SOU 1993:1
Styrnings- och samarbetsformer i biståndet
SOU 1993:2
Kursplaner för grundskolan : slutbetänkande
SOU 1993:3
Ersättning för kvalitet och effektivitet : utformning av ett nytt resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning : delbetänkande
SOU 1993:4
Statligt stöd till rehabilitering av tortyrskadade flyktingar m.fl. : delbetänkande
SOU 1993:5
Bensodiazepiner - beroendeframkallande psykofarmaka : delbetänkande
SOU 1993:6
Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduktion : slutbetänkande
SOU 1993:7
Löneskillnader och lönediskriminering
SOU 1993:8
Löneskillnader och lönediskriminering : om kvinnor och män på arbetsmarknaden
SOU 1993:9
Postlag
SOU 1993:10
En ny datalag : slutbetänkande
SOU 1993:11
Socialförsäkringsregister : slutbetänkande
SOU 1993:12
Vårdhögskolor : kvalitet, utveckling, huvudmannaskap : slutbetänkande
SOU 1993:13
Ökad konkurrens på järnvägen
SOU 1993:14
EG och våra grundlagar
SOU 1993:15
Svenska regler för internationell omfördelning av olja vid en oljekris betänkande
SOU 1993:16
Nya villkor för ekonomi och politik
SOU 1993:17
Ägandet av radio och television i allmänhetens tjänst
SOU 1993:18
Acceptans, tolerans, delaktighet : rapport från ett seminarium i Saltsjöbaden den 3-5 mars 1992
SOU 1993:19
Kommunerna och miljöarbetet
SOU 1993:20
Riksbanken och prisstabiliteten
SOU 1993:21
Ökat personval
SOU 1993:22
Vad är ett statsråds arbete värt?
SOU 1993:23
Kunskapens krona : huvudbetänkande
SOU 1993:24
Utlänningslagen : en partiell översyn : delbetänkande
SOU 1993:25
Sociala åtgärder för jordbrukare betänkande
SOU 1993:26
Handläggningen av vissa säkerhetsfrågor betänkande
SOU 1993:27
Miljöbalk : huvudbetänkande
SOU 1993:28
Bankstödsnämnden
SOU 1993:29
Fortsatt reformering av företagsbeskattningen
SOU 1993:31
Kommunernas roll på alkoholområdet och inom missbrukarvården
SOU 1993:32
Ny anställningsskyddslag : delbetänkande
SOU 1993:33
Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG
SOU 1993:34
Förarprövare
SOU 1993:35
Reaktion mot ungdomsbrott
SOU 1993:36
Lag om totalförsvarsplikt : delbetänkande
SOU 1993:37
Justitiekanslern
SOU 1993:38
Hälso- och sjukvården i framtiden : tre modeller : rapport från expertgruppen till HSU 2000 : expertrapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
SOU 1993:39
En gräns för filmcensuren : delbetänkande från Våldsskildringsrådet
SOU 1993:40
Fri- och rättighetsfrågor : delbetänkande
SOU 1993:41
Folk- och bostadsräkning år 1990 och i framtiden
SOU 1993:42
Försvarets högskolor : delbetänkande
SOU 1993:43
Politik mot arbetslöshet
SOU 1993:44
Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen : slutbetänkande
SOU 1993:45
Trosa bryter sig loss : bytänkande eller demokratins räddning : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:46
Vissa kyrkofrågor : delbetänkande
SOU 1993:47
Konsekvenser av valmöjligheter inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och primärvård : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:48
Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebolag : en jämförande studie : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:49
Ett år med betalningsansvar : [slut]betänkande
SOU 1993:50
Serveringsbestämmelser : [förslag till ändringar i lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD)] : delbetänkande
SOU 1993:51
None
SOU 1993:52
Ersättning vid arbetslöshet
SOU 1993:53
Kostnadsutjämning mellan kommuner
SOU 1993:54
Utvisning på grund av brott : delbetänkande
SOU 1993:55
Det allmännas skadeståndsansvar
SOU 1993:56
Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor
SOU 1993:57
Beskattning av fastigheter
SOU 1993:58
Effektivare ledning i statliga myndigheter
SOU 1993:59
Ny marknadsföringslag : slutbetänkande
SOU 1993:60
Polisens rättsliga befogenheter : delbetänkande
SOU 1993:61
Överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ betänkande
SOU 1993:62
Rättssäkerheten vid beskattningen
SOU 1993:63
Ökat personval
SOU 1993:64
Frågor för folkbildningen
SOU 1993:65
Handlingsplan mot buller
SOU 1993:66
Lag om införande av miljöbalken : delbetänkande
SOU 1993:67
Slutförvaring av använt kärnbränsle : KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 92 : rapport
SOU 1993:68
Elkonkurrens med nätmonopol : delbetänkande
SOU 1993:69
Revisorerna och EG : slutbetänkande
SOU 1993:70
Strategi för småföretagsutveckling
SOU 1993:71
Organisationernas bidrag
SOU 1993:72
Att inhämta synpunkter från medborgarna : det kommunala omröstningsinstitutet i tillämpning : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:73
Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:74
Kvalitetsmätning i kommunal verksamhet : rapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:75
Vissa mervärdeskattefrågor II : offentlig verksamhet m.m. : delbetänkande
SOU 1993:76
Verkställighet av fängelsestraff : huvudbetänkande
SOU 1993:77
Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd : delbetänkande
SOU 1993:78
Miljöskadeförsäkringen i framtiden : slutbetänkande
SOU 1993:79
Handel och miljö : mot en hållbar spelplan : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
SOU 1993:80
Statsförvaltningen och EG
SOU 1993:81
Översyn av arbetsmiljölagen betänkande
SOU 1993:82
Frivilligt socialt arbete : kartläggning och kunskapsöversikt : rapport
SOU 1993:83
Statistik och integritet
SOU 1993:84
Innovationer för Sverige
SOU 1993:85
Ursprung och utbildning : social snedrekrytering till högre studier : huvudbetänkande
SOU 1993:86
None
SOU 1993:87
Beredskapslagring av olja : delbetänkande
SOU 1993:88
Produktsäkerhetslagen och EG : delbetänkande
SOU 1993:89
Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande : [scenarion och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1993:90
Lokal demokrati i utveckling : slutbetänkande
SOU 1993:91
Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete : en kunskapsöversikt och ett diskussionsunderlag : rapport
SOU 1993:92
Den centrala polisorganisationen
SOU 1993:93
Vårdens svåra val : rapport från Utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården
SOU 1993:94
Anpassad kontroll av byggandet : delbetänkande
SOU 1993:95
Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret : delbetänkande
SOU 1993:96
Förändringar i lönegarantisystemet
SOU 1993:97
Västsverige och Skåne : regioner i förändring : delbetänkande
SOU 1993:98
Partnerskap
SOU 1993:99
Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag : principbetänkande
SOU 1993:100
Free and fair elections - and beyond final report from the International Electoral Institute Commission
SOU 1993:101
Lag om totalförsvarsplikt : följdändringarna : slutbetänkande
SOU 1993:102
Kvalitet och dynamik : förslag från Resursberedningen rörande statsmakternas resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning samt forskning och forskarutbildning : delbetänkande
SOU 1993:103
Svenskt fiske : slutbetänkande
SOU 1993:104
Stabilisering av bostadskreditmarknaden betänkande
SOU 1993:105
Monopolkontroll på en avreglerad elmarknad
SOU 1993:106
Läkemedel och kompetens : delbetänkande
SOU 1993:107
Statistik över finansiella marknader
SOU 1993:108
Försäkringsrörelse i förändring : delbetänkande
SOU 1993:109
Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots : delbetänkande
SOU 1993:110
Integritet och effektivitet på kreditupplysningsområdet : slutbetänkande
SOU 1993:111
Borta bra men hemma bäst? : fakta om äldre i Europa : delbetänkande
SOU 1993:112
Kommunal näringspolitik i Danmark : utredningsrapport till Lokaldemokratikommittén
SOU 1993:113
Invandring och asyl i teori och praktik : en jämförelse mellan tolv länders politik : rapport från Invandrar- och flyktingkommittén
SOU 1993:114
Book-entry, clearing and settlement : summary of the report SOU 1993:114 Konto, clearing och avveckling
SOU 1993:115
Social trygghet och EES : slutbetänkande
SOU 1993:116
Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar : delbetänkande
SOU 1993:117
EG, kvinnorna och välfärden
SOU 1993:118
Morot och piska för bättre miljö
SOU 1993:119
JAS 39 Gripen
SOU 1993:120
Uppehållstillstånd och avvisning vilken betydelse skall en utlännings vandel tillmätas? : delbetänkande