Prop. Prop/1872:2
angående be¬ viljande af statsbidrag till genomförande af ny tomt¬ reglering i Strengnäs efter den staden under April må¬ nad 1871 öfvergångna brand
Prop. Prop/1872:5
angående upp¬ hörande aj lastpenningar ne
Prop. Prop/1872:7
angående Bruks- egaren P. Käfs underdåniga ansökning i fråga om dispo¬ sitionen af köpeskillingen för af verkad skog å Ejhedens hemman och O!tre sockens öfverloppsmark i Kopparbergs län
Prop. Prop/1872:8
med förslag till för-’ fattning angående upphäfvande af 2 kap. 5 och 6 §§ Gif- termålsbalken samt förändrad lydelse af 15 kap. 4 § Rätte¬ gångsbalken och 18 kap. 5 § Strafflagen
Prop. Prop/1872:9
med förslag till förklaring af 17 kap. 3 § Ilandelsbalkcn, angående företrä¬ desrätt till betalning ur lös pant
Prop. Prop/1872:11
angående jorda/söndring från Militie-bostället Harg i Östergötlands län
Prop. Prop/1872:12
angående jord- afsöndring från militie-bostället Harg inom Östergötlands län. Kongl. Maj:t täcktes, uppå Stats-Rådets underdåniga tillstyrkan, i nåder gilla nämnda förslag, sådant det finnes detta protokoll bilagdt, samt förordna att i öfverensstämmelse dermed proposition skulle till Riksdagen aflåtas. Ex protocollo K. E. Kindblad. N:o 12. Ank. till Riksd. Kansli den 14 Febr. 1872, kl. 12 midd. Kongl. Maj-.ts nådiga Proposition till Riksdagen, i anledning af väckt fråga om afsöndring af jord frän Sånga prest- bord till utvidgning af Sånga-mo excercisplats i Wester- Norrlands län
Prop. Prop/1872:13
angående förhöjning i visst fall af den vid bränvinsutförsel till utrikes ort medgifna godtgörelse för erlagd tillverkning s- afgift
Prop. Prop/1872:14
om anvi¬ sande af anslag till reseunderstöd för besökande af inter- nationela expositionen i Wien år 1873 jemte andra der¬ med sammanhängande behof
Prop. Prop/1872:15
angående försättande på vakans tillsvidare af en del utaf båtsmanshållet i Blekinge län och Södra Möre härad af Calmar län
Prop. Prop/1872:16
om anvisande, af anslag för Sveriges deltagande i polytekniska ut¬ ställningen i Moskwa
Prop. Prop/1872:17
i fråga om berg- verlistiondens upphörande
Prop. Prop/1872:19
angående statsbidrag till pensionering af tjenstepersonalen vid statens jernvägstrafik och till enke- och pupillkassa för nämnda personals efterlemnade enkor och barn
Prop. Prop/1872:21
angående an¬ slag för att befrämja tillgodogörandet af de inom. riket förekommande fosforförande lager
Prop. Prop/1872:22
i anledning af en utaf f. d. Majoren m. in. August Hahr gjord underdå¬ nig framställning att under vissa vilkor få till statsverket öfverlemna åtskilliga af honom utarbetade karteverk jemte dertill hörande graverade plåtar, in. in.
Prop. Prop/1872:23
angående för¬ säljning af ett Postverket tillhörigt hus i Upsala stad
Prop. Prop/1872:24
angående efter¬ gift af Kronans rätt till dana-arf efter ogifta Catharina Maria Cronér och f. d. Hussaren Nils Wester
Prop. Prop/1872:26
angående upp¬ låtelse af en del utaf bastionen Drottningen jemte kro¬ nan tillhörig mark i Christianstad för anläggning af en vattenledning
Prop. Prop/1872:28
om antagande af eu författning angående ändring i visso fall af gällande bestämmelser om häradsting
Prop. Prop/1872:29
angående försäljning till Stora Kopparbergs bergslag af krono¬ lägenheten Hushagen i Stora Tima socken af Kop¬ parbergs län
Prop. Prop/1872:30
i fråga om bere¬ dandet af garnison i Carlskrona samt angående använ¬ dandet af det vid i 87 / års lagtima riksdag beviljade extra anslag af 65,000 R:dr till uppförande af stall- och rid¬ husbyggnader för fyra åkande batterier af Vendes ar¬ tilleriregemente
Prop. Prop/1872:31
angående begraf¬ ning s- och afviga kostnader med anledning af Hennes Maj:t Drottning Lovisas dödliga frånfälle