Dir. 1994:1
Allmänhetens bankombudsman
Dir. 1994:2
Översyn av vissa behörighetsfrågor
Dir. 1994:3
Tilläggsdirektiv till Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14)
Dir. 1994:4
Tilläggsdirektiv till kommittén för utvärdering och analys inom biståndsområd et
Dir. 1994:5
Beskattning av personalrabatter och vissa andra förmåner
Dir. 1994:6
Samordningsdelegation för tandvårdsreformen
Dir. 1994:7
Organisationskommitté för nya Militärhögskolan
Dir. 1994:8
Utredning om Statens maskinprovningar
Dir. 1994:9
Tilläggsdirektiv till 1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02)
Dir. 1994:10
Vissa personalfrågor m.m. vid avvecklingen av Postverket
Dir. 1994:11
Förutsättningar för en ökad miljörelatering av skattesystemet
Dir. 1994:12
Statlig utvärdering av folkbildningen
Dir. 1994:13
Kartläggning och redovisning av statliga subventioner
Dir. 1994:14
Tilläggsdirektiv till kommittén för FN:s familjeår (S 1992:06)
Dir. 1994:15
Delegation för en miljöinriktad regionplanering i Skåne
Dir. 1994:16
Utredare med uppdrag att lämna förslag till genomförande och finansiering av en eventuell Citytunnel i Malmö
Dir. 1994:17
En samlad resultatredovisning för det kriminalpolitiska området inom rätts- väsendet
Dir. 1994:18
Tilläggsdirektiv till Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01) avseende kollek tivtrafikens konkurrenskraft samt sektorsspecifika miljömål och ansvarsfrågor
Dir. 1994:19
Utredning om den centrala polisorganisationen m.m.
Dir. 1994:20
Verksamheter som är beroende av statligt stöd
Dir. 1994:21
Internationell granskning av den svenska tillsynsverksamheten på reaktorsäker hets- och kärnavfallsområdet
Dir. 1994:22
Översyn av lagstiftningen om enskilda vägar
Dir. 1994:23
Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden
Dir. 1994:24
Organisation av Totalförsvarets pliktverk
Dir. 1994:25
Tillämpningen av lagen om näringsförbud m.m.
Dir. 1994:26
Myndighetsutövning vid medborgarkontor
Dir. 1994:27
Utredare med uppdrag att lämna förslag till utformning av vägtullar
Dir. 1994:28
Organisationskommitté för inrättande av en handikappombudsman
Dir. 1994:29
Utvecklingen i gymnasieskolan
Dir. 1994:30
En ny myndighet för avveckling av statens oljelager
Dir. 1994:31
Stöd till Linköpings universitet för förbättring av ledning och kontroll av ekonomiadministrativa funktioner m.m.
Dir. 1994:32
Kommission mot främlingsfientlighet och rasisim
Dir. 1994:33
Tilläggsdirektiv till Pressutredningen -94 om åtgärder mot ägarkoncentration inom massmedierna
Dir. 1994:34
En ny struktur för högre utbildning i Stockholm
Dir. 1994:35
Utredning om dammsäkerhet
Dir. 1994:36
Utredning om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning
Dir. 1994:37
Tilläggsdirektiv till den särskilde utredare (M 1993:08) som ser över systemet med miljöklasser för bilar m.m.
Dir. 1994:38
Avveckling av Statens handikappråd
Dir. 1994:39
Vissa straffrättsliga frågor
Dir. 1994:40
Utredning om beräkningar av statens inkomster och utgifter
Dir. 1994:41
Informationsteknologins användning i trafik- och transportsystemet
Dir. 1994:42
Rättsliga överväganden kring informationsteknologi
Dir. 1994:43
Organisationskommitté för ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området
Dir. 1994:44
Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd
Dir. 1994:45
Tilläggsdirektiv till Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)
Dir. 1994:46
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.
Dir. 1994:47
Utredare för Botniabanan
Dir. 1994:48
Tilläggsdirektiv Inrättande av Miljöombudsman
Dir. 1994:49
Den fria nomineringsrätten och vissa andra valfrågor
Dir. 1994:50
Tilläggsdirektiv till utredningen (S 1992:08) om översyn av verksamheten med internationella adoptioner
Dir. 1994:51
Vetenskaplig kommitté för biologisk mångfald
Dir. 1994:52
Ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan
Dir. 1994:53
Utredning om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhets- form m.m.
Dir. 1994:54
Förhandlare för järnvägstrafiken i Mälardalen och på Västkusten
Dir. 1994:55
Radion och televisionen vid krig och krigsfara
Dir. 1994:56
Makars pensionsrättigheter vid bodelning
Dir. 1994:57
Vissa frågor om kulturminnesskydd m.m.
Dir. 1994:58
Det fria handredskapsfisket
Dir. 1994:59
Konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv
Dir. 1994:60
Samordning av informationsförsörjningen inom rättsväsendet
Dir. 1994:61
Fredstida utnyttjande för civila ändamål av resurser avsedda för försvars- ändamål
Dir. 1994:62
Omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten
Dir. 1994:63
Inriktning och organisation av statens insatser för konst i offentlig miljö m.m.
Dir. 1994:64
Översyn av bestämmelserna om kapitalförlust och organisationskostnader
Dir. 1994:65
Tilläggsdirektiv till Plan- och byggutredningen (M 1992:03)
Dir. 1994:66
Utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena
Dir. 1994:67
Energisystemets omställning
Dir. 1994:68
Levnadsvillkor i storstadsområden
Dir. 1994:69
Uppdrag angående flygplatskapacitet i Stockholmsregionen
Dir. 1994:70
Banverkets framtida organisation m.m.
Dir. 1994:71
Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetsmarknadspolitikens rill, omfatt- ning, inriktning och avgränsning
Dir. 1994:72
Offentlig underprissättning och subventioner på en konkurrensutsatt marknad
Dir. 1994:73
Tilläggsdirektiv till vissa kommittéer och särskilda utredare om företagens uppgiftslämnande
Dir. 1994:74
Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning
Dir. 1994:75
Regeringens ansvar för praxis i utlänningsärenden och prövningsförfarandet vid ansökan om uppehållstillstånd
Dir. 1994:76
En särskild utredare för förändrat huvudmannaskap för vårdutbildningarna
Dir. 1994:77
Utredning om jordbrukets tillgång på växtgenetiska resurser - en landsstudie
Dir. 1994:78
Dopning
Dir. 1994:79
Översyn av forskningsråden
Dir. 1994:80
Översyn av presumtionsregeln i expropriationslagen m.m.
Dir. 1994:81
Tilläggsdirektiv till 1993 års Rättshjälpsutredning (JU 1993:08)
Dir. 1994:82
Ägarlägenheter - en ny bostadsform
Dir. 1994:83
Uppdrag i fråga om konkurrensneutralitet m.m. i arbetslöshetsförsäkringen
Dir. 1994:84
Uppdrag i fråga om avstängningsregler m.m. inom arbetslöshetsersättningen
Dir. 1994:85
Uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning
Dir. 1994:86
Partierna och de förtroendevalda i kommuner och landsting
Dir. 1994:87
Översyn av den rättsliga regleringen av den kommunala självstyrelsen
Dir. 1994:88
Förbud mot indirekt tobaksreklam
Dir. 1994:89
Avveckling av myndigheten Chalmers tekniska högskola
Dir. 1994:90
Översyn av körkortsförfattningarna m.m.
Dir. 1994:91
Organisationskommitté för inrättande av en ny myndighet - Alkoholinspektionen - för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inom alkoholområdet
Dir. 1994:92
Nyval vid ändringar i den kommunala indelningen
Dir. 1994:93
Fortsatt reformering av studiestödet
Dir. 1994:94
Tilläggsdirektiv till 1993 års skattebrottsutredning (Fi 1993:08)
Dir. 1994:95
Bemötandet av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården
Dir. 1994:96
Utformning av försäkringsfunktion och kapitalförvaltning inom det reformerade ålderspensionssystemets premiereservdel
Dir. 1994:97
Utredning om en internationell flygsäkerhetsutbildning (World Aviation University)
Dir. 1994:98
Utlandsstipender till svenska studenter
Dir. 1994:99
Flexibel arbetstid och konsekvenser av EG:s arbetstidsdirektiv
Dir. 1994:100
Genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksam- heten m.m.
Dir. 1994:101
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljö- klasser för bilar m.m. (M 1993:08)
Dir. 1994:102
Utredning om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
Dir. 1994:103
Utredning om den svenska rymdverksamheten
Dir. 1994:104
Nya medier och grundlagarna m.m.
Dir. 1994:105
Utredningen av ansvaret för förvaltningen av statliga fastigheter inom universitets- och högskoleområdet m.m.
Dir. 1994:106
Tilläggsdirektiv till Vattendragsutredningen (M 1993:12)
Dir. 1994:107
Pensionssamordning med EU-institutioner
Dir. 1994:108
Villkor för tjänstgöring vid EU-institutioner m.m.
Dir. 1994:109
Översyn av yrkestrafiklagstiftningen
Dir. 1994:110
Kostnadsskillnader för arbetsresor m.m.
Dir. 1994:111
Medicinska kontroller i arbetslivet
Dir. 1994:112
Mediaburen utbildning
Dir. 1994:113
Former för kontinuerlig kompetensutveckling
Dir. 1994:114
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1992:14) om normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster (Betaltjänstutredningen)
Dir. 1994:116
Översyn av strukturer och resurser inom arbetslivspolitiken
Dir. 1994:117
Åtgärder mot barnpornografi
Dir. 1994:118
Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.m.
Dir. 1994:119
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 1992:04) för översyn av lagstiftningen på elområdet, m.m.
Dir. 1994:120
Tilläggsdirektiv till Energikommissionen (N 1994:04)
Dir. 1994:121
Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag
Dir. 1994:122
Rättsliga förhållanden m.m. i samband med försvarets fredsfrämjande samarbete med andra länder
Dir. 1994:123
Tilläggsdirektiv till Pressutredningen -94
Dir. 1994:124
Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser
Dir. 1994:125
Översyn av lagstiftningen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Dir. 1994:126
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (U 1994:01)
Dir. 1994:127
Vissa jaktfrågor
Dir. 1994:128
Tilläggsdirektiv till kommittén som följer den pågående utvecklingen i gymnasieskolan (U 1994:02)
Dir. 1994:129
Översyn av invandrings- och flyktingpolitiken
Dir. 1994:130
Översyn av invandrarpolitiken
Dir. 1994:131
Tilläggsdirektiv till utredningen om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (Ku 1994:07)
Dir. 1994:132
En långsiktig sjöfartspolitik
Dir. 1994:133
Beskattning av naturgrus
Dir. 1994:134
Tilläggsdirektiv om nytt förslag till miljöbalk
Dir. 1994:135
Förutsättningar och former för det framtida utvecklingssamarbetet med Indien
Dir. 1994:136
Fastighetsrättslig samordning av verksamheter i komplicerade byggnadsan- läggningar - tilläggsdirektiv till kommittédirektiv (dir. 1994:82)
Dir. 1994:137
Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa
Dir. 1994:139
Program för mål 4 i Europeiska socialfonden
Dir. 1994:140
Uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige
Dir. 1994:141
Tilläggsdirektiv till Konsumentberedningen (Jo 1991:A)
Dir. 1994:142
Tilläggsdirektiv till Utredningen (Jo 1994:04) om konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv
Dir. 1994:143
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1994:144
Statsråds arbete utanför Stockholm
Dir. 1994:145
Tilläggsdirektiv till utredaren (M 1994:04) för genomförandet av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m.
Dir. 1994:146
Tilläggsdirektiv till Kommittén om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03)
Dir. 1994:147
Analys av ekonomiska osäkerheter för Försvarsmakten
Dir. 1994:148
Översyn av studiestödssystemet
Dir. 1994:149
De kooperativa företagsformernas ställning i förhållande till andra företagsformer
Dir. 1994:150
Tilläggsdirektiv till utredning om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhetsform m.m.
Dir. 1994:151
Utvärdering och vidareutveckling av det kommunala förnyelsearbetet
Dir. 1994:152
Tilläggsdirektiv till Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation
Dir. 1994:153
Samordning och integrering av trafiken på Arlandabanan med trafiken på statens spåranläggning
Dir. 1994:154
Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet
Dir. 1994:155
Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen
Dir. 1994:156
Tilläggsdirektiv till Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01)
Dir. 1994:157
En ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism
Dir. 1994:158
Tilläggsdirektiv till utredningen om effektivisering av den statliga maritima verksamheten (Fö 1993:08)
Dir. 1994:159
Framtida central Europainformation