Prop. 1978/79:1
om ersättning för anordnade av skyddsrum m.m.
Prop. 1978/79:2
med förslag till lag om namn och bild i reklam
Prop. 1978/79:3
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
Prop. 1978/79:4
om landstingskommunal musiklärarutbildning i Arvika
Prop. 1978/79:5
om vissa markförvärv för armén, m.m.;beslutad den 15 juni 1978.
Prop. 1978/79:8
om kapitaltillskott till Sveriges Investeringsbank AB
Prop. 1978/79:9
med förslag till fondkommissionslag, m.m.
Prop. 1978/79:10
om statligt stöd till åtgärder mot översvämningar i Emån1978.
Prop. 1978/79:11
med förslag till ändring i delgivningslagen (1970:428), m.m.
Prop. 1978/79:12
om underhåll till barn och frånskilda, m.m.
Prop. 1978/79:13
om ändringar i Iagen (1944:219) om djurskydd, m.m.
Prop. 1978/79:14
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om avgränsning av kontinentalsockeln m.m.
Prop. 1978/79:15
om statsbidrag till HandelshögskoIan i Stockholm.
Prop. 1978/79:16
om vissa anstäIlningsfrågor beträffande vårdlärare i gymnasieskolan och kommunal högskoleutbiIdning m.m.
Prop. 1978/79:18
om stöd till studiecirklar i energifrågor
Prop. 1978/79:19
om hälsoundersökning av sjöfolk
Prop. 1978/79:20
om förbud mot automatspel,m.m.
Prop. 1978/79:21
om överlåtelse av rätt till ersättning för upphovsriitt till bibelkommissionens översiättningar av bibeln
Prop. 1978/79:22
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål m.m.
Prop. 1978/79:23
om övertagande av aktierna i Nora Bergslags Järnvägs AB
Prop. 1978/79:24
om slopande av särskilda passageavgifter för Väner- och Mälartrafiken
Prop. 1978/79:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978/79
Prop. 1978/79:26
om ett särskilt statsbidrag till kommuner ech landstingskommuner under år 1979
Prop. 1978/79:27
om utvidgning av Sveriges sjöterritorium
Prop. 1978/79:28
med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m.
Prop. 1978/79:29
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgäder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1978/79:30
om inskränkt skattskyldighet för Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg m.m.
Prop. 1978/79:32
om åtgärder inom bryggeribranschen
Prop. 1978/79:33
om ändring i lagen (1698:430) om merväerdeskatt, m.m.
Prop. 1978/79:34
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1978/79:35
om ekonomiskt stöd till vissa rederiföretag
Prop. 1978/79:36
om allmän differentierad hastighetsbegränsning m.m.
Prop. 1978/79:37
om godkännande av IMCO-konvention om skeppsmätning amed därtill hörande internationella skeppsmätningsregler
Prop. 1978/79:38
om ändring i lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
Prop. 1978/79:39
om avdrag för framtida utgifter för hantering av kärnbränsle
Prop. 1978/79:40
med förslag till lag om bötesverkställighet m.m.
Prop. 1978/79:41
om tandläkarnas utbildning m.m.
Prop. 1978/79:42
om inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder i inkomstslaget annan fastighet, m.m.
Prop. 1978/79:43
om medelsanvisning m.m. på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 inom industridepartementets verksamhetsområde
Prop. 1978/79:44
med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m.
Prop. 1978/79:45
om villkoren för Iönsparande på vinstsparkonto
Prop. 1978/79:46
om stöd till vissa energibesparande åtgärder inom näringslivet
Prop. 1978/79:47
om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel
Prop. 1978/79:48
om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1978/79:49
om vissa varvsfrågor
Prop. 1978/79:50
om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m.
Prop. 1978/79:51
om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1978/79:52
om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.
Prop. 1978/79:53
om minskad statskontroll över kommunerna och landstingskommunerna
Prop. 1978/79:54
om ändrade regler för uppskov med beskattnhlg av realisationsvinst, m.m.
Prop. 1978/79:55
om forlängd köpeskillingskontroll m.m. vid överlåtelse av vissa statligt belånade småhus
Prop. 1978/79:56
om ändring i sjömansbeskattningen, m.m.;beslutad den 2 november 1978.
Prop. 1978/79:57
om inriktning av den regionala konsumentpolitiska verksamheten.
Prop. 1978/79:58
om ändring av reglerna om folkbokföring och beskattning av personer anställda utomlands i svenska statens tjänst, m.m.
Prop. 1978/79:59
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m.m.
Prop. 1978/79:60
om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet
Prop. 1978/79:61
om utvärdering av kommunindelningsreformen
Prop. 1978/79:62
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m.m.
Prop. 1978/79:63
med förslag till lag om ändring i byggnadslagen (1947:385)
Prop. 1978/79:64
om ändrad tidpunkt för ikraftträdande av konsunlentkreditlagen (1977:981) m.m.författningar
Prop. 1978/79:65
om ändring i lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift m.m.
Prop. 1978/79:66
om lån för underhåll av hyreshus
Prop. 1978/79:67
om förbud mot aga
Prop. 1978/79:68
om överenskommelse mellan Sverge och Frankrike omviss skattebefrieIse för svenska och franska kulturinstitutioner
Prop. 1978/79:69
om delpension för egenföretagare m.m.;beslutad den 16 november 1978.
Prop. 1978/79:70
om markförvärv för ett nytt övnings- och skjutfält för Hallands regemente
Prop. 1978/79:71
om utbildning av sjöbefäl samt drift- och underhållsteknisk personal i högskolan
Prop. 1978/79:72
om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
Prop. 1978/79:73
om åtgärder för arbetshandikappade
Prop. 1978/79:74
om ändring i lagen (1973:329) om häso- och miljöfarliga varor
Prop. 1978/79:75
om vissa pensionsfrågor
Prop. 1978/79:76
om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Prop. 1978/79:77
om godkännande av tilläggsprotokoll till Genévekonventionerna 1949 angående skydd för krigets offer
Prop. 1978/79:78
om protokoll om ändring i dubbelskattningsaval mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland
Prop. 1978/79:79
om ändring i lagen (1976:296) om kriskoppling m.m.
Prop. 1978/79:80
om godkännande av tilläggsprotokoll till den europeiska utlämningskonventionen och den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, m.m.
Prop. 1978/79:81
om ändrade beskattningsregler vid skogsuttag med anledning av skador på skog
Prop. 1978/79:82
om anslag för budgetåret 1979/80 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartemenetets verksamhetsområde.
Prop. 1978/79:83
om sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet
Prop. 1978/79:84
om myndigheternas skadestånsansvar i vissa personalärenden, m.m.
Prop. 1978/79:85
med förslag till jordförvärvslag, m.m.
Prop. 1978/79:86
om ändring i lagen (1971:380) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.
Prop. 1978/79:87
om finnansiellt stöd till Luossavaara-Kiirunavaara AB
Prop. 1978/79:88
om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
Prop. 1978/79:89
om lokalhyra
Prop. 1978/79:90
med förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.
Prop. 1978/79:91
om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, m.m.
Prop. 1978/79:92
om lokal- och utrustningsplaneringen vid statliga högskoleenheter
Prop. 1978/79:93
om genomförande av totaldimensionerad högskola
Prop. 1978/79:94
om ändring i vägtrankskattelagen (1973:601), m.m.
Prop. 1978/79:95
om den kommunala ekonomin
Prop. 1978/79:96
om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1978/79:97
om ändring i civiIförsvarslagen (1960:74)
Prop. 1978/79:98
med förslag till ny lag om registrering av båtar för yrkesmassig sjöfart, m.m.
Prop. 1978/79:99
om en ny trafikpolitik
Prop. 1978/79:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80.
Prop. 1978/79:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1978/79
Prop. 1978/79:104
om finansiellt stöd till Uddcomb Sweden AB.
Prop. 1978/79:105
med förslag till ändring i konkurslagen (1921:225), m.m.
Prop. 1978/79:106
om anslag till exportkreditbidrag.
Prop. 1978/79:107
om avtal om läkarutbild ning vid kommunala undervisningssjukhus, m.m.
Prop. 1978/79:108
om organisationen av verksanlheten med internationella adoptioner m.m.
Prop. 1978/79:109
om ändring i datalagen (1973:289)
Prop. 1978/79:110
om riktlinjer för skogspolitiken, m.m.
Prop. 1978/79:112
om regionallpolitik
Prop. 1978/79:113
om riktlinjer för u-landsinfonnation och biståndets organisation m.m.
Prop. 1978/79:114
med försIag till anslag till centralnämnden för fastighets budgetåret 1979/80
Prop. 1978/79:116
om vissa sjöfartsfrågor
Prop. 1978/79:117
om bemanning av fartyg, m.m.
Prop. 1978/79:118
om ändring i läkemedelsförordningen m.m.
Prop. 1978/79:119
om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning
Prop. 1978/79:120
med förslag om inträffande av statens miljonmedicinska laboratorium
Prop. 1978/79:121
om användningen av automatisk databehandling (ADB) i statsförvaltningen
Prop. 1978/79:122
om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet
Prop. 1978/79:123
om riktlinjer för industripolitiken, m.m.
Prop. 1978/79:124
om statens förvärv av Kockums varvsrörelse, m.m.
Prop. 1978/79:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79
Prop. 1978/79:126
om medel för tidigareläggningar av vissa investeringar inom SSAB Svenskt Stål AB, m. m.
Prop. 1978/79:127
om åtgärder för att främja sysselsätlningen i Norrbotten
Prop. 1978/79:128
om en allmän folk- och bostadsräkning år 1980, m.m.
Prop. 1978/79:129
med överlämnande av allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses årsredovisning
Prop. 1978/79:130
om vissa åtgärder på växtförädlingsområdet m.m.
Prop. 1978/79:131
om ADB i arbetsförmedlingen m.m.
Prop. 1978/79:132
om tolktaxa
Prop. 1978/79:133
om organisation för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård samt personalutbildning och personaladministrativ konsultation m. m. inom statsförvaltningen
Prop. 1978/79:134
om behandlingen av gällande särställningar för vissa företag och myndigheter vid leveranser till staten, m.m.
Prop. 1978/79:135
om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.
Prop. 1978/79:136
om trädgårdsnäringen
Prop. 1978/79:137
om ändrade processuella regler för skattetillägg, m. m.
Prop. 1978/79:138
om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1978/79:139
om bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag m. m.
Prop. 1978/79:140
ARBETSMARKNADSSTYRELSEN Förslag till investeringsreserv budgetåret 1979/80
Prop. 1978/79:141
om redovisning av mervärdeskatt, m. m.
Prop. 1978/79:142
om svensk rymdverksamhet
Prop. 1978/79:143
om barn och kultur
Prop. 1978/79:144
om bidrag till en svensk vetenskaplig expedition till Arktis
Prop. 1978/79:145
om åtgärder för tekoindustrin
Prop. 1978/79:146
om prisregleringen på fisk, m.m
Prop. 1978/79:147
om informations- och kulturutbytet med utlandet
Prop. 1978/79:148
med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1978 vid dess sextiofjärde sammanträde
Prop. 1978/79:149
om flygtrafik på Nordkalotten
Prop. 1978/79:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1979/80, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1978/79:151
om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1978/79:152
om transportstöd
Prop. 1978/79:153
om förbättrat studiestöd till 18-19-åringar i gymnasieutbildning
Prop. 1978/79:154
om omfördelning av den årliga fordonsskatten, m.m.
Prop. 1978/79:155
om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom
Prop. 1978/79:156
om vissa pensionsfrågor, m.m.
Prop. 1978/79:157
med förslag till lag om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommunder och församlingar, m. m.
Prop. 1978/79:158
om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden
Prop. 1978/79:159
med förslag till lag om rätt till Iedighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m. m.
Prop. 1978/79:160
om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m.
Prop. 1978/79:161
om ändring i uppbördsförfarandet enligt uppbördslagen (1953:272), m.m.
Prop. 1978/79:162
om sjukförsäkringsförmåner vid arbetsmarknadsutbildning och vissa vuxenstudier m.m.
Prop. 1978/79:163
med förslag till Iag om skötsel av jordbruksmark
Prop. 1978/79:164
om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.
Prop. 1978/79:165
om den svenska kapitalmarknaden
Prop. 1978/79:166
om godkännande av IMCO-konvention om upprättande av internationell organisation för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) med därtill
Prop. 1978/79:167
om Iån till Åreprojektet
Prop. 1978/79:168
om föräldrautbildning och förbättringar av föräldraförsäkringen m. m.
Prop. 1978/79:169
med förslag till Iag om yrkesmässig försäjning av dyrkverktyg
Prop. 1978/79:170
med förslag till lag om finansbolag, m. m.
Prop. 1978/79:171
om ändring i vallagen (1972:620) m. m.
Prop. 1978/79:172
om ändring i Iagen (1955:416) om sparbanker
Prop. 1978/79:173
om fortsatt valutareglering
Prop. 1978/79:174
om avveckling av nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader (NSB)
Prop. 1978/79:175
med förslag till Iag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, m. m.
Prop. 1978/79:176
om rapportering av oljeföroreningar m. m.
Prop. 1978/79:177
om ändrade erättningsregler inom sjukförsäkringen, m. m.
Prop. 1978/79:178
om husläkarsystem inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 1978/79:179
om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m.
Prop. 1978/79:180
om Iäroplan för grundskolan m. m.
Prop. 1978/79:181
om Iokala organ i kommunerna
Prop. 1978/79:182
om försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott
Prop. 1978/79:183
om ändring i arrendelagstiftningen
Prop. 1978/79:184
om Iag om ändring i Iagen (1976:350) om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Prop. 1978/79:185
om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 1978/79:186
om ändring i Iagen (I886:84 s.14) angående skyldighet för utländsk man att i rättegång vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen
Prop. 1978/79:187
om huvudmannaskapet för fjällsäkerheten m. m.
Prop. 1978/79:188
om fördjupad företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner
Prop. 1978/79:189
om medelstillskott till Datasaab AB
Prop. 1978/79:190
med förslag till ändrade kapitaltäckningsregler för bankinstituten
Prop. 1978/79:191
om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
Prop. 1978/79:192
om finansiellt stöd till Luxor Industri AB
Prop. 1978/79:193
om ersättning för utbetalda underhållsbidrag
Prop. 1978/79:194
om ändring av Iån till Uddeholms AB
Prop. 1978/79:195
om förslärkt skydd för fri- och rättigheter m. m.
Prop. 1978/79:196
med förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia
Prop. 1978/79:197
om vårdutbildning inom högskolan
Prop. 1978/79:198
om utvidgad försöksverksamhet med ny planeringsordning för sjuksköterskeutbildning m. m.
Prop. 1978/79:199
om tillfällig stimulans av skogsavverkningarna, m. m.
Prop. 1978/79:200
med förslag till riktlinjer för införande av sommartid
Prop. 1978/79:201
om ändrade regler för exportkreditgaranti m.m.
Prop. 1978/79:202
om avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen under åren 1980-1984, m.m.
Prop. 1978/79:203
om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1980.
Prop. 1978/79:204
om omläggning av skogsbeskattningen
Prop. 1978/79:205
med förslag till renhållningslag, m.m.
Prop. 1978/79:206
om nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1980 m.m.
Prop. 1978/79:207
om förvärv av aktier i Södra Skogsägarna AB och Norrlands Skogsägares Cellulosa AB
Prop. 1978/79:208
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1978/79:209
om ändring i bostadsbeskattningen, m.m.
Prop. 1978/79:210
om ändrad företagsbeskattning
Prop. 1978/79:211
om stöd till beställare av fartyg, m.m.
Prop. 1978/79:212
om ändring i brottsbalken, m.m.
Prop. 1978/79:213
med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen.
Prop. 1978/79:214
om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m.
Prop. 1978/79:215
med förslag till lagstiftning om gränsövervakning
Prop. 1978/79:216
Om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen
Prop. 1978/79:217
om bildande av nationalparker i Skuleskogen och Tiveden
Prop. 1978/79:218
om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m.m.
Prop. 1978/79:219
om ett ökat anslag till internationellt utvecklingsarbete budgetåret 1979/80
Prop. 1978/79:220
om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
Prop. 1978/79:221
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1978/79:222
om bidrag till allmänna studiecirklar