Prop. Prop/1869:2
angående afsöndring af jord från ryttmästarebostället Silfåkra vid Skånska Husar¬ regementet för anläggning af kyrka med kyrkogård, samt socken¬ stuga ock fattighus åt Kallna församling
Prop. Prop/1869:4
angående jordafsöndring från fanjunkare-bostället Stoby vid Skånska Husar-regementet, för Stoby församlings kyrkas och skolas behof
Prop. Prop/1869:5
angående försäljning af den till regementsskrifvare-bostället vid Helsinge regemente Norr¬ byn hörande andel i laxfisket Hofdan i Ljusne eif
Prop. Prop/1869:8
angående upphö¬ randet af det till Handels- och Sjöfartsfonden å RiJcs- statens Sjette Hufvudtitel uppförda förslagsanslag, emot beviljande af erforderliga medel till vissa utaf Kongl. Maj:t å nämnda fond anvisade utgifter
Prop. Prop/1869:10
angående bevil¬ jande af en brudgåfva till Hennes Kongl Höghet Prin¬ sessan Lovisa vid hennes förestående giftermål med Hans Kongl Höghet Kronprinsen af Danmark
Prop. Prop/1869:12
om försäljning af Kronans, till landtmäterikontor hittills begagnade hus med tillhörande tomt i Wisby
Prop. Prop/1869:13
i fråga om upplå¬ telse under ständig besittningsrätt af åtskilliga lägenheter å Kungsörs kungsladugård
Prop. Prop/1869:14
i fråga om skatt¬ frihet för Tärnafors lappskoleboställe 9cli Laxnäs kapell- predikantshoställe i Westerbottens län
Prop. Prop/1869:17
angående beviljande af medel till undsättning för de i följd af 1868 års missväxt nödlidande delar af riket
Prop. Prop/1869:19
angående för- nyadt förslag till normal ajlöningsstat och till stater å öfrig a utgifter och omkostnader vid Tullverket för år 1870
Prop. Prop/1869:21
med förslag till utgiftsstater för Skogsstyrelsen, Skogsstaten och Skogs- Iciroverken, att gälla från och med, år 1870
Prop. Prop/1869:22
angående anstånd med betalningen af 1868, 1869 och 1870 årens annuiteter å det Ystad —Eslöf jernvägs-aktiebolag beviljade statslån för byggandet af jernbana mellan Ystad och Eslöf
Prop. Prop/1869:24
i fråga om anstånd med amorteringen för är 1868 af det för sänkning af Mada-ån i Åsheda socken af Kronobergs län beviljade lån
Prop. Prop/1869:25
angående vissa grunder för förvaltningen af Statens jernväg strafik och sär¬ skild för den dervid anställda personals aflöning
Prop. Prop/1869:26
angående upphörande såväl af tackjernstionden och andra der¬ emot svarande tackjernsafgifter som af de friheter i fråga om ränta eller rotering, kväka vissa orter i egen¬ skap af bergslager nu åtnjuta
Prop. Prop/1869:29
angående beviljande af ytterligare medel till undsättning för de i följd af 1868 års missväxt nödlidande delar af Riket
Prop. Prop/1869:30
angående beviljandet aj medel till understödjande af allmännyttiga arbetsföretag för beredande aj tillfälle till arbetsförtjenst åt den i följd aj sistlidna års missväxt nödställda befolkningen i vissa delar af riket