med förslag till lag om förhud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri
Prop. Prop/1921:68
angående inrättande av ett tullmuseum
Prop. Prop/1921:69
angående pensioner åt f. d. kontrollörerna vid sockerbesk ältning en C. M. Lundgren, H. J. Sjöstedt och S. Nilsson
Prop. Prop/1921:70
med förslag till lag om ägogränser m. m.
Prop. Prop/1921:71
med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 kap. strafflagen
Prop. Prop/1921:72
angående årliga understöd å allmänna ind> agningsstaten åt ombudsmännen vid sjömans¬ huset i Kalmar P. A. Nelsson och vid sjömanshuset i Marstrand Mathilda Nordström
Prop. Prop/1921:73
angående anslag för upp¬ förande av en lärling sby g g nåd för lantbruksskolan vid Ultima
Prop. Prop/1921:74
angående inköp för post¬ verkets räkning av fastigheter i Lilla Alby municipal- samhälle i Solna socken m. m.
Prop. Prop/1921:75
angående ökning av riks¬ bankens sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1921:76
angående ersättning till värnpliktige W. J. G. Svensson i anledning av sjuk¬ dom^ ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1921:77
angående personliga ålders- tillägg för år 1921 åt förste byråinspektören å k omm er skoll eg ii fartygsinspektionsbyrå P. A. Lindblad och byråinspektören å samma byrå P. B. Rundblom
Prop. Prop/1921:78
angående personliga ålders- tillägg åt vissa förtyg sinspektörer
Prop. Prop/1921:79
angående försäljning av ett kronan tillhörigt, från egendomen Brandalsund i )tt er gärna socken av Stockholms län exproprierat om¬ råde
Prop. Prop/1921:80
angående beredande av likvid för varor, avsedda att levereras till vissa nödlidande länder
Prop. Prop/1921:81
angående ändring i gällande bestämmelser om glidande tull'al ser för vissa slag av spann¬ mål m. m.
Prop. Prop/1921:82
angående försäljning av ett område tillhörande övning splatsen Ljungbyhed
Prop. Prop/1921:83
angående pension åt föreståndaren för gymnastiskt-ortopediska institutet pro¬ fessorn A. Wide in. fl.
Prop. Prop/1921:84
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 30 augusti 1918 (nr 724.) angående krigstidsunderstöd åt präster i nyreglerade pastorat samt åt vissa extra ordinarie präster och innehavare av präster¬ liga emeritilöner
Prop. Prop/1921:85
angående anslag för vissa byggnadsföretag vid centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet
Prop. Prop/1921:86
om ändring i vissa delar av lagen den 2 december 1892 angående lindring i rustnings- och rotering sbesvären
Prop. Prop/1921:87
angående, försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1921:88
angående ersättning åt värnpliktige 0. L. Forsbergs änka och mindei'åriga barn
Prop. Prop/1921:89
angående försälj¬ ning av den till kyrkoherdeboställena i Ovansjö, Järbo och Högbo församlingar hörande lägenheten Stormuren i Ovansjö socken
Prop. Prop/1921:91
med förslag till lag om ändring i' rista delar av lagen om fastighetsbildning i stad m. m.
Prop. Prop/1921:92
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring
Prop. Prop/1921:93
med förslag till lag an¬ gående upphävande av vissa delar av kyrkolagen
Prop. Prop/1921:94
angående omorga¬ nisation av tekniska elementarskolan i Norrköping till ett tekniskt gymnasium och en teknisk fack- skola för väg- och vattenbyggnadskonst
Prop. Prop/1921:95
angående beräk¬ ningen av arvoden åt skolläkare vid de allmänna läroverken
Prop. Prop/1921:97
angående pension d allmänna indragning sstaten åt städerskan och portvakten vid navigations¬ skolan i Stockholm Hilda Sofia Westergren, född Larsson
Prop. Prop/1921:98
angående pension åt f. d. extra läraren vid navigationsskolan i Stockholm, f. d. kom¬ mendörkaptenen av andra graden i flottan J. E. Wilcke
Prop. Prop/1921:99
angående provisorisk för¬ höjning av avgifterna i de för Öresundslotsningen fastställda lotstaxorna
Prop. Prop/1921:101
angående viss garanti åt de svenska sockerfabr ^aktiebolag en
Prop. Prop/1921:102
angående införselmonopol jämte fastställande av högsta pris å socker
Prop. Prop/1921:103
angående årliga understöd å allmänna indrag ning sstaten åt förre fdugg ev ald ig er n August Lund¬ grens och vaktkonstapeln Alfred Eliasson Lunds efterlämnade änkor
Prop. Prop/1921:104
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 30 juni 1920 med vissa föreskrifter i fråga om val av kommunal-, municipal- och stadsfullmäktige samt av landstingsman
Prop. Prop/1921:105
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vissa i lantförsvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1921:106
angående ersätt¬ ning till värnpliktige P. L. Fett et'sson i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1921:107
angående försäljning av vissa Vänersborgs hospital och asyl tillhöriga fastig¬ heter in. m.
Prop. Prop/1921:108
angående statsbidrag för uppförande av ett sommarhem i Ljunghusen för patienter med kirurgisk och körteltuberkulos
Prop. Prop/1921:109
angående understöd åt vissa befattningshavare vid postverket
Prop. Prop/1921:110
angående rätt för läroverksadjunkten Karl Gustaf Harlin att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1921:111
angående vissa anslag till sjökart ev erket
Prop. Prop/1921:113
angående disponerande av 1920 års avkastning av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1921:114
angående upprät¬ tande av ett rasbiologiskt institut
Prop. Prop/1921:115
angående anslag till vissa utgifter för karolinska mediko-kirurgiska institutets bibliotek
Prop. Prop/1921:116
angående viss tjänstår sberäkning för biträdande lärarinnan vid folkskola Sofia Regina Eklund och småskollära¬ rinnan Selma Nygren
Prop. Prop/1921:117
angående försäljning till staden Marstrand av ett kronan tillhörigt område å Marstrandsön
Prop. Prop/1921:118
angående pension till förre båtsmännen J. H. G. Rundqvist och C. G. M. Pihlkvist
Prop. Prop/1921:119
med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skötning äl¬ skog å fastighet i enskild ägo
Prop. Prop/1921:120
angående anslag för vissa inbetalningar till Dalälvens regleringsförening
Prop. Prop/1921:121
angående pension åt jord¬ bruksarbetaren vid centralanstalten för försöksväsendet på jord¬ bruksområdet J. A. Olssons änka
Prop. Prop/1921:122
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1921:123
angående ökning av riks¬ bankens sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1921:124
med förslag till lag angående • ’ rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1921:125
angående tilläggspension åt f. d. kammarskrivaren P. 8. Schylander
Prop. Prop/1921:126
angående pensions- förbättring åt löjtnanten H. B. C. Keiding
Prop. Prop/1921:127
med förslag till förordning om rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1921:128
angående täckande av brist i ett för karolinska mediko-kirurgiska institutet uppfört materiellanslag
Prop. Prop/1921:130
angående statsbi¬ drag till täckande av driftkostnaderna vid Malmö¬ hus läns sjukvårdsinrättningar i Lund
Prop. Prop/1921:131
angående pen¬ sion å allmänna indragning sstaten åt tygarbetarna 0. A. Thelander och J. D. Carlsson
Prop. Prop/1921:132
angående pension å allmänna indragning sstaten åt hästskötaren K. F. Alm¬ qvists änka, Alma Helena Almqvist, född Hane
Prop. Prop/1921:133
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre verkmästaren vid kronolägenhet i Karlsborg E. W. Boustedts änka, Lovisa Boustedt, född Jansson
Prop. Prop/1921:134
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt maskinisten M. B. B. Albins änka, Bengta Albin, född Andersson
Prop. Prop/1921:135
angående indrag¬ ning av vissa professorsprebenden m. m.
Prop. Prop/1921:136
angående tillfällig avlönings förbättring för tre preparatorer vid natur¬ historiska riksmuseet
Prop. Prop/1921:137
angående ökade medel till stipendier åt dövstumlärarelever
Prop. Prop/1921:138
angående täckande av brist i staten för tekniska elementarskolan i Borås för år 1920
Prop. Prop/1921:139
angående biträ¬ dande skolföreståndarinnan Anna Kruses löne- och pensionsförmåner
Prop. Prop/1921:140
angående lån ur statens domäners fond till Torne och Muonio gränsälvars ström - rensning saktiebolag
Prop. Prop/1921:142
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1921:143
angående telefon- och tele¬ gramavgifterna för tiden från och med den 1 juli 1921 m. m.
Prop. Prop/1921:144
med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.
Prop. Prop/1921:145
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 1 i ansvarighetslagen den 10 fe¬ bruari 1810 för statsrådets ledamöter, föredragande och Konungens rådgivare i kommandomål
Prop. Prop/1921:146
angående avgivande av sådan förklaring, som avses i art. 36 andra stycket av stadgan för Nationernas Förbunds fasta domstol
Prop. Prop/1921:147
med förslag Ull ändrad ‘lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1921:148
angående dels ytterligare låneunderstöd till järnvägar mellan Brittatorp och Sävsjö- ström samt Sävsjöström och Älghult, dels ock statslån till järnväg mellan Mellerud och Billingsfors
Prop. Prop/1921:149
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1921:150
angående anslag för bekäm¬ pande. av arbetslösheten samt lindrande av nöd
Prop. Prop/1921:151
angående beviljande av medel till ersättning åt envoyén W. A. F. Ekengrens sterbhus för ökade kontorskostnader vid beskickningen i Washington till följd av kriget
Prop. Prop/1921:152
om beviljande av medel till bestridande av Sveriges andel i kostnader för Nationernas för¬ bund
Prop. Prop/1921:153
angående förvärv av beskick¬ ning shus i London m. m.
Prop. Prop/1921:155
angående anslag för täckande av under år 1920 uppkommen brist å ordinarie reservationsanslaget till underhåll av kustartilleriets bygg¬ nader och materiel
Prop. Prop/1921:156
angående pension å allmänna indragning sstaten åt skrädderiarbetaren A. K. Jonson
Prop. Prop/1921:157
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12, 52 och 60 §§ i lagen den 23 oktober 1891 angående väghällningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1921:158
angående anslag till an¬ ordnande vid kommunikationsverken av arbeten för be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1921:161
angående anslag till riksförsäkringsanstalten
Prop. Prop/1921:162
angående utläggande av statsgruvefält vid Stekenjokk och Remdalen i Vilhelmina socken av Västerbottens län
Prop. Prop/1921:163
angående förändring av en utrangerad pansarbåt till tankpråm för olje- transport
Prop. Prop/1921:164
angående viss ändring i planen för pansarbåten Sveas omändring till depåfartyg för undervattensbåtar m. m.
Prop. Prop/1921:165
med förslag till lag om ändrad lydelse av 254 a § i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1921:166
angående tullfri införsel av en telefonkabel
Prop. Prop/1921:167
angående anvisande av medel till förstärkning av reservationsanslaget till kostnader för upp¬ skattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- eller j or dr äntestegr ing sskatt
Prop. Prop/1921:168
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1921:169
angående årligt understöd åt e. o. tullvaktmästaren Carl Johan Rudolf Ölmans änka och barn
Prop. Prop/1921:170
angående anslag för verk¬ ställande av undersöknings- och försvarsarheten å för kronans räkning inmutade områden inom Norsjö socken av Västerbottens län
Prop. Prop/1921:171
angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete åt extra tvätt¬ biträdet vid Östersunds hospital Linnea Bylund
Prop. Prop/1921:172
angående förlängd giltighetstid av avlöning sreglemente för tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1921:173
angående tillfälligt anslag till hushållningssällskapen
Prop. Prop/1921:174
angående fortsatt årligt understöd åt under tjänstutövning omkomne t. f. gränsridaren P. A. Staffanssons son Cingal
Prop. Prop/1921:176
angående under¬ stöd till upprättande och underhåll av särskilda boksamlingar för fortsättningsskolor samt för vissa till yrkesundervisningen hörande läroan¬ stalter
Prop. Prop/1921:177
med förslag till lag om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga sam¬ fällda ägor och rättigheter m. m.
Prop. Prop/1921:178
med förslag till lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig med¬ lem av det kungliga huset
Prop. Prop/1921:179
med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § 1 mom. i lagen den 26 novem- ■■ ■ ? 1 ^ ber 1920 om val till riksdagen
Prop. Prop/1921:180
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1922 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1921:182
med förslag till dels lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse, dels ock lag om ändrad lydelse av 29 § i lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker
Prop. Prop/1921:183
angående understöd ä allmänna indragningsstaten åt vissa änkor efter arbetare vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori
Prop. Prop/1921:184
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt köksbiträdet vid flottans sjukhus i Karlskrona Agnes Eleonora Jonasson
Prop. Prop/1921:185
angående pension å allmänna indragning sstaten åt skrädderiarbetaren A. Wallgren
Prop. Prop/1921:186
angående tillfällig höj¬ ning av postavgifterna
Prop. Prop/1921:187
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen om fattigvården den 14 juni 1918
Prop. Prop/1921:188
med förslag till laq om ändrad lydelse av 2 § i lagen om sjukkassor den 4 juli 1910 samt till lag om ändrad lydelse av .3 § i lagen om understödsföreningar den 29 juni 1912
Prop. Prop/1921:189
med förslag till förordningar om ändrad lydelse av dels 20 § 1 och 2 mom. samt 21 § 1 mom. i förordningen den 11 oktober 1907 angående till¬ verkning av brännvin, dels ock 25 § 1 mom. i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
Prop. Prop/1921:190
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 35 § 4 och 5 mom. i förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker
Prop. Prop/1921:191
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910
Prop. Prop/1921:193
angående anvisande av medel för inredning av bostadslägenheter för under¬ officerare vid Västerbottens regemente ni. in.
Prop. Prop/1921:194
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt vissa arbetare och f. d. arbetare vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori
Prop. Prop/1921:195
med förslag till lag om utmätningsed in. in.
Prop. Prop/1921:196
angående förhöjning av vissa av statsmedel utgående livräntor
Prop. Prop/1921:197
angående omorga¬ nisation av handelsgymnasierna
Prop. Prop/1921:198
angående resesti¬ pendier åt rektorer och lärare vid statliga och statsunderstödda handeisgymnasier samt med derå jämförliga läroanstalter
Prop. Prop/1921:201
angående omläggning av budgetåret
Prop. Prop/1921:202
med förslag till förordning angående understöd av skatteutjämning smedel åt synnerligt skatte- tyngda landskommuner
Prop. Prop/1921:203
med förslag till lag om ändrad lydelse av o och 6 §§ i lagen den 24 mars 1916 angående verkställighet av straffarbete och fängelse¬ straff
Prop. Prop/1921:204
angående särskild ersättning av statsmedel åt röstlängdsupprättare
Prop. Prop/1921:208
angående ytterli¬ gare anslag för uppehållande av verksamheten un¬ der år 1921 vid statens småskoleseminariuni i Hagaström
Prop. Prop/1921:209
angående anslag till en katalog över naturvetenskaplig litteratur m. m.
Prop. Prop/1921:211
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid centralfängelserna å Långholmen och Här- landa
Prop. Prop/1921:212
angående reglering av löneför¬ hållanden m. m. vid fångvårdsstyrelsen och fångvårdsstaten
Prop. Prop/1921:217
angående ersättning till tredje stadsfogden i Stockholm Viktor Karlson för visst av honom till statsverket inbetalt belopp
Prop. Prop/1921:218
angående anslag för teck¬ nande av aktier i aktiebolaget Spetsbergens svenska kolfält
Prop. Prop/1921:219
angående anslag för upp¬ förande av vissa byggnader vid fångkolonien vid Singeshult
Prop. Prop/1921:221
angående pensions- förbättring åt f. d. musikfanjunkaren G. H. Hjert
Prop. Prop/1921:222
angående tilläggs¬ pension åt korpralen vid Tjusts båtsmanskompani nr 82 Törngren
Prop. Prop/1921:223
angående pensions- förbättring åt fästning spoliskonstapeln B. K. Boman
Prop. Prop/1921:224
angående under¬ stöd till arbetarnas bildningsförbund för organi- sationskostnader
Prop. Prop/1921:225
angående anslag till tekniska skolan i Stockholm
Prop. Prop/1921:226
angående skolplikt beträffande undervisning i slöjd
Prop. Prop/1921:229
angående förhöjt arvode åt föreståndaren för statens reproduktionsanstalt
Prop. Prop/1921:230
angående ersättning till do¬ mänfonden för utgifter för återuppbyggande av den nedbrunna föreståndarbostaden vid Ombergs skogsskola
Prop. Prop/1921:231
angående utbyte av mark mellan kronan och stora Kopparbergs bergslags aktiebolag
Prop. Prop/1921:232
med förslag till förordning angående vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften m. m.
Prop. Prop/1921:233
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1921:234
angående statsunderstöd för sillfiskeförsök vid Island
Prop. Prop/1921:235
angående avstående av kronans anspråk på äganderätt till vissa delar av de så kallade Skanörs store vång och Skanörs knä- eller norre vång samt Falsterbo vång
Prop. Prop/1921:236
angående tillfällig löneför¬ bättring under år 1921 för viss personal inom den civila stats¬ förvaltningen ävensom angående förstärkning av de till avlönande av vissa extra befattningshavare inom samma förvaltning samt till vikariatsersättning ar m. m. anvisade medel
Prop. Prop/1921:237
angående av Svenska hjälp- kommittén för krigsfångar i Sibirien begärd restitution av erlagd tull för ett parti pälsar
Prop. Prop/1921:238
angående höjning av det under sjunde huvudtiteln uppförda ordinarie förslagsanslaget till kontroll å tillverkningsavgifter
Prop. Prop/1921:239
angående anställande av en statens tryckerisakkunnig
Prop. Prop/1921:240
med förslag till dels för¬ ordning om ändrad lydelse av 4 § i förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker, dels ock för¬ ordning om ändrad lydelse av rubriken nr 160 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1921:242
angående anslag för an¬ skaffande av valkuvert m. m.
Prop. Prop/1921:243
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förra vaktkonstaplarna Johan Berndt Bartholdssons och Anders Johanssons efterlämnade änkor
Prop. Prop/1921:244
angående ändring i vissa delar av de beträffande tilläggsavvittringen i Västerbottens läns lappmark gällande bestämmelser
Prop. Prop/1921:245
angående anslag till be¬ stridande av kostnader för ströängars indragande till kronan
Prop. Prop/1921:246
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1912 om skogsaccis och om virkestaxering
Prop. Prop/1921:247
angående stat för vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte m. m.
Prop. Prop/1921:248
angående tilläggs¬ pension åt föreståndarinnan för den med drottning Sofias stiftelse förenade vårdanstalten för blinda med komplicerat lyte fru Elisabeth Anrep-Nordin
Prop. Prop/1921:249
angående inred¬ ning och möblering av de nya byggnaderna för vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1921:250
angående anslag till uppehållande av en spädbarnsavdelning vid all¬ männa barnbördshuset
Prop. Prop/1921:252
angående kom¬ plettering av naturvetenskaplig undervisning sma- teriell och inredning av lokaler för den natur¬ vetenskapliga undervisningen vid folkskolesemina- riet i Uppsala
Prop. Prop/1921:253
angående hyres- ersättning åt rektor vid statens provskola, nya elementarskolan i Stockholm
Prop. Prop/1921:254
med förslag till lag om orgelverk i kyrka eller för allmän guds¬ tjänst invigt kapell
Prop. Prop/1921:255
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under eckle¬ siastikåret 1921—1922 åt kyrkoherdar och kommi¬ nistrar i ny reglerade pastorat samt åt kontrakts¬ prostar och vissa extra ordinarie präster
Prop. Prop/1921:256
med förslag till lag om skyldighet för landstingsområde och stud, som ej i landsting deltager, att bidraga till kost¬ naden för vård av blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1921:257
angående rese- kostnadsersättning åt folkskolinspektörer
Prop. Prop/1921:259
angående pension åt förre sysslomannen vid Lunds hopital och asyl Johan Hugo Hjalmar Windahls änka Helena Emerentia Win- dahl, född Nathorst
Prop. Prop/1921:260
angående beredande av medel för fullbordande av anläggningen av ett hos¬ pital vid Strängnäs
Prop. Prop/1921:261
angående gäldande av en Holmö fattigvårdssamhälle åvilande skuld
Prop. Prop/1921:262
angående anslag till förste provinsialläkare och provinsialläkare m. in.
Prop. Prop/1921:263
angående er¬ sättning till postverket för dess bestyr med pensions- utbetalningar m. m.
Prop. Prop/1921:265
angående anslag till byggnadsarbeten ' m. m. vid statens tvångsarbetsanstalter
Prop. Prop/1921:266
angående lättnader i fråga om förtullning av för aktiebolaget svenska tobaksmonopolets räk¬ ning inkommande oarbetad tobak och tobaksmjöl
Prop. Prop/1921:267
angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 210 och 211 i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1921:268
med förslag till införande i gällande tulltaxa av vissa bestämmelser rörande förtullning från frihamn eller frilager
Prop. Prop/1921:269
angående ny stat för kontroll¬ styrelsens avdelningar för kontrollen över tillverkning savgifter samt för rusdrycksförsäljningsärenden m. m.
Prop. Prop/1921:270
angående godkännande av försäljning av kronan såsom danaarv tillfallen andel i lägen¬ heten Fjällhacka nr 90 i Kville socken av Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1921:271
angående under¬ stöd åt lappmannen Johannes (Johan) Olofsson Turi
Prop. Prop/1921:272
angående tillfällig löneförbättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1921:273
angående tillfällig löneförbättring för viss personal vid livrustkam- maren
Prop. Prop/1921:275
angående familje- pensionering för chefen för skolöverstyrelsens sta¬ tistiska avdelning
Prop. Prop/1921:276
med förslag till kungörelse med bestämmelser för vissa tjänstemän vid statsdepartement och andra till den civila statsförvaltningen hörande verk i fråga om rätt till pension m. m.
Prop. Prop/1921:277
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1921:278
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om automobiltrafik
Prop. Prop/1921:279
angående anslag till driftkostnader för en statens vårdanstalt ä Venngarn för alkoholister samt om anordnande av en dylik anstalt å Ventholms kungsgård
Prop. Prop/1921:280
angående in- , rättande av två statens uppfostringsanstalter för sinnesslöa
Prop. Prop/1921:281
angående befrielse för Göteborgs och Bohus läns landsting från skyldighet att för statens järnvägars räkning inlösa visst markområde vid • • r . l . i 1■
Prop. Prop/1921:282
med förslag till kungörelse med bestämmelser för ordinarie diplomatiska och konsulära tjänstemän i fråga om rätt till pension
Prop. Prop/1921:283
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1921:284
med. förslag till dels lag om ändrad lydelse av 4, 6', 7, 7-5, SO och 33 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, dels ock lag om ändrad lydelse av 1. 3 och 4 §§ i lagen den 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i an¬ ledning av berörda lag den 30 juni 1913
Prop. Prop/1921:285
angående anslag för bestridande av den på staten belöpande kostnad för pen¬ sionstillägg och understöd enligt lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1921:286
angående anslag till be¬ främjande av lufttrafik
Prop. Prop/1921:287
angående ny stat för riksarkivet m. in.
Prop. Prop/1921:288
angående tillfällig pensionsreglering för vissa lärarinnor vid privat¬ läroverk m. m.
Prop. Prop/1921:289
angående täckande av brist i räkenskaperna för åkerbrukskolonien Hall
Prop. Prop/1921:290
angående löne¬ reglering för en hos skolöverstyrelsen för C. H. Nilsson inrättad personlig tjänst
Prop. Prop/1921:291
angående tilläggs¬ pension åt läroverksadjunkten A. Hesstén
Prop. Prop/1921:292
angående rätt för Kungl. Maj:t att i vissa fall bevilja statsbidrag till kommunala och enskilda undervisningsanstal¬ ter, till vilka statsbidrag utgår under åttonde hu¬ vudtiteln
Prop. Prop/1921:294
angående ny stat för kam¬ markollegium m. m.
Prop. Prop/1921:295
angående anslag till ersättning åt lappfogdar in. m.
Prop. Prop/1921:296
angående anslag för provisoriska åtgärder beträffande sjukvården inom rikets ödemarksområden ni. m.
Prop. Prop/1921:297
med förslag till viss ändring i den för landshövdingarna gällande avlönings- staten
Prop. Prop/1921:298
angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter
Prop. Prop/1921:299
med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
Prop. Prop/1921:300
angående bestridande av dels ökade kostnader för färdigställandet av pansar¬ båtarna Gustaf V och Drottning Victoria dels ock ut¬ gifter för vissa för anställandet av försök med eldled¬ ning sinstrument erforderliga anskaffningar m. m.
Prop. Prop/1921:301
angående pensions- förbättring åt verkmästarna E. E. Westerberg och P. Hå¬ kansson
Prop. Prop/1921:302
angående den fram¬ tida användningen av Västmanlands regementes knekte- legomedelskassa
Prop. Prop/1921:303
angående försäljning av viss Carl Gustafs stads gevärsfaktori tillhörig mark
Prop. Prop/1921:304
angående pensione¬ ring av tvä f. d. befattningshavare i marinens reserv
Prop. Prop/1921:305
angående gottgörelse för tjänstehästar till chefen för försvarsdepartementet
Prop. Prop/1921:306
angående pensions- förbättring åt vissa verkmästare vid flottans varv i Karls¬ krona
Prop. Prop/1921:307
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre skrädderiarbetaren J. A. Jonsson
Prop. Prop/1921:309
angående pensions- förbättring å allmänna indragning sstaten åt f. d. under¬ löjtnanten S. G. Lindeqvist
Prop. Prop/1921:310
angående anvisande av anslag för uppförande av ett bostadshus i staden Sollefteå för militär personal
Prop. Prop/1921:311
angående pensions- förbättring åt förre musiksergeanten 0. J. Norrman
Prop. Prop/1921:312
angående pension ä allmänna indrag ning sstaten åt ritaren J. 0. Allar d
Prop. Prop/1921:313
angående tilläggs¬ pension å allmänna indragning sstaten åt daglönaren vid flottans varv i Stockholm C. D. R. Humble
Prop. Prop/1921:314
angående pension å allmänna indragning sstaten åt vissa vid ammunitions- fabriken å Marieberg anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1921:315
angående överlå¬ tande till sjöförsvaret av centralfängelset i Karlskrona to. m.
Prop. Prop/1921:316
angående anslag för täckande av under år 1920 uppkomna brister å vissa ordinarie reservationsanslag under fjärde huvudtiteln
Prop. Prop/1921:317
rörande beviljandet av ett räntefritt lån till överstyrelsen för svenska fören¬ ingen Röda Korset
Prop. Prop/1921:318
angående anvisande av medel för anskaffande av en motorpatrullbåt för tullbevakningen i Göteborg
Prop. Prop/1921:319
angående anslag till rese- och traktamentspenningar m. m.
Prop. Prop/1921:320
angående anvisande av medel till hjälpverksamhet bland förut i Ryssland bosatta svenska undersåtar, vilka genom världskriget kommit i nödläge
Prop. Prop/1921:322
angående fullföljan¬ det av arbetena å vissa befästningsanläggningar
Prop. Prop/1921:323
angående uppförande av en bostadslägenhet för en förrädsvaktmästare och en eldare vid Kronobergs regemente
Prop. Prop/1921:324
angående rätt för förvaltaren 0. Swenson att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1921:325
angående rätt för vissa beställning shav are vid mariningenjörkären att till¬ godoräkna sig föregående tjänstetid för erhållande av ålderstillägg
Prop. Prop/1921:326
med förslag till kungörelse med allmänna grunder för dyrtidstillågg åt befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1921:327
med förslag till kungörelse med allmänna grunder för dyrtidstiUägg åt f. d. befattnings¬ havare i statens tjänst m. fl. pensionärer
Prop. Prop/1921:328
med förslag till kungörelse med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt pensionsberättigade änkor och larn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1921:329
angående dyrtidstillägg för år 1921 åt pensionerade låtsmän och marinsoldater samt Vad¬ stena krigsmanshuskassas understödstagare
Prop. Prop/1921:330
angående godkännande av tullverkets utgiftsstater för år 1922 m. m.
Prop. Prop/1921:331
med förslag till kungörelser angående ändrad lydelse dels av § 8 mom. 1, 2 och 3, § 3 mom. 1 samt § 13 mom. 1 och 2 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor, dels av § 2 mom. 2 i tulltaxeunderrätlelserna, dels ock av § 3 i förordningen den 31 maj 1907 angående rätt att hos generaltullstyrelsen erhålla upplysning rörande tullbehandlingen av varor, avsedda att till riket införas
Prop. Prop/1921:332
angående tillskott till dyr- tidstillägg för lantbruksingenjörer
Prop. Prop/1921:333
angående tillskott till dyr- tidstillågg för vissa lantmätare
Prop. Prop/1921:334
angående dyrtidstillägg åt distriktsveterinärer
Prop. Prop/1921:335
angående dgrtids- tillägg åt svenska sjömanspräster i vissa utländ¬ ska hamnstäder
Prop. Prop/1921:336
angående rätt till dyrtidstillägg å understöd åt äldre behövande flick- skollärarinnor
Prop. Prop/1921:337
angående dyrtids- tillägg åt befattningshavare vid vissa statsunder¬ stödda anstalter för yrkesundervisning
Prop. Prop/1921:338
angående dyrtids- tillägg åt biskoparna i Härnösands stift E. F. Lönegren, i Luleå stift O. Bergqvist samt i Växjö stift K. L. Lindberg
Prop. Prop/1921:339
angående dyrtids- tillägg åt nordiska museets och livrustkamma- rens personal
Prop. Prop/1921:340
med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt diplomatiska och konsulära tjänstemän
Prop. Prop/1921:341
angående dyrtidstillägg åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor samt lantbruksskolor
Prop. Prop/1921:342
angående dyrtidstillägg åt lärarinnepersonalen vid Fredrika Bremerförbundets lanthus¬ hållning sseminarium å Rimforsa
Prop. Prop/1921:343
angående dyrtids- tillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda under¬ visningsanstalter
Prop. Prop/1921:344
angående dyrtids- tillägg åt vissa lärarinnor vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala samt vid tre läroanstal¬ ter för utbildande av lärarinnor i handarbete
Prop. Prop/1921:345
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1921—1922 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock inne¬ havare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1921:346
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1921 års klass
Prop. Prop/1921:347
angående åt¬ gärder för avhjälpande av brist på undei-befäl vid infanteriet
Prop. Prop/1921:348
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra reservtruppövning
Prop. Prop/1921:349
angående inköp för tele¬ grafverkets räkning av fastighet i Gällivare m. m.
Prop. Prop/1921:350
angående lönereglering för arméns och marinens personal in. in.
Prop. Prop/1921:351
med förslag till kun¬ görelse angående dyrtidstillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl.
Prop. Prop/1921:354
angående anslag för täc¬ kande av driftförlust vid postverket under år 1920
Prop. Prop/1921:355
angående bestri¬ dande av kostnader i anledning av en inom Alvsborgs fästning inträffad eldsvåda
Prop. Prop/1921:356
angående provisorisk för¬ höjning av tullsatserna för vissa industriprodukter
Prop. Prop/1921:357
angående vissa anslag till främjande av bostadsproduktionen m. ' m.
Prop. Prop/1921:358
angående ersättning åt statens järnvägar för genom taxenedsättning förorsakad inkomstminskning
Prop. Prop/1921:359
med förslag till lag om arbetstidens begränsning
Prop. Prop/1921:360
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker m. m.
Prop. Prop/1921:362
angående ytterligare anslag för bekämpande av arbetslösheten samt lindrande av nöd
Prop. Prop/1921:363
angående kostnaderna för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, f. d. befatt¬ ningshavare i statens tjänst in. fl. pensionärer samt pensions- berättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1921:364
angående provisorisk för¬ höjning i vissa fall av de tillägg stullar, som skola utgå vid förtullning från frihamn och frilager, m. m.
Prop. Prop/1921:365
angående kostna¬ derna för dyrtidstillägg åt lärare vid vissa stats¬ understödda undervisningsanstalter
Prop. Prop/1921:366
angående höjning av vissa finanstullar
Prop. Prop/1921:368
med förslag angående nya inkomstberäkningar för 1921 års tilläggsstat och 1922 års riksstat m. m.
Prop. Prop/1921:369
med förslag till förordning angående dels en omsättnings- dels en utskänkningsskatt å sprit¬ drycker