Prop. 2018/19:1
Budgetpropositionen för 2019
Prop. 2018/19:2
Höständringsbudget för 2018
Prop. 2018/19:3
Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande
Prop. 2018/19:4
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Prop. 2018/19:5
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2018/19:6
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2018/19:7
Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag
Prop. 2018/19:9
Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor
Prop. 2018/19:11
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
Prop. 2018/19:12
Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
Prop. 2018/19:16
En ny kustbevakningslag
Prop. 2018/19:18
Inrättande av försvarsgrensstaber
Prop. 2018/19:26
Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
Prop. 2018/19:32
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
Prop. 2018/19:33
Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
Prop. 2018/19:36
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Prop. 2018/19:37
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
Prop. 2018/19:38
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
Prop. 2018/19:39
Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Prop. 2018/19:40
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
Prop. 2018/19:41
Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
Prop. 2018/19:42
Genomförande av rättshjälpsdirektivet
Prop. 2018/19:43
Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
Prop. 2018/19:44
Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
Prop. 2018/19:45
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Prop. 2018/19:46
Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
Prop. 2018/19:47
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
Prop. 2018/19:48
Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning
Prop. 2018/19:50
Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
Prop. 2018/19:53
Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
Prop. 2018/19:54
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Prop. 2018/19:55
Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
Prop. 2018/19:56
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Prop. 2018/19:58
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Prop. 2018/19:59
Reglering av alkoglass m.fl. produkter
Prop. 2018/19:60
Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
Prop. 2018/19:61
Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag
Prop. 2018/19:62
Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Prop. 2018/19:63
Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien
Prop. 2018/19:64
Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
Prop. 2018/19:65
Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform
Prop. 2018/19:66
En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
Prop. 2018/19:67
Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
Prop. 2018/19:68
Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
Prop. 2018/19:69
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, Prop. 2018/19:69
Prop. 2018/19:71
Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
Prop. 2018/19:72
Vissa betaltjänstfrågor
Prop. 2018/19:73
Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
Prop. 2018/19:74
Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
Prop. 2018/19:77
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
Prop. 2018/19:78
Skärpt straff för subventionsmissbruk
Prop. 2018/19:79
Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
Prop. 2018/19:81
Stärkt ordning och säkerhet i domstol
Prop. 2018/19:82
Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Prop. 2018/19:83
Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Prop. 2018/19:85
Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
Prop. 2018/19:86
Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten
Prop. 2018/19:88
Vissa inkomstskatteändringar
Prop. 2018/19:89
Höjt tak för rutavdrag
Prop. 2018/19:91
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
Prop. 2018/19:92
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Prop. 2018/19:93
Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
Prop. 2018/19:94
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
Prop. 2018/19:95
Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
Prop. 2018/19:96
Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt
Prop. 2018/19:99
Vårändringsbudget för 2019
Prop. 2018/19:100
2019 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2018/19:102
Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
Prop. 2018/19:105
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Prop. 2018/19:106
Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på Läkemedel
Prop. 2018/19:107
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Prop. 2018/19:108
Fler tillval för hyresgäster
Prop. 2018/19:111
Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
Prop. 2018/19:112
Större frihet att bygga altaner
Prop. 2018/19:116
Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg
Prop. 2018/19:118
Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Prop. 2018/19:119
Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
Prop. 2018/19:124
En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Prop. 2018/19:125
Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen
Prop. 2018/19:126
Ändring i det nordiska skatteavtalet
Prop. 2018/19:127
Skyddsobjekt och obemannade farkoster
Prop. 2018/19:128
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Prop. 2018/19:131
Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket
Prop. 2018/19:132
Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Prop. 2018/19:133
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
Prop. 2018/19:134
Förbättrat grundskydd för pensionärer
Prop. 2018/19:136
Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025
Prop. 2018/19:137
Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
Prop. 2018/19:138
Straffet för mord
Prop. 2018/19:139
Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Prop. 2018/19:141
Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
Prop. 2018/19:142
Statistik på upphandlingsområdet
Prop. 2018/19:143
Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
Prop. 2018/19:145
Personlig assistans för hjälp med andning
Prop. 2018/19:147
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande
Prop. 2018/19:150
Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Prop. 2018/19:151
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Prop. 2018/19:154
Brott mot förtroendevalda
Prop. 2018/19:155
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
Prop. 2018/19:156
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Prop. 2018/19:157
Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Prop. 2018/19:158
En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Prop. 2018/19:159
Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Prop. 2018/19:160
Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag
Prop. 2018/19:161
Skatteregler för tjänstepensionsföretag
Prop. 2018/19:162
En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
Prop. 2018/19:163
Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
Prop. 2018/19:164
Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Prop. 2018/19:165
Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff
Prop. 2018/19:166
Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland