Prop. 1987/88:1
om ändring i rättegångsbalken (enskilt anspråk vid förundersökning och rättegång)
Prop. 1987/88:2
om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs
Prop. 1987/88:3
om en ny fartygssäkerhetslag
Prop. 1987/88:4
om pantsättning av patent
Prop. 1987/88:5
om följdlagstiftning till förvaltningslagen på kyrkans område
Prop. 1987/88:6
om de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara
Prop. 1987/88:7
om ändring i rättegångsbalken m.m. (underättelser till parterna om dom m.m.)
Prop. 1987/88:8
om ändring i rättegångsbalken m. m.(underrättelser till parterna om dom m. m.)
Prop. 1987/88:9
om godkännande av konventionen om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet, m.m.
Prop. 1987/88:10
med förslag till lag om styrelserepresentation för de privatanställda, m.m.
Prop. 1987/88:11
om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m.m.
Prop. 1987/88:12
om iändring i lagen (1963:633) om biskopsval
Prop. 1987/88:13
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m.
Prop. 1987/88:14
om ändring i brottsbalken (grov misshandel och grov stöld)
Prop. 1987/88:17
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1987/88:18
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1987/88:19
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna
Prop. 1987/88:21
om ändring i vallagen, m.m.
Prop. 1987/88:22
om vissa grundlagsfrågor m.m.
Prop. 1987/88:23
om ändring i rättegångsbalken (resning i brottmål vid jäv)
Prop. 1987/88:24
om statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1994
Prop. 1987/88:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1987/88
Prop. 1987/88:26
om ändring i rättegångsbalken (advokatfrågor)
Prop. 1987/88:27
om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Prop. 1987/88:28
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1987/88:29
om avskaffande av den s.k. äktamakeprövningen vid återbetalning av studiemedel
Prop. 1987/88:31
om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m.
Prop. 1987/88:32
om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen
Prop. 1987/88:33
om säkerheten för barn i bil m.m.
Prop. 1987/88:34
om fortsatt skattefrihet vid anställning ombord på utländskt fartyg i vissa fall, deklarationsskyldighet, ändrat underlag för fastighetsskatt, m.m.
Prop. 1987/88:35
om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m.
Prop. 1987/88:36
om den ekonomiska politiken på medellång sikt
Prop. 1987/88:37
om ett nytt plan- och bostadsverk
Prop. 1987/88:38
om godkännande av en överenskommelse mell Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1987/88:39
om försäljning av statens aktier i Swedec International AB
Prop. 1987/88:40
med förslag om vissa ändringar i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, m.m.
Prop. 1987/88:41
om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m.
Prop. 1987/88:42
om följdändringar till ny tullagstiftning m.m.
Prop. 1987/88:43
om läkemedelskostnader vid viss försöksverksamhet
Prop. 1987/88:44
om jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på räntor, m.m.
Prop. 1987/88:45
om utvidgade kapitaltckningskrav för banker, fondkommissionsbolag och finansbolag
Prop. 1987/88:46
om vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1987/88:47
om godkännande av Wienkonventionen den 21 mars 1986 om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer.....
Prop. 1987/88:48
om beräkning av låneunderlag för bostäder, m.m.
Prop. 1987/88:49
om förbud mot radarvarnare
Prop. 1987/88:50
om trafikpolitiken inför 1990-talet
Prop. 1987/88:51
om inbetalningskvot vid avsittning till allmän investeringsfond och skatteregler vid fusion mellan ekonomiska föreningar
Prop. 1987/88:52
om beskattning av naturaförmåner, m.m.
Prop. 1987/88:54
om ändring i värnpliktslagen (1941:967), m.m.
Prop. 1987/88:55
om frseningsavgifter m.m.
Prop. 1987/88:56
om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 1987/88:57
om grundlagsfäst integritetsskydd
Prop. 1987/88:58
om rätten att besluta om resning m.m.
Prop. 1987/88:59
om ändrade regler vid löneutmiitning och införsel
Prop. 1987/88:60
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
Prop. 1987/88:61
om ändringar i arvs- och gåvoskattelagstiftningen med anledning av äkktenskapsbalken, m.m.
Prop. 1987/88:62
om åtgärder mot viss skatteplanering
Prop. 1987/88:63
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Prop. 1987/88:64
om särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland
Prop. 1987/88:65
om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m.
Prop. 1987/88:66
om Sverige och den västeuropeiska integrationen
Prop. 1987/88:67
om följdlagstiftning till reformen av svenska kyrkans organisation på lokal- och stiftplanet
Prop. 1987/88:69
om europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige
Prop. 1987/88:70
om ändring i lagen (1923:116) om hundskatt
Prop. 1987/88:71
om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64)
Prop. 1987/88:72
om avyttring av statens aktier i Sydgas AB, m.m.
Prop. 1987/88:73
om förbättringar inom rättshjälpssystemet
Prop. 1987/88:74
om skördeskadeskydd
Prop. 1987/88:75
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1987/88:76
om uppskjuten tidpunkt för gallring av socialnämndernas personakter och personregister
Prop. 1987/88:77
om preskription av sjöpanträtt
Prop. 1987/88:78
om avreglering av yrkestrafiken
Prop. 1987/88:79
om åtgärder mot AIDS
Prop. 1987/88:80
om bistånd åt asylsökande, m.m.
Prop. 1987/88:81
om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m.m.
Prop. 1987/88:82
om en ny kontrollordning för elektrisk materiel, m.m.
Prop. 1987/88:83
om nordiska boskillnadsmål
Prop. 1987/88:84
om ändring i namnlagen (1982:670)
Prop. 1987/88:85
om miljöpolitiken inför 1990-talet
Prop. 1987/88:86
om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m.m.
Prop. 1987/88:87
om ny ekonomisk styrning av statens vattenfallsverk m.m.
Prop. 1987/88:88
om ny strålskyddslag, m.m.
Prop. 1987/88:89
om begränsningar i vittnesplikten
Prop. 1987/88:90
om energipolitik inför 1990-talet
Prop. 1987/88:91
om skatten på alkoholdrycker
Prop. 1987/88:92
om åndring i brottsskadelagen (1978:413)
Prop. 1987/88:93
om djurskyddslag, m.m. .
Prop. 1987/88:94
om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Prop. 1987/88:95
om datapolitik för statsförvaltningen
Prop. 1987/88:97
om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
Prop. 1987/88:98
om knivförbud i vissa fall m.m.
Prop. 1987/88:99
om förbättrad bilstöd till handikappade
Prop. 1987/88:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89
Prop. 1987/88:101
om lag om brandfarliga och explosiva varor
Prop. 1987/88:102
om utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan
Prop. 1987/88:104
om kulturmiljövvård
Prop. 1987/88:105
om jämställdhetspolitiken inför 90-talet
Prop. 1987/88:106
om utvidgat internationellt samarbete vid indrivning av underhållsbidrag
Prop. 1987/88:107
om målsågandebiträde
Prop. 1987/88:108
om ett kontobaserat system för registrering av aktier m.m.
Prop. 1987/88:109
om urval m.m. till högskoleutbildning
Prop. 1987/88:110
om den framtida verksamheten vid Stiftelsen Invandrartidningen
Prop. 1987/88:111
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
Prop. 1987/88:112
om lokalisering av en för totalförsvaret gemensam skyddsskola
Prop. 1987/88:113
om kompetensinriktad vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda, särvux;
Prop. 1987/88:114
med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.
Prop. 1987/88:115
om anslag till plan- och bostadsverket, m.m.
Prop. 1987/88:116
om studiemedel
Prop. 1987/88:117
om reglering av priserna på fisk m.m.
Prop. 1987/88:118
om inriktning av telepolitiken
Prop. 1987/88:119
om godkännande av ändringar i EFTA-konventionen
Prop. 1987/88:120
om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.)
Prop. 1987/88:121
om extra höjning av basbeloppet m.m.
Prop. 1987/88:123
om handelslager av värdepapper i fondkommissionsrörelse
Prop. 1987/88:124
om god man och förvaltare
Prop. 1987/88:125
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1987/88
Prop. 1987/88:126
om inriktningen av verksamheten vid statens hundskola m.m.
Prop. 1987/88:127
om låneunderlag vid nybyggnad av bostäder i egen regi
Prop. 1987/88:128
om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, m.m.
Prop. 1987/88:129
om vissa sjöfartspolitiska åtgärder
Prop. 1987/88:130
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Prop. 1987/88:131
om änrade regler för bostadsbidrag till ungdomar
Prop. 1987/88:132
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva, m.m.
Prop. 1987/88:133
med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr m.m.
Prop. 1987/88:134
om fortsatt valutareglering, m. m.
Prop. 1987/88:135
om åtgärder mot unga lagöverträdare
Prop. 1987/88:136
om ändrad organisation för statensmiljö medicinska Iaboratorium m.m.
Prop. 1987/88:137
om besöksförbud
Prop. 1987/88:138
om val av nämndemän, m.m.
Prop. 1987/88:139
om höjning av vissa ansvarsbelopp vid atom- och trafikskador
Prop. 1987/88:140
om immunitet och privilegier för den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT);
Prop. 1987/88:141
om ändring i lotterilagen (1982:1011), m.m.
Prop. 1987/88:142
om lokalisering av kustbevakningens centrala och regionala ledning och om lagändring med andledning av att kustbevakningen blir en egen myndighet
Prop. 1987/88:143
om ändring i brottsbalken m.m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m.m.)
Prop. 1987/88:144
om musiken i svenska kyrkan
Prop. 1987/88:145
om stöd till radio- och kassettidningar
Prop. 1987/88:146
om ändringar i lokalhyreslagstiftningen
Prop. 1987/88:147
om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m.
Prop. 1987/88:148
om fortsatt giltighet av lagen (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning
Prop. 1987/88:149
om auktorisation av finansbolag
Prop. 1987/88:151
om lagreglering av bostadsbidragen
Prop. 1987/88:152
om lagändringar m.m. med anledning av exekutionsviisendets nya organisation
Prop. 1987/88:154
med förslag tilllag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.
Prop. 1987/88:155
om skydd för företagshemligheter
Prop. 1987/88:156
om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper
Prop. 1987/88:158
om ny organisation för statens invandrarverk
Prop. 1987/88:159
om ny vägtrafikskattelagstiftning
Prop. 1987/88:160
om befruktning utanför kroppen
Prop. 1987/88:161
om överföring av verksamheten vid statens giftinformationscentral till Apoteksbolaget AB
Prop. 1987/88:162
om hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenheter m.m.
Prop. 1987/88:163
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m.
Prop. 1987/88:164
om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990
Prop. 1987/88:165
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1987/88:166
om inrättande av högskola i Blekinge
Prop. 1987/88:167
om en femte AP-fondstyrelse
Prop. 1987/88:168
om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor
Prop. 1987/88:169
om avgifter för bankinspektionens verksamhet
Prop. 1987/88:170
om ändrat huvudmannaskap för tandvården vid universitetet i Göteborg
Prop. 1987/88:171
om reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner m.m.
Prop. 1987/88:173
om férsiiljning av fastighet för beredskapslagring av nafta
Prop. 1987/88:175
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om avgränsningen av kontintalsockeln samt av den svenska fiskezonen.....
Prop. 1987/88:176
om äldreomsorgen inför 90-talet
Prop. 1987/88:178
om PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission AB