Prop. Prop/1875:2
med förslag till Förordning angående ändring i vissa §§ af sjölagen
Prop. Prop/1875:3
angående beviljande af. vissa förmåner för enskilda jer nv äg sanläggning ar
Prop. Prop/1875:6
angående ändring i lönevilkoren för Häradshöfdingarne J. A. Hellberg och L. Norm
Prop. Prop/1875:7
angående fyllnads¬ pension åt General-direktören och Chefen för Kongl. Skogsstyrelsen Anders Emanuel Ros
Prop. Prop/1875:8
i fråga om upp¬ förande af ett posthus i Nässjö
Prop. Prop/1875:11
angående de ändrin¬ gar i gällande Tulltaxe-underrättélser och dermed sam¬ manhang egande stadganden, som påkallas af det genom Kongl. förordningen den 15 Maj 1874. införda nya skepps- mätningssätt
Prop. Prop/1875:12
att det till Statens jern vägs¬ trafiks pensionsinrättning anvisade bidrag af trafikmedlen må tillsvidare utgå efter samma beräkningsgrund, som hittills
Prop. Prop/1875:13
angående för¬ ändring af nu gällande stadgandeti rörande storskiftes- och afvittrings-landtmätares pensionsrätt
Prop. Prop/1875:14
med förslag till förordning angående ändring i Strafflagens stadganden om ansvar för skogsåverkan
Prop. Prop/1875:16
angående statsbidrag till förstärkning af den nya vågbrytaren vid Wisby yttre hamn
Prop. Prop/1875:17
om antagande af ett tillägg till SO § Regeringsformen
Prop. Prop/1875:18
med förslag till lagar angående allmänna värnpligten, härordningen samt härens aflöning, beklädnad och underhåll
Prop. Prop/1875:19
med förslag till lagar angående grunder för ordnande af flottans perso¬ nal samt denna personals aflöning, beklädnad och under¬ häll
Prop. Prop/1875:21
angående byte emellan Kongl. Maj:t och Kronan, å. ena sidan, samt Stockholms stad, å den andra,' aj mark å Långholmen
Prop. Prop/1875:22
angående efterskän¬ kande af Kronans rätt till danaarf efter Enkan Karna Bengtsdotter i Östra Skr aflinge
Prop. Prop/1875:23
angående efter¬ skänkande af Kronans rätt till danaarf efter Enkan Boel Thomsson i Båstad
Prop. Prop/1875:24
angående fyll¬ nadspension åt Po st expe ditören i Ljungby, Postmästaren G. M. Adlerstam
Prop. Prop/1875:25
angående utbyte af jord mellan kronan och Stockholms stad för utvidgning af Stallgatan å Blasieholmen
Prop. Prop/1875:26
angående vissa för¬ ändringar i anslagen till elementarläroverken och pedago- gierna
Prop. Prop/1875:27
med förslag till särskilda förordningar angående fast egendoms lagfarande och intecknande in. m.
Prop. Prop/1875:28
angående er¬ sättandet af kostnaderna för Hans Maj:t Konung Carl XV:s begrafning
Prop. Prop/1875:30
angående efter¬ skänkande af Kronans rått till danaarf efter Arbets¬ karlen P. G. Kjellström
Prop. Prop/1875:31
angående indragning af Commerce-Collegium och inrättande, i dess ställe, af ett nytt embetsverk, benämndt Kongl. Styrelsen för handeln och näringar ne
Prop. Prop/1875:32
angående ändring af nuvarande lydelse af 22 § Regeringsformen
Prop. Prop/1875:33
angående pension å allmänna indragning sstaten för Löjtnanten vid Vester- Norrlands Bevärings-Bataljon Knut Isaac Harald Arvid Silfversparre vid afgång ur krigstjensten
Prop. Prop/1875:36
angående afsön¬ dring af jord från indragna fänriksbostället Snopptorp N:o 1 för ny folkskolebyggnad i Jåders] församling af Sö¬ dermanlands län
Prop. Prop/1875:37
angående rättighet för Andre Kaptenen vid Andra Eif gar det Ernst Fredrik ‘ Edholm att vid ajskedet komma i åtnjutande af fyllnads¬ pension enligt Kongl. hr ef vet den 9 Februari 1858
Prop. Prop/1875:38
om förhöjd pension åt. Lotsdirektören C. B. Lilliehöök vid af skedstagandet
Prop. Prop/1875:42
angående fastställande af sträckning för de delar af beslutade jernbanorna från Storvik till rik sgränsen mot Norge, hvilkas rikt¬ ning hittills icke blifvit slutligen bestämd, in. in.