Prop. 1951:19
('med förslag till kungö\xad relse om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. och 4 § all\xad männa resereglementet den 27 juni 1929 (nr 210)',)
Prop. 1951:24
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 juni 19t8 (nr 329) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastig\xad het, m. m.',)
Prop. 1951:30
('med förslag till vägtra\xad fikförordning m. in.',)
Prop. 1951:32
('angående använd\xad ning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss semesterhemsverksamhet',)
Prop. 1951:34
('med förslag till lag om ekonomiska föreningar, m. m.',)
Prop. 1951:39
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1951:63
('med förslag till livsme- delsstadga m. m.',)
Prop. 1951:64
('med förslag till förord\xad ning om ändring i taxerings förordningen den 28 sep\xad tember 1928 (nr 379), m. m.',)
Prop. 1951:72
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester, m. m.',)
Prop. 1951:100
('med förslag till reli\xad gionsfrihetslag m. m.',)
Prop. 1951:108
('angående kostnader för vissa repetitionsövningar m. m.',)
Prop. 1951:114
('angående lönerevision för vissa chefstjänstemän m. in.',)
Prop. 1951:123
('angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.',)
Prop. 1951:136
('angående anslag för budgetåret 1951/52 till skolöverstyrelsen m. m.',)
Prop. 1951:139
('angående godkännande av en den 2 februari 1951 avslutad överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubli\xad ken Tyskland angående förlängning av prioritetsfrister på det industriella rättsskyddets område, in. m.',)
Prop. 1951:149
('angående den civila re\xad gionala beredskapsorganisationen',)
Prop. 1951:155
('angående anställnings- och avlöningsförhållanden för vissa lärare vid skolor i försöksdistrikt m. m.',)
Prop. 1951:165
('angående godkännande av Sveriges anslutning till Europarådets konveption angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna',)
Prop. 1951:170
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1951:171
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1951:175
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1951:184
('angående ändrade be\xad stämmelser rörande avgångsåldern för civila anställningshavare i statens tjänst, m. m.',)
Prop. 1951:189
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 juni 1938 (nr 27i-) om rätt till jakt, m. m.',)
Prop. 1951:191
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1951:203
('med förslag till för\xad ordning om ändring i uppbördsförordningen den 31 december 19i5 (nr 896), m. m.',)
Prop. 1951:206
('angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1951/52, m. m.',)
Prop. Prop/1951:2
angående utgifter å till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1950/51
Prop. Prop/1951:3
med förslag till lag om fortsatt giltighet av utlänningslagen den 15 juni 1945 (nr 315)
Prop. Prop/1951:4
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1951:5
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 22 april 1949 angående rätt för Konungen att åsätta sär¬ skild tullavgift
Prop. Prop/1951:7
angående utsträckning av tiden för återställande av vissa svenska jord¬ brukskreditkassan tillhandahållna statsobligationer
Prop. Prop/1951:8
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit m. m.
Prop. Prop/1951:9
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1951:10
med förslag till lag om behörighet att utöva tandläkarkonsten
Prop. Prop/1951:11
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 51 § lagen den 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1951:12
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 11 § lagen den 26 juli 19i7 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1951:16
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan, m. m.
Prop. Prop/1951:17
med förslag till förordning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99)
Prop. Prop/1951:18
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domän¬ verket
Prop. Prop/1951:20
med förslag till lag angående ändring i lagen den 20 december 1940 (nr 1044) om vissa av landsting ellei' kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1951:21
angående omorganisation av statens forskningskommitté för lantmannabygg¬ nader m. m.
Prop. Prop/1951:22
angående bidrag till drif¬ ten av anstalter för psykopatiska och nervösa barn
Prop. Prop/1951:25
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1951:26
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom proprie- balanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1951:27
angående överlåtelse av vissa staten tillhöriga anläggningar för ön Vens elek¬ trifiering
Prop. Prop/1951:28
angående godkännande av en mellan Sverige och Norge träffad överenskom¬ melse om fiskeriförhållandena i vissa till Sverige och Norge hörande vattenområden
Prop. Prop/1951:29
med förslag till lag om ändrad lydelse av 60 och 193 §§ utsökningslagen
Prop. Prop/1951:31
angående ändringar i grunderna för det statliga stödet till torrläggningsverk- samheten m. in.
Prop. Prop/1951:33
med förslag till förord¬ ning angående en tillfällig skatt i sgfte att motverka vissa investeringar i varulager och inventarier (in- vesteringsskatt)
Prop. Prop/1951:35
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 15 september 1955 (nr 705) om aktiebolag
Prop. Prop/1951:36
angående pensionsför¬ måner åt f. d. souschefen vid flggförvaltningen, gene¬ ralmajoren i flygvapnet Nils O. F. Söderberg
Prop. Prop/1951:37
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1951:38
angående bestridande av kostnader för krigsskadeersättningar
Prop. Prop/1951:40
angående, fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1951:41
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1951:42
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrgcker
Prop. Prop/1951:43
angående vissa anslag för budgetåret 195H52 till riksförsäkrings- anstalten
Prop. Prop/1951:44
angående grunder för skattelindring åt synnerligt skatletyngda kommuner m. m.
Prop. Prop/1951:45
angående anslag till markförvärv m. m. för en försöksgård vid Röbäcks- dalen i Västerbottens län
Prop. Prop/1951:47
angående Sveriges an¬ slutning till Internationella rådgivande bomullskom- mittén (ICAC)
Prop. Prop/1951:48
angående vissa byggnadsarbeten vid statens skolor tillhörande barna och ungdomsvården
Prop. Prop/1951:49
angående godkännande av tilläggsprotokoll till handels- och betalningsavta- let den 23 november 1948 mellan Sverige och Ar¬ gentina
Prop. Prop/1951:50
med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk
Prop. Prop/1951:51
angående ökade låne- möjligheter för den mindre skeppsfarten m. m.
Prop. Prop/1951:52
angående grunderna för höjning av löner enligt statens löneplansförordning, m. m.
Prop. Prop/1951:53
angående anslag till ut¬ förande av strandskydd på ön Ven
Prop. Prop/1951:54
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1950 vid dess andra ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1951:55
om godkännande av överenskommelse angående varuutbytet mellan Sve¬ rige och Förbundsrepubliken Tyskland
Prop. Prop/1951:56
angående anslag till stödjande av priset å hamphalm och linhalm av 1950 års skörd m. m.
Prop. Prop/1951:59
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående en av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1950 vid dess trettiotredje sammanträde antagen rekommen¬ dation
Prop. Prop/1951:60
angående er¬ sättning till B. O. O. Ekdahl m.Jl.
Prop. Prop/1951:61
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre anslag å sjätte huvud¬ titeln rn. in.
Prop. Prop/1951:62
angående förslag till lag angående nedsättning av allmän kommunalskatt i an¬ ledning av övergångsbidrag, m. m.
Prop. Prop/1951:65
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1951:66
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning i viss del av förordning¬ en den i juni 19i8 (nr 278) med provisoriska bestäm¬ melser om investeringsfond för ersättande av normal¬ lager, m. m.
Prop. Prop/1951:67
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 19 juni 1942 (nr 375) om trafikskatt
Prop. Prop/1951:68
med förslag till för¬ ordning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1951:69
angående inhämtande av riksdagens samtycke till förordnande om utsträckt tillämpning av 5 § allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1951:70
med förslag till lag angående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1951:71
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5, 7 och It §§ förordningen den 16 maj 1834 (nr 25) angående patent, m. m.
Prop. Prop/1951:73
angående anslag till flygtekniska försöksanstalten m. ,m.
Prop. Prop/1951:74
angående anslag till yt¬ terligare aktieteckning i Norrbottens järnverk aktie¬ bolag, m. m.
Prop. Prop/1951:75
angående höjning av radiolicensavgiften
Prop. Prop/1951:76
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område under senare delen av produktionsåret 1950/51
Prop. Prop/1951:77
angående garantipris å bruna bönor av 1951 års skörd
Prop. Prop/1951:79
angående utlämnande av stödlån till jordbrukare
Prop. Prop/1951:80
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1951:81
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1951/52 m. m.
Prop. Prop/1951:82
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser till motverkande av svinsjukdomar
Prop. Prop/1951:83
angående ändrade grunder för förfarandet vid rekvisition av motor¬ fordon och hästar m. in. för krigsmaktens behov
Prop. Prop/1951:85
angående rörlig kredit för försvarets fabriksstyrelse
Prop. Prop/1951:86
angående an¬ slag till anskaffande av viss utrustning m. m. till vanf öreanstalterna i Göteborg och Hälsingborg
Prop. Prop/1951:87
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande sgfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1951:88
med förslag till stat för försvarets fastig hetsfond för budgetåret 1951/52 m. m.
Prop. Prop/1951:89
angående vissa anslag till de tekniska högskolorna m. m.
Prop. Prop/1951:90
med förslag till lag med vissa bestämmelser om böter och viten
Prop. Prop/1951:91
med förslag till för¬ ordning angående ändrad lydelse av 10 § 1 mom. förordningen den 26 juli 19A7 (nr 576) om statlig inkomstskatt
Prop. Prop/1951:93
angående provisorisk skatteersättning till kommunerna i anledning av ortsavdragsreformen, m. m.
Prop. Prop/1951:94
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1951:95
angående överförande till Sverige av vissa sjuka flyktingar
Prop. Prop/1951:96
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den lh juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkes¬ sjukdomar
Prop. Prop/1951:97
angående anslag till kostnader för företagsräkning
Prop. Prop/1951:99
angående Sveriges bi¬ drag till kostnaderna för FAO
Prop. Prop/1951:101
angående vissa anslag ur kyrkofonden för avlönande av präster m. m.
Prop. Prop/1951:103
angående anslag till inredning och utrustning av nybyggnad för statens rättskemiska och farmacevtiska laboratorier
Prop. Prop/1951:104
angående anslag för bud¬ getåret 1951/52 till bidrag till sjukkassor m. m.
Prop. Prop/1951:105
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1957 (nr 303)
Prop. Prop/1951:106
angående avsättande av medel från försäkringsinspektionens fond för upprättande vid Stockholms högskola av en profes¬ sur i försäkringsrätt
Prop. Prop/1951:107
angående förhöjd er¬ sättning till f. d. borgmästaren i Ängelholm Gustaf Viktor Berg von Linde
Prop. Prop/1951:109
angående vissa mark¬ förvärv för försvaret m. m.
Prop. Prop/1951:110
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1951152 in. in.
Prop. Prop/1951:111
angående anslag för en dgrortsundersökning, m. m.
Prop. Prop/1951:112
angående löne- och pen- sionsreglering för lärare vid vissa statsunderstödda privata läroanstalter m. m.
Prop. Prop/1951:113
angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonal vid statsunder¬ stödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsan- stalter, m. m.
Prop. Prop/1951:116
angående anslag till vissa åtgärder för förstärkning av landets ekonomiska försvarsberedskap
Prop. Prop/1951:117
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och im¬ port av tobaksvaror
Prop. Prop/1951:118
angående åtgärder för bekämpande av sand- och jordflykt
Prop. Prop/1951:119
angående tillfällig lots¬ avgift
Prop. Prop/1951:120
angående för¬ säljning av vissa fastigheter
Prop. Prop/1951:121
angående anslag till bidrag till vissa handelshamnar
Prop. Prop/1951:124
angående anslag för budgetåret 195H52 till främjande av bostads- försörjningen rn. m.
Prop. Prop/1951:125
angående vissa anslag till de statsunderstödda alkoholistanstalterna m. m.
Prop. Prop/1951:126
angående vissa anslag till lägre lantbiuksundervisning m. m. för budgetåret 1951/52
Prop. Prop/1951:127
angående provisoriskt tillägg å vissa från handelsflottans pensionsanstalt utgående pensioner
Prop. Prop/1951:128
angående anvisande av medel dels för inköp av stenkol och ved, dels ock för statens bränslekommissions verksamhet under bud¬ getåret 1951/52 m. m.
Prop. Prop/1951:129
angående anslag till ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken in. m.
Prop. Prop/1951:130
angående stats- förvärv av aktier1 i Stockholm—Rimbo järnvägsaktie¬ bolag
Prop. Prop/1951:131
angående anslag för budget¬ året 1951/52 till vissa ytterligare investeringar i statens järnvägars fond
Prop. Prop/1951:132
med förslag till lag an¬ gående ändring i stadgan den 21 februari 19bl (nr 98) om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgö¬ rande, m. m.
Prop. Prop/1951:133
angående bidrag till driften av anstalter för psykopatiska och nervösa barn
Prop. Prop/1951:134
angående fortsatt disposition av visst äldre anslag
Prop. Prop/1951:135
angående anslag för bud¬ getåret 1951/52 till arbetsmarknadsstyrelsen och den offentliga arbetsförmedlingen
Prop. Prop/1951:137
angående vissa anslag för budgetåret 1951/52 till universiteten
Prop. Prop/1951:138
angående rörelsekapital åt Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolet
Prop. Prop/1951:140
angående anslag till landsfiskalerna m. fl.
Prop. Prop/1951:141
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1951:142
med förslag till förordning om särskilt bidrag till producent av svensk film, in. in.
Prop. Prop/1951:144
med förslag till förord¬ ning om tillfällig automobilskatt
Prop. Prop/1951:145
angående förlängd gil¬ tighetstid för vissa provisoriska ändringar av gällan¬ de tulltaxa
Prop. Prop/1951:146
angående anslag för bud¬ getåret 1951/52 till vissa brandskyddsåtgärder i Uppsala domkyrka m. m.
Prop. Prop/1951:147
angående statsbidrag till privatläroverk m. m.
Prop. Prop/1951:148
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av den vid förordning¬ en den 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt fogade varuförteckningen, m. m.
Prop. Prop/1951:150
angående ytterligare utgifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1950/51
Prop. Prop/1951:151
angående vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1951:152
angående anslag för budgetåret 1951/52 till åtgärder för arbetsmarkna¬ dens reglering m. m.
Prop. Prop/1951:153
angående höjning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1951:154
angående vissa anslag till civilförsvaret
Prop. Prop/1951:157
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § i förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hy- poteksbank, m. m.
Prop. Prop/1951:158
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 förordningen den 17 maj 1935 (nr 176) angående Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1951:159
med förslag till lag angående ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1951:160
angående godkännande av Sveriges anslutning till en konvention rörande pri¬ vilegier och immunitet för Förenta Nationernas fack¬ organ
Prop. Prop/1951:161
angående tullfrihet för utrustning, som inkommer såsom gåva till vetenskap¬ liga institutioner
Prop. Prop/1951:162
med förslag angående an¬ vändningen av hästexportberedningens vinstmedel
Prop. Prop/1951:163
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. och i § 2 mom. förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit
Prop. Prop/1951:164
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 11 juni 1926 (nr 207) angående tillverkning och beskattning av brännvin
Prop. Prop/1951:166
angående ytterligare statsbidrag till Garnsviken—Vadasjön—Helgösjön— Hedervikens torrläggningsföretag i Stockholms län
Prop. Prop/1951:167
angående prisutjäm¬ ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1951:168
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
Prop. Prop/1951:169
med förslag till lag om tillfälliga bostäder vid skogs- och flottningsarbete in. m. (skogsförläggningslag)
Prop. Prop/1951:174
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1951:176
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 15 juli 194t (nr 536)
Prop. Prop/1951:179
angående förlängd gil¬ tighetstid för viss provisorisk ändring av gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1951:180
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m.
Prop. Prop/1951:181
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. 777.
Prop. Prop/1951:182
med förslag till lag om ändrad lydelse av 54 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1951:183
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att tillerkänna Luossavaara-Kiiruna- vaara Aktiebolag rätt till viss malmbrytning utöver av riksdagen tidigare medgiven kvantitet
Prop. Prop/1951:186
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln m. rn.
Prop. Prop/1951:188
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1951:190
angående vissa ändring¬ ar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1951:192
angående grunderna för fortsatt stöd åt lin- och hampodlingen m. m.
Prop. Prop/1951:193
angående inhämtande av riksdagens samtgcke till förordnande om tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1951:194
med förslag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga att fullgöra repetitions- och beredskapsövningar m. m.
Prop. Prop/1951:196
med förslag till lag om ändring i lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m.
Prop. Prop/1951:197
angående plan för folk¬ tandvården i Stockholms stad
Prop. Prop/1951:198
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie tjänster vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1951:199
om godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och Indo¬ nesien
Prop. Prop/1951:200
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § i:o), 14:o), 15:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1951:201
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § civil försvarslagen den 15 juli 1944 (nr 536), m. m.
Prop. Prop/1951:202
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att ingå överenskommelse med Öster¬ rike om provisorisk tillämpning i förhållandet mellan Sverige och Österrike av bestämmelserna i svensk-tyska avtalet den 25 april 1928 för undvikande av dubbelbe¬ skattning beträffande inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1951:204
angående ersätt¬ ning i vissa fall i anledning av yrkessjukdom
Prop. Prop/1951:205
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestäm¬ melser angående ömsesidig handräckning i fråga om inkomstskatter
Prop. Prop/1951:207
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1951:208
angående godkännande av mellan Sverige och Ungern träffad uppgörelse rö¬ rande ersättning för svenska privata ekonomiska in¬ tressen
Prop. Prop/1951:209
angående godkännande av Torquag-protokollet till allmänna tull- och han¬ delsavtalet (GATT), m. m.
Prop. Prop/1951:210
angående vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1951:211
angående anslag till vissa vägreparationer