Prop. Prop/1868:2
om antagande af en författning angående bouppteckningars och arf- skiftens upprättande i stad
Prop. Prop/1868:3
om antagande af en författning angående förändrade föreskrifter i fråga om bysättning
Prop. Prop/1868:6
om ändring i 6 § Regeringsformen, för inrättande af ett nytt Statsdepartement
Prop. Prop/1868:7
om tillägg till 7 § i Regeringsformen, angående rättighet för Konungen att uppdraga af görandet af vissa ärenden åt Departementschef
Prop. Prop/1868:8
om användande af medel, som i Riks gulds-kontor et innestå och blifvit anvisade till allmänna arbeten, hvilka icke kommit till stånd
Prop. Prop/1868:9
om anvisande af särskildt anslag för allmänna arbeten under år 1868, till beredande af arbetsförtjenst åt den i följd af missväxt och dyr tid nödställda befolkningen inom vissa delar af landet
Prop. Prop/1868:10
angående upp¬ låtelse till Stockholms stad af vissa delar utaf Kronans tomter N:is 2 och 3 å Riddarholmen
Prop. Prop/1868:11
i fråga om upp¬ låtelse till Stockholms stad af vissa delar utaf Kronans tomter N:is 11 och 12 å Riddarholmen
Prop. Prop/1868:12
angående anslag till fortsättande af Statens jernvägsbyg,gnader
Prop. Prop/1868:14
om inlösen af vissa Kronan tillhöriga lägenheter i Falun för inrättande derstädes af en lägre bergsskola
Prop. Prop/1868:15
angående anslag för National-museum och der förvarade konstsamlingar
Prop. Prop/1868:16
angående bestri¬ dande af kostnaderna för allmänt Kyrkomöte
Prop. Prop/1868:17
angående ändring i gällande stadganden rörande vinterväghåll¬ ningen
Prop. Prop/1868:18
angående öfverlåtelse till en- skildt bolag af Ronneby helsobrunn i Ronneby socken, Medelstads härad och Blekinge lön
Prop. Prop/1868:19
i fråga om upplåtelse till Westerås stad af Kronans dervarande spanmålsmagasinstomt jemte dertill hörande utmarkslott för att användas till allmän promenad¬ plats
Prop. Prop/1868:21
angående ifråga¬ satt försäljning till Carlskrona stad af några Kronan till¬ höriga tomter derstädes
Prop. Prop/1868:22
med förslag till Postverkets ut giftsstater, att galla från början af år 1869
Prop. Prop/1868:23
med förslag till Tullverkets utgiftsstater att gälla från början af år 1869
Prop. Prop/1868:24
angående åt¬ gärder till behöfvandes undsättning vid inträffande miss¬ växt
Prop. Prop/1868:25
angående Bruksegaren G. Bernliardts och HofKamer er ar en A. Tli. Welins ansökning om afskrifning af en Kronans fordran hos dem, i följd af ingången borgensförbindelse
Prop. Prop/1868:26
angående jorda/'söndring från underojjicersbostället vid Skånska Husarregementet, N:is 13 och 15 Norra Möinge, för inrättande af en skola i Asmunstorps socken af Malmöhus lån
Prop. Prop/1868:27
angående upplåtelse åt Landskrona stad af Kronan tillhörig jord derstädes
Prop. Prop/1868:28
angående afsöndring afjord från major s-bostället Brunna N:is 1 och 2 samt kapitens-b ostället Tibble N:o 4 vid Lifregementets Grenadierkorps, till byggnads¬ plats för tvänne folkskolehus inom Thorstuna församling af W est- manlands■ län
Prop. Prop/1868:29
angående dispositionen för framtiden af den Kronan tillhöriga f. d. Kläder stolpeska egendo¬ men vid Skeppsbron i Stockholm
Prop. Prop/1868:30
med förslag till utgiftsstater vid Statens jernvägstrafik år 1869
Prop. Prop/1868:31
angående det Franska mått- och vigtsystemets införande i Sverige för medicinskt bruk
Prop. Prop/1868:32
i öfverensstämmelse med ett i sådant afseende uppsatt, nu uppläst förslag; och behagade Hans Maj:t Konungen, uppå tillstyrkan af Stats-Rådets öfrige ledamöter, gilla berörd» förslag, samt förordna att, i enlighet dermed, nådig Proposition angående det Franska mått- och vigtsystemets införande i Sverige fö,r medicinskt bruk skulle, sådan den finnes detta protokoll bilagd,Intill Riksdagen afgå. Ex protocollo W. Th. Strokirk. iV© »2. Ank. till Riksd. Kansli d. 22 Mars 1868, kl. 1 e. m. Kongl. Moj:ts nådiga Proposition till Biksdagen, angående för¬ ändrade bestämmelser i fråga om utmyntning af guld¬ mynt