Prop. Prop/1873:2
angående upp¬ häfvande af det stadgande uti presterskapets privilegier af den 16 Oktober 1723, enligt hvithet presterskapets samt akademi-, gymnasti- och skole-betjentes, äfvensom deras enkors och omyndiga barns gårdar och lägenheter i stä¬ derna förklarats fria frän borgerligt besvär och tunga
Prop. Prop/1873:3
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda, jernvägsanläggnin- gar
Prop. Prop/1873:4
angående åtgärder för betryggande af skogens framtida, bestånd och beva¬ rande af Lappames renbetesrätt inom Westerbottens och Norrbottens läns lappmarker
Prop. Prop/1873:6
angående upp¬ hörande af vederhörandes skyldighet att iståndsätta och för framtiden underhålla den med statsbidrag anlagda så, kallade Beyershamn på Öland
Prop. Prop/1873:7
angående tillstånd, för Wesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsholag att fa fortfarande bibehålla bolaget beviljadt statslån för uttappning af sjön Wesan inom Listers härad af Blekinge lån och samma lån jemlikt stadgad amor- tenngsplan återgälda, utan förbindelse för bolaget att fullborda berörda företag
Prop. Prop/1873:8
angående afsön¬ dring af jord frän ryttmästare-bostället vid Skånska dragonregementet östra Sallerup, för utvidgning af Östra Sallerups församlings i Malmöhus län kyrkogård
Prop. Prop/1873:9
angående ytter¬ ligare förlängning af hästvakans-kontrakten med rust¬ hållare vid de afsutna rusthållsregementena och korp- serna
Prop. Prop/1873:10
om anvisande af anslag till Sveriges deltagande uti innevarande års verldsutställning i Wien
Prop. Prop/1873:11
angående beviljande eif anslag för åstadkommande eif ny far¬ led från Uddevalla stads hamn ut till Kattegat ge¬ nom Björnsund och Malösund
Prop. Prop/1873:12
i fråga om be¬ stridandet af kostnaden för åtskilliga enskilda jernvägars anslutning till statsbanor och i sammanhang dermed, er¬ forderlig utvidgning af vissa stationer, m. rn.
Prop. Prop/1873:13
med förslag till förändrad lydelse af § 1 mom. /, 3 och 9 Tryck¬ frihetsförordningen
Prop. Prop/1873:15
med förslag dels till Förordning angående ändring i vissa delar af Kyrko¬ lagen med dertill hörande författningar, dels ock till För¬ ordning angående främmande trosbekännare och deras reli¬ gionsöfning
Prop. Prop/1873:16
angående förändrad bestäm- stämmelse i fråga om nedgrafven skatt. bottenfynd eller annat dy¬ likt, hvartill egare ej finnes
Prop. Prop/1873:17
om beviljande af anstånd med erläggande af ränta och kapitalafbetalning å det till sänkning af sjöarne Kalf ven och Fegen i Elfsborgs lån från Riksgålds- hontoret anvisade låneunderstöd
Prop. Prop/1873:18
om införande af bevillning staxering i Vesterbottens och Norrbottens läns lappmarker
Prop. Prop/1873:19
med förslag till förordning angående skattläggning smetod för Vester- bottens och Norrbottens läns lappmarker
Prop. Prop/1873:20
om eftergift till förmån för staden Halmstad af Kronans rätt till dana¬ arf efter enkan Helena Stjernström, född Ilöök
Prop. Prop/1873:21
om försäljning af fiskelägenheten Mellbön N:o 1 inom Undenäs socken i Wadsbo härad af Skaraborgs län
Prop. Prop/1873:22
om eftergift af Henrik Nilsson i Ullarp och Johannes Nilsson i Lynga ddömd ersättning för kronans förlust å arrende af in¬ dragna bostället Kärreberg N:o 3 i Alf shögs sorken och Fa,urås härad af Hallands lön
Prop. Prop/1873:25
om anslag till be¬ täckande af kostnaden för värmelednings inrättande uti det nya posthuset i Stockholm
Prop. Prop/1873:26
om upphörande af den vissa hemman nu åliggande såväl ordinarie som extra kronobrefbäring och den förras öfvertagande af Post¬ verket
Prop. Prop/1873:29
angående för¬ ändrad anordning i vissa delar af rikets elementar¬ läroverk
Prop. Prop/1873:30
angående inrättande af elementarskolor för qvinlig ungdom
Prop. Prop/1873:32
angående Fanjunkaren vid Wermlands Fältjägare-regemente Carl Olof Lundblads uppförande till pension å allmänna indragning sstaten, vid afgång ur krigstjensten
Prop. Prop/1873:33
angående pension å allmänna indragning sstaten för Regements¬ kommissarien vid Kalmar regemente Lars Martin Malm¬ gren, vid afgång frän tjensten
Prop. Prop/1873:35
om beviljande af anslag för åvägabringande af vinterväg till Norge från Jäckvik vid sjön Hornavan till riksgränsen i riktningen mot Saltenfjord
Prop. Prop/1873:36
om anvisande af statsunder¬ stöd för iståndsättande af staden Ystads genom storm skadade hamn
Prop. Prop/1873:37
om anta¬ gande af ett nytt myntsystem
Prop. Prop/1873:38
angående lindring i rotering en för hemman i Offerdals socken af Jemt! ands län
Prop. Prop/1873:39
angående be¬ frielse för redogöraren vid artilleri-förråden å Carl- stens fästning, Tygskrifvaren Carl Fredrik Mellbin, från betalning af ett honom ådörndt ersättningsbelopp
Prop. Prop/1873:40
angående pension på Allmänna Indragningsstaien för Under¬ löjtnanten vid Andra Lifgrenadier-regementet Johan Eugene Lindhé’ vid afgång ur krig stj eu sten
Prop. Prop/1873:41
om anvisande af statsunder¬ stöd för iståndsättande och utvidgning af hamnen vid Cimbris- liamn
Prop. Prop/1873:42
med förslag till förordning angående verkställighet, i pissa fall, af straff, ådömdt genom icke lag akr af teg ande utslag
Prop. Prop/1873:43
om antagande af en författning angående utsträckt tillämpning af straffarbetes verkställande i enrum
Prop. Prop/1873:45
om meddelande af en bestämmelse rörande förvaltningen af skogar tillhö¬ rande militieboställen, som för löningsfondernas räkning utarrenderas
Prop. Prop/1873:46
om pension å Allmänna Indragning sstaten för förre Häradsskrifvaren H. Larsson
Prop. Prop/1873:47
om eftergift af ett delegarne i sterbhuset efter båtföraren Anders Andreasson i Styrsö Tången ädömdt belopp
Prop. Prop/1873:48
om anvisande af medel till bestridande af utgifterna för Kongl. Maf.ts krö¬ ning
Prop. Prop/1873:49
om anvisande å Första Hufvudtiteln af ett anslag för Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan af Dalarne och om betäckande af de utgifter, som föranledts af Hans Kongl. Höghet Hertigens af Dalarne frånfälle
Prop. Prop/1873:50
angående eftergift af statens på leveranskontrakt grundade fordringsanspråk mot C. A. Svinhufvud samt hans löftesmän C. B. Fitinghoff och A. Hoffmann
Prop. Prop/1873:51
i fråga om åtgärder för afskaffande af de så kallade säljbara apoteksprivilegierna
Prop. Prop/1873:52
om fastställande af utgiftsstater för Postverket att tillämpas från och med den 1 Januari 1874
Prop. Prop/1873:53
om fastställande af utgiftsstater för Telegrafverket, att gälla, från och med den 1 Januari 1874
Prop. Prop/1873:54
om meddelande af bestämmelser, rörande lönevilJcoren vid förenad Post- och Telegraf anstalt
Prop. Prop/1873:56
angående anslag till bestri¬ dande af kostnader, förenade med emottagandet och ordnandet af framlidne Hans Majd Konung Carl JF:s till Svenska Staten te¬ stamenterade konstsamlingar m.fm. och till inlösen af Hans efter- lernnade boksamling
Prop. Prop/1873:57
om anvisande af medel till inlösen för Statens räkning af Kongl Svenska Aktiebolaget för jernväg mellan Köping och Hult tillhöriga jernbanan från Örebro öfver Arboga till Köping