SOU 1927:1
Betänkande angående åtgärder för tryggande av skogsvårdsstyrelsernas ekonomi m. m
SOU 1927:2
Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
SOU 1927:3
Betänkande med förslag till lag om vissa av landsting eller kommuner drivna sjukhus m. m
SOU 1927:4
Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan
SOU 1927:5
Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid armén
SOU 1927:6
Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 3förteckning.
SOU 1927:7
Betänkande angående sjöfartsavgifter
SOU 1927:8
Betänkande med förslag till ny civil pensionslag m. m.
SOU 1927:9
Hussvampen och konservering av trä mot röta
SOU 1927:10
Betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m. m. : 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande 1
SOU 1927:11
Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m
SOU 1927:12
Betänkande med förslag angående den statsunderstödda egnahemsverksamheten
SOU 1927:13
Betänkande med förslag angående vidgad rätt till utträde ur Svenska kyrkan jämte därmed sammanhängande frågor
SOU 1927:14
Yttrande angående allmänna principer för en ny gruvlagstiftning
SOU 1927:15
Yttranden i anledning av Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning
SOU 1927:16
Betänkande med förslag till åtgärder gentemot missbruk av alkoholhaltiga apoteksvaror m. m. samt av behörigheten att å recept utskriva spritdrycker m. m. från apoteksinrättning
SOU 1927:17
Järnvägs- och automobiltrafikkonferensen i Stockholm den 23-25 maj 1927.
SOU 1927:18
Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande. 2,
SOU 1927:19
Utlåtande angående tillverkning av alkoholsvaga extraktrika maltdrycker
SOU 1927:20
Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa
SOU 1927:21
Betänkande med förslag till kungörelse angående anställande av kommissionärer hos statsdepartement och vissa ämbetsverk m. fl. myndigheter
SOU 1927:22
Utredning angående disposition av skogsavkastningen vid boställen anslagna till klockare och lärare vid de allmänna läroverken
SOU 1927:23
Promemorior rörande vissa beskattningsfrågor
SOU 1927:24
Tabeller rörande taxeringen av jordbruksfastighet år 1922 i rikets landskommuner
SOU 1927:25
Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m
SOU 1927:26
Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet
SOU 1927:27
Utredning och förslag rörande inrättande av kommunala flickskolor
SOU 1927:28
Betänkande och förslag angående turistreklam- och upplysningsverksamheten i utlandet
SOU 1927:29
Betänkande och förslag rörande den centrala försvarsförvaltningen
SOU 1927:30
Förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
SOU 1927:31
Betänkande med förslag angående avvecklingen av Aktiebolaget Kreditkassans av år 1922 engagemang
SOU 1927:32
Betänkande med förslag till den högre lantbruksundervisningens ordnande
SOU 1927:33
Betänkande angående pensionering av arbetarpersonal vid försvarsväsendet och allmänna civilförvaltningen
SOU 1927:34
Betänkande med förslag till åtgärder gentemot spritsmuggling från fartyg, som uppehålla trafik med utlandet m.m.
SOU 1927:35
Utredning och förslag rörande ändrade grunder för val och valbarhet till riksdagens första kammare