Prop. 1994/95:2
Ökat skydd för barn Ytterligare åtgärder mot sexuella övergrepp, m.m.
Prop. 1994/95:3
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
Prop. 1994/95:4
Miljöklasser för bensin m.m.
Prop. 1994/95:5
Ombildning av Statens maskinprovningar till aktiebolag
Prop. 1994/95:6
Totalförsvarsplikt
Prop. 1994/95:7
Lag om civilt försvar
Prop. 1994/95:8
Lag om socialförsäkringsregister
Prop. 1994/95:9
Detaljhandel med receptfria läkemedel m.m.
Prop. 1994/95:10
Miljöbalk
Prop. 1994/95:11
Differentierad skatt på blyfri bensin
Prop. 1994/95:12
Handläggning av ungdomsmål
Prop. 1994/95:14
Ny fastighetsmäklarlag
Prop. 1994/95:16
Den framtida konsumentpolitiken
Prop. 1994/95:17
Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med svensk rätt av EG:s direktiv om oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Prop. 1994/95:18
Finansiering av myndighetstillsynen för den avreglerade elmarknaden, m.m.
Prop. 1994/95:19
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
Prop. 1994/95:21
Uppehållstillstånd efter inresa
Prop. 1994/95:23
Ett effektivare brottmålsförfarande
Prop. 1994/95:24
Tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1994/95:25
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
Prop. 1994/95:26
Förlängning av tiden för stimulansbidrag till kommuner som ökar sitt flyktingmottagande
Prop. 1994/95:27
Fortsatt reformering av instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Prop. 1994/95:28
Höjning av vattenföroreningsavgiften
Prop. 1994/95:29
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på arv och på gåva
Prop. 1994/95:31
Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet
Prop. 1994/95:33
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
Prop. 1994/95:34
Den svenska tullagstiftningen vid ett EU-medlemskap
Prop. 1994/95:36
Övergången från EES till EU vissa kompletterande bestämmelser
Prop. 1994/95:37
Lag om upphävande av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Prop. 1994/95:39
Införlivande av vissa direktiv enligt EES-avtalets Bilaga VII, m.m.
Prop. 1994/95:40
Proposition om budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m.
Prop. 1994/95:41
Förändringar i finansieringen av det allmänna pensionssystemet, m.m.
Prop. 1994/95:42
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1994/95:43
Lageravgift på socker och ris
Prop. 1994/95:44
Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m.
Prop. 1994/95:45
Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1994/95:46
Ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1994/95:47
Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar
Prop. 1994/95:48
Tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler, m.m.
Prop. 1994/95:49
Reformerad löneexekution och målhantering hos kronofogdemyndigheten
Prop. 1994/95:50
Nya kapitaltäckningsregler m.m.
Prop. 1994/95:51
Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden
Prop. 1994/95:52
Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m.
Prop. 1994/95:53
Omräkningsförfarande vid fastighetstaxeringen, m.m.
Prop. 1994/95:54
Ny lag om skatt på energi, m.m.
Prop. 1994/95:55
Försäljningsskatten på motorfordon
Prop. 1994/95:56
Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m.
Prop. 1994/95:57
Mervärdesskatten och EG
Prop. 1994/95:58
Uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, m.m.
Prop. 1994/95:59
Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet
Prop. 1994/95:60
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Prop. 1994/95:61
Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg
Prop. 1994/95:62
Ändring i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Prop. 1994/95:63
Tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner på områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk- serbiska styrkors kontroll
Prop. 1994/95:64
Ändring av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
Prop. 1994/95:65
Fortsatt giltighet av lagen (1986:98) om undantag för vissa kommuner och landstingskommuner från bestämmelserna i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser, m.m.
Prop. 1994/95:66
Ändring i bilaga XXII till EES-avtalet
Prop. 1994/95:67
Försenade årsredovisningar m.m.
Prop. 1994/95:68
Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar (EEIG)
Prop. 1994/95:69
Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet
Prop. 1994/95:70
Ändringar av den bolagsrättsliga lagstiftningen för bank- och försäkringsområdet med anledning av EES-avtalet
Prop. 1994/95:71
Övergång från EES till EU på transportområdet
Prop. 1994/95:72
Omprövning av beslutet om avreglering av järnvägstrafiken
Prop. 1994/95:73
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
Prop. 1994/95:74
Återlämnande av kulturföremål
Prop. 1994/95:75
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen
Prop. 1994/95:76
Förändring av vissa arbetsrättsliga regler
Prop. 1994/95:77
Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Prop. 1994/95:78
Ett Sverigehus i S:t Petersburg
Prop. 1994/95:79
Tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
Prop. 1994/95:80
Vissa ändringar i kyrkolagen
Prop. 1994/95:81
Upphävande av skeppsklarerarförordningen (1934:119)
Prop. 1994/95:82
Ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m.m.
Prop. 1994/95:83
Upphävande av lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) m.m.
Prop. 1994/95:84
Vissa ändringar i ellagen, m.m.
Prop. 1994/95:85
Betyg i det obligatoriska skolväsendet
Prop. 1994/95:86
EG-regler om tilläggsskydd för läkemedel
Prop. 1994/95:87
Följdlagstiftning till förlängningen av valperioden och riksmötet
Prop. 1994/95:88
Ersättning från sjukförsäkringen för vissa vårdförmåner till landsting och kommuner i internationella förhållanden m.m.
Prop. 1994/95:89
Förslag till alkohollag
Prop. 1994/95:90
Ändringar av bilagorna I och II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
Prop. 1994/95:91
Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor
Prop. 1994/95:92
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.
Prop. 1994/95:93
Elektronisk dokumenthantering inom skatteförvaltningen, m.m.
Prop. 1994/95:94
Ändringar i folkbokföringslagen, m.m.
Prop. 1994/95:95
Ytterligare medel till Utbildningsdepartementets verksamhet
Prop. 1994/95:96
Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium
Prop. 1994/95:97
Ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1994/95:98
Vissa studiestödsfrågor
Prop. 1994/95:99
Förändringar i arbetslöshetsersättningen
Prop. 1994/95:100
Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96
Prop. 1994/95:101
Frivillig miljöstyrning och miljörevision
Prop. 1994/95:102
Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar
Prop. 1994/95:104
Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor
Prop. 1994/95:105
Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95
Prop. 1994/95:106
Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.
Prop. 1994/95:107
Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder
Prop. 1994/95:109
Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.
Prop. 1994/95:110
Bidrag för information om Sverige i samband med världsmästerskapen i friidrott i Göteborg år 1995
Prop. 1994/95:111
Ansvar för skada vid internationell järnvägstrafik, m.m.
Prop. 1994/95:112
Utrikessekretess m.m.
Prop. 1994/95:113
Ändring av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet): System för garanti av insättningar
Prop. 1994/95:114
Ytterligare medel till översättning av EG:s regelverk
Prop. 1994/95:115
Reformering av övervakningssystemet enligt Europakonventionen
Prop. 1994/95:117
Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, m.m.
Prop. 1994/95:118
Lagstiftning med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska atomenergigemenskapen
Prop. 1994/95:119
Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar
Prop. 1994/95:122
Finansiering av medlemskap i EU
Prop. 1994/95:123
Ny marknadsföringslag
Prop. 1994/95:124
Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (anstaltsindelningen m.m.)
Prop. 1994/95:125
Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1994/95
Prop. 1994/95:126
Den framtida trafikadministrativa verksamheten
Prop. 1994/95:128
Ändring i telelagen (1993:597), m.m.
Prop. 1994/95:129
Kommunallagsanpassning av kyrkolagen m.m.
Prop. 1994/95:130
Avtal om avräkning (nettning) vid handel med finansiella instrument och valuta
Prop. 1994/95:133
Några frågor angående EG-domstolen
Prop. 1994/95:134
Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbelopp för atomskador
Prop. 1994/95:135
Ändrade ersättningsregler i lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)
Prop. 1994/95:136
Överklagande av beslut enligt arbetsmiljölagen
Prop. 1994/95:137
Stöd för nyanställningar
Prop. 1994/95:139
Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan
Prop. 1994/95:140
Aktiv konsumentpolitik
Prop. 1994/95:142
Fosterdiagnostik och abort
Prop. 1994/95:143
Vissa ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
Prop. 1994/95:144
Riktlinjer för registreringen av påföljder m.m.
Prop. 1994/95:145
Ändringar i växtskyddslagen, m.m.
Prop. 1994/95:146
Ändringar i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris
Prop. 1994/95:147
Rätten till förtidspension och sjukpenning samtfolkpension för gifta
Prop. 1994/95:148
Transplantationer och obduktioner m.m.
Prop. 1994/95:149
Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
Prop. 1994/95:150
Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m.
Prop. 1994/95:151
Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd
Prop. 1994/95:152
Regler för godkända och auktoriserade revisorer
Prop. 1994/95:153
Frågor om offentlig upphandling
Prop. 1994/95:154
Val till Europaparlamentet m.m.
Prop. 1994/95:155
Investeringar i arrendejordbruket m.m.
Prop. 1994/95:156
Godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland om avgränsning i Ålands hav och norra Östersjön m.m.
Prop. 1994/95:157
Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.
Prop. 1994/95:158
Ny myndighetsorganisation inom arbetslivsområdet m.m.
Prop. 1994/95:159
Ändringar i lagen (1991:341) om strategiska produkter
Prop. 1994/95:160
Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa
Prop. 1994/95:161
Regionalpolitik
Prop. 1994/95:162
Trestickla nationalpark
Prop. 1994/95:164
Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet
Prop. 1994/95:165
Ett högskoleverk
Prop. 1994/95:166
Finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet
Prop. 1994/95:168
Elektronisk dokumenthantering inom exekutionsväsendet m.m.
Prop. 1994/95:169
Ändrade regler om ersättningsansvaret för oljeskador till sjöss
Prop. 1994/95:170
Digitala ljudradiosändningar
Prop. 1994/95:171
Beskattningen under kriser och krig
Prop. 1994/95:172
Komplettering av normgivningsbemyndigandena i kapitaltäckningslagen m.m.
Prop. 1994/95:173
Ändrade övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550), m.m.
Prop. 1994/95:174
Vissa betygsfrågor m.m.
Prop. 1994/95:175
Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, m.m.
Prop. 1994/95:176
Beredskapslagring av olja och kol
Prop. 1994/95:177
Turistpolitik
Prop. 1994/95:178
Pantbankslag
Prop. 1994/95:179
Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179
Prop. 1994/95:180
Löneskydd vid upprepade konkurser
Prop. 1994/95:181
Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU- medlemskapet
Prop. 1994/95:182
Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt vissa andra förmåner
Prop. 1994/95:184
Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv
Prop. 1994/95:185
Märkning av skor
Prop. 1994/95:186
Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Prop. 1994/95:187
Vissa inkomstskattefrågor
Prop. 1994/95:188
Effektiviseringar på delgivningsområdet
Prop. 1994/95:189
Konkursgäldenären
Prop. 1994/95:190
Skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Prop. 1994/95:191
Partsställningen i mål enligt yrkestrafiklagen
Prop. 1994/95:192
Ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Prop. 1994/95:193
Tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malaysia
Prop. 1994/95:194
Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård
Prop. 1994/95:195
Primärvård, privata vårdgivare m.m.
Prop. 1994/95:196
Sekretess i verksamhet avseende beredskapsförberedelser m.m.
Prop. 1994/95:197
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1994/95:199
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
Prop. 1994/95:200
Lag om vissa personregister för officiell statistik m.m.
Prop. 1994/95:201
Avisering av folkbokföringsuppgifter
Prop. 1994/95:202
Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor, m.m.
Prop. 1994/95:203
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen
Prop. 1994/95:204
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m.
Prop. 1994/95:205
Ändring i sametingslagen (1992:1433)
Prop. 1994/95:206
Ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Prop. 1994/95:207
Ny föräldraledighetslag m.m.
Prop. 1994/95:208
Beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen
Prop. 1994/95:209
Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m.
Prop. 1994/95:210
Godkännande av ett beslut av EU-rådet angående gemenskapens egna medel
Prop. 1994/95:211
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1994/95:212
Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet
Prop. 1994/95:213
Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter
Prop. 1994/95:214
Konvention med stadga för Europaskolorna
Prop. 1994/95:216
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1994/95:218
En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.
Prop. 1994/95:219
Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m.
Prop. 1994/95:222
Ny ellagstiftning
Prop. 1994/95:224
Barns rätt att komma till tals
Prop. 1994/95:226
Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan
Prop. 1994/95:227
Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
Prop. 1994/95:228
Mästarbrev för hantverkare
Prop. 1994/95:229
Vissa avräkningsfrågor vid personskadeersättning
Prop. 1994/95:230
Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.
Prop. 1994/95:231
Allmän fiskevårdsavgift m.m.