Dir. 1996:1
Översyn av lagstiftningen för handel med skrot och begagnade varor
Dir. 1996:2
Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen till myndigheterna
Dir. 1996:3
En förändrad tjänsteorganisation för lärare vid statliga universitet och högskolor
Dir. 1996:4
Tilläggsdirektiv till Redovisningskommittén
Dir. 1996:5
Förhandlare för statens köp av färjetrafik till och från Gotland
Dir. 1996:6
Översyn av folkomröstningsinstitutet
Dir. 1996:7
Statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting
Dir. 1996:8
Möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
Dir. 1996:9
Kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet
Dir. 1996:10
Lokaliseringen av offentlig förvaltning i Skåne län
Dir. 1996:11
Den geografiska utformningen av ett nytt västsvenskt län
Dir. 1996:12
Bildandet av en länsstyrelse i Skåne län
Dir. 1996:13
Beskrivning av en länsstyrelseorganisation i ett nytt västsvenskt län
Dir. 1996:14
Utredning om författningsreglering av personregister över totalförsvars- pliktiga
Dir. 1996:15
Barnkonventionen och svensk rätt
Dir. 1996:16
Polisens och andra gruppers uppgifter och folkrättsliga ställning vid väpnad konflikt
Dir. 1996:17
Tilläggsdirektiv till Distansutbildningskommittén (U 1995:07)
Dir. 1996:18
Ärvdabalken
Dir. 1996:19
Tilläggsdirektiv till Studiestödskommittén (U 1994:13
Dir. 1996:20
Bestämmelserna om betalningsunderlåtelse och konkurs m.m. i lagen (1986:436) om näringsförbud
Dir. 1996:21
Utvärdering av ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m.
Dir. 1996:22
Tilläggsdirektiv till Registerutredningen (Ju 1995:01)
Dir. 1996:23
Ansvarsfördelning och organisation inom elberedskapsområdet
Dir. 1996:24
Tilläggsdirektiv till Vattendragsutredningen (M 1993:12)
Dir. 1996:25
Utredning om skolutveckling
Dir. 1996:26
Kvalificerad yrkesutbildning
Dir. 1996:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets
Dir. 1996:28
Tilläggsdirektiv till Företagsstödsutredningen
Dir. 1996:29
Bekämpning av bedrägerier mot EU:s finansiella intressen
Dir. 1996:30
Tilläggsdirektiv till Kalkningsutredningen (M 1995:05)
Dir. 1996:31
Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-rätten
Dir. 1996:32
Översyn av luftfartslagstiftningen
Dir. 1996:33
Översyn av bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker
Dir. 1996:34
Informationssystem för att bedöma och jämföra företag ur ett miljöperspektiv
Dir. 1996:35
Tilläggsdirektiv till Kommunikationskommittén (K 1995:01) om principer för ekonomiska styrmedel inom kommunikationssektorn
Dir. 1996:36
Transport på inre vattenvägar - Behov av anpassning till EG:s bestämmelser
Dir. 1996:37
Översyn av vägtrafikens samlade beskattning
Dir. 1996:38
Åtgärder mot byggkostnadsökningen - tillsättandet av en byggkostnads- delegation
Dir. 1996:39
Uppföljning av byggfelsförsäkringen och frågor om konsumentskydd i byggandet m.m.
Dir. 1996:40
Översyn av kemikaliepolitiken
Dir. 1996:41
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för kvalificerad yrkesutbildning (U 1996:02)
Dir. 1996:42
Särskilda regler för vissa kreditmarknadsbolag
Dir. 1996:43
Vissa frågor avseende de centrala person-, företags- och fastighetsdata- registren
Dir. 1996:44
Tilläggsdirektiv till Konsumentberedningen (Jo 1991:A)
Dir. 1996:45
Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 1995:13) om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling
Dir. 1996:46
Tilläggsdirektiv till Kommissionen (1995:01) för att främja en bred användning av informationsteknik
Dir. 1996:47
Översyn av den kommunala medelsförvaltningen
Dir. 1996:48
Genomförandet av det nationella brottsförebyggande programmet
Dir. 1996:49
Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
Dir. 1996:50
Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform
Dir. 1996:51
Översyn av systemet för efterlevandepensionen
Dir. 1996:52
Översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystemen
Dir. 1996:53
Utökade norska TV-sändningar i svenska kabelnät
Dir. 1996:54
Beräkning av antagandeinkomst i samband med beslut om förtidspension
Dir. 1996:55
Åtgärder mot vissa bulvanförhållanden m.m.
Dir. 1996:56
Stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen
Dir. 1996:57
System för avrinningsområdesvis vattenadministration
Dir. 1996:58
Konsekvenser av avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet
Dir. 1996:59
Tilläggsdirektiv till utredningen om den geografiska utformningen av ett nytt västsvenskt län (C 1996:03)
Dir. 1996:60
Att förebygga läs- och skrivsvårigheter
Dir. 1996:61
Pedagogisk verksamhet för barn och ungdom 6-16 år
Dir. 1996:62
Miljöövervakningens inriktning, omfattning, struktur och finansiering
Dir. 1996:63
Utredning om system för ersättning till investerare
Dir. 1996:64
Hemlig avlyssning m.m
Dir. 1996:65
Utredning om ansvaret för valutapolitiska frågor
Dir. 1996:66
Översyn av lagstiftningen om understödsföreningar
Dir. 1996:67
Särskilda insatser för omstrukturering i vissa kommuner och landsting
Dir. 1996:68
Utvärdering av smittskyddslagen m.m.
Dir. 1996:69
Förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling
Dir. 1996:70
En delegation med uppgift att förbättra tillväxtförutsättningarna för småföretag - Småföretagsdelegationen
Dir. 1996:71
Tilläggsdirektiv till Kunskapslyftskommittén (U 1995:09)
Dir. 1996:72
Förberedelser för inrättandet av ett tekniskt forskningsinstitut
Dir. 1996:73
Utredning om vissa frågor av särskild betydelse för livsmedelssektorns omställning och expansion
Dir. 1996:74
Organisationskommitté för Malmö högskola
Dir. 1996:75
Organisationskommitté för Försvarshögskolan
Dir. 1996:76
Översyn av kupongskattelagen
Dir. 1996:77
Tilläggsdirektiv till Minoritetsspråkskommittén (Jo 1995:03)
Dir. 1996:78
Utvärdering och förenkling av skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
Dir. 1996:79
Organisationskommitté för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer
Dir. 1996:80
Generellt stöd till konstnärliga och litterära egenföretagare
Dir. 1996:81
Översyn av vissa offentligrättsliga ersättningsordningar
Dir. 1996:82
Ingripande mot oljeutsläpp
Dir. 1996:83
Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Söderhamn
Dir. 1996:84
Stöd till idrotten
Dir. 1996:85
Boken och kulturtidskriften
Dir. 1996:86
Tilläggsdirektiv till kommittén (Fi 1995:12) Förbättrade analys- möjligheter av Statsbudgeten och Nationalräkenskaperna (FASON)
Dir. 1996:87
Tilläggsdirektiv till Kretsloppsdelegationen om strategi för kretsloppsan- passad varuproduktion m.m.
Dir. 1996:88
Garantisystem för försäkringsfordringar
Dir. 1996:89
Register för skattebrottsutredningar m.m.
Dir. 1996:90
Utredning om lagstiftning i fråga om kemikalieolyckor m.m.
Dir. 1996:91
Sveriges engagemang i viss storskalig forskning
Dir. 1996:92
Översyn av pliktexemplarslagen
Dir. 1996:93
Miljöhänsyn i det svenska standardiseringsarbetet
Dir. 1996:95
Avveckling av den affärsdrivande delen vid Uppsala datacentral vid Uppsala universitet
Dir. 1996:96
En ny högskola på Gotland
Dir. 1996:97
Översyn av fiskeriadministrationen m.m.
Dir. 1996:98
Nationell samordningskommitté för Europaåret mot rasism
Dir. 1996:99
En Agenda 21 för Östersjöområdet - inrättande av sekretariat
Dir. 1996:100
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystemen (S 1996:06)
Dir. 1996:101
Översyn av det militära försvarets skolverksamhet
Dir. 1996:102
Utvärdering av nuvarande system för de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet
Dir. 1996:103
Ny översyn av tullagstiftningen
Dir. 1996:104
Förberedelsearbete för en europeisk bostadsmässa i Sverige
Dir. 1996:105
Tilläggsdirektiv till Ungdomens IT-råd (SB 1995:02)
Dir. 1996:106
Översyn av regler för ägande av revisionsbolag m.m.
Dir. 1996:107
Avveckling av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län m.m.
Dir. 1996:108
Bostadsrättsregister samt frågor om förvärv och pantsättning av bostadsrätt
Dir. 1996:109
Samordning av civil och militär utbildning inför internationella freds- främjande och humanitära insatser
Dir. 1996:110
Organisationskommitté för etablering av ett världskulturmuseum i Göteborg
Dir. 1996:111
Utredning om underrättelsetjänsten
Dir. 1996:112
Inrättande av Ekobrottsmyndigheten, m.m.
Dir. 1996:113
Översyn av organisationen inom plan,- bygg- och bostadsväsendet
Dir. 1996:114
Mål och medel för Statens räddningsverk
Dir. 1996:115
Utveckling av sotningsväsendet
Dir. 1996:116
Ett företags ställning som allmännyttigt bostadsföretag, m.m.
Dir. 1996:117
Översyn av bestämmelserna inom trafikregisterområdet
Dir. 1996:118
En gemensam allmän försäkringskassa för Västra Götaland
Dir. 1996:119
Översyn av den framtida läkemedelsdistributionen
Dir. 1996:120
Översyn av prisregleringen av läkemedel
Dir. 1996:121
Samhällets stöd till människor som av särskilda skäl befinner sig i psykiska kristillstånd
Dir. 1996:122
Civilpoliser i internationell verksamhet
Dir. 1996:123
Ett världskulturhus i Stockholm
Dir. 1996:124
Tilläggsdirektiv till Ungdomspolitiska kommittén (C 1995:10)