SOU 1995:1
Ett renodlat näringsförbud
SOU 1995:2
Arbetsföretag en ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:3
Grön diesel miljö- och hälsorisker
SOU 1995:4
Långtidsutredningen 1995
SOU 1995:5
Vårdens svåra val
SOU 1995:6
Muskövarvets framtid
SOU 1995:7
Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa
SOU 1995:8
Pensionsrättigheter och bodelning betänkande
SOU 1995:9
Fullt ekonomiskt arbetsgivaransvar
SOU 1995:10
Översyn av skattebrottslagen : delbetänkande
SOU 1995:11
Nya konsumentregler
SOU 1995:12
Mervärdesskatt : nya tidpunkter för redovisning och betalning : delbetänkande
SOU 1995:13
Analys av försvarsmaktens ekonomi
SOU 1995:14
Ny elmarknad : delbetänkande
SOU 1995:15
Könshandel
SOU 1995:16
Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige : en dokumentation och utvärdering : rapport för 1993 års prostitutionsutredning
SOU 1995:17
Homosexuell prostitution : en kunskapsinventering : rapport för 1993 års prostitutionsutredning
SOU 1995:18
Konst i offentlig miljö betänkande
SOU 1995:19
Ett säkrare samhälle : huvudbetänkande
SOU 1995:20
Utan el stannar Sverige : [scenarion och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1995:21
Staden på vattnet utan vatten : [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1995:22
Radioaktiva ämnen slår ut jordbruk i Skåne : [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1995:23
Brist på elektronikkomponenter : [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1995:24
Gasmoln lamslår Uppsala : [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
SOU 1995:25
Samordnad och integrerad tågtrafik på Arlandabanan och i Mälardalsregionen betänkande
SOU 1995:26
Underhållsbidrag och bidragsförskott
SOU 1995:27
Regional framtid : slutbetänkande
SOU 1995:28
Lagen om vissa internationella sanktioner
SOU 1995:29
Civilt bruk av försvarets resurser : regelverken, erfarenheter, helikoptrar : delbetänkande
SOU 1995:30
Alkylat och miljöklassning av bensin : delbetänkande
SOU 1995:31
Ett vidareutvecklat miljöklassystem i EU : delbetänkande
SOU 1995:32
IT och verksamhetsförnyelse inom rättsväsendet
SOU 1995:33
Ersättning för ideell skada vid personskada : slutbetänkande
SOU 1995:35
Avgifter inom handikappområdet
SOU 1995:36
Förmåner och sanktioner
SOU 1995:37
Vårt dagliga blad
SOU 1995:38
Yrkeshögskolan
SOU 1995:39
Några utländska forskares syn på svensk arbetsmarknadspolitik : rapport till Arbetsmarknadspolitiska kommittén
SOU 1995:40
Älvsäkerhet
SOU 1995:41
Allmän behörighet för högskolestudier : delbetänkande
SOU 1995:42
Framtidsanpassad Gotlandstrafik
SOU 1995:43
Sambandet redovisning - beskattning : delbetänkande
SOU 1995:44
Aktiebolagets organisation
SOU 1995:45
Grundvattenskydd : slutbetänkande
SOU 1995:46
Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen
SOU 1995:47
Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen : slutbetänkande
SOU 1995:48
EG-anpassade körkortsregler : delbetänkande
SOU 1995:49
Prognoser över statens inkomster och utgifter
SOU 1995:50
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet : rapport
SOU 1995:51
Elförsörjning i ofred : delbetänkande
SOU 1995:52
Godtrosförvärv av stöldgods?
SOU 1995:53
Samverkan för fred
SOU 1995:54
Fastighetsbildning
SOU 1995:55
Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden : delbetänkande
SOU 1995:56
Förmåner och sanktioner
SOU 1995:57
Förslag om ett internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping-Linköping
SOU 1995:58
Kompetens och kunskapsutveckling : om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten : delbetänkande
SOU 1995:59
Ohälsoförsäkring och samhällsekonomi : olika aspekter på modeller, finansiering och incitament : rapport
SOU 1995:60
Kvinnofrid
SOU 1995:61
Myndighetsutövning vid medborgarkontor : rapport från MBK-utredningen
SOU 1995:62
EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet
SOU 1995:63
Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar : slutbetänkande
SOU 1995:64
Klimatförändringar i trafikpolitiken : slutbetänkande
SOU 1995:65
Näringslivets tvistlösning : slutbetänkande
SOU 1995:66
Polisens användning av övervakningskameror vid förundersökning : delbetänkande
SOU 1995:67
Naturgrusskatt, m.m.
SOU 1995:68
IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96
SOU 1995:69
Betaltjänster : slutbetänkande
SOU 1995:70
Allmänna kommunikationer - för alla?
SOU 1995:71
Behörighet och urval : förslag till nya regler för antagning till universitet och högskolor : delbetänkande
SOU 1995:72
Svenska insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp
SOU 1995:73
Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m.
SOU 1995:74
Lägenhetsdata
SOU 1995:75
Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv
SOU 1995:76
Arbete till invandrare : delbetänkande
SOU 1995:77
Röster om EU:s regeringskonferens : hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare : en sammanställning från EU 96-kommittén
SOU 1995:78
Den svenska rymdverksamheten
SOU 1995:79
Vårdnad, boende och umgänge
SOU 1995:80
EU om regeringskonferensen 1996 : institutionernas rapporter : synpunkter i övriga medlemsländer : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:81
Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd
SOU 1995:82
Finansieringslösningar för Göteborgs- och Dennisöverenskommelserna : slutbetänkande
SOU 1995:83
EU-kandidater : 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:84
Kulturpolitikens inriktning : slutbetänkande
SOU 1995:85
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 : en rapport från Kulturutredningen
SOU 1995:87
Försäkringsrörelse i förändring : delbetänkande
SOU 1995:88
Den brukade mångfalden D. 2betänkande.
SOU 1995:89
Svenskar i EU-tjänst rapport från EU-tjänstgöringsutredningen
SOU 1995:90
Kärnavfall och miljö : rapport [från ett internationellt seminarium om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och dess roll inför slutförvaringen av kärnavfall, Luleå 24-26 oktober 1994]
SOU 1995:91
Ett reformerat straffsystem
SOU 1995:92
EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet : delbetänkande
SOU 1995:93
Omprövning av statliga åtaganden : slutbetänkande
SOU 1995:94
Personalavveckling, utbildning och beskattning
SOU 1995:95
Hälsodataregister - vårdregister
SOU 1995:96
Jordens klimat förändras : en analys av hotbild och globala åtgärdsstrategier
SOU 1995:97
Miljöklassning av snöskotrar : slutbetänkande
SOU 1995:98
1990-talets bostadsmarknad : en första utvärdering : delbetänkande
SOU 1995:99
SMHI:s verksamhetsform?
SOU 1995:100
Hållbar utveckling i landets fjällområden
SOU 1995:101
Ett utvidgat EU - möjligheter och problem : sammanfattning av en hearing i augusti 1995 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:102
Medborgarnas EU - frihet och säkerhet? : frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:103
Föräldrar i självförvaltande skolor : delbetänkande
SOU 1995:104
Skattereformen 1990-1991
SOU 1995:105
Konkurrens i balans : åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m. : slutbetänkande
SOU 1995:106
Rapporteringsskyldighet för revisorer i finansiella företag : delbetänkande
SOU 1995:107
Avbytarverksamhetens organisation och finansiering betänkande
SOU 1995:108
Ny ellag : slutbetänkande
SOU 1995:109
Likvärdig utbildning på lika villkor : slutbetänkande
SOU 1995:110
Viljan att veta och viljan att förstå : kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande
SOU 1995:111
Omvärld, säkerhet, försvar : frågor om EU:s andra pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:112
Svensk sjöfart - näring för framtiden
SOU 1995:113
Fristående gymnasieskolor
SOU 1995:114
Indirekt tobaksreklam
SOU 1995:115
Ny lag om europeiska företagsråd : delbetänkande
SOU 1995:116
Jämställdhet - ett mål i utvecklingssamarbetet betänkande
SOU 1995:117
Jordbruk och konkurrens
SOU 1995:118
Totalförsvarspliktiga m 95
SOU 1995:119
Ändringar i hyresförhandlingslagen : hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. : delbetänkande
SOU 1995:120
TV och utbildning : delbetänkande
SOU 1995:121
Riksdagen, regeringen och forskningen : några drag i svensk forskningspolitik under två decennier
SOU 1995:122
Reform på recept : delbetänkande
SOU 1995:123
Subsidiaritetsprincipen i EU : en expertrapport till EU 96-kommittén
SOU 1995:124
Ett reformerat hovrättsförfarande
SOU 1995:125
Finansiell verksamhet i kris och krig slutbetänkande
SOU 1995:126
Kostnader för den statliga assistansersättningen
SOU 1995:127
Framtida central Europainformation
SOU 1995:128
Kulturegendomar och kulturföremål : [del]betänkande
SOU 1995:129
En styrande krigsorganisation : om avsikterna med LEMO-reformen : delbetänkande
SOU 1995:130
Sverige i EU - makt, öppenhet, kontroll : sammanfattning av ett seminarium i september 1995 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1995:131
Enklare och effektivare : om EU:s komplexitet och maktbalanser : två expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1995:132
Utvidgning och samspel : EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv : förhållandet småstat - stormakt: svenskt identitetsbyte : tre expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1995:133
Bostadsbidragen
SOU 1995:134
Verklig ledning - obegränsad skattskyldighet för juridiska personer? : delbetänkande
SOU 1995:135
Ubåtsfrågan 1981-1994 : rapport från Ubåtskommissionen
SOU 1995:136
Rättsväsendets resultat - så kan det redovisas ett förslag till modell för en samlad resultatredovisning
SOU 1995:137
Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen
SOU 1995:138
Departementskontoret - statsrådsarbete utanför regeringskansliet rapport av särskild utredare
SOU 1995:139
Omställning av energisystemet : slutbetänkande
SOU 1995:140
Omställning av energisystemet : slutbetänkande
SOU 1995:141
Folkbildning och vuxenstudier : rekrytering, omfattning, erfarenheter : delbetänkande
SOU 1995:142
Att röja hinder för samverkan, egenmakt, arbetslinjen : delbetänkande
SOU 1995:143
Vissa valfrågor
SOU 1995:144
Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan
SOU 1995:145
Fria val? : om kön, makt och fritid : delbetänkande
SOU 1995:146
Trygghet mot brott : rollfördelning och samverkan : slutbetänkande
SOU 1995:147
Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal
SOU 1995:148
Rationaliserad fastighetstaxering : delbetänkande
SOU 1995:149
Försäkringsskydd vid sjukdom : ett delbetänkande om rätten till ersättning och beräkning av inkomstunderlag under sjukpenningtid : delbetänkande
SOU 1995:155
Omtankar om vattendrag - ett nytt angreppsätt. Betänkande av Vattendragsutredningen