Prop. 1963:6
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 53 § 1 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1963:7
('angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark och Förbundsrepubli\xad ken Tijskland träffad överenskommelse rörande skydd för beståndet av lax i Östersjön m. m.',)
Prop. 1963:14
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlå- tenskap',)
Prop. 1963:16
('angående förslag till för\xad ordning med provisoriska bestämmelser rörande utbild\xad ningstiden för vissa värnpliktiga',)
Prop. 1963:17
('angående ersättning till Maj-Britt Ngström m. fl.',)
Prop. 1963:18
('med förslag till förord\xad ning om ändring i folkbokföringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)',)
Prop. 1963:24
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1963:26
('med förslag till förord\xad ning om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m. m.',)
Prop. 1963:27
('angående godkännande av 1962 års internationella kaffeavtal',)
Prop. 1963:29
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1962 vid dess fyrtiosjätte sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1963:36
('angående ökat stöd till före\xad läsnings- och studiecirkelverksamhet m. to .',)
Prop. 1963:37
('med förslag till namn\xad lag m. m.',)
Prop. 1963:39
('med förslag till lag om allmänt kriminalregister m. m.',)
Prop. 1963:43
med förslag till lag om kreditaktiebolag, m. m.
Prop. 1963:48
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 2 av anvisningarna till 30 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1963:52
('med förslag till lag om ändring i utsökningslagen, m. m.',)
Prop. 1963:53
('angående anslag till verk\xad städer för handikappade',)
Prop. 1963:61
om utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
Prop. 1963:62
('angående stöd till barn\xad stugor m. m.',)
Prop. 1963:68
('med företag till lag om semester, m. m.',)
Prop. 1963:74
('angående den försvarsmedi\xad cinska forskningens organisation m. m.',)
Prop. 1963:79
('angående anslag för budget\xad aret 1963/64- till socionomutbildning',)
Prop. 1963:82
("med förslag till förord\xad ning om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen den 26 maj 195'r (nr 521), m. m.",)
Prop. 1963:85
('angående organisationen av den automatiska databehandlingen inom statsför\xad valtningen, m. m.',)
Prop. 1963:91
('angående säkerhetsin- spektion av motorfordon, m.m.',)
Prop. 1963:96
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1963:100
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 och i §§ lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap',)
Prop. 1963:101
('med förslag till förord\xad ning angående upphävande av förordningen den 21 december 1945 (nr 823) om nöjesskatt, m. m.',)
Prop. 1963:106
('med förslag till grunder för krigssjukvårdsutbildning av läkare och lag om änd\xad ring i lagen den 27 november 1953 (nr 688) om hälso- och sjukvård vid krig och andra utomordentliga förhål\xad landen, (krigssjukvårdslag)',)
Prop. 1963:107
('angående omorganisa\xad tion av fortifikationsförvaltningen in. in.',)
Prop. 1963:108
('angående vissa anslags\xad frågor m. m. rörande det militära försvaret under bud\xad getåret 1963/64',)
Prop. 1963:109
('angående anslag till mark\xad förvärv för övningsfält för budgetåret 1963/64 m. m.',)
Prop. 1963:110
angående medelsbeho¬ ven under försvarsgrenarnas avlöning sanslag för bud¬ getåret 1963/64 m. m.
Prop. 1963:113
('angående anslag för budget\xad året 1963/64 till Nordiska museet m.m.',)
Prop. 1963:114
('angående samordning av underhållet av krigsmaktens telemateriel m. m.',)
Prop. 1963:117
('angående överlåtelse av kronan tillhörig mark man.',)
Prop. 1963:120
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1963:124
('med förslag till lag om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete',)
Prop. 1963:126
('med förslag till lag om ändring i arbetarskgddslagen den 3 januari 1949 (nr 1), m. m.',)
Prop. 1963:127
('med förslag till lag om behörighet att utöva tandläkaryrket m. m.',)
Prop. 1963:128
('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.',)
Prop. 1963:136
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt',)
Prop. 1963:139
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350), m.m.',)
Prop. 1963:141
('med förslag till lag om gravrätt m. m.',)
Prop. 1963:142
('angående ökad utbildning av läkare',)
Prop. 1963:144
('angående riktlinjer för ut\xad formningen av skolväsendets centrala ledning m. m.',)
Prop. 1963:145
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 och 87 §§ barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97)',)
Prop. 1963:147
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 21 december 1915 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.',)
Prop. 1963:149
('med förslag till lag om upp\xad låtande av kyrkorum i vissa fall',)
Prop. 1963:156
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)
Prop. 1963:159
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 27 maj 1955 (nr 256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning, m. m.',)
Prop. 1963:161
('angående godkännande av vissa ändringar i 195b års internationella konven\xad tion till förhindrande av havsvattnets förorening ge\xad nom olja m. m.',)
Prop. 1963:168
('med förslag till förord\xad ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta av\xad drag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond',)
Prop. 1963:170
('angående statlig löneregle\xad ring för skolledare och lärare vid yrkesskolor, m. m.',)
Prop. 1963:171
('angående landstingskom\xad munernas övertagande av statens mentalsjukvård m. m.',)
Prop. 1963:172
('angående -riktlinjer för fort\xad satt utbyggnad av universitets- och högskoleväsendet m. m.',)
Prop. 1963:174
('angående godkännande av utlämningsfördrag mellan Sverige samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland',)
Prop. 1963:176
('med förslag till lag om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. in., m. m.',)
Prop. 1963:178
('om godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark angående samhandeln med jordbruksprodukter inom den euro\xad peiska frihandelssammanslutningen m. m.',)
Prop. 1963:183
('angående godkännan\xad de av fördrag om förbud mot kärnvapenprov i atmo\xad sfären, i yttre rymden och under vatten',)
Prop. 1963:184
('angående markförvärv för nya förläggnings- och övningsområden för Svea liv\xad garde och Svea ingenjörregemente',)
Prop. 1963:185
('med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193)',)
Prop. 1963:186
('med förslag till lag angående ändrad lydelse av 32 och 8b §§ lagen den 3 juni 1955 (nr bl6) om sparbanker, m. m.',)
Prop. 1963:187
('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4 75), m. m.',)
Prop. 1963:188
('angående godkännande för Sveriges del av ändringar i konventionen angå\xad ende upprättandet av Europeiska frihandelssamman\xad slutningen, m. m.',)
Prop. 1963:189
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 2b december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende handräckning beträffande arvsskatt
Prop. 1963:191
('angående riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m. m.',)
Prop. 1963:192
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestäm\xad melser angående ömsesidig handräckning beträffan\xad de skatter å inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1963:193
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmel¬ ser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. 1963:195
('med förslag till lag om biskopsval, m. m.',)
Prop. 1963:196
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 18 § förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. 1963:197
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1963:202
('dels med förslag till ändring i lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om sär\xad skilda förmåner för vissa internationella organisatio\xad ner m. m., dels ock angående godkännande av protokoll rörande privilegier och immunitet för orga\xad nisationen för europeisk rymdforskning',)
Prop. Prop/1963:3
angående försäljning av vissa kronoegendomar, m. in.
Prop. Prop/1963:4
angående befrielse i vis¬ sa fall från betalningsskyldighet till kronan, m. m.
Prop. Prop/1963:9
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalnings¬ skyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1963:10
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruks¬ fastighet (jordförvärvslagen)
Prop. Prop/1963:11
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre anslag inom kommunikationsdepar¬ tets verksamhetsområde
Prop. Prop/1963:12
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen den 25 maj 1962 (nr 392) om hustrutillägg och kommunalt bo¬ stadstillägg till folkpension, m. m.
Prop. Prop/1963:13
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 27 juli 1954 (nr 579) om mjkterhetsvård, m. m.
Prop. Prop/1963:19
angående frågor om be¬ frielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1963:20
angående godkännande av vissa avtal om överlåtelse av fastigheter inom kom¬ munikationsdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1963:21
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag inom han¬ delsdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1963:22
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt
Prop. Prop/1963:25
angående anslag till stöd åt Aktiebolaget Statsgruvor
Prop. Prop/1963:28
med förslag till vissa kre~ ditgarantier åt svensk varvsindustri, m. rn.
Prop. Prop/1963:31
angående medelsbeliovel under anslaget Flygförvaltningen: Avlöningar för bud¬ getåret 1963/64
Prop. Prop/1963:33
angående medelsbehovet under anslaget Marinförvaltningen: Avlöningar för bud¬ getåret 1963/64
Prop. Prop/1963:35
angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark
Prop. Prop/1963:38
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1963/64
Prop. Prop/1963:41
angående bidrag till na¬ tionalföreningen för trafiksäkerhetens främjande för budgetåret 196316b
Prop. Prop/1963:43
med förslag till lag om kreditaktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1963:44
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1963/64
Prop. Prop/1963:45
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 1b oktober 1939 (nr 727) om förbud mot arbetstagares avske¬ dande med anledning av värnpliktstjänstgöring m. m.
Prop. Prop/1963:46
med förslag till lag om ändring i bgggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385) m. m.
Prop. Prop/1963:47
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 2i6) samt lag om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift
Prop. Prop/1963:50
angående upplåtelse av mark för ett internationellt studenthem, m.m.
Prop. Prop/1963:55
angående ersättning till leda¬ mot av allmänt kyrkomöte
Prop. Prop/1963:56
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.
Prop. Prop/1963:57
med förslag till lag i an¬ ledning av Sveriges anslutning till de internationella fördragen angående godsbefordran å järnväg samt an¬ gående befordran å järnväg av resande och resgods
Prop. Prop/1963:58
angående övergång till högertrafik
Prop. Prop/1963:59
med förslag till förord¬ ning om trafikomläggningsskatt
Prop. Prop/1963:60
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1962 (nr 270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall i Kopparbergs län
Prop. Prop/1963:61
om utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark
Prop. Prop/1963:64
angående fortsatt drift av skandinaviska undervisningssjukhuset i Korea m.m.
Prop. Prop/1963:66
angående anslag för budget¬ året 1963/64- till bidrag till byggnadsarbeten m.m. inom skolväsendet
Prop. Prop/1963:67
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1963:69
angående bemyndigan¬ de att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1963:70
med förslag till förord¬ ning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99)
Prop. Prop/1963:72
angående uppförande av en atomkraftstation i Marviken
Prop. Prop/1963:73
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 6 § förordningen den 23 november 1956 (nr 545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, m. m.
Prop. Prop/1963:77
angående anslag till åt¬ gärder mot silikos, luftföroreningar och tobaksrökning
Prop. Prop/1963:78
angående ändring av viss bestämmelse om Svenska skeppshypotekskassans verksamhet, m. m.
Prop. Prop/1963:80
angående vissa anslag för budgetåret 1963/64 till hemvärnet och vissa frivilliga försvarsorganisationer m. m.
Prop. Prop/1963:81
angående vissa anslag för budgetåret 1963/64 till statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1963:83
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 48 § folkbokföringsförord- ningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1963:84
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1963:86
angående vissa anslag till civilförsvaret m. in.
Prop. Prop/1963:87
med förslag till förord¬ ning angående upphävande i viss del av den vid för¬ ordningen den 25 maj 19A1 (nr 251) om särskild va¬ ruskatt fogade varuförteckningen
Prop. Prop/1963:88
angående utbyggnad av utbildnings- och forskningsorganisationen i JJmeå
Prop. Prop/1963:89
angående anslag för budget¬ året 1963/64 till byggnadsarbeten vid vissa universitet och högskolor, m. m.
Prop. Prop/1963:90
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 2i maj 1957 (nr 209) om skatt på sprit och vin, m. m.
Prop. Prop/1963:93
angående fortsatt be¬ myndigande att meddela statliga exportkreditgaran¬ tier
Prop. Prop/1963:95
angående vissa anslag ur kyrkofonden ra. ra.
Prop. Prop/1963:97
angående statsbidrag till kvälls gymnasier för vuxna
Prop. Prop/1963:98
angående vissa frågor rörande fackskolor
Prop. Prop/1963:99
med förslag till vissa organisationsändringar inom överståthållarämbetets skatteavdelning, m. m.
Prop. Prop/1963:102
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark
Prop. Prop/1963:104
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att förordna om ut¬ tagande av antidumping- och utjämningstullar, m. m.
Prop. Prop/1963:105
angående ytterligare ut¬ gifter d tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1962/63
Prop. Prop/1963:110
angående medelsbeho¬ ven under försvarsgrenarnas avlöning sanslag för bud¬ getåret 1963/64 m. m.
Prop. Prop/1963:111
angående förslag om ökad lärarutbildning m. m.
Prop. Prop/1963:112
angående förbättring av arbetssituationen för rektorerna vid statliga gymnasier m.m.
Prop. Prop/1963:115
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. ni.
Prop. Prop/1963:116
angående ny huvudorga¬ nisation för statens järnvägar
Prop. Prop/1963:119
angående fackrepresentatio¬ nen i skolstyrelserna
Prop. Prop/1963:121
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1963:122
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1963:123
med förslag till lag an¬ gående procentsatsen för uttag av avgift under åren 1965—1969 till försäkringen för tilläggspension
Prop. Prop/1963:125
angående vissa frågor rörande jordbrukets och trädgårdsnäringens rationali¬ sering, m.m.
Prop. Prop/1963:130
angående reseersättning åt församlingspräster m. m.
Prop. Prop/1963:131
angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark m.m. genom försäljning till Oxelösunds stad
Prop. Prop/1963:133
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående oissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1962 och 1963 vid dess fjor¬ tonde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1963:134
angående vissa åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1963:135
med förslag till lag om änd¬ ring i lagen den 4 januari 1927 (nr 1) angående tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upp¬ låtelse av sådan jord under tomträtt, m. m.
Prop. Prop/1963:138
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 och 4 §§ lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1963:140
angående vissa ändringar i statliga avlönings- och pensionsförfattningar, m. m.
Prop. Prop/1963:143
med förslag till lag angående ändrad lydelse av £2 § lagen den 25 oktober 1957 (nr 577) om prästval
Prop. Prop/1963:146
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § religionsfrihetslagen den 26 oktober 1951 (nr 680)
Prop. Prop/1963:148
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 10 juni 1949 (nr 341) om explosiva varor
Prop. Prop/1963:150
angående komplettering av riks stats förslaget för budgetåret 1963/64 m. m.
Prop. Prop/1963:151
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1963:152
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att för Sveriges del godkänna änd¬ ring i konventionen angående upprättandet av Euro¬ peiska frihandelssammanslutningen
Prop. Prop/1963:153
med förslag till lag angående ändring i lagen den 13 november 1936 (nr 567) om dom¬ kapitel
Prop. Prop/1963:154
om överlåtelse till Karls¬ krona stad av visst markområde i staden
Prop. Prop/1963:155
om överlåtelse till Skövde stad av visst markområde i staden
Prop. Prop/1963:157
angående lönegrads pla¬ ceringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1963:158
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1963:163
med förslag till förord¬ ning om Konungariket Sveriges stadshgpotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1963:164
med förslag till allmän¬ na riktlinjer för en malminventering i Norrbottens län och till lag om inskränkning i rätten till inmutning inom Norrbottens län
Prop. Prop/1963:165
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 28 § lagen den 3 juni 1955 (nr M6) om sparbanker, m. m.
Prop. Prop/1963:166
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 29 december 1949 angående handel med skrot, lump och begagnat gods
Prop. Prop/1963:167
angående lönereglering för skolledare och lärare vid lantbrukets och skogsbru¬ kets yrkesskolor, m. m.
Prop. Prop/1963:169
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigs förhållanden, m. m.
Prop. Prop/1963:173
angående ytterligare tillägg å de livräntor som utgå enligt förordningen den 11 juni 1943 (nr 347) om vissa ersättningar vid införandet av statsmonopol å importen av tobaks- varor
Prop. Prop/1963:175
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Israel om ömsesidig ut¬ lämning för brott
Prop. Prop/1963:177
med förslag till för¬ ordning om skattefrihet för viss ersättning till Karls- kronavarvet aktiebolag och Svenska reproduktions- aktiebolaget
Prop. Prop/1963:179
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark, m. m.
Prop. Prop/1963:180
angående överlåtelse av vissa delar av övningsflygplatsen i Kalix
Prop. Prop/1963:181
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter, m. m.
Prop. Prop/1963:182
med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelserna till sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 24-2)
Prop. Prop/1963:189
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 2b december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende handräckning beträffande arvsskatt
Prop. Prop/1963:193
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmel¬ ser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. Prop/1963:194
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 21 december 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1963:196
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 18 § förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1963:198
angående bestridande av kostnaderna för grupplivförsäkring för präster och kyrko¬ musiker, m. m.
Prop. Prop/1963:199
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 9:o), 14:o), 15:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1963:200
med förslag till förord¬ ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep¬ tember 1951 (nr 6b8)
Prop. Prop/1963:201
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 § sjömanslagen den 30 juni 1952 (nr 530)