Dir. 1990:1
Utredning om teknisk översyn av mervärdeskatten
Dir. 1990:2
Utredning om vuxnas möjligheter att finansiera studier
Dir. 1990:3
Förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling
Dir. 1990:4
Frekvensplanering, frekvensförvaltning och radiokommunikation - rättsliga och organisatoriska frågor
Dir. 1990:5
Utredning om trav- och galoppsporten
Dir. 1990:6
Värdering av det svenska deltagandet i det internationella miljösamarbetet m.m.
Dir. 1990:7
Arbetslivsfondens organisation m.m.
Dir. 1990:8
Översyn av den centrala myndighetsorganisationen på jordbrukets område m.m.
Dir. 1990:9
Genomförande av en ny regional statlig förvaltning
Dir. 1990:10
Genomförande av omstrukturering av socialstyrelsens läkemedelsavdelning till fristående myndighet.
Dir. 1990:11
Översyn av vissa kriminalvårdsfrågor
Dir. 1990:12
Bankinspektionens och försäkringsinspektionens organisation och verksamhet m.m.
Dir. 1990:13
Aktionsgrupp för barnomsorgen
Dir. 1990:14
Utredning av statistikbehovet inom livsmedelssektorn
Dir. 1990:15
Organisationskommitté för åtgärder mot skadliga våldsskildringar
Dir. 1990:16
Beredning för frågor rörande användning av gentekniken
Dir. 1990:17
Utredning av SIPRI:s framtida finansiering
Dir. 1990:18
Tilläggsdirektiv till stat-kommunberedningen (C 1983:02)
Dir. 1990:19
Stöd till förnyelsearbetet i statsförvaltningen
Dir. 1990:20
Statsbidragen och kommunernas finansiering
Dir. 1990:21
Överenskommelser om trafik och miljö i storstadsregionerna
Dir. 1990:22
Forskningsprogram för den offentliga sektorn
Dir. 1990:23
En analys av den kooperativa företagsformens utvecklingsmöjligheter på nya områden
Dir. 1990:24
Tilläggsdirektiv till kommittén (S 1988:03) om samhällets stöd till människor med funktionshinder
Dir. 1990:25
Utredning om kompetensutveckling i arbetslivet
Dir. 1990:26
Förhandlingsformerna och spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden
Dir. 1990:27
Översyn av åklagarverksamheten och förundersökningsreglerna
Dir. 1990:28
Införande av kapitaltjänstkostnader för mark, anläggningar och lokaler hos myndigheter med anslag inom den militära utgiftsramen
Dir. 1990:29
Utvärdering av statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU)
Dir. 1990:30
Tilläggsuppdrag till transplantationsutredningen
Dir. 1990:31
Komplettering av nationalräkenskaperna med miljö- och naturresursräkenskaper
Dir. 1990:32
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1988:11) om författningsändringar inför tullverkets datorisering (TDL-utredningen)
Dir. 1990:33
Arrendefrågor
Dir. 1990:34
Utredning om det samlade förmånssystemet för försäkrade med betydande kostnader för sjukdom och handikapp
Dir. 1990:35
Ett nytt system för pantsättning av fastigheter
Dir. 1990:36
Utredning om avgiftsfinansiering och näringslivsmedverkan inom infrastrukturområdet (vägar och järnvägar)
Dir. 1990:37
Åtgärder mot etnisk diskriminering
Dir. 1990:38
Översyn av lagen (1987:588) om träfiberråvara
Dir. 1990:39
Uppdrag att utreda åtgärder inom förpackningsområdet
Dir. 1990:40
Rådet mot skadliga våldsskildringar
Dir. 1990:41
Utredning om översyn av reglerna om skattenedsättning för industrin och växthusnäringen m.m.
Dir. 1990:42
Utredning om förutsättningarna för och inriktningen av en sammanhållen flykting- och immigrationspolitik
Dir. 1990:43
Särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor
Dir. 1990:44
Utvärdering av 1990-91 års skattereform
Dir. 1990:45
Uppdrag att utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall m.m.
Dir. 1990:46
Översyn av aktiebolagslagen
Dir. 1990:47
Utvärdering och översyn av skogspolitiken
Dir. 1990:48
Tilläggsdirektiv till utredningen (K1989:03) om översyn av huvudmannaskapet för bilregistret m.m.
Dir. 1990:49
Koncession m.m. för försäkringssammanslutningar
Dir. 1990:50
Avyttring av vissa fastigheter som nyttjas av försvarsmakten
Dir. 1990:51
Utredning om statens fastighetsförvaltning
Dir. 1990:52
Tilläggsdirektiv till den centrala organisationskommittén och de särskilda utredarna i varje län för genomförande av en ny regional statlig förvaltning
Dir. 1990:53
Kommittédirektiv _______________________________________________ Översyn av det allmännas insatser vid brott av unga
Dir. 1990:54
Utvärdering av försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt
Dir. 1990:55
Översyn av den konstnärliga utbildningen i högskolan
Dir. 1990:56
Översyn av försäkringsbolagens verksamhet m.m.
Dir. 1990:57
Försäkring av statens egendom m.m.
Dir. 1990:58
Utredning om underlaget för fastighetsbeskattningen
Dir. 1990:59
Utredning om författningsreglering av personregister inom socialförsäkringens område
Dir. 1990:60
Ny organisation för den statliga skoladministrationen
Dir. 1990:61
Utredning om mål och former för riksbankens verksamhet
Dir. 1990:62
Tillkallande av en beredning för att ge förslag till ett nytt betygssystem i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen
Dir. 1990:63
Systemet för ersättning till tandvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med odontologisk utbildning och forskning m.m.
Dir. 1990:64
Översyn av verksamheten vid statens råd för byggnadsforskning
Dir. 1990:65
Utredning av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet inom totalförsvaret
Dir. 1990:66
Tilläggsdirektiv till kommittén (1989:01) om ideell skada
Dir. 1990:67
Naturvårdsverkets uppgifter och organisation
Dir. 1990:68
Översyn av den statliga statistikens styrning, finansiering och samordning m.m.
Dir. 1990:69
Utredning av vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäkringen
Dir. 1990:70
Tilläggsdirektiv till 1984 års Svenska Öresundsdelegation (K 1984:02)
Dir. 1990:71
Tilläggsdirektiv till 1984 års Svenska Öresundsdelegation (K 1984:02)
Dir. 1990:72
Utredning om ett centrum för läkemedelsepidemiologi och utveckling av läkemedelsterapier
Dir. 1990:73
Översyn av Samhall
Dir. 1990:74
Tilläggsdirektiv till insolvensutredningen (Ju 1988:02)
Dir. 1990:75
Vissa frågor rörande konkurser m.m.
Dir. 1990:76
Verksamheten vid nämnden för hemslöjdsfrågor
Dir. 1990:77
Tilläggsdirektiv till utredningen om ny organisation för den
Dir. 1990:78
Sveriges turistråds verksamhet m.m.
Dir. 1990:79
Utvärdering av frikommunförsöket
Dir. 1990:80
Barnombudsman
Dir. 1990:81
Översyn av länsbostadsnämnderna
Dir. 1990:82
Utredning om särskild redovisningsmetod och handelsbolag
Dir. 1990:83
Myndighet för stöd vid handikappade elevers skolgång m. m.
Dir. 1990:84
Tillsättande av en konsumentberedning
Dir. 1990:85
Översyn av kreditinstrumentets roll i det svenska biståndet
Dir. 1990:86
Översyn av det offentliga trafiksäkerhetsarbetets inriktning och organisation