SOU 1936:1
Betänkanden: 1. rörande Serafimerlasarettets ekonomi, samt: 2. rörande lasarettets ställning och verksamhet
SOU 1936:2
Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar m. m
SOU 1936:3
Betänkande med förslag om vissa föreskrifter beträffande konsumtionsmjölk
SOU 1936:4
Betänkande med förslag till lag om behandling av förbrytare, hemfallna åt alkoholmissbruk, m. m
SOU 1936:5
Betänkande med förslag angående revision av lagstiftningen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker
SOU 1936:6
Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt föräldralösa barn
SOU 1936:7
Socialiseringsproblemet 1,utkast till ett principbetänkande.
SOU 1936:8
None
SOU 1936:9
Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen
SOU 1936:10
Statligt kaffemonopol : utredning
SOU 1936:11
Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
SOU 1936:12
Betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård
SOU 1936:13
Betänkande angående familjebeskattningen
SOU 1936:14
Betänkande angående dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslån
SOU 1936:15
Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp
SOU 1936:16
Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötrafikmedel.
SOU 1936:17
Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m
SOU 1936:18
Undersökningar rörande det samlade skattetrycket i Sverige och utlandet
SOU 1936:19
Betänkande med förslag till lagstiftning angående skyddsskogar m.m.
SOU 1936:20
Betänkande med förslag i anledning av verkställd granskning av 1932 års trafikutrednings förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
SOU 1936:21
Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935
SOU 1936:22
Den svenska sjöfartsnäringen statistisk-ekonomisk undersökning
SOU 1936:23
Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas m. m
SOU 1936:24
Betänkande med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m
SOU 1936:25
Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker m. m
SOU 1936:26
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till revision av lagstiftningen angående avstyckning m.m
SOU 1936:27
Angående kontrollen över elektriska starkströmsanläggningar : huvudbetänkande
SOU 1936:28
Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid : rättshistorisk utredning
SOU 1936:29
Betänkande om Socialstyrelsens organisation
SOU 1936:30
Betänkande med förslag till lagstiftning angående skogar å städer och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands län
SOU 1936:31
Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren
SOU 1936:32
Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914-1935 : redogörelse
SOU 1936:33
Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enl. 49 § stadsplanelagen.
SOU 1936:34
Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden : bilaga till Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena
SOU 1936:35
Promemoria angående ändring av bestämmelserna rörande kommunernas underställningsfria lånerätt
SOU 1936:36
Psalmbok för Svenska kyrkan : förslag
SOU 1936:37
Utredning angående revision av bestämmelserna om tingshusbyggnadsskyldigheten
SOU 1936:38
Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor
SOU 1936:39
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att bereda ökade möjligheter för den mindre bemedlade befolkningen på landsbygden att förena småbruk med hemindustri, hantverk, hemslöjd, pälsdjursuppfödning m.m.
SOU 1936:40
Betänkande med förslag till omorganisation av den med statsmedel understödda kemiska analys- och kontrollverksamheten
SOU 1936:41
Betänkande med förslag rörande förhandlingsordning för statstjänstemän
SOU 1936:42
Betänkande med utredning och förslag rörande rikets ekonomiska kartläggning, och därmed sammanhängande organisationsspörsmål angående rikets landkartverk
SOU 1936:43
Betänkande. 2,
SOU 1936:44
Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna och Främre Orienten
SOU 1936:45
Rationaliserings- och ersättningsfrågor i samband med ifrågasatt införande av statligt brännoljemonopol : utredning
SOU 1936:46
Betänkande angående sterilisering
SOU 1936:47
Utredning med förslag rörande förskottering av underhållsbidrag till barn utom äktenskap m. fl
SOU 1936:48
Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor
SOU 1936:49
Utredning med förslag angående omorganisation av dövstumundervisningsväsendet
SOU 1936:50
Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer
SOU 1936:51
Yttrande angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen m. m
SOU 1936:52
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års allmänna fastighetstaxering
SOU 1936:53
Utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1936:54
Förslag till lag om befordran med luftfartyg m.m
SOU 1936:55
Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1935
SOU 1936:56
Betänkande med förslag angående länsstyrelsernas organisation jämte därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1936:57
Betänkande angående det civila luftskyddet
SOU 1936:58
Utlåtande rörande finansieringen av vägförbättringsföretag, den budgettekniska regleringen av statsbidragen till vägunderhållet på landet, särskilda vägar till fjällområdena, statsbidragen till städernas väg- och gatuhållning samt automobilskattemedlens fördelning m. m
SOU 1936:59
Betänkande i sexualfrågan