SOU 1929:1
Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 3.Suppl.,
SOU 1929:2
Betänkande och förslag angående vissa ekonomiska spörsmål berörande enskilda järnvägar
SOU 1929:3
Betänkande och förslag angående tryggande av hos enskild arbetsgivare anställd personals rätt till utfäst pension
SOU 1929:4
Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925 undersökning
SOU 1929:5
Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 6,
SOU 1929:6
Utredning och förslag rörande studieunderstöd åt lärjungar vid statens läroverk och med dem jämförliga läroanstalter
SOU 1929:7
Berättelse rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor, särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet, i Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz
SOU 1929:8
1928 års tjänsteställningssakkunnigas utredning och förslag i fråga om underofficerarnas tjänsteställning
SOU 1929:9
Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art
SOU 1929:10
Utredning och förslag rörande praktisk lärarkurs för blivande lärare vid de allmänna läroverken m. fl. undervisningsanstalter
SOU 1929:11
Förslag till omorganisation av rättsobducentväsendet m. m.
SOU 1929:12
Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 1,
SOU 1929:13
Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden
SOU 1929:14
Betänkande med förslag till steriliseringslag
SOU 1929:15
Betänkande med utkast till lagstiftning om ekonomiska föreningars rätt att driva inlåningsrörelse
SOU 1929:16
Betänkande med förslag till förordning om motorfordon m.m. jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafik å vägar och gator
SOU 1929:17
Betänkande angående rationell skatteuppbörd
SOU 1929:18
Förslag till lag ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag) och förordning med närmare föreskrifter ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootiförordning)
SOU 1929:19
Utredning beträffande Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet och en blivande högre lantbruksundervisnings inbördes ställning
SOU 1929:20
Utredning och förslag rörande lantmäteriundervisningens ordnande.
SOU 1929:21
Betänkande och förslag rörande understöd åt den civila luftfarten
SOU 1929:22
Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken
SOU 1929:23
Förslag till tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen med motivering jämte utkast till anvisningar till nämnda föreskrifter
SOU 1929:24
Betänkande angående en reformerad sjukförsäkring m. m.
SOU 1929:25
Yttranden av häradshövdingar och rådhusrätter över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning
SOU 1929:26
Förberedande utkast till strafflag
SOU 1929:27
Betänkande angående statens medverkan för vinnande av ökad skogsproduktion å vissa marker
SOU 1929:28
Betänkande angående moderskapsskydd
SOU 1929:29
Betänkande med förslag till lagstiftning om alkoholistvård
SOU 1929:30
Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. 1,
SOU 1929:31
Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen
SOU 1929:32
Utredning av vissa frågor rörande tillämpning av 1927 års skolorganisation
SOU 1929:33
Utredning rörande allmänna läroverk för flickor m. m.
SOU 1929:34
Betänkande angående statslån till kommuner för inköp av skogsmark i vissa fall
SOU 1929:35
Statskontorets utlåtande i fråga om grunderna för den olika verk och myndigheter åliggande placeringen av statsverkets jämte därtill hörande fonders kapital
SOU 1929:36
Betänkande angående primär jordbruks- och skogskredit
SOU 1929:37
Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konstnärliga verk
SOU 1929:38
Sammandrag av yttranden över 1928 års sakkunnigbetänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband
SOU 1929:39
Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen
SOU 1929:40
Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. D. 2, Bilagor