SOU 1979:1
Utbyggt skydd mot höga vård- och läkemedelskostnader
SOU 1979:2
Naturmedel för injektion betänkande
SOU 1979:3
Regional laboratorieverksamhet
SOU 1979:4
Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården
SOU 1979:5
Konsumentinflytande genom insyn? : en rapport från Insynsutredningen
SOU 1979:6
Polisen
SOU 1979:7
Tandvården i början av 80-talet
SOU 1979:8
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1979:9
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1979:10
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1979:11
Löntagarna och kapitaltillväxten
SOU 1979:12
Svenska kyrkans gudstjänst
SOU 1979:13
Konkurs och rätten att idka näring
SOU 1979:14
Naturvård och täktverksamhet
SOU 1979:15
Naturvård och täktverksamhet
SOU 1979:16
Ökad sysselsättning - finansiella effekter i offentliga sektorn : rapport till Sysselsättningsutredningen
SOU 1979:17
Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda
SOU 1979:18
Museijärnvägar
SOU 1979:19
Jaktvårdsområden
SOU 1979:20
I livets slutskede
SOU 1979:21
I livets slutskede
SOU 1979:22
I livets slutskede
SOU 1979:23
Avgifter i staten
SOU 1979:24
Sysselsättningspolitik för arbete åt alla : slutbetänkande
SOU 1979:25
Nya namnregler betänkande
SOU 1979:26
Sjukvårdens inre organisation
SOU 1979:27
Sysselsättningspolitik för arbete åt alla : slutbetänkande
SOU 1979:28
Barnolycksfall
SOU 1979:29
Lotterier och spel : huvudbetänkande
SOU 1979:30
Lotterier och spel : huvudbetänkande
SOU 1979:31
Bättre kontakter mellan enskilda och myndigheter
SOU 1979:32
Fastighetstaxering 81
SOU 1979:33
Fastighetstaxering 81
SOU 1979:34
Bilarna och luftföroreningarna : kartläggning av problem : undersökningsprogram : lägesrapport från Bilavgaskommittén
SOU 1979:35
Rationellare girohantering
SOU 1979:36
Konsumenttjänstlag
SOU 1979:37
Aktivt boende
SOU 1979:38
Lagerstöd : slutbetänkande
SOU 1979:39
Vattenkraft och miljö
SOU 1979:40
Malmer och metaller : delbetänkande
SOU 1979:41
Barn betänkande.
SOU 1979:42
Vår säkerhetspolitik
SOU 1979:43
Ren tur
SOU 1979:44
Ren tur : program för miljösäkra sjötransporter
SOU 1979:45
Ren tur : program för miljösäkra sjötransporter
SOU 1979:46
Koncernbegreppet m.m. : slutbetänkande
SOU 1979:47
Dokumentation och statistik om högskoleutbildning
SOU 1979:48
Arbetstiderna inför 80-talet : en rapport från Delegationen för arbetstidsfrågor
SOU 1979:49
Grundlagsskyddad yttrandefrihet
SOU 1979:50
Huvudmannaskapet för specialskolan
SOU 1979:51
Öst ekonomiska byrån betänkande
SOU 1979:52
Viltskador
SOU 1979:53
Nytt skördeskadeskydd betänkande
SOU 1979:54
Hushållning med mark & vatten, 2 : rapport 1979
SOU 1979:55
Hushållning med mark & vatten, 2 : rapport 1979
SOU 1979:56
Steg på väg --- : nationell handlingsplan för jämställdhet
SOU 1979:57
Barnomsorg behov, efterfrågan, planeringsunderlag : huvudbetänkande
SOU 1979:58
Barnomsorg : redovisning av särskilda undersökningar
SOU 1979:59
I livets slutskede
SOU 1979:60
Bidrag till folkrörelser
SOU 1979:61
Förnyelse genom omprövning : huvudbetänkande
SOU 1979:62
Kooperationen i Sverige
SOU 1979:63
Barnets rätt
SOU 1979:64
Ny utlänningslag : Utlänningslagkommitténs betänkande, 2
SOU 1979:65
Ny plan- och bygglag
SOU 1979:66
Ny plan- och bygglag
SOU 1979:67
Svensk sjöfartspolitik
SOU 1979:68
De allmänna advokatbyråerna betänkande
SOU 1979:69
Nya vyer : datorer och nya massmedier - hot eller löfte : rapport från Informationsteknologiutredningen
SOU 1979:70
Tandvård i fred för värnpliktiga betänkande
SOU 1979:71
Handläggningen av anmälningar mot polispersonal
SOU 1979:72
Rationalisering och ADB i statsförvaltningen
SOU 1979:73
Krigets lagar : konventionssamling
SOU 1979:74
Serviceföretagen
SOU 1979:75
Polisen i totalförsvaret
SOU 1979:76
Ny hemförsäljningslag : slutbetänkande
SOU 1979:77
Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning
SOU 1979:78
Mål och medel för hälso- och sjukvården
SOU 1979:79
Produktansvar
SOU 1979:80
Prognoser och arbetsmarknadsstatistik för högskolan betänkande
SOU 1979:81
Fastighetstaxering 81
SOU 1979:82
Personell assistans för handikappade
SOU 1979:83
Om vi avvecklar kärnkraften
SOU 1979:84
Lekmän i försvaret
SOU 1979:85
Folkbildning för 80-talet
SOU 1979:86
Säker kärnkraft?
SOU 1979:87
Chanser till utveckling : en rapport från ett forskningsprojekt med kvinnor i verkstadsindustri
SOU 1979:88
Städbranschen betänkande
SOU 1979:89
Kvinnors arbete : om hemarbetande kvinnors situation, kvinnors försörjning, barns omsorg och mäns delaktighet i det oavlönade hemarbetet : en rapport från Jämställdhetskommittén
SOU 1979:90
Regional arbetsfördelning inom industrin : forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
SOU 1979:91
Företags obestånd
SOU 1979:92
Komvux och studieförbund arbetsfördelning och samråd : delbetänkande från Komvux-utredningen
SOU 1979:93
ADB och samhällets sårbarhet
SOU 1979:94
En allmän socialförsäkring