Prop. 1934:15
('med förslag till lag örn ändring i vissa delar av 21 kap. strafflagen, m. m.',)
Prop. 1934:38
('nied förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.',)
Prop. 1934:103
('med förslog till lag örn ste\xad rilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet',)
Prop. 1934:181
('nied förslag till vapenkungörelse',)
Prop. 1934:200
('med förslag till förordning om särskild skatt å förmögenhet, m. m.',)
Prop. 1934:208
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vissa delar av motorfordonsförord\xad ningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m.',)
Prop. 1934:216
('med förslag till ändrad lydelse av § 24 riksdagsordningen samt till lag örn ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen',)
Prop. 1934:217
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 maj 1916 (nr 156) örn vissa inskränkningar i rätten att förvät va fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m. m.',)
Prop. 1934:231
('med förslag till förordning angående vadhållning i samband nied tävlingar',)
Prop. 1934:232
('med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 11 juni 1926 angående tillverkning och beskattning av brännvin, m. m.',)
Prop. 1934:241
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928, m. m.',)
Prop. 1934:258
('nied förslag till lag om hulnanferhållande i fråga om aktier i vissa bolag',)
Prop. Prop/1934:2
angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 7 november 1933 avslutad konvention an¬ gående konkurs, m. m.
Prop. Prop/1934:3
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 24 juli 1903 om utländsk försäkring sgnstalts rätt att driva försäk¬ ringsrörelse här i riket m. m.
Prop. Prop/1934:4
angående godkännande av konvention för skydd av den industriella äganderätten samt antagande av förslag till lag om ändring i 7, 11, 15 och 16 §§ förordningen den 16 maj 1884 angående patent m. m.
Prop. Prop/1934:5
med förslag till lag om upphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1934:6
med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10 och § 26 riksdagsordningen
Prop. Prop/1934:7
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbal¬ ken to. to.
Prop. Prop/1934:8
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation
Prop. Prop/1934:9
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 5 och 11 §§ lagen den 30 juni 1916 (nr 312) an¬ gående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik
Prop. Prop/1934:10
med förslag till lag om blodundersökning i brottmål
Prop. Prop/1934:11
angående överlåtelse å Haparanda stad av viss del av kronoparken Karl Johan i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1934:12
angående medgivande för Kungl. Maj:t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1934:13
angående avstående i vissa fall av mark från kronoe g endomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1934:14
angående överlämnande till Svenska jordbrukskreditkassan av svenska statens obliga¬ tioner till visst belopp
Prop. Prop/1934:16
med förslag till lag angå¬ ende solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag
Prop. Prop/1934:17
angående upplåtande till svenska järnvägsmännens vilohems förening av en sta¬ tens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m.
Prop. Prop/1934:18
angående befri¬ else för chauffören A. R. Andersson och stations¬ karlen J. A. Johansson från skyldighet att till statens järnvägar gälda vissa ersättningsbelopp
Prop. Prop/1934:19
angående räntefri försträckning åt telegraftjänstemännens skatteinbetal- ningskassa i Stockholm
Prop. Prop/1934:20
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1934:21
med förslag till lag om allmänna vägar m. m.
Prop. Prop/1934:22
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 24 § lagen den 25 juni 1909 (nr 57 s. 2) om arrende av viss jord å landet i Norr¬ land och vissa delar av Svealand
Prop. Prop/1934:23
med förslag till lag om användande av viss del av de till fonden för pensionering av civila tjänstinnehavare under budgetåret 1933/1934 inflytan¬ de medlen
Prop. Prop/1934:24
angående anslag till ac¬ kords- och stödlån åt jordbrukare
Prop. Prop/1934:25
angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å lån från odling slånefon¬ den och statens avdiknin g slånefond
Prop. Prop/1934:26
angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar av kronoegendom
Prop. Prop/1934:28
angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet av regleringen av potatis- mjölstillverkningen
Prop. Prop/1934:29
angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingående fordringsbelopp
Prop. Prop/1934:30
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1934:31
med förslag till lag angåen¬ de köttbesiktning och slakthus, m. m.
Prop. Prop/1934:32
med förslag till förordning angående åtgärder mot smittsamma, sjukdomar hos bin
Prop. Prop/1934:33
med underställande av beslut om viss tilläggstull
Prop. Prop/1934:34
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara miner alf yndigheter å kronojord
Prop. Prop/1934:36
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall . ; vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1934:37
med förslag till förordning örn extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1934
Prop. Prop/1934:39
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal
Prop. Prop/1934:40
med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m.
Prop. Prop/1934:41
angående anslag till socialstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1934:42
angående nedsättning av räntan å lån från egnahem släne fonden m. m.
Prop. Prop/1934:43
angående nedsättning av räntan å köpeskilling för vissa från kronojord försålda lä¬ genheter m. m.
Prop. Prop/1934:44
angående anordnande av två bostadslägenheter vid veterinärhögskolan
Prop. Prop/1934:45
angående bemyn¬ digande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter
Prop. Prop/1934:47
angående nedläggande av förskolan för blinda i Växjö m. m.
Prop. Prop/1934:48
angående skyldighet för lärare att i vissa fall underkasta sig läkarundersökning m. m.
Prop. Prop/1934:49
angående rätt för expedi- tionsvakten J. 0. Gustafsson att för uppflyttning i löne- klass tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1934:50
angående förhöjt understöd till förre seminarieeleven B. E. L. Hellström
Prop. Prop/1934:51
om gillande av den riks¬ banken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1934:52
angående vissa redovisning såtgärd er i anledning av överlåtelse från statens järnvägar till domänverket av nämnda järn¬ vägars slipers faktori vid Piteå
Prop. Prop/1934:53
angående ändring i gällande bestämmelser rörande lokal postförsän¬ delse
Prop. Prop/1934:54
med förslag till lag om spar¬ bankernas säkerhetskassa
Prop. Prop/1934:55
angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående ge¬ mensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av al¬ koholvaror, m. m.
Prop. Prop/1934:56
med förslag till lag örn full¬ görande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1934:57
angående befrielse för förste reparatören E. Hägglund från skyldighet att till statens järnvägar återgälda vissa ersättnings¬ belopp
Prop. Prop/1934:58
angående befrielse för K. S. H. Hartin från viss betalningsskyldig¬ het
Prop. Prop/1934:59
angående för¬ stärkning av marinförvaltningens arbetskrafter m. m.
Prop. Prop/1934:60
angående gäl¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1934:61
angående omorganisation av latinlyceilinjen vid statens provskola, nya elementar¬ skolan i Stockholm
Prop. Prop/1934:62
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) örn behörighet att utöva läkarkonsten
Prop. Prop/1934:63
angående er¬ sättning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1934:64
angående anslag för sär¬ skild kolonisationsverksamhet inom Norrbottens län
Prop. Prop/1934:65
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar ge¬ nom sakkunniga
Prop. Prop/1934:66
med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) örn vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1934:67
angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissa Djäknehytter otar nas skif¬ teslag tillhöriga samfällda områden i Avesta stad i vad an¬ går vissa allmänna hemman
Prop. Prop/1934:68
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 2 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1934:69
angående åtgärder till ut¬ veckling av ofullständiga jordbruk
Prop. Prop/1934:70
angående ändring i vissa postavgifter
Prop. Prop/1934:72
angående anslag till Sven¬ ska smörprovningarna
Prop. Prop/1934:73
angående ändring av tiden för avskrivning av prästerskapets till statsverket indragna tionde från vissa församlingar i Kopparbergs län
Prop. Prop/1934:74
angående nedsätt¬ ning av räntan för egnahemslån till statens järn¬ vägars personal vid Notviken och Ulriksdal
Prop. Prop/1934:75
angående likvide¬ randet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdade reverser
Prop. Prop/1934:76
angående efter¬ skänkande av återbetalningsskyldigliet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetala dyrtids- tillägg
Prop. Prop/1934:77
angående för¬ stärkning av sjätte huvudtitelns anslag till kom¬ mittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1934:78
angående åtgärder till soc¬ kerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1934:79
med förslag till förordning om blindhetsersättning m. m.
Prop. Prop/1934:80
angående turistreklarn¬ odl upplysningsverksamhet i utlandet
Prop. Prop/1934:81
angående försäljning av Nya svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens egendom å Spets¬ bergen
Prop. Prop/1934:82
angående er¬ sättning till styckjunkaren J. Ohlsson för visst av honom till kronan inbetalt belopp
Prop. Prop/1934:83
angående avyttring av statens järnvägar tillhöriga andelar i samfällig- heter till Kingstads m. fl. byars skifteslag i Söderala socken
Prop. Prop/1934:84
angående rätt för vatten- r ätt sing enjör erna L. E. Wedberg, S. L. C. Aspegrén och K. J. Elfström att för placering i löneklass få tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1934:85
angående läroverksadjunk¬ ten E. B. Wendins tjänstår sier åkning
Prop. Prop/1934:86
angående gäldande i vissa fall ur kyrkofonden av understöd i anledning av olycks¬ fall i arbete å skogar till sådana ecklesiastika boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932
Prop. Prop/1934:87
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande reglering av Lyckebyån
Prop. Prop/1934:88
angående ytterligare stats¬ understöd till Mosjöbottnens torrläggningsföretag i örebro län
Prop. Prop/1934:89
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1934:90
med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1934:91
angående pensionsförbätt- ring åt f. d. styresmannen för Karl Gustafs stads gevärsfak¬ tori, översten i västra arméfördelningens reserv P. J. R. Vir¬ gin
Prop. Prop/1934:92
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1934:93
angående ändring i förord¬ ningen om jordbrukets kreditkassor, m. m.
Prop. Prop/1934:94
angående nedsättning ai) arrendet för arrendelotten Brostugan å kronoparken Klövdala i Kalmar län
Prop. Prop/1934:95
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1934:96
angående anslag till under¬ stöd åt kemiska stationer
Prop. Prop/1934:97
med förslag till lag örn mått och vikt
Prop. Prop/1934:98
med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§ strafflagen
Prop. Prop/1934:99
med förslag till skeppskla- rerarförordning
Prop. Prop/1934:100
nied förslag till lag an¬ gående upphävande av gällande bestämmelser om för¬ nyelse av inteckning, m. m.
Prop. Prop/1934:101
angående anslag för be¬ redande av ersättning för förlorad lösen i följd av in¬ teckning sförnyelsernas avskaffande
Prop. Prop/1934:102
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rätts¬ förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Prop. Prop/1934:104
angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige för utbyggnad av turiststationen Högfjället vid Stor¬ lien m. m.
Prop. Prop/1934:105
angående anord¬ nande av vissa utbildningskurser för f. d. fast an¬ ställt manskap vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1934:106
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken ut¬ givna sedlar med guld
Prop. Prop/1934:107
angående uppförande av byggnad för fackavdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska institut
Prop. Prop/1934:108
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1934 1935 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1934:109
angående till¬ läggande av högre lön åt underofficeren å övergångs¬ stat J. G. Andersson
Prop. Prop/1934:110
med förslag till lag om anskaffning av hästar och fordon för krigs¬ maktens ställande på krigsfot (häst- och fordons- anskaffning slag) m. m.
Prop. Prop/1934:112
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 24 mars 1916 (nr 90) angående verkställighet av straffarbete och fängelse¬ straff
Prop. Prop/1934:114
angående rätt för förra ämneslärarinnan vid statens småskoleseminarium i Lycksele Axelina Maria Burman till viss tjänstårsberäkning för pension
Prop. Prop/1934:115
angående försäljning av en tidigare såsom jägmästarebostad disponerad lägenhet i Malå socken av Västerbottens län
Prop. Prop/1934:116
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kommit¬ téer' och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1934:117
angående reglering av in¬ förseln av ägg
Prop. Prop/1934:118
angående ny¬ byggnad för lantmäter ikontor et i Västmanlands län m. m.
Prop. Prop/1934:119
angående godkännande av ett mellan Sverige och Österrike slutet handels- och sjöfarts- avtal
Prop. Prop/1934:120
angående godtagande av ' ackord i vissa fall å kronans fordringar för försålda krono- '' egendomar, m. m.
Prop. Prop/1934:121
angående anslag till före¬ kommande och hämmande av tuberkelsjukdomar hos nötkrea¬ turen
Prop. Prop/1934:122
angående för¬ ändring i avseemle å löneställning oell antal beträf¬ fande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten- fallsverk m. in.
Prop. Prop/1934:123
angående avskrivning av viss fordran hos forre konsuln i New York K. Woxen
Prop. Prop/1934:124
med förslag till lag om bevisning genom sakkunnig, m. m.
Prop. Prop/1934:125
med förslag till lag an¬ gående tillägg till 21 § lagen den 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta
Prop. Prop/1934:126
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning
Prop. Prop/1934:127
med förslag till ändrad lydelse av §§ 37 och 46 riksdagsordningen
Prop. Prop/1934:128
angående ned¬ sättning av räntan å vissa egnahemslån från statens vatten/allsverk
Prop. Prop/1934:129
angående inköp för postverkets räkning av riksbankens fastighet i Visby
Prop. Prop/1934:130
angående upp¬ låtelse av visst område å Djurgården till Stockholms stad
Prop. Prop/1934:131
angående utbe¬ talning förskottsvis av statsbidrag till vägbelägg- ningar med begränsad varaktighet
Prop. Prop/1934:132
angående godkännande av en i Geneve den 11 oktober 1933 undertecknad inter¬ nationell konvention för undertryckande av handeln med myndiga kvinnor
Prop. Prop/1934:133
angående biträden åt ärke¬ biskopen
Prop. Prop/1934:134
angående understöd åt vissa lärarinnor, som på grund av folkskoleväsendets omorga¬ nisation förlorat sin anställning
Prop. Prop/1934:135
angående anslag för utmär¬ kande av gränserna för skyddsskogsområdena inom Koppar¬ bergs och Jämtlands län
Prop. Prop/1934:136
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd
Prop. Prop/1934:137
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 41 §§ sjömans¬ lagen den 15 juni 1922 (nr 270)
Prop. Prop/1934:138
med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den inter¬ nationella arbetsorganisationens konferens år 1933 fattade beslut
Prop. Prop/1934:139
med förslag till lag angåen¬ de ändrad lydelse av 23 § lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1934:140
angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken i Mörrumsån
Prop. Prop/1934:141
angående anslag till länsarkitekter
Prop. Prop/1934:142
angående ändring av flygvapnets reservbefälsorganisation
Prop. Prop/1934:143
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1934:144
angående ytterligare stats¬ understöd till vissa torrläggningsföretag
Prop. Prop/1934:145
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden inom Vaxholms fästning
Prop. Prop/1934:146
angående reglering av Södra Dalarnes järnvägsaktiebolags skuldförhål¬ lande till staten
Prop. Prop/1934:149
angående förvärv för kro¬ nans räkning av Akers styckebruks rekognitionsskog ra. ra.
Prop. Prop/1934:150
med förslag till lag örn änd¬ rad lydelse av 1 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117)
Prop. Prop/1934:151
angående ändrad lydelse av 5 § 2 mom. avlöning sreglementet den 11 maj 1928 (nr 128) för fast anställt manskap vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1934:152
angående er¬ sättning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1934:153
angående anslag till upp¬ förande av verkstadsbyggnader vid centralfängelserna i Malmö och å Härlanda
Prop. Prop/1934:154
med förslag till lag om tillsättning av prästerliga tjänster
Prop. Prop/1934:155
angående rasbiologiska in¬ stitutets organisation m. m.
Prop. Prop/1934:156
angående uppförande och inredning av byggnad för kvinnokliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1934:157
angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet
Prop. Prop/1934:158
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1934:159
med förslag till förordning om upphävande av vissa bestämmelser beträffande dispo¬ sitionen av storverksträd samt ek och bok å boställen, som avses i 1 § ecklesiastik boställsordning den 30 augu¬ sti 1932 (nr 400) m. m.
Prop. Prop/1934:160
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 27) om reglering av präster skåpets avlöning samt örn tillägg till samma lag m. m.
Prop. Prop/1934:161
angående vissa ändringar i bestämmelserna örn stämpelavgift för spelkort
Prop. Prop/1934:162
med förslag till kungörelse angående handel med farmacevtiska spe¬ cialiteter m. m.
Prop. Prop/1934:163
angående anslag till vissa åtgärder på skogshushållningens område m. m.
Prop. Prop/1934:164
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden i Landskrona
Prop. Prop/1934:165
angående ersätt¬ ning åt avlidne korpralen vid flottan J. G. L. Alm- lunds änka och minderåriga dotter
Prop. Prop/1934:166
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angåen¬ de rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1934:167
angående rätt för ordinarie lärare vid navigationsskola att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1934:168
angående bestridande av vissa kostnader för reparation av statens isbrytarfarty g »Ymer»
Prop. Prop/1934:169
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 5 § 2 och 3 mom. samt 26 § lagen den 2 juni 1916 (nr 180) örn skyddskopp¬ ympning
Prop. Prop/1934:170
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1934:171
angående inrättande av en tullverkets båtlånefond, m. m.
Prop. Prop/1934:172
angående restitution till International Télephone & Telegraph Corporation av viss stäm¬ pelavgift
Prop. Prop/1934:173
angående anslag för lån åt vissa fiskareföreningar m. m.
Prop. Prop/1934:175
angående anslag för bygg¬ nadsarbeten vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och träd går dsinsti- tut
Prop. Prop/1934:176
angående anslag till under¬ hålls- och driftkostnader för undersöknings- och bevaknings- farty g för havsfiskets behov
Prop. Prop/1934:177
angående an¬ slag till medicinalstyrelsen
Prop. Prop/1934:178
angående nedsättning i vissa fall av arrendet för kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1934:179
angående bestri¬ dande av kostnaderna för vissa reparationsarbeten å Oscar-Fredriksborgs fort
Prop. Prop/1934:180
angående statsverkets övertagande av staden Kungsbackas förpliktelser be¬ träffade två icke lagfarna rådmän, vilka vid rådhus¬ rättens i staden upphörande komma att indragas
Prop. Prop/1934:182
angående pensionsförbätt- ring åt mästaren vid Karlskrona örlogsvarv Wictor Emanuel Pettersson
Prop. Prop/1934:183
angående förtidspension åt förre icke-ordinarie jägmästaren W. H. R. von Arnold
Prop. Prop/1934:184
angående tilläggspension åt f. d. rektorn vid Skaraborgs läns landstings småskolesemina¬ rium i Skara Sara Natalia Elisabet Rydell
Prop. Prop/1934:185
angående beräkning i vissa fall av engångsavgift enligt § 9 mom. 1 i reglementet för sta¬ tens pensionsanstalt beträffande lär arbefattningar vid kom¬ munal fortsättning sskola
Prop. Prop/1934:186
angående rätt för inne¬ havare av befattning med delaktighet i statens pensions- anstalt att vid avgång ur tjänst i vissa fall bibehålla delaktig¬ het i anstalten
Prop. Prop/1934:187
angående familjepensions- rätt i statens pensionsanstalt för vissa befattningshavare vid lantbruks^ g skolan
Prop. Prop/1934:188
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen
Prop. Prop/1934:189
med 'förslag till änd¬ rad lydelse av § 3 13:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1934:190
angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1934:191
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av 4 och 7 §§ tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1934:192
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 1934/1935 för viss perso¬ nal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1934:193
angående lån för anordnande av vissa erkända alkoholistanstalter
Prop. Prop/1934:194
angående anslag till fattigvård och barnavård för lappar
Prop. Prop/1934:195
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt markområde å Sö¬ deråsen vid Ljungbyhed
Prop. Prop/1934:196
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1934:197
angående efterskänkande av viss del av kronan tillfallet danaarv efter Annika Hans¬ son, född Christoffersdotter
Prop. Prop/1934:198
angående överförande från Aktiebolaget Kreditkassan av år 1922 till riksgäldskontoret av belåningar av vissa engagemang
Prop. Prop/1934:199
angående elek¬ trifiering av banorna Laxå—Charlottenberg, Södei'- tälje södra—Eskilstuna med bilinjer och Uppsala— Gävle
Prop. Prop/1934:201
angående över¬ låtelse å Mölltorps församling, Skaraborgs län, av ett kronan tillhörigt markområde
Prop. Prop/1934:202
angående bere¬ dande av ytterligare kompensation till Vaxholms stad i anledning av 1925 års försvarsbeslut
Prop. Prop/1934:203
angående inrättande av ett centralorgan för civilanställning sv ensamheten vid försvarsväsendet m. m.
Prop. Prop/1934:204
angående be¬ redande av möjlighet för visst manskap vid försvars- v äsendet att kvarstå i tjänst utöver den kontrakterade anställningstiden
Prop. Prop/1934:205
angående moder¬ nisering av vissa matinrättningar vid marinen
Prop. Prop/1934:206
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1934:207
angående anslag till avlö- ningsstat för rikets allmänna kartverk
Prop. Prop/1934:209
angående ytter¬ ligare utvidgning av ängkraftstationen i Västerås
Prop. Prop/1934:210
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande Emåns reglering
Prop. Prop/1934:211
angående regle¬ ring av Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten m. m.
Prop. Prop/1934:212
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 juni 1885 (nr 27) angående lösdrivares behandling m. m.
Prop. Prop/1934:213
angående anslag till skyddsuppfostran m. m.
Prop. Prop/1934:214
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 43 mom. 1 värnplikts¬ lagen den 12 juni 1925 (nr 337)
Prop. Prop/1934:215
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 2:o), Vriö) och Illo) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1934:218
angående ersätt¬ ning till Carl Otto Andreasson i anledning av sjuk¬ dom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1934:219
med förslag till förordning erm fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdryc¬ ker
Prop. Prop/1934:220
angående uppställningen av riksstatens utgiftssida m. m.
Prop. Prop/1934:221
angående rätt för folkskol¬ lärarinnan Sigrid Vilhelmina Fahlén till viss tjänstarsberäkning för pension
Prop. Prop/1934:223
med förslag till lag om änd¬ ring i vissa delar av lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1934:224
med förslag till förordning angående upphörande av särskilda avgifter och tjänstbarheter till städer för vissa staten tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1934:225
om vissa ändringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogade åldersförteck¬ ningen
Prop. Prop/1934:226
angående vissa bestämmel¬ ser i fråga örn rätt till pension för överdirektören och chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Prop. Prop/1934:227
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser i fråga örn rätt till pension för ordinarie tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1934:228
angående uppskov med amorteringar å lån från fiskerilånefonden
Prop. Prop/1934:229
angående befrielse för f. d. byråchefen J. Döss och f. d. kamreraren G. E. Heimer från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1934:230
med förslag till tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1933/1934
Prop. Prop/1934:233
angående pension åt över¬ assistenten å övergångsstat vid centralanstalten för försöksvä- sendet på jordbruksområdet E. I. Haglund
Prop. Prop/1934:234
angående anslag till stat¬ liga beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1934:235
angående anslag till be¬ kämpande av arbetslösheten m. m.
Prop. Prop/1934:238
med förslag till lag örn rätt för Konungen att medgiva undantag från vissa stadganden an¬ gående bankbolags inlåning
Prop. Prop/1934:239
angående visst markbyte mellan kronan och östei'sunds stad
Prop. Prop/1934:240
nied förslag till sjöarbets¬ tidslag
Prop. Prop/1934:242
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1934:243
med förslag till vissa ändringar i och tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1934:244
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 31 januari 1932 (nr 17) om accis å silke
Prop. Prop/1934:245
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer, att utgå från anslag linder elfte huvudtiteln
Prop. Prop/1934:246
angående vissa pensioner, att utgå av affärsdrivande verks medel
Prop. Prop/1934:247
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1934:248
angående understöd åt efter¬ levande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1934:249
angående åtgärd för heva+ rande av förre lokomotivmästaren A. Larssons delaktighet i enskilda järnvägarnas pensionskassa
Prop. Prop/1934:250
angående förbättrade pen¬ sionsförmåner för vissa förutvarande anställningshavare vid Hässleholm—Markaryds och Markaryd—Veinge järnvägar
Prop. Prop/1934:251
med förslag till för¬ ordning angående ändrad lydelse av 6 § förordningen den 26 juni 1931 (nr 281) om moderskapsunderstöd
Prop. Prop/1934:252
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1934:253
angående godkännande av en mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepubliker¬ nas Union avsluten överenskommelse angående beställ¬ ningar och krediter m. m.
Prop. Prop/1934:254
angående be¬ frielse för A. V. Johansson från viss betalnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1934:255
angående vissa avlöning sstater under riksstatens fjärde huvudtitel för hudgetåret 193411935 m. m.
Prop. Prop/1934:256
angående statlig exportkre¬ ditgaranti m. m.
Prop. Prop/1934:257
angående vissa åtgärder till iordbrukets stödjande
Prop. Prop/1934:259
med förslag till förordning angående viss utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § förordningen den 26 juni 1933 (nr 105) örn accis å margarin, m. m.
Prop. Prop/1934:260
angående inrättande av ett institut för medellång och långfristig kreditgivning åt företag inom näringslivet
Prop. Prop/1934:261
angående vissa åtgärder för främjande av fiskarenas avsättning av färsk strömming
Prop. Prop/1934:262
angående anslag för bere¬ dande av understöd åt vissa fiskare m. m.
Prop. Prop/1934:263
med anhållan om riksdagens yttrande i fråga om ytterligare understöd från statens sida för fullbordande av järnvägs¬ anläggningen Ulricehamn—Jönköping
Prop. Prop/1934:264
med förslag till lag om förbud mot vissa sammanslutningar
Prop. Prop/1934:265
angående anslag till sär¬ skilda åtgärder i anledning av ungdomsarbetslösheten
Prop. Prop/1934:266
angående ytterligare stöd från statens sida åt Kalix träindustriaktiebolag
Prop. Prop/1934:267
angående anslag för kapi¬ talökning för jordförmedlingsfonden
Prop. Prop/1934:268
angående inrättande av en arrendeegnahemsfond m. m.
Prop. Prop/1934:270
med förslag till avtal med Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag och Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund
Prop. Prop/1934:271
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av §§ 9 och 17 lagen örn rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1934:272
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1934:273
angående lån lill Luossa- vaara—Kiirunavaara i aktiebolag för bestridande av kostnader för gråberg sbrytning
Prop. Prop/1934:274
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn vissa beslut rörande ändring av bolagsordning för aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1934:275
angående åtgärder till lind¬ rande av foderbristen i Norrbottens och Västerbottens län
Prop. Prop/1934:276
angående sättet för anord¬ nande i visst fall av importreglering
Prop. Prop/1934:277
angående stöd åt Hellefors Bruks Aktiebolag
Prop. Prop/1934:278
med förslag till beräkning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1934/1935 m. m.
Prop. Prop/1934:279
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser örn beskattning av realisations¬ vinst i samband med rekonstruktion av den s. k. Kreuger- koncernen, m. m.