Dir. 1997:1
Elektroniska pengar
Dir. 1997:2
Tilläggsdirektiv till skolkommittén (U 1995:04)
Dir. 1997:3
Samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter
Dir. 1997:4
Bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa
Dir. 1997:5
Översyn av lagen om svenskt medborgarskap
Dir. 1997:6
Ansvarsfördelning vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt inre utlänningskontroll
Dir. 1997:7
Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Dir. 1997:8
Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
Dir. 1997:9
Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
Dir. 1997:10
Introduktion för nyanlända invandrare samt ny myndighetsstruktur för det integrationspolitiska området
Dir. 1997:11
Översyn av lagen mot etnisk diskriminering
Dir. 1997:12
EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser
Dir. 1997:13
EU:s utvidgning - samhällsekonomiska konsekvenser
Dir. 1997:14
EU:s utvidgning - konsekvenser för jordbruket och den gemensamma jordbruks- politiken
Dir. 1997:15
EU:s utvidgning - konsekvenser för regional utveckling samt den gemensamma regional- och strukturpolitiken
Dir. 1997:16
EU:s utvidgning - analys av miljökonsekvenserna
Dir. 1997:17
EU:s utvidgning - konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor
Dir. 1997:18
EU:s utvidgning: konsekvenserna av personers fria rörlighet m.m.
Dir. 1997:19
Digitala TV-sändningar
Dir. 1997:20
Ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings-och medborgar- skapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen
Dir. 1997:21
Översyn av reglerna för Försvarsmaktens fredsfrämjande verksamhet utomlands
Dir. 1997:22
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för en sammanläggning av Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer (Ku 1996:03)
Dir. 1997:23
Etablering av ett Nobelcenter i Stockholm
Dir. 1997:24
Bemötande av personer med funktionshinder
Dir. 1997:25
Livsmedelstillsynen
Dir. 1997:26
Tilläggsdirektiv till kommittén för utredning av frågor om förmånsrätt vid konkurs, m.m. (Ju 1996:02)
Dir. 1997:27
Översyn av stabsmyndigheterna
Dir. 1997:28
Fler svenska TV-program av god kvalitet
Dir. 1997:29
Tilläggsdirektiv till Branschsaneringsutredningen (Ju 1995:29)
Dir. 1997:30
Tilläggsdirektiv till Barnomsorg och skola-kommittén (1996:04)
Dir. 1997:31
Kommission om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget
Dir. 1997:32
Tilläggsdirektiv till Kommittén (Fi 1995:16) om uppföljning och utveckling av det nya utjämningssystemet för kommuner och landsting
Dir. 1997:33
Översyn av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Dir. 1997:34
Utvärdering av EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation m.m.
Dir. 1997:35
En ny energimyndighet
Dir. 1997:36
Översyn av reglerna om fastighetstaxering, m.m.
Dir. 1997:37
Sjöfartens struktur- och kapitalsituation
Dir. 1997:38
Tilläggsdirektiv till Konkurrenslagsutredningen (N 1995:11)
Dir. 1997:39
Tillsynen över advokatväsendet m.m.
Dir. 1997:40
Utvidgat regionalpolitiskt transportbidrag
Dir. 1997:41
Bildandet av en länsstyrelse i Västergötlands län
Dir. 1997:42
Översyn av det statliga stödet till kompletterande skolor
Dir. 1997:43
alternativa metoder till djurförsök och försöksdjursanvändningens omfattning i framtiden m.m.
Dir. 1997:44
Överföring av organ och vävnad från djur till människa
Dir. 1997:45
Föräldrautbildning
Dir. 1997:46
Utformning av det reformerade ålderspensionssystemets premiereservdel
Dir. 1997:47
Utredning om samlokalisering och eventuell verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga högskolorna i Stockholm
Dir. 1997:48
Förverka vinning av brott
Dir. 1997:49
Tilläggsdirektiv till Distansutbildningskommittén (U 1995:07)
Dir. 1997:50
Tilläggsdirektiv till 1995 års domstolskommitté (1995:05)
Dir. 1997:51
Verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus
Dir. 1997:52
Formerna för stöd till utvecklandet av totalförsvarskoncept i Central- och Östeuropa
Dir. 1997:53
Försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Dir. 1997:54
Lärarutbildningen
Dir. 1997:55
Uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor
Dir. 1997:56
Översyn av den kommunala revisionen
Dir. 1997:57
Översyn av rörelse- och tillsynsregler för kollektiva försäkringar
Dir. 1997:58
Översyn av arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket
Dir. 1997:59
Statsbidragsgivningen till vissa organisationer verksamma inom det sociala området
Dir. 1997:60
Lokalisering av ytterligare verksamhet vid Försvarets materielverk till Arboga
Dir. 1997:61
Ökade möjligheter till informationsutbyte och frågor om sekretess vid bekämpning av ekonomisk brottslighet m.m.
Dir. 1997:62
Införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
Dir. 1997:63
Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1996:06) om översyn av inkomstbegreppen inom bidrags- och socialförsäkringssystemen
Dir. 1997:64
Det statsstödda exportfinansieringssystemet m.m.
Dir. 1997:65
Ett europeiskt skoldatanät - EUN
Dir. 1997:66
Ett förstärkt förlikningsmannainstitut
Dir. 1997:67
Den svenska forskningspolitiken
Dir. 1997:68
Forskningsetik
Dir. 1997:69
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skol- barnsomsorg
Dir. 1997:70
Översyn av reglerna för beskattning av fåmansföretag och delägare m.fl. i sådana företag
Dir. 1997:71
Översyn av socialförsäkringsnämnderna
Dir. 1997:72
Effektivare statlig inköpssamordning
Dir. 1997:73
Statligt stöd till partier som tidigare varit representerade i riksdagen
Dir. 1997:74
Konkurstillsynen i framtiden m.m.
Dir. 1997:75
Utvärdering av sambolagen, m.m.
Dir. 1997:76
Aktiekapital och redovisning i utländsk valuta
Dir. 1997:77
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1997:78
Organisation och samordning av den interregionala persontrafiken
Dir. 1997:79
Översyn av det gränsöverskridande miljö-, vattenrätts- coh fiskesamarbetet i det finsk-svenska gränsälvsområdet
Dir. 1997:80
Den regionala samhällsorganisationen
Dir. 1997:81
Minskad statlig reglering av och effektivare tillsyn över kommunal verksamhet
Dir. 1997:82
Tilläggsdirektiv till kommittén för utredning av frågor om förmånsrätt vid konkurs, m.m. (Ju 1996:02)
Dir. 1997:83
Regleringen av distansarbete
Dir. 1997:84
Genomförande av EG:s direktiv om utstationering av arbetstagare
Dir. 1997:85
Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige
Dir. 1997:86
Ny inriktning på tandvårdsförsäkringen
Dir. 1997:87
Utvärdering av 1998 års val
Dir. 1997:88
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m.
Dir. 1997:89
Tilläggsdirektiv till Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14)
Dir. 1997:90
Arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering samt ut- formningen av försäkringen mot kostnader för sjuklön
Dir. 1997:91
Översyn av arbetsskadeförsäkringen
Dir. 1997:92
Utredning av förutsättningarna för ett gemensamt radiosystem för polisen, den kommunala räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården m.fl.
Dir. 1997:93
Kommunal finansiell samverkan
Dir. 1997:94
Bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa
Dir. 1997:95
Samordning av lagstiftning för radio, TV och televerksamhet
Dir. 1997:96
Vidgad försöksverksamhet med kommunal uppdragsverksamhet
Dir. 1997:97
Översyn av hyreslagstiftningen och systemet för prövning av hyres- och arrendemål
Dir. 1997:98
Miljöstyrande vägavgifter
Dir. 1997:99
Näringslivsinsatser för Polen
Dir. 1997:100
Steriliseringar
Dir. 1997:101
Utredning om folkstyret i Sverige inför 2000-talet
Dir. 1997:102
En ny rennäringspolitik samt en översyn av stödet till rennäringen och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen, m.m.
Dir. 1997:103
ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder
Dir. 1997:104
Tilläggsdirektiv till Kunskapslyftskommittén (U 1995:09)
Dir. 1997:105
Analysgrupp för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder
Dir. 1997:107
Bildandet av Ekobrottsmyndigheten
Dir. 1997:108
Författningsreglering av socialtjänstens personregister
Dir. 1997:109
Översyn av vissa frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter
Dir. 1997:110
Miljöbalken - utbildning inför ikraftträdandet
Dir. 1997:111
Boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter
Dir. 1997:113
Översyn av Statens institutionsstyrelses organisationsstruktur, finansiella styrning av verksamheten och framtida platsbehov
Dir. 1997:114
Hinder för handel och investeringar i Östersjöregionen
Dir. 1997:115
Avveckling av Järva skjutbanor
Dir. 1997:116
Tilläggsdirektiv till Bostadsrättsutredningen (Ju 1996:10)
Dir. 1997:117
Bildandet av en integrationsmyndighet
Dir. 1997:118
Översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen
Dir. 1997:119
Den svenska finansiella sektorns internationella konkurrenskraft
Dir. 1997:120
Biotekniken i samhället - möjligheter och risker
Dir. 1997:121
Översyn av polisväsendets ledningsorganisation
Dir. 1997:122
Bildandet av en ekonomistyrningsmyndighet
Dir. 1997:123
Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1997:03) om ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga
Dir. 1997:124
Kommission med anledning av tunnelbygget genom Hallandsåsen
Dir. 1997:125
Myndighetsorganisation på jordbrukets område mot bakgrund av det svenska EU-medlemskapet
Dir. 1997:126
Avveckling av Statens lokalförsörjningsverk
Dir. 1997:127
Översyn av mervärdesskattereglerna vid uthyrning av verksamhetslokaler
Dir. 1997:128
Översyn av reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader
Dir. 1997:129
Organisationskommitté för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
Dir. 1997:130
Följdleveranser vid krigsmaterielexport
Dir. 1997:131
Översyn av Handikappombudsmannen
Dir. 1997:132
Behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området
Dir. 1997:133
Utvidgat balanskrav omfattande verksamhet i kommunala företag
Dir. 1997:134
Utvärdering av marksänd digital TV, m.m.
Dir. 1997:135
Delegation för uppföljning av riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Dir. 1997:136
Lagstiftning om mediekoncentration
Dir. 1997:137
Företagares rätt till ersättning från arbetslöshets- och socialförsäkring
Dir. 1997:138
Den framtida kommersiella lokalradion
Dir. 1997:139
Särskilda flygtransporter för regeringen
Dir. 1997:140
Reformering av förmånssystemet för speciallivsmedel vid vissa sjukdomar
Dir. 1997:141
Konkurrenssituationen för det svenska yrkesfisket
Dir. 1997:142
Översyn av statsbidragen till invandrarnas riksorganisationer m.fl.
Dir. 1997:143
Översyn av Centrala studiestödsnämnden
Dir. 1997:144
Översyn av konsumentprisindex
Dir. 1997:146
Tilläggsdirektiv till Kommittén om stöd till idrotten (In 1996:03)
Dir. 1997:147
Vård i livets slutskede
Dir. 1997:148
Tilläggsdirektiv till Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget (UD 1997:05)
Dir. 1997:149
Utformning av garantipension för ålderspensionärer födda 1937 eller tidigare
Dir. 1997:150
Översyn av systemet för inkomstprövning av bostadstillägg till pensionären m.m.
Dir. 1997:151
Konsumentinformation om dagligvaror
Dir. 1997:152
Översyn av förfarandereglerna för punktskatter m.m.
Dir. 1997:153
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A), Regionala miljö- och hushållningsprogram för vissa skärgårdsområden
Dir. 1997:154
Tilläggsdirektiv till Kommittén Forskning 2000