Prop. 1991/92:1
om lotteriskatt m.m.
Prop. 1991/92:2
om lag om särskild personutredning i brottsmål, m.m.
Prop. 1991/92:3
om sekretess i svenska kyrkan
Prop. 1991/92:5
om godkännande av Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
Prop. 1991/92:6
om ändring i reglementet för allmänna pensionsfonden m.m.
Prop. 1991/92:7
om ombildning av statens hundskola till aktiebolag
Prop. 1991/92:8
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
Prop. 1991/92:9
om jakt och viltvård
Prop. 1991/92:10
om statsbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna
Prop. 1991/92:11
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Prop. 1991/92:12
om vissa yrkestrafikfrågor och om riksfärdtjänsten
Prop. 1991/92:13
Frikommunförsöket
Prop. 1991/92:14
om godkännande av ändringar i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet)
Prop. 1991/92:16
Forskning om den offentliga sektorn
Prop. 1991/92:17
Följdlagstiftning till den nya kommunallagen
Prop. 1991/92:18
om ändringar i försäkringsrörelselagen
Prop. 1991/92:19
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Prop. 1991/92:21
om teckning av aktier m.m. i Nordbanken
Prop. 1991/92:22
om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
Prop. 1991/92:23
om godkännande av avtal rörande handeln mellan EFTA-länderna och Turkiet, m.m.
Prop. 1991/92:24
om ändring i utsökningsbalken, m.m.
Prop. 1991/92:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92
Prop. 1991/92:26
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1991/92:28
om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) m. m.
Prop. 1991/92:29
om godkännande av ett avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, m.m.
Prop. 1991/92:30
om en särskild nämnd för utlänningsärenden
Prop. 1991/92:31
om vissa internationella åtaganden på atomansvarsområdet, m.m.
Prop. 1991/92:33
om fortsatt godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land
Prop. 1991/92:34
om upphävande av lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper
Prop. 1991/92:35
om sexuella övergrepp mot barn, m.m.
Prop. 1991/92:36
om avveckling av löntagarfonderna
Prop. 1991/92:37
om ändringar i bankrörelselagen
Prop. 1991/92:38
Inriktning av den ekonomiska politiken
Prop. 1991/92:39
Vissa kyrkliga frågor
Prop. 1991/92:40
om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1991/92:41
om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor
Prop. 1991/92:42
med redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika
Prop. 1991/92:43
om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt m .m.
Prop. 1991/92:44
om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildning av byggnadsstyrelsen, m.m.
Prop. 1991/92:45
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore och mellan Sverige och Republiken Korea
Prop. 1991/92:46
om överförande av frihetsberövade personer för vittnesförhör m.m. utomlands
Prop. 1991/92:47
om ändrad instansordning enligt bilavgaslagen (1986:1386)
Prop. 1991/92:48
om justeringar i beskattningen i inkomstslaget tjänst, m.m.
Prop. 1991/92:49
om vissa frågor vid överföringen av verksamheten vid statens vattenfallsverk till aktiebolagsform
Prop. 1991/92:50
om sänkning av mervärdeskatten på vissa varor och tjänster
Prop. 1991/92:51
om en ny småföretagspolitik
Prop. 1991/92:52
Regional ledningsorganisation inom polisen
Prop. 1991/92:53
med förslag till ny lagstiftning för kabelsändningar
Prop. 1991/92:54
om reavinstbeskattning av bostadsrätter
Prop. 1991/92:55
Ändring i prisinformationslagen
Prop. 1991/92:56
om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m.
Prop. 1991/92:57
om ändring i lagen (1991:742) om byggnadsgaranti, m.m.
Prop. 1991/92:59
om följdlagstiftning med anledning av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
Prop. 1991/92:60
om skattepolitik för tillväxt
Prop. 1991/92:61
om vissa läkares anställningsform m.m.
Prop. 1991/92:62
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Prop. 1991/92:63
om statlig garanti för ett lån till Första Sparbanken
Prop. 1991/92:64
om upphävande av lagen (1989:990) om tillstånd för överlåtelse av skepp
Prop. 1991/92:65
om valfrihet i barnomsorgen
Prop. 1991/92:66
Kommunalt partistöd
Prop. 1991/92:67
om skatten på etanol, m.m.
Prop. 1991/92:69
om privatisering av statligt ägda företag, m.m.
Prop. 1991/92:70
om vissa ändringar i räddningstjänstlagen
Prop. 1991/92:71
om upphävande av regler om utländska företagsförvärv m.m.
Prop. 1991/92:72
om sänkt socialavgift till sjukförsäkringen
Prop. 1991/92:73
om sekretess inom rättsväsendets informationssystem
Prop. 1991/92:75
om lärarutbildning m.m.
Prop. 1991/92:76
om vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.
Prop. 1991/92:77
om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1991/92:78
om koncessionsavgift på televisonens område m.m.
Prop. 1991/92:81
om kompensation till ensamföräldrar med anledning av slopad skattereduktion
Prop. 1991/92:82
om ändringar i uppbördslagens regler om överföring av skatt till främmande stat
Prop. 1991/92:83
om ny konsumentkreditlag
Prop. 1991/92:84
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister m.m.
Prop. 1991/92:85
Ny kyrkolag
Prop. 1991/92:86
om ändring i reglerna för lagervärdering
Prop. 1991/92:87
om reserabatter för studerande m.m.
Prop. 1991/92:88
om ändrade regler om utlänningars rätt att idka näring i Sverige
Prop. 1991/92:89
om uppsägning av internationella arbets-organisationens (ILOs) konvention (nr 96) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer.
Prop. 1991/92:90
om svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till föräldrarledighet vid adoption
Prop. 1991/92:91
om ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m.
Prop. 1991/92:92
om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m.
Prop. 1991/92:93
om ett nytt avgiftssystem vid försenade skattebetalningar m.m.
Prop. 1991/92:94
om ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux
Prop. 1991/92:95
om valfrihet och fristående skolor
Prop. 1991/92:96
om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m.
Prop. 1991/92:97
om främjande av biobränsleanvändningen
Prop. 1991/92:98
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiosjunde möte
Prop. 1991/92:99
om vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kärnavfallsområdet
Prop. 1991/92:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93
Prop. 1991/92:101
om värnpliktsutbildning
Prop. 1991/92:102
Totalförsvarets utveckling till och med budgeåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93
Prop. 1991/92:104
om ändring i patientjournallagen (1985:562) m.m.
Prop. 1991/92:105
om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård
Prop. 1991/92:106
om vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1991/92:107
om ny läkemedelslag, m.m.
Prop. 1991/92:108
Statens roll i den exportfrämjande verksamheten vid Sveriges exportråd
Prop. 1991/92:109
om utvidgad använding av samhällstjänst m.m.
Prop. 1991/92:110
om ändring i jordabalken m.m.
Prop. 1991/92:111
om statens ansvar för skador som orsakas av polishundar m.m.
Prop. 1991/92:112
om F-skattebevis, m.m.
Prop. 1991/92:113
om börslagstiftning m.m.
Prop. 1991/92:114
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore
Prop. 1991/92:115
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
Prop. 1991/92:116
om ändring i lagen (1977:306) om dryckesskatt, m.m.
Prop. 1991/92:117
om avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer
Prop. 1991/92:118
om förenklad statistikreglering
Prop. 1991/92:119
om ombildning av Statshypotek, m.m.
Prop. 1991/92:120
om reglering av priserna på fisk m.m.
Prop. 1991/92:121
om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område
Prop. 1991/92:122
om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa tjänster inom sjukvårdsområdet, m.m.
Prop. 1991/92:123
om slopande av intresserepresentation i vissa statliga myndigheters styrelse
Prop. 1991/92:124
om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år
Prop. 1991/92:125
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92
Prop. 1991/92:126
om ändrade tillståndsregler för personaladministrativa personregister
Prop. 1991/92:127
om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m.m.
Prop. 1991/92:128
om Sveriges tillträde till Luganokonventionen
Prop. 1991/92:129
om socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.
Prop. 1991/92:130
om ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken
Prop. 1991/92:131
om vissa normgivningsbemyndiganden på vägtransportområdet, m.m.
Prop. 1991/92:132
om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1991/92:133
om en elmarknad med konkurrens
Prop. 1991/92:134
om riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverken till aktiebolagsform
Prop. 1991/92:135
om produktansvar för skador orsakade av elektrisk ström
Prop. 1991/92:137
om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) m.m.
Prop. 1991/92:138
om ändringar i utlänningslagen (1989:529), m.m.
Prop. 1991/92:139
om statlig lönegaranti vid konkurs
Prop. 1991/92:140
om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996
Prop. 1991/92:141
om upphävande av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, m.m.
Prop. 1991/92:142
om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Lettland, m.m
Prop. 1991/92:143
om godkännande av avtal mellan EFTA-staterna och Tjeckiska och slovakiska federativa republiken
Prop. 1991/92:144
om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Litauen, m.m.
Prop. 1991/92:146
med bemyndigande att avskaffa vissa sanktioner mot Sydafrika, m.m.
Prop. 1991/92:147
om godkännande av frihandelsavtal mellan Sverige och Estland, m.m.
Prop. 1991/92:148
om förtroendeverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
Prop. 1991/92:149
om avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m.
Prop. 1991/92:150
med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringproposition)
Prop. 1991/92:151
om vissa ändringar i förmånssystemet för läkemedel m.m.
Prop. 1991/92:152
om hälso- och sjukvårdens ansvar vid dödsfall, m.m.
Prop. 1991/92:153
om rekonstruktion av Nordbanken
Prop. 1991/92:154
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Prop. 1991/92:155
om skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd
Prop. 1991/92:156
Högre maxiinsatser i spel
Prop. 1991/92:157
om vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.
Prop. 1991/92:158
om regeringsrättens domförhet i vissa fall
Prop. 1991/92:159
om sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp
Prop. 1991/92:160
om övergång från hyresrätt till bostadsrätt, m.m.
Prop. 1991/92:161
om ändringar i minerallagen
Prop. 1991/92:162
om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) m.m.
Prop. 1991/92:163
om anslag till en ny myndighet på telekommunikationsområdet för budgetåret 1992/93, m.m.
Prop. 1991/92:165
om godkännande av protokoll nr 10 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Prop. 1991/92:166
om ändringar i tullagen och om vissa skattefrågor
Prop. 1991/92:167
om den svenska hemförsäljningslagens anpassning till EG:s regelverk
Prop. 1991/92:168
om statligt engagemang för lösning av krisen i Sparbanken Första AB
Prop. 1991/92:169
om förenklad delgivning i myndigheters initiativärenden
Prop. 1991/92:170
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Prop. 1991/92:171
Om godkännande av protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP), angående reglering av utsläppen av flyktiga organiska ämnen eller dessas gränsöverskridande flöden
Prop. 1991/92:172
om introduktionsersättning till flyktingar och andra utlänningar
Prop. 1991/92:173
om tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m.
Prop. 1991/92:174
med förslag till lag om krigsmateriel
Prop. 1991/92:175
Ej avlämnad
Prop. 1991/92:176
om lag med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om 'Förbundsrepubliken Jugoslavien'