Prop. 1954:3
('med förslag till förord\xad ning angående markegångstaxor',)
Prop. 1954:14
('med förslag till förord\xad ning om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, m. m.',)
Prop. 1954:20
('med förslag till allmän förfogandelag m. m.',)
Prop. 1954:21
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 10 mars 1939 (nr 68) om statlig krigsförsäkring m. m.',)
Prop. 1954:23
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen',)
Prop. 1954:37
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1954:41
('med förslag till utlän\xad ningslag',)
Prop. 1954:59
('angående anslag till understödjande av helikopterflyg m. m.',)
Prop. 1954:60
('med förslag till lag om yrkesskadeförsäkring m. m.',)
Prop. 1954:64
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. in.',)
Prop. 1954:76
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar, m. m.',)
Prop. 1954:92
('med förslag till lag om ändring i värnplikt slag en m. m.',)
Prop. 1954:93
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan kom¬ munal samfällighets utdebitering av skatt för år 1956, m. m.
Prop. 1954:105
('med förslag till lag om ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den 10 juli 1957 (nr 629) angående ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 259) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)
Prop. 1954:107
med förslag angående löne- och pensionsförmåner för personal å försvarets reservstater
Prop. 1954:109
('angående organisa\xad tionen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m.',)
Prop. 1954:110
('angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 195*1155 m. m.',)
Prop. 1954:112
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 5 och 6 §§ förord\xad ningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, in. m.',)
Prop. 1954:116
('ang. anslag för budget\xad året 1954-/55 till statens biografbyrå m. m.',)
Prop. 1954:119
('med förslag till lands\xad tingslag m. m.',)
Prop. 1954:130
('med förslag till förordning om ändring i militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261)',)
Prop. 1954:133
('angående anslag till ersättning åt författare för utlåning av deras verk genom bibliotek',)
Prop. 1954:134
('rörande ratifikation av Förenta Nationernas konvention angående flyktingars rättsliga ställning',)
Prop. 1954:135
('angående vissa frågor rörande överlärarorganisationen',)
Prop. 1954:137
('angående inrättande av ordinarie lärartjänster på försöksskolans högstadium, m.m.',)
Prop. 1954:141
('angående anslag för budgetåret 1954/55 till bidrag till vissa skogsbrukskurser m. m.',)
Prop. 1954:144
('med förslag till lag om moderskapshjälp m. m.',)
Prop. 1954:151
('angående riktlinjerna för den framtida nykterhets politiken m. m.',)
Prop. 1954:152
('angående anslag till aktieteckning i ett för riket gemensamt detaljhandels\xad bolag för rusdrycker',)
Prop. 1954:155
('angående alkoholforsk\xad ning samt undervisning och upplysning i alkoholfrå\xad gan to. to.',)
Prop. 1954:156
('angående anslag till främjande av ungdomens föreningsliv och fritidsverk\xad samhet m. m.',)
Prop. 1954:159
('med förslag till lag om nykterhetsvård m. m.',)
Prop. 1954:162
('angående psykologiskt försvar m. m.',)
Prop. 1954:165
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1954:183
('med förslag till fiskeri- stadga m. m.',)
Prop. 1954:186
med förslag till förord¬ ning om beskattning av vissa kapitalförsäkringar
Prop. 1954:193
('med förslag till ändrad lydelse av § 49 mom. 2 regeringsformen samt § 1 mom. 2, § 38 mom. 2, § 45, § 55 mom. 1 samt §§ 58 och 63 riksdagsordningen',)
Prop. 1954:197
med förslag till lag om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen
Prop. 1954:200
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)
Prop. 1954:201
('med förslag till lag om besvårstid vid talan mot förvaltande myndighets be\xad slut m. m.',)
Prop. 1954:206
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 18 § lagen den 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag',)
Prop. 1954:209
('angående inrättande av en första lärarhögskola',)
Prop. 1954:210
('angående statsgaranti för lån till hantverks- och småindustriföretag',)
Prop. 1954:212
('angående reformering av läkarutbildningen',)
Prop. 1954:217
('angående statstjänste\xad mannens sjuklöne- och sjukvårdsförmåner efter den allmänna sjukförsäkringens ikraftträdande m. m.',)
Prop. 1954:219
('angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 5 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro\xad peisk betalningsunion',)
Prop. 1954:224
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningför¬ säkring i allmän sjukkassa
Prop. Prop/1954:4
med förslag till vissa ändringar i tulltaxeför ordning en, m. m.
Prop. Prop/1954:5
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 17 maj 1923 (nr 116) angående skatt för hundar
Prop. Prop/1954:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 239 § lagen den 22 juni 1911 (nr 7b) om bankrörelse
Prop. Prop/1954:7
med förslag till ändrad lydelse av 11 § förordningen den 2 maj 1947 (nr 174) om investeringsfonder
Prop. Prop/1954:10
med förslag till förord¬ ning angående de tider, då allmän fastighetstaxering skall äga rum, m. m.
Prop. Prop/1954:11
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1954:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 3 av anvisningarna till 21 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1954:13
med förslag till förord- ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 27 mars 1953 (nr 97) om Svenska bostadskreditkas- san och om bostadskreditföreningar, m. m.
Prop. Prop/1954:15
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad m. m.
Prop. Prop/1954:16
med förslag till lag om tillägg till militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1954:17
med förslag till förord¬ ning om begränsning av rätten till fri avskrivning å maskiner och andra inventarier vid 1955 års inkomst¬ taxering, m. m.
Prop. Prop/1954:19
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1954:22
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1954:24
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit m. in.
Prop. Prop/1954:25
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1954:26
med förslag till lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna
Prop. Prop/1954:27
angående avlösning av malmfåltspolisorganisationen
Prop. Prop/1954:28
med förslag till förord¬ ning angående omsättnings- och utskänkningsskatt å rusdrycker, m. m.
Prop. Prop/1954:29
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 6 § lagen den 26 juli 19b7 (nr 529) om allmänna barnbidrag, in. m.
Prop. Prop/1954:30
med förslag till kungörelse om ändring i stadgan den 30 juni 1943 (nr 437) angående behandlingen av vissa vägfrågor
Prop. Prop/1954:31
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 18 maj 1934 (nr 168) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel, som mottagits till postbe¬ fordran, m. m.
Prop. Prop/1954:32
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1954:33
angående utövandet av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1954:34
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 6 juni 1952 (nr 434) om särskild skolstyrelse i vissa fall
Prop. Prop/1954:35
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1954:36
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom propriebalan- ser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1954:38
angående dispositionen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1954:39
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1954:40
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1954:42
angående ersätt¬ ning till P. O. H. Rgdbro m. fl.
Prop. Prop/1954:43
angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yr¬ kessjukdom
Prop. Prop/1954:44
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1954:45
med förslag till lag angående upphävande av lagen den 28 juni 1935 (nr 443) om emeritilöner för vissa prästmän i ledande ställning i missionens och diakoniens tjänst, m. m.
Prop. Prop/1954:46
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 7 och 12 §§ lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester
Prop. Prop/1954:47
angående fortsatt tull¬ frihet i vissa fall för Föreningen Rädda barnen för kläder, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1954:48
angående ratifikation av Förenta Nationernas konvention om kvinnans poli¬ tiska rättigheter
Prop. Prop/1954:49
angånde befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1954:51
angående anslag till yt¬ terligare aktieteckning i Norrbottens järnverk aktie¬ bolag, m. m.
Prop. Prop/1954:52
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1954:53
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) om socialregister
Prop. Prop/1954:54
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1953 vid dess trettiosjätte sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1954:55
med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m.
Prop. Prop/1954:56
angående befrielse från skyldighet att gälda visst skadestånd m. m.
Prop. Prop/1954:57
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1954:61
med anhållan om riksda¬ gens yttrande över förslag till kungörelse om ändring i kungörelsen den 4 juni 1937 (nr 292) angående för¬ handlingsrätt för statens tjänstemän
Prop. Prop/1954:62
angående prisutjäm¬ ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1954:63
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1954:65
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. lagen den 14 juni 1928 (nr 289) angående handel med utsädesvaror
Prop. Prop/1954:66
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 1916 (nr 431) om folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1954:68
angående vissa anslag för budgetåret 1954/55 till folk- och småskolesernina- riema
Prop. Prop/1954:69
med förslag till lag om ändrad hjdelse av 211 § utsökningslagen m. m.
Prop. Prop/1954:70
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1954:71
med förslag till lag angående ändring i lagen den 20 juni 1924 (nr 349) om landsting m. m.
Prop. Prop/1954:72
angående överenskom¬ melse om leverans av mul- och klövsjukevaccin från Danmark till Sverige
Prop. Prop/1954:73
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av § 6 lagen den 30 maj 1873 (nr 31) om rikets mynt
Prop. Prop/1954:74
angående anslag för bud¬ getåret 1954/55 till Befrämjande av fröodlingen in. m.: Särskilt bidrag till Sveriges utsädesförening för kva- litetsunder sökning av lin m. m.
Prop. Prop/1954:75
angående polispersona¬ lens avlöningsförmåner m. m.
Prop. Prop/1954:77
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1954:78
angående inrättandet av en veterinårklinik i Hälsingborg
Prop. Prop/1954:79
med förslag till lag om ändrad lydelse av 60 § samt anvisningarna till 60 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1954:80
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1954/55
Prop. Prop/1954:81
angående överlåtelse av vissa, kronan tillhöriga fastigheter, m. m.
Prop. Prop/1954:82
angående anslag för bud¬ getåret 19 5bi 55 till Utbildning skur ser för sysselsätt¬ nings- och arbetsterapeuter
Prop. Prop/1954:83
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 26 § lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1954:84
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom. förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postsparbanken
Prop. Prop/1954:85
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1954:86
angående jortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamlietsområd.e
Prop. Prop/1954:87
angående fastställande av allmän plan för till- och ombyggnad av statens alko¬ holistanstalt å Venngarn m. m.
Prop. Prop/1954:88
med förslag till lag an¬ gående ändrad hjdelse av 4 § lagen den 22 april 1938 (nr 121) om hittegods
Prop. Prop/1954:89
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1954:90
med förslag till lag om krigsförsäkring för sjömän m. fl., m. m.
Prop. Prop/1954:91
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1954:93
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan kom¬ munal samfällighets utdebitering av skatt för år 1956, m. m.
Prop. Prop/1954:94
med förslag till förord¬ ning om ersättning i anledning av kroppsskada, ådra¬ gen under vistelse å anstalt m. m.
Prop. Prop/1954:95
angående godkännan¬ de av avtal om fortsatt drift av Svenska träforsk¬ ningsinstitutet, m. m.
Prop. Prop/1954:96
angående vissa markförvärv för försvaret
Prop. Prop/1954:97
angående anslag till Jordbrukarungdomens förbund för budgetåret 1954/ 55 m. m.
Prop. Prop/1954:98
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1954:99
angående godkännande av avtal rörande handelshögskolans i Stockholm fortsatta verksamhet och finansiering, m. m.
Prop. Prop/1954:100
angående ändring i gäl¬ lande bestämmelser om ersättning för tjänstgöring på obekväm arbetstid m. m.
Prop. Prop/1954:101
angående anordnande av landsfiskalsbostad i Gäddede
Prop. Prop/1954:103
angående anslag för budgetåret 1954/55 till avlöningar vid de allmänna läroverken m. to.
Prop. Prop/1954:104
angående anslag för budgetåret 1951+/55 till avlöningar vid blind- och dövskolorna
Prop. Prop/1954:106
angående bidrag till driften av anstalter för kirurgisk tuberkulos m. m.
Prop. Prop/1954:107
med förslag angående löne- och pensionsförmåner för personal å försvarets reservstater
Prop. Prop/1954:111
angående förvaltningen av vissa stödlån
Prop. Prop/1954:113
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 och 8 §§ lagen den 27 juni 1924 (nr 322) om vård av omyndigs värde¬ handlingar
Prop. Prop/1954:114
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa interna¬ tionella organisationer
Prop. Prop/1954:115
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av lagen den 6 juni 1925 (nr 174) om tillämplighet å vissa polismän av föreskrifter angående fjärdingsmån
Prop. Prop/1954:117
angående avveckling av kommunskogslånefonden
Prop. Prop/1954:118
angående sänkning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1954:120
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1947 (nr 303)
Prop. Prop/1954:121
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1954/55 in. fn.
Prop. Prop/1954:123
angående anslag till An¬ skaffande av framdrivningsmaskineri för undersök¬ nings- och bevakningsfartyget Skagerak
Prop. Prop/1954:124
angående anslag till sin- nesslövården m. m.
Prop. Prop/1954:125
angående lönegrads pla¬ ceringen för vissa tjänster, m. m.
Prop. Prop/1954:126
angående bidrag till drif¬ ten av anstalter för psgkopatiska och nervösa barn m. m.
Prop. Prop/1954:128
angående vissa anslag till statens bakteriologiska laboratorium m. m.
Prop. Prop/1954:129
angående vissa an¬ slag till vägväsendet för budgetåret 1954/55
Prop. Prop/1954:131
angående gäldande ao viss livränta
Prop. Prop/1954:132
angående anslag för budgetåret 1954/55 till ersättning till städerna Göte¬ borg och Malmö för vissa kostnader för folkbokfö¬ ringen, m. /Ti.
Prop. Prop/1954:136
angående vissa anslag för budgetåret 1954/55 till universitetet i Göteborg och Stockholms högskola m. m.
Prop. Prop/1954:138
med förslag till förord¬ ning om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret
Prop. Prop/1954:139
angående åtgärder till skydd för Smålands Tabergs naturvärden
Prop. Prop/1954:140
angående anslag till vat¬ tendomstolarna
Prop. Prop/1954:142
angående ytterligare för- lagskapital för statens forskningsanstalt för lantman¬ nabyggnader
Prop. Prop/1954:143
rörande ratifikation av bosättnings- och sjöfartsavtal mellan Sverige och Frankrike
Prop. Prop/1954:146
med förslag till förord- ning angående ändrad lydelse av den vid förordning¬ en den 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt fogade varuförteckningen
Prop. Prop/1954:147
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 35 § lagen den 18 april 1952 (nr 167) om allmänningsskogar i Norrland och Da¬ larna
Prop. Prop/1954:148
angående förstärkning av statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Prop. Prop/1954:149
angående vidareutbild¬ ning av folkskollärare för tjänstgöring på högre skol¬ stadier m. m.
Prop. Prop/1954:150
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1953/54
Prop. Prop/1954:153
angående anslag till en upplysningskampanj i samband med övergången till en friare försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1954:154
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 15 december 1939 (nr 887) angående tillverkning och be¬ skattning av maltdrgcker, m. m.
Prop. Prop/1954:157
angående anslag till av¬ sättning till fonden för idrottens främjande
Prop. Prop/1954:158
angående vissa an¬ slag till nykterhetsvården för budgetåret 1954/55 m. m.
Prop. Prop/1954:160
angående folk- och smä- skollärares avlöningsförhållanden, m. m.
Prop. Prop/1954:163
med förslag till för¬ ordning angående kostnadsfria eller prisnedsatta läke¬ medel m. m.
Prop. Prop/1954:164
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 3 juni 19b9 (nr 31b) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1954:166
angående utbildning av viss sinnessjukvårdspersonal
Prop. Prop/1954:168
angående anslag till det svenska sjukhuset i Korea
Prop. Prop/1954:169
angående anslag för budgetåret 195b/55 till avlöningar till personal vid 1951 års jordbruksräkning
Prop. Prop/1954:171
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1954:172
angående försäljning av vissa f. d. skolhemman
Prop. Prop/1954:173
med förslag till änd¬ ringar i 1947 års allmänna tjänste- och familjepen- sionsreglementen m. m.
Prop. Prop/1954:174
angående förstärkning av ordningsstatspolisen m. m.
Prop. Prop/1954:175
angående anslag till statens polisskola för budgetåret 1954j55 m. m.
Prop. Prop/1954:176
angående anslag till vissa ersättningar åt befattningshavare vid polisväsendet m. m. för budgetåren 1954/55
Prop. Prop/1954:177
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1954:178
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt
Prop. Prop/1954:179
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1954:180
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1954:181
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1954:182
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1954:185
angående anläggning av ett ångkraftverk på västkusten
Prop. Prop/1954:186
med förslag till förord¬ ning om beskattning av vissa kapitalförsäkringar
Prop. Prop/1954:187
med förslag till förord¬ ning om skatt på fonderade vinstmedel (fondskatt)
Prop. Prop/1954:188
med förslag till förord¬ ning angående temporärt undantag från bestämmel¬ serna i 16 § förordningen den 26 februari 195b (nr 73) angående tillverkning av brännvin, m. m.
Prop. Prop/1954:190
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 5 och 6 §§ rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1954:192
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemenle m. in.
Prop. Prop/1954:194
med förslag till lag om ändring av övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser om arbets¬ förmedling
Prop. Prop/1954:195
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 januari 1957 (nr 1) om allmän sjukförsäkring
Prop. Prop/1954:196
med förslag till förord¬ ning om skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift rörande arbetsanställning
Prop. Prop/1954:197
med förslag till lag om tillämpning å Stockholms stad av vissa bestämmelser i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753) och lagen den 18 december 1953 (nr 754) om införande av kommunallagen
Prop. Prop/1954:198
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 95 § vattenlagen
Prop. Prop/1954:199
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 21 december 19b5 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
Prop. Prop/1954:202
angående svensk med¬ verkan i ett skandinaviskt iindervisningssjukhus i Korea
Prop. Prop/1954:203
med förslag till lag om personundersökning i brottmål, m. m.
Prop. Prop/1954:204
beträffande vissa änd¬ ringar i förordningen angående yrkesmässig automo- biltrafik m. m.
Prop. Prop/1954:205
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 8:o), 15:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1954:207
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse, m. m.
Prop. Prop/1954:211
med förslag till regle¬ mente angående förvaltningen av riksförsäkringsan- staltens yrkesskadeförsäkringsfond
Prop. Prop/1954:213
angående statligt bor¬ gensåtagande för viss skuldförbindelse av Svenska skifferoljeaktiebolaget
Prop. Prop/1954:214
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1953 vid dess femte ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1954:215
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 1954/55, m. m.
Prop. Prop/1954:216
angående godkännande av en den 31 mars 1954 avslutad överenskommelse mellan Sverige och Japan angående skydd av rättig¬ heter på den industriella äganderättens område, vilka berörts av det andra världskriget, m. m.
Prop. Prop/1954:218
om godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och Indone¬ sien
Prop. Prop/1954:222
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 42 § 1 mom. lagen den 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1954:223
angående utlämnande av stödlån till jordbrukare
Prop. Prop/1954:224
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningför¬ säkring i allmän sjukkassa
Prop. Prop/1954:225
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 17 maj 19W (nr 333) om särskild ersättning i vissa fall för skada till följd av olycksfall vid flygning
Prop. Prop/1954:226
med förslag till lag om ändring i lagen den 17 juni 1938 (nr 322) angående rått för Konungen att meddela förordnande om vissa förmåner åt statslösa med flera