Ds 2018:1
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Ds 2018:2
Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Ds 2018:3
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform
Ds 2018:4
En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
Ds 2018:5
Ny lag om koordineringsinsatser
Ds 2018:7
Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
Ds 2018:8
Översyn av grundskyddet för pensionärer – Inriktning för ett nytt grundskydd
Ds 2018:9
Snabbare lagföring
Ds 2018:10
EU:s framtida jordbrukspolitik
Ds 2018:11
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
Ds 2018:12
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
Ds 2018:13
Långsiktigt stöd till det civila samhället
Ds 2018:15
Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt
Ds 2018:16
Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel
Ds 2018:17
Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
Ds 2018:18
Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs
Ds 2018:19
Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
Ds 2018:20
Tillstånd till offentlig danstillställning
Ds 2018:21
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
Ds 2018:22
Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser
Ds 2018:23
Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn
Ds 2018:24
Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning
Ds 2018:25
Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
Ds 2018:26
Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - undanröjande av ett gränshinder
Ds 2018:27
Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161
Ds 2018:28
Förlängt anställningsskydd till 69 år
Ds 2018:29
Brott mot förtroendevalda
Ds 2018:30
Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
Ds 2018:31
Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
Ds 2018:32
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering
Ds 2018:33
Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter
Ds 2018:34
Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
Ds 2018:35
Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning
Ds 2018:36
Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet
Ds 2018:37
Genomförande av student- och forskardirektivet
Ds 2018:38
Anpassad miljöprövning för en grön omställning
Ds 2018:39
Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
Ds 2018:40
Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Ds 2018:41
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning, Ds 2018:41