Prop. 1983/84:1
om mönstring av sjömän
Prop. 1983/84:2
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
Prop. 1983/84:3
om dubbeibeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater betäffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
Prop. 1983/84:4
om ändring i studiestidslagen (1973:349)
Prop. 1983/84:5
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritanien och Nordirland
Prop. 1983/84:6
om ersättning för skador till följd av naturolyckor
Prop. 1983/84:7
om ändring i lagen (1977:654) om kungörande i måI och ärende myndighet m.m.
Prop. 1983/84:8
om ett nationellt mikroelektronikprogram
Prop. 1983/84:9
om statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp
Prop. 1983/84:10
om svensk havsresursverksamhet
Prop. 1983/84:12
om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälIigheter
Prop. 1983/84:13
om ändring i brandlagen (1974:80)
Prop. 1983/84:14
om godkännande av vissa delar av ett avtal melian staten och aktiebolaget Gotland m.m.
Prop. 1983/84:15
om godkännande av överenskommelse mellan staten och Boströms Rederi AB
Prop. 1983/84:16
om fastighetsmäklare
Prop. 1983/84:17
om Iag med anledning av Sveriges tillträde till konventionen 6 april 1974 om en uppförandekod för Iinjekonferenser
Prop. 1983/84:18
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Prop. 1983/84:19
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge
Prop. 1983/84:21
om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonde godkännande av beslut inom Internationella valutafonden revidering av de generella Iånearrangemangen.
Prop. 1983/84:22
om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa
Prop. 1983/84:23
om rätten till offentlig försvarare
Prop. 1983/84:24
om godkännande av överenskommelsen den 15 juni 1983 om ändring av samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962
Prop. 1983/84:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84
Prop. 1983/84:26
om särskilda sysselsättningsåtgärder för budgetåret 1983/84
Prop. 1983/84:27
om ågarder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet m.m.
Prop. 1983/84:28
om beskattningen av energi
Prop. 1983/84:29
om ett tilläggsavtal tili dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike;
Prop. 1983/84:30
om allemanssparandet
Prop. 1983/84:31
om godkännande av protokoll nr 6 till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
Prop. 1983/84:32
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1983/84:33
om ändring i utsökningsbalken
Prop. 1983/84:34
om ny organisation för postverket
Prop. 1983/84:35
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige oc Singapore
Prop. 1983/84:36
med förslag till lag om kontroll över tillverkningen av krigs m.m.
Prop. 1983/84:37
om höjning av skatterna på drycker och tobak, m.m.
Prop. 1983/84:38
med förslag till lag om nedsättning av sociaiavgifter och löneavgift i Norrbottens län, m.m.
Prop. 1983/84:39
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1983/84:40
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
Prop. 1983/84:41
om garanti och försäkring som villkor för bostadsIån till byggda småhus
Prop. 1983/84:42
om trygghetsfrågor i statlig anställning m.m
Prop. 1983/84:43
om fortsatt giltighet av iagen (1974:922) om kreditpolitiska medel
Prop. 1983/84:44
om höjning av Sveriges allmänna hypoteksbanks grundfond m.m. och om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker
Prop. 1983/84:45
om ändring i lotterilagen (1982:1011)
Prop. 1983/84:46
om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare
Prop. 1983/84:47
om vissa naturgasfrågor
Prop. 1983/84:48
om ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, m.m.
Prop. 1983/84:49
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1983/84:50
om löntagarfonder
Prop. 1983/84:51
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1983/84:52
om vissa högskoleorganisatoriska frågor
Prop. 1983/84:53
om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Prop. 1983/84:54
om lokaltågen i Storstockholm
Prop. 1983/84:55
om immunitet och privilegier samt kostnader for konferen förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning på (Stockholmskonferensen);
Prop. 1983/84:56
om ändring i tullagen (1973:670)
Prop. 1983/84:57
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda besta om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1983/84:58
om ändringar i taxeringsförfarandet m.m.
Prop. 1983/84:59
om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén
Prop. 1983/84:60
med förslag till ny lagstiftning på kärnenergiområdet
Prop. 1983/84:61
angående en ny import- och exportreglering;
Prop. 1983/84:62
om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m. samt för investeringar inom energiområdet
Prop. 1983/84:63
om förlustavdrag efter ägarskifte
Prop. 1983/84:64
om vissa ändringar i företagsbeskattningen
Prop. 1983/84:65
om vissa yrkestrafikfrågor m.m.
Prop. 1983/84:66
om vissa frågor inom den allmänna försäkringen
Prop. 1983/84:67
om ändrade beskattningsregler för realisationsvinster på bostadsrätter
Prop. 1983/84:68
om vissa avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande, m.m.
Prop. 1983/84:69
om basenheten för åren 1984 och 1985
Prop. 1983/84:70
om ökning av aktiekapitalet i Post- och Kreditbanken, PKbanken
Prop. 1983/84:71
om nya förfaranderegier för punktskatter och prisreglerings avgifter
Prop. 1983/84:73
om en reformering av efterlevandepensioneringen m.m.
Prop. 1983/84:74
om vissa pensionsfrågor
Prop. 1983/84:75
om konkurrensneutral redovisning av mervärdeskatt, m.m
Prop. 1983/84:76
om vissa Iivsmedelspolitiska frågor
Prop. 1983/84:77
om uppsägning av 1924 års internationella konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga konossement (Haagreglerna)
Prop. 1983/84:78
om ändringar i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1983/84:79
om godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och 1980 års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
Prop. 1983/84:81
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextioåttonde och sextionionde möten;
Prop. 1983/84:82
om beskattningen av trygghetsförsäkringar för yrkesfiskare
Prop. 1983/84:83
om ändring i giftermålsbalken
Prop. 1983/84:84
om kooperationens kapitalförsörjning, m.m.
Prop. 1983/84:85
om 1985 års folk- och bostadsräkning, m.m.
Prop. 1983/84:86
om tjänstekonstruktion för studie- och yrkesorientering i skolväsendet m.m.
Prop. 1983/84:88
om godkännande av överenskommelsen den 13 september samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön ge och andra skadliga ämnen
Prop. 1983/84:89
om polisens organisation, m.m.
Prop. 1983/84:90
om ändrade former för finansiering av bostadslån m.m.
Prop. 1983/84:91
om försök med kabelsändning av satellitprogram
Prop. 1983/84:92
om avtalsvillkor mellan näringsidkare
Prop. 1983/84:93
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Prop. 1983/84:94
med förslag till ädellövskogslag, m.m.
Prop. 1983/84:96
med försiag till ändring i Iagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark
Prop. 1983/84:98
om teckning av ytterligare aktier i Post- och Kreditban banken, m.m.
Prop. 1983/84:99
om fri prissättning beträffande courtage
Prop. 1983/84:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85
Prop. 1983/84:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1983/84
Prop. 1983/84:102
om teckning av aktier i Norrlands Skogsägares Cellulosa AB
Prop. 1983/84:104
med förslag till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering
Prop. 1983/84:105
om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)
Prop. 1983/84:106
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
Prop. 1983/84:107
om forskning
Prop. 1983/84:108
om vissa frågor rörande Sveriges samarbete med Unesco
Prop. 1983/84:109
om förenklad administration av försäkringsersättningar vid statsanställdas sjukfrånvaro
Prop. 1983/84:110
om vissa oljefrågor
Prop. 1983/84:111
med förslag till polislag m.m.
Prop. 1983/84:112
om det militära försvarets fortsatta utveckling, m.m.
Prop. 1983/84:113
om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Prop. 1983/84:114
med förslag till Iag om skyldighet för civilförsvarspliktiga att göra utanför civilförsvaret m.m.
Prop. 1983/84:115
om gäststuderande i högskolan
Prop. 1983/84:116
om gymnasieskola i utveckling
Prop. 1983/84:117
med förslag till järnvägstrafiklag, m.m.
Prop. 1983/84:118
om fristående skolor på gymnasial nivå
Prop. 1983/84:119
om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd
Prop. 1983/84:120
om regeringens befattning med besvärsärenden
Prop. 1983/84:121
om godkännande av 1983 års internationella avtal om tropiskt timmer
Prop. 1983/84:122
om introduktionsstöd och reformerat lönebidrag för arbetshandikappade m. m.
Prop. 1983/84:123
om höjning av sjömanspensionsavgiften m. m.
Prop. 1983/84:124
om mottagandet av flyktingar och asylsökande m.m.
Prop. 1983/84:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84
Prop. 1983/84:126
om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m.
Prop. 1983/84:127
om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsiäkringsfrågor
Prop. 1983/84:128
med förslag till lag om företagshypotek m.m.
Prop. 1983/84:129
om bidrag till kommunala undervisningssjukhus
Prop. 1983/84:130
om ändringar i myntserien, m.m.
Prop. 1983/84:131
om högre skoglig utbildning
Prop. 1983/84:132
om anslag till statens bakteriologiska laboratorium m.m.
Prop. 1983/84:133
om kommunalekonomiska frigor inför år 1985
Prop. 1983/84:134
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago
Prop. 1983/84:135
om industriell tillväxt och förnyelse
Prop. 1983/84:136
med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen
Prop. 1983/84:137
med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen
Prop. 1983/84:138
om ändring i räntelagen (1975:635)
Prop. 1983/84:139
med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextionionde möte
Prop. 1983/84:140
om ändrade regler för beskattningen av egendomslivräntor
Prop. 1983/84:141
med förslag till ändringar i förköpslagen (1967:868) m.m.
Prop. 1983/84:142
om ändring i sektresslagen (1908:100) m.m.
Prop. 1983/84:143
om godkännande av konventionen den 18 maj 1977 om förbud mot militär eller varje annan fientlig andvändning av miljöförändringsteknik
Prop. 1983/84:144
om invandrings- och flyktingpolitiken
Prop. 1983/84:145
om turist- och rekreationspolitiken m.m.
Prop. 1983/84:146
om ändrade regler för bankinstitutens kreditgivning, m.m.
Prop. 1983/84:147
om ändring av avtal den 5 maj 1948 mellan staten och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB
Prop. 1983/84:148
om ändring i Iagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt m.m.
Prop. 1983/84:149
om ändring i utsökningsbalken
Prop. 1983/84:150
med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)
Prop. 1983/84:151
om fortsatt valutareglering
Prop. 1983/84:152
om försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelse
Prop. 1983/84:153
om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden
Prop. 1983/84:154
om ett ökat anslag till internationellt utvecklingssamarbete budgetåret 1984/85
Prop. 1983/84:155
om immunitet och privilegier för den internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT)
Prop. 1983/84:156
om ändring i Iagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
Prop. 1983/84:157
om strukturförändringar inom specialstålindustrin, m.m.
Prop. 1983/84:158
om vissa kolfrågor
Prop. 1983/84:159
med förslag till ändringar i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Prop. 1983/84:160
om fortsatt vattenkraftsutbyggnad
Prop. 1983/84:161
om inskränkt skattskyldighet för handelsprocedurrådet m.fl.
Prop. 1983/84:162
om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare
Prop. 1983/84:163
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Prop. 1983/84:164
om ändringar i börs- och fondkommissionslagstiftningen
Prop. 1983/84:165
om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, m. m.
Prop. 1983/84:166
om totalförsvarets ledning och samordning i regeringskansliet samt informationsberedskapen m. m.
Prop. 1983/84:167
om nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, m.m.
Prop. 1983/84:168
om exportfrämjande verksamhet
Prop. 1983/84:169
om kommunal och statlig utbildning för vuxna
Prop. 1983/84:170
om ändring i lagen (1980:894) om jaktvårdsområden, m.m
Prop. 1983/84:171
om ändring i Iagen (1982:617) om utlandska förvarv av svenska företag m.m.
Prop. 1983/84:172
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Prop. 1983/84:173
om Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i beslutad den 22 mars 1984.
Prop. 1983/84:174
om vissa socialtjänstfrågor
Prop. 1983/84:175
om vissa anslag ur kyrkofonden
Prop. 1983/84:176
om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel
Prop. 1983/84:177
om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer
Prop. 1983/84:178
om ändringar i vägtrafikbeskattningen
Prop. 1983/84:179
om lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 1983/84:180
om totalisatorskatt, m.m.
Prop. 1983/84:181
om nordiskt kultursamarbete m.m.
Prop. 1983/84:182
om reglering av priserna på jordbruksprodukter
Prop. 1983/84:184
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.
Prop. 1983/84:185
om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1985 m.m.
Prop. 1983/84:186
om ändring i lagen (1951:442) om förhandsbesked i taxering
Prop. 1983/84:187
om utredning av brott av barn under 15 år
Prop. 1983/84:188
om reglering av priserna på fisk m.m.
Prop. 1983/84:189
om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.
Prop. 1983/84:190
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.
Prop. 1983/84:191
om vissa frågor rörande jordbruksprisregleringen, m.m.
Prop. 1983/84:192
om sanktionsavgifter vid övertradelser av import- och exportregleringar
Prop. 1983/84:193
om slopande av särskild självdeklaration för fysiska personer, m. m.
Prop. 1983/84:194
om ny stämpelskattelagstiftning
Prop. 1983/84:195
om skatt på vissa dryckesförpackningar, m.m.
Prop. 1983/84:196
om kompensation till skogsägare som har gjort förluster i Vänerskogs konkurs
Prop. 1983/84:197
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
Prop. 1983/84:198
med förslag till lag om tullfrihet under viss tid för oraraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor
Prop. 1983/84:199
om svenskundervisning för vuxna invandrare
Prop. 1983/84:200
om vissa åtgiirder för att dämpa pris- och kostnadsutveckliningen
Prop. 1983/84:201
om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska organisationen Eumetsat
Prop. 1983/84:202
om ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland