Prop. 1953:3
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 11 juni 1915 (nr 219) om avbetalningsköp, in. in.',)
Prop. 1953:7
('med förslag till lag om ändring i 17 kap. handelsbalken',)
Prop. 1953:14
('med förslag till lag om ändring i bidragsförskottslagen den 11 juni 1943 (nr 382), m. in.',)
Prop. 1953:21
('med förslag till förordning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1!H6 (nr 99)',)
Prop. 1953:28
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, m. m.',)
Prop. 1953:30
('angående godkännande av konvention för skydd av den industriella äganderät\xad ten, m. m.',)
Prop. 1953:32
('angående ratifikation av tilläggsprotokoll till Europarådets konvention an\xad gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna',)
Prop. 1953:37
('angående godkännande av Genéve-konventionerna den 12 augusti 1949 angå\xad ende skydd för krigets offer',)
Prop. 1953:39
('angående dispositionen av överskottsmedel i vissa clearingkassor',)
Prop. 1953:73
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1952 vid dess trettiofemte sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1953:100
('med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet m. m.',)
Prop. 1953:103
('med förslag till lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet m. m.',)
Prop. 1953:110
("angående vissa av\xad lönings- in. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 1953/5'i m. m.",)
Prop. 1953:120
med anhållan om riks¬ dagens yttrande över förslag till stadga angående pro- tokollföring i utrikesnämnden
Prop. 1953:121
('angående särskilda stöd\xad åtgärder för håstaveln m. m.',)
Prop. 1953:122
('angående vissa anslag till medicinska högskolan i Göteborg och Göteborgs hög\xad skola, m. m.',)
Prop. 1953:126
('angående vissa frågor rörande statsbidrag till för söksdistrikt med enhetsskola, to. to.',)
Prop. 1953:142
('med förslag till lag om ändring i 1 och 27 kap. strafflagen, m. m.',)
Prop. 1953:147
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m. m., m. m.
Prop. 1953:161
('angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.',)
Prop. 1953:168
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket, m. m.',)
Prop. 1953:177
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 14- juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom m. m.',)
Prop. 1953:178
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 januari 1917 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.',)
Prop. 1953:185
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 15 § lagen den 6 juni 1930 (nr 252) om kommunalstyrelse i stad, m. m.',)
Prop. 1953:186
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 45 §§ kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1953:187
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1953:203
med begäran om riksda¬ gens medgivande att överenskommelse må träffas med Amerikas Förenta Stater angående biträde och hand¬ räckning för indrivning av vissa skatter å utdelning å aktier
Prop. 1953:210
('med förslag till kom\xad munallag m. m.',)
Prop. 1953:212
('med förslag till lag om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vatten\xad område m. m',)
Prop. 1953:218
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 44, 45 och 146 §§ byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385)',)
Prop. 1953:222
('med förslag till lag om hälso- och sjukvård vid krig och andra utomordentliga förhållanden (krigssjukvårdslag)',)
Prop. 1953:231
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 43 kap. 11 § och 46 kap. 11 § rätte\xad gångsbalken',)
Prop. 1953:234
('angående täckning av kostnaderna för svenskt deltagande i stilleståndsövervakning samt vid repatriering av krigsfångar i Korea',)
Prop. 1953:237
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark för undvikan\xad de av dubbelbeskattning beträffande skatter å in\xad komst och förmögenhet samt angående handräckning i skatteärenden, m. m.',)
Prop. 1953:238
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlå- tenskap
Prop. Prop/1953:5
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 255 § sjölagen och lag angående ändrad lydelse av 4 § 5 mom. lagen den 5 juni 1936 (nr 277) i anledning av Sveriges tillträde till 192b års internationella konvention rörande ko- nossement
Prop. Prop/1953:6
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1953:9
med förslag till lag om ändring i lagen den 13 mars 1942 (nr 87) med sär¬ skilda bestämmelser angående stats- och kommunal¬ myndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1953:10
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1953:11
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 24 § vattenlagen
Prop. Prop/1953:12
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 11 juni 1937 (nr 339) om mödrahjälp
Prop. Prop/1953:13
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestämmelser om särskilda investeringsfonder för ersättande av förlo¬ rade inventarier och lagertillgångar
Prop. Prop/1953:15
med förslag till lag om> höjning av folkpensioner m. m.
Prop. Prop/1953:16
med förslag till förord¬ ning om ändring i folkbokföringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1953:17
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 19 § lagen den 30 juni 1943 (nr 436) om vägnämnder och länsvägnämnder
Prop. Prop/1953:18
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 12 maj 1950 (nr 164) angående rätt för Konungen att för¬ ordna om uttagande av antidumping- och utjämnings- tullar
Prop. Prop/1953:19
angående bestri¬ dande av vissa haverikost nåder
Prop. Prop/1953:20
med hemställan om be¬ myndigande för Kungl. Maj:t att förordna om restitu¬ tion i vissa fall av skatt å bensin, som användes vid jordbrukets drift
Prop. Prop/1953:22
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1953:23
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 20 december 1946 (nr 781) om kontroll å överlåtelse av vatten¬ kraft
Prop. Prop/1953:24
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 22 april 1949 (nr 164) med vissa bestämmelser om rättegången i tryck¬ frihetsmål, m. m.
Prop. Prop/1953:25
med förslag till lag om ändring i epidemilagen den 19 juni 1919 (nr M3)
Prop. Prop/1953:26
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 22 april 1949 angående rätt för Konungen att åsätta sär¬ skild tullavgift
Prop. Prop/1953:27
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1953:31
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1953:34
angående försäljning av en fastighet i Västerbottens län
Prop. Prop/1953:35
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1953:36
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 26 juli 1947 (nr 530) om sär¬ skilda barnbidrag till änkors och invaliders m. fl. barn
Prop. Prop/1953:38
med förslag till förordning om ändrad lydelse av b § och 8 § 3 mom. förordningen den 18 maj 193b (nr 168) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel, som mottagits till postbefordran, m. m.
Prop. Prop/1953:40
angående ersätt¬ ning till V. G. G. Andersson m. fl.
Prop. Prop/1953:41
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1953:42
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 7 och 11 §§ för¬ ordningen den 16 maj 1884 (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1953:43
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 3 maj 1946 (nr 175) med vissa bestämmelser rörande skadestånds- skyldigheten för förare av motorfordon, motorred¬ skap och traktortåg, som tillhöra eller ngttjas av sta¬ ten
Prop. Prop/1953:44
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 30 maj 1952 (nr 325) med särskilda bestämmelser om in- och upplåning vid centralkassa för jordbruks¬ kredit
Prop. Prop/1953:45
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1953:46
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1953:47
angående anslag till stöd¬ lån till jordbrukare, m. m.
Prop. Prop/1953:48
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassa- reserv, m. m.
Prop. Prop/1953:49
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1953:50
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1953:52
med förslag till förord¬ ning om skattefrihet för vissa bidrag till nedbringan¬ de av bostadskostnader
Prop. Prop/1953:53
angående anslag för budgetåret 1953/54- till statens bosättningslånefond m. m.
Prop. Prop/1953:54
angående anslag till Sveriges geologiska undersökning
Prop. Prop/1953:55
angående vissa änd¬ ringar i riktlinjerna för den statliga exportkrediten
Prop. Prop/1953:56
med förslag till förord¬ ning om Konungariket Sveriges stadshgpotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1953:57
angående försälj¬ ning av vissa fastigheter
Prop. Prop/1953:58
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1953:60
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1953:62
angående anslag för budgetåret 1953/54 till vissa naturskyddsändamål
Prop. Prop/1953:63
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1953:65
angående anslag till Stornorrfors kraftstation m. in.
Prop. Prop/1953:66
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 20 § lagen den 16 oktober 19H (nr 349) om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1953:67
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hypoteksbank, m. m.
Prop. Prop/1953:68
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ förordningen den 30 juni 1937 (nr 655) angående bidrag från lands¬ ting och städer, som ej deltaga i landsting, till bestri¬ dande av kostnaderna för vård i vissa fall å karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1953:69
angående statsbi¬ drag till anordnande samt om- och tillbyggnad av ålderdomshem
Prop. Prop/1953:70
rörande Sveriges anslut¬ ning till Europeiska växtskyddsorganisationen in. in.
Prop. Prop/1953:71
angående anslag för bud¬ getåret 1953/54- till bidrag till hushållningssällskapens veterinärbakteriologiska laboratorier
Prop. Prop/1953:72
angående befrielse från betalningsskyldighet för viss allmänna arvsfonden till¬ kommande fordran på grund av borgen
Prop. Prop/1953:74
angående anslag till odon¬ tologisk försöksverksamhet vid Vipeholms sjukhus i Lund
Prop. Prop/1953:75
angående vissa anslag för budgetåret 1953/54 till riksarkivet
Prop. Prop/1953:76
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1953154
Prop. Prop/1953:77
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under Ijärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1953:78
angående anordnande av medicinsk undervisning vid vissa Stockholms stad tillhöriga sjukhus
Prop. Prop/1953:79
angående förlängning av statens borgensåtagande för vissa skuldförbindel¬ ser av Hus aby aktiebolag
Prop. Prop/1953:80
angående prisutjäm¬ ningsavgift in. m.
Prop. Prop/1953:81
med förslag till lag an¬ gående ändring i hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461) samt om fortsatt giltighet av samma lag
Prop. Prop/1953:82
angående statstjänste¬ mannens löner under år 1953 m. m.
Prop. Prop/1953:83
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av t § förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit, m. m.
Prop. Prop/1953:84
angående ombesörjande i vissa fall av den undervisning, från vilken distrikts- överlärare befriats
Prop. Prop/1953:85
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 oktober 1951 (nr 660) om skatt vid tillverkning och import av personbilar m. m. samt om fortsatt giltighet av sam¬ ma förordning
Prop. Prop/1953:86
angående anslag för budgetåret 1953/54 till avlöningar och omkostnader vid statens sinnessjukhus och statens anstalt för fal¬ landesjuka m. m.
Prop. Prop/1953:87
angående försäljning av en Vadstena krigsmanshuskassa tillhörig fastig¬ het
Prop. Prop/1953:88
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1953:89
angående anslag till bi¬ drag till pensioneringskostnaderna för handelsflot¬ tans pensionsanstalt m. m.
Prop. Prop/1953:90
angående godkännande av avtal rörande handelshögskolans i Göteborg fram¬ tida ställning m. m.
Prop. Prop/1953:91
angående utbildnings- kurser för viss lantmäteripersonal m. fl.
Prop. Prop/1953:92
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924- (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. in.
Prop. Prop/1953:93
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § lagen den 30 juni 19i8 (nr 4-W) om disciplinstraff för krigsmän
Prop. Prop/1953:94
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1953:95
angående särskilda åt¬ gärder till stöd åt de icke statliga alkoholistanstalterna
Prop. Prop/1953:96
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1953:97
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 17 juni 1948 (nr 329) om inskränkning i rätten att förvärva jord¬ bruksfastighet
Prop. Prop/1953:98
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 79 § 2 mom. lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1953:99
angående ersätt¬ ning i vissa fall i anledning av olgcksfall i arbete eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1953:101
angående anslag för bud¬ getåret 1953/54 till bidrag till vissa skogsbrukskur- ser m. m.
Prop. Prop/1953:102
angående anslag till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna för bud¬ getåret 1953/54 m. m.
Prop. Prop/1953:104
angående anslag för budgetåret 1953/54 till avlöningar vid blind- och dövskolorna
Prop. Prop/1953:105
angående anslag för budgetåret 1953/54 till avlösning av avgälder från de till skatte försålda s. k. halländska kyrkohemma- nen
Prop. Prop/1953:106
med förslag angående tilldelningen av statsbidrag till den utomprocessuella rättshjålpsverksamheten
Prop. Prop/1953:107
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1953:108
angående bestri¬ dande av kostnader för å kryssaren Gotland vatten¬ skadad ammunition
Prop. Prop/1953:109
angående vissa anslag till barnmor sk elär oanstalt emu
Prop. Prop/1953:111
angående anslag till upp¬ förande av byggnader för Institutet för konserverings- forskning
Prop. Prop/1953:112
angående statsbidrag till åtgärder för krigsförsörjningen
Prop. Prop/1953:113
angående anslag för bud¬ getåret 1953/54 till Bidrag till jordbrukets rationali¬ sering m. m.
Prop. Prop/1953:114
angående inköp, uppfö¬ rande och iståndsättande av fastigheter för utrikes- representationen m. m.
Prop. Prop/1953:115
angående depåverksam¬ heten till stöd för blinda hantverkare
Prop. Prop/1953:116
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1953:117
angående anslag för budgetåret 1953/54 till statens jordbruksnämnd och statens kommission för krisuppgifter på livsmedels¬ området
Prop. Prop/1953:118
angående försälj¬ ning av vissa fastigheter i Trollhättan
Prop. Prop/1953:119
angående Sveriges över¬ gång till ett på engelsk mätningsmetod byggt skepps- mätningssystem m. m.
Prop. Prop/1953:120
med anhållan om riks¬ dagens yttrande över förslag till stadga angående pro- tokollföring i utrikesnämnden
Prop. Prop/1953:123
angående anslag för budgetåret 1953/51+ till Stockholms högskola
Prop. Prop/1953:124
angående vissa byggnads¬ arbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1953:125
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ statens löneplans- förordning den 30 juni 1947 (nr 376), m. m.
Prop. Prop/1953:127
angående Sveriges del¬ tagande i europeiskt samarbete på kärnforskningens område
Prop. Prop/1953:128
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt, m. m.
Prop. Prop/1953:129
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 5 § tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316), m. m.
Prop. Prop/1953:130
med förslag till för¬ ordning med provisoriska bestämmelser om alkoholhal¬ ten i maltdrycker av andra klassen m. m.
Prop. Prop/1953:131
angående anslag å till- läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1952/53 till vissa i arbetslöshetsbekämpande syfte anordnade ar¬ beten m. in.
Prop. Prop/1953:132
angående ny lönegrup- pering för statens tjänstemän m. fl.
Prop. Prop/1953:133
med förslag till lag om ändring av 48 § 1 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1953:134
angående lönegradspla¬ cering för viss biträdes- och hålkortspersonal
Prop. Prop/1953:136
angående fortsatt understöd till viss skärgårdstrafik
Prop. Prop/1953:137
angående under¬ stöd åt inrikes lufttrafik
Prop. Prop/1953:138
angående anslag för budgetåret 1953/54 till främjande av bostadsför¬ sörjningen m. m.
Prop. Prop/1953:139
angående vissa anslag till civilförsvaret för budgetåret 1953/54 m. m.
Prop. Prop/1953:140
angående anslag till kom¬ merskollegium m. m.
Prop. Prop/1953:141
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående bankaktiebolags in¬ låning
Prop. Prop/1953:143
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 21 december 19h5 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
Prop. Prop/1953:145
angående omorganisa¬ tion av gymnasierna vid de högre allmänna läro¬ verken m. m.
Prop. Prop/1953:146
angående ersätt¬ ning till C. A. V. Hagström m. fl.
Prop. Prop/1953:147
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m. m., m. m.
Prop. Prop/1953:148
angående lån till för¬ eningen Röingegården u. p. a. för vissa ombyggnads¬ arbeten m. m.
Prop. Prop/1953:149
angående vissa markförvärv för försvaret in. m.
Prop. Prop/1953:150
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1952/53
Prop. Prop/1953:151
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 och 11 §§ lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1953:152
angående anslag till en statens sjuksköterskeskola i Göteborg
Prop. Prop/1953:153
angående rörlig kredit för örlogsvarvens marinverkstäder
Prop. Prop/1953:154
angående åtgärder för främjande av fiske på avlägsna fiskevatten, m. m.
Prop. Prop/1953:155
angående anslag till statens försöksgårdar för budgetåret 1953/55, m. m.
Prop. Prop/1953:156
angående avveckling av statens bränslekommission
Prop. Prop/1953:157
angående anslag till tu¬ ristpropaganda i Amerikas förenta stater
Prop. Prop/1953:158
angående anslag för budgetåret 1953/5Jf till avlöningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1953:159
angående organisationen av den civila sjukvårdsberedskapen m. m.
Prop. Prop/1953:160
angående anslag till av¬ löningar till häradsskrivarna m. fl. för budgetåret 195315/i
Prop. Prop/1953:162
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 9 § militärersätt- ningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261) m. m.
Prop. Prop/1953:163
angående uttagande av en avgift för främjande av forskning och rationali¬ sering på byggnadsområdet samt inrättande av en statens nämnd för byggnadsforskning
Prop. Prop/1953:164
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1953:165
angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster, m. m.
Prop. Prop/1953:166
angående förbättring av ersättningarna inom den frivilliga arbetslöshetsför¬ säkringen m. m.
Prop. Prop/1953:167
angående understöd¬ jande av riksföreningen för kräftsjukdomarnas be¬ kämpande
Prop. Prop/1953:169
angående förhöjning av vissa arvoden m. m.
Prop. Prop/1953:170
angående bidrag till Ericastiftelsen för budgetåret 1958/54, m. m.
Prop. Prop/1953:171
angående vissa anslag till polisväsendet för budgetåret 1953/54 m. m.
Prop. Prop/1953:172
angående ytterligare an¬ slag till vissa byggnadsarbeten vid statens tvångsarbets- anstalt d Svartsjö och statens alkoholistanstalt därstä¬ des
Prop. Prop/1953:173
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen den 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg, m. m.
Prop. Prop/1953:174
angående mottagande av den till staten testamenterade egendomen Harp- sund
Prop. Prop/1953:175
angående försäljning av kronoegendomen Araslöv tö1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1953:179
angående befrielse i visst fall från nöjesskatt
Prop. Prop/1953:180
med förslag till lag om tillsättning av vissa befattningshavare inom socialvår¬ den
Prop. Prop/1953:181
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 6 juni 1952 (nr 375) med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning
Prop. Prop/1953:182
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 12 § 2 mom. förordningen den 8 maj 1925 (nr 119) angående försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker, m. in.
Prop. Prop/1953:183
med förslug till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293), in. in.
Prop. Prop/1953:184
angående rörligt tillägg under år 1953 på tjänste- och familjepensioner för stats¬ tjänstemän m. m.
Prop. Prop/1953:188
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1953:189
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögen¬ het
Prop. Prop/1953:190
angående portofri¬ het i den inrikes posttjänsten för försändelser från och till krigsfångar och civilinternerade
Prop. Prop/1953:191
angående vissa frågor om det mindre och medelstora handelstonnaget
Prop. Prop/1953:192
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 19i7 (nr 303)
Prop. Prop/1953:193
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 19H (nr 383) angående stämpelavgiften, m. in.
Prop. Prop/1953:194
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente m. m.
Prop. Prop/1953:195
angående det fortsatta stödet åt hampodlingen m. m.
Prop. Prop/1953:196
angående utformningen av det tekniska systemet för stödet av den inhemska smörproduktionen m. m.
Prop. Prop/1953:198
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1953:200
angående flyttning av Stockholms örlogsbas
Prop. Prop/1953:201
angående överförande till Sverige av vissa sjuka flyktingar m. m.
Prop. Prop/1953:202
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 6 juni 1925 (nr 179) om ersättning till polisman för skada å klä¬ der
Prop. Prop/1953:203
med begäran om riksda¬ gens medgivande att överenskommelse må träffas med Amerikas Förenta Stater angående biträde och hand¬ räckning för indrivning av vissa skatter å utdelning å aktier
Prop. Prop/1953:205
angående nya bestäm¬ melser om medlemskap av finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg m. m.
Prop. Prop/1953:206
om godkännande av en den 26 mars" 1953 träffad överenskommelse angåen¬ de ändrad lydelse av artiklarna 2, 7 och 9 konven¬ tionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 6 februari 1931 innehållande interna¬ tionellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, m. m.
Prop. Prop/1953:207
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 kap. lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m.
Prop. Prop/1953:208
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 13 april 1940 (nr 215) om utrymningshjälp
Prop. Prop/1953:209
med förslag till lag om anstdnd i visst fall med beslut angående landstings¬ områdes indelning i valkretsar m. m.
Prop. Prop/1953:211
med förslag till ändringar i 1957 års allmänna tjänste- och familjepensionsregle- menten m. m.
Prop. Prop/1953:213
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen, m. m.
Prop. Prop/1953:214
angående den framtida verksamheten vid Solhems sjukhus
Prop. Prop/1953:215
angående pensionsrätt i statens pensionsanstalt för vissa befattningshavare
Prop. Prop/1953:217
angående försälj¬ ning av vissa, kronan tillhöriga områden
Prop. Prop/1953:219
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 7 december 1951 (nr 767) om räntereglering m. m.
Prop. Prop/1953:220
med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen
Prop. Prop/1953:221
angående godkännande av Sveriges anslutning till en överenskommelse angå¬ ende tyska utlandsskulder
Prop. Prop/1953:223
angående godkännande av mellan Sverige och Finland undertecknad överens¬ kommelse rörande tillägg till konventionen den 29 januari 1926 angående fredligt avgörande av tvister
Prop. Prop/1953:224
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1953:227
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 1953/54, m. m.
Prop. Prop/1953:228
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1953:229
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1952 vid dess fjärde ordinarie möte samt år 1953 vid dess extraordinarie möte fat¬ tade beslut
Prop. Prop/1953:230
angående överlå¬ telse av tomt för uppförande av en byggnad för ita¬ lienska institutet i Stockholm
Prop. Prop/1953:233
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 19 december 1952 (nr 755) med bestämmelser om värde¬ ring av varulager vid 195b års taxering till statlig och kommunal inkomstskatt
Prop. Prop/1953:235
angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 4 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en europe¬ isk betalningsunion
Prop. Prop/1953:238
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlå- tenskap
Prop. Prop/1953:239
med förslag till lag om ändrad Igdelse av 1 § lagen den 6 juni 1952 (nr 375) med särskilda bestämmelser rörande riksbankens se¬ delutgivning
Prop. Prop/1953:240
angående anslag till vissa ersättningar i anledning av paratyfusepidemien år 1953