Prop. 1936:2
('med förslag till lag om skuldebrev m. m.',)
Prop. 1936:133
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m.',)
Prop. 1936:140
('med förslag till ändrad lydelse av § 86 regeringsformen, § 38 riksdagsord\xad ningen samt §§ 1 och 2 tryckfrihetsförordningen',)
Prop. 1936:201
('med förslag till allmänt familjepensionsreglemente m. m.',)
Prop. 1936:209
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar m. m.',)
Prop. 1936:218
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete',)
Prop. 1936:232
('med förslag till förord- ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28 september 1928 örn statlig inkomst- och för\xad mögenhetsskatt, m. m.',)
Prop. 1936:240
('med förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt med mera',)
Prop. 1936:242
('angående ändrade bestämmelser för biskoparnas avlönande m. m.',)
Prop. Prop/1936:3
med förslag till lag om socialregister
Prop. Prop/1936:4
angående befrielse för J. 0. Wiklund, Kåtaträsk, från viss betalningsskyldig¬ het
Prop. Prop/1936:5
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1936:6
angående upplåtelse av viss fastighet till Malå kommun i Västerbottens län
Prop. Prop/1936:7
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att godtaga ackord å kronans ford¬ ringar för försålda kronoegendomar
Prop. Prop/1936:8
angående medgivande för Kungl. Maj.t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1936:9
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 23 december 191i (nr iöl) örn hingstbesiktning stvång
Prop. Prop/1936:10
angående avlönings- och pen- sionsförhållanden för kronojägaren å indragningsstat vid domän¬ verket E. J. Grafström
Prop. Prop/1936:11
angående nedskrivning av ett S. Holmgren, Vilhelmina, beviljat lån för anord¬ nande av kalktillverkning
Prop. Prop/1936:12
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunala val¬ lagen den 6 juni 1930 (nr 253) m. m.
Prop. Prop/1936:13
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 § lagen dea 26 november 1920 (nr 796) örn val till riksdagen
Prop. Prop/1936:14
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1936:15
med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av den inter¬ nationella arbetsorganisationens konferens år 1935 fattade beslut
Prop. Prop/1936:16
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pen¬ sion
Prop. Prop/1936:17
nied förslag till lag örn användande under budgetåret 1936/1937 av vissa till fonden för pensionering av civila tjänstinnehavare inflytande medel
Prop. Prop/1936:19
angående förstärkning av vissa anslag under femte huvudtiteln
Prop. Prop/1936:20
angående inköp för sta¬ tens räkning av gatsten
Prop. Prop/1936:21
angående rått för di¬ striktsveterinär att för löneklassplacering tillgodoräk¬ na viss föregående tjänstgöring
Prop. Prop/1936:22
med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1936
Prop. Prop/1936:24
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1936:25
angående godkännande av en mellan Sverige och Schweiz den 15 januari 1936 av¬ slutad konvention om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar, m. m.
Prop. Prop/1936:26
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 1 lagen den 6 juni 1925 (nr 382) angående uppvärmning av till kreatursföda avsedd mjölk m. m.
Prop. Prop/1936:27
angående ytterligare stats¬ understöd till Harmånger säns och Kyrksjöns rens¬ nings- och sänkning sföretag i Gävleborgs lån
Prop. Prop/1936:28
angående uppförande å ordinarie stat av befattningen som försäljningschef hos domänstyrelsen
Prop. Prop/1936:29
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1936:30
angående viss omläggning av automobilbesiktningsväsendet m. m.
Prop. Prop/1936:31
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1936:32
angående bidrag till svenska järnvägsmännens vilohemsförening u. p. a. för utvidgning av föreningens semesterhem å Hälle¬ kind
Prop. Prop/1936:33
angående efter¬ skänkande av återbetalningsskyldigheten beträffande av reparatören H. C. T. Lund oriktigt uppburna dyrtidstillägg
Prop. Prop/1936:34
angående rätt för underofficeren av 3:e graden på övergångsstat vid kustartilleriet A. V. Hall att tillgodoräkna sig viss tjänstetid för placering i löneklass
Prop. Prop/1936:35
med förslag till lag om arbetstiden vid automatisk tillverkning av fönsterglas m. m.
Prop. Prop/1936:36
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1936:37
angående befrielse för dels styckjunkaren vid Karlsborgs artillerirege¬ mente H. S. V. Ahlkvist, dels ock Birger Fredrik Bodin från dem ådömd betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1936:38
angående ändrade q runder för ortstillägg till reservarbetare
Prop. Prop/1936:39
angående ändrade grunder för lämnande av ersättning av statsmedel för taxe- ringsarbete i Stockholms stad m. m.
Prop. Prop/1936:40
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut- skånkningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1936:41
angående avgivande av förnyad förklaring i enlighet med bestämmelserna i art. 36, andra stycket, av stadgan för den fasta mellan- folkliga domstolen
Prop. Prop/1936:42
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 och 73 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1936:43
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1936:44
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga områden inom Karlskrona stad
Prop. Prop/1936:45
angående förvärv av mark för utvidgning av Norrlands trängkårs skjut- baneomräde
Prop. Prop/1936:46
angående anslag till jord¬ ansbo/fningsverksamhet inom Västerbottens och Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1936:47
angående bidrag till Norr¬ bottens läns hushållningssällskap för inrättande av lantbruksskola
Prop. Prop/1936:48
angående försälj¬ ning av vissa fastigheter i Stensele socken
Prop. Prop/1936:49
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ lagen den 1U juni 1928 (nr 289) angående handel med utsädesvaror
Prop. Prop/1936:50
angående försälj¬ ning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. m.
Prop. Prop/1936:51
angående inrättande vid karolinska mediko-kirurgiska institutet av en professur i radioterapi m. m.
Prop. Prop/1936:52
angående dyrtidstill- lägg och tillfällig löneförbättring åt biskopen i Härnö¬ sands stift Torsten Bohlin
Prop. Prop/1936:53
angående avlöning sanslag till pensionsstyreisen för budgetåret 1936/1937
Prop. Prop/1936:54
angående rätt för kaptenen i Karlsborgs artilleriregemente, löjtnan¬ ten vid regementet B. E. G. Rudling att tillgodo¬ räkna sig viss tjänstetid för placering i löneklass m. m.
Prop. Prop/1936:55
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1936:56
med förslag till förord¬ ning rörande ikraftträdandet av visst stadgande i för¬ ordningen den 31 maj 1935 (nr 255) örn ändring i vissa delar av taxeringsförordningen
Prop. Prop/1936:57
angående anslag till sta¬ tens växtskyddsanstalt för byggnadsarbeten m. m.
Prop. Prop/1936:58
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1936:59
angående avlös¬ ning av arrendet å kronoegendomen Hässiö
Prop. Prop/1936:61
angående lån till Jönköpings läns landsting för anskaffande av mate¬ riell för yrkesundervisningen vid Höreda skyddshem
Prop. Prop/1936:62
angående under¬ stöd åt föreningen till minne av Konung Oscar I och Drottning Josephina för verksamheten vid åker¬ brukskolonien Hall
Prop. Prop/1936:63
angående vill¬ koren för pension åt visst indelt manskap vid marinen
Prop. Prop/1936:64
angående över¬ lämnande av visst markområde till Ljungbyheds municipalsamhälle
Prop. Prop/1936:65
angående er¬ sättning till Axel Bernhard Axelson i anledning av sjukdom, ådragen unden' militärtjänstgöring
Prop. Prop/1936:67
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall förordna om kreditspärr
Prop. Prop/1936:68
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus
Prop. Prop/1936:69
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 15 § lagen den 1 juni 1934 (nr 242) om vägdistrikt
Prop. Prop/1936:70
angående bidrag till specialutbildning av barnsjuksköterskor
Prop. Prop/1936:71
angående åtgärder till soc¬ kerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1936:72
angående utbe¬ talning av preskriberade skadestånd till viss personal vid statens järnvägar
Prop. Prop/1936:73
angående för¬ säljning av Väsby kungsgård i Sala stad
Prop. Prop/1936:74
angående befri¬ else för förre vice korpralen Nils Edor Knapasjö från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1936:75
angående placering i löne- hänseende av vissa befattningshavare vid domänverket
Prop. Prop/1936:76
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1936:77
angående försälj¬ ning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden i Stockholm rn. m.
Prop. Prop/1936:78
angående inköp av fastigheten nr 3 i kvarteret Bispen i Lund m. m.
Prop. Prop/1936:79
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1936:80
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § lagen den 27 juni 1902 (nr 72 s. 3) angående verkställighet av domstols förordnan¬ de örn tvångsuppfostron m. m.
Prop. Prop/1936:81
angående bere¬ dande av medel till täckande av brister å marinens förskotts- m. fl. konton
Prop. Prop/1936:82
angående be¬ frielse för översten och sekundchefen för Livregemen¬ tet till häst greve W. A. Douglas och kaptenen vid kustartilleriet H. H. Victorin från viss betalnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1936:83
angående post¬ husbyggnad å Kungsholmen i Stockholm
Prop. Prop/1936:84
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 15 juni 1934 (nr 264) om erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1936:85
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 3 juni 1932 (nr 170) med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden, m. m.
Prop. Prop/1936:86
angående förvärv för kronans räkning av vissa jord- och vattenom¬ råden vid Stadsforsen i Indalsälven m. m.
Prop. Prop/1936:87
angående befrielse för chauffören Alvar Wilhelm Folke Pettersson från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1936:88
med förslag till förord¬ ning om vissa ändringar i förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hypo¬ teksbank m. m.
Prop. Prop/1936:89
angående kapitalökning för arrendeegnahemsfonden
Prop. Prop/1936:90
angående användande av medel ur domänverkets markinköpsfond för förvärv av fastigheterna Gamen nr 8 och 9 i Luleå stad
Prop. Prop/1936:92
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1936:93
angående pension åt förre arbetaren vid statens järnvägsbyggnader 0. Anders¬ son
Prop. Prop/1936:94
angående rätt för små¬ skollärarinnan Augusta Maria Samelius till viss tjånst- årsberåkning för pension
Prop. Prop/1936:95
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 193611937
Prop. Prop/1936:96
angående anslag till för¬ rådsbyggnad i Älvsjö i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1936:97
angående anvi¬ sande av medel till förbättring av förläggningsför- hållamlena å Järvafaltet
Prop. Prop/1936:98
med förslag till ändrad lydelse av §§ 20, 96 och 101 regeringsformen
Prop. Prop/1936:99
angående obligatorisk sju¬ årig folkskola m. m.
Prop. Prop/1936:100
angående folk- och småskoleseminariernas organisation m. m.
Prop. Prop/1936:101
angående statsverkets övertagande av staden Skövdes förpliktelser beträf¬ fande vissa befattningshavare, vilka vid rådhusrät¬ tens i staden upphörande komma att indragas, m. m.
Prop. Prop/1936:102
angående rätt för löjtnanten vid fortifikationen A. Nyblom att till¬ godoräkna sig viss tjänstetid för placering i löne- klass
Prop. Prop/1936:103
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 32 § lagen den 7 juni 1934 (nr 241) om allmänna vägar
Prop. Prop/1936:104
angående beräkningen i vissa fall av pension åt lärarinna med delaktighet i lä¬ rarinnornas pensionsanstalt
Prop. Prop/1936:105
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av A § sista stycket förord¬ ningen den A oktober 1929 (nr 307) angående tull- restitution
Prop. Prop/1936:106
angående restau- rering av Gustaf IILs paviljong i Haga
Prop. Prop/1936:107
angående försälj¬ ning av lägenheten Stockö mjöl- och sågkvarnar nr 1 och 2 i Söraby socken av Kronobergs län
Prop. Prop/1936:108
angående höj¬ ning av det i statsverkspropositionen för hudgetåret 19361937 under femte huvudtiteln upptagna av¬ löning sanslag et för medicinalstyrelsen
Prop. Prop/1936:109
angående rätt för adjunk¬ ten vid navigationsskolan i Göteborg S. A. G. Svensen Melbye att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1936:110
angående utövandet av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1936:111
angående avskrivning av till Västerås och Växjö domkyrkor utlämnade lån
Prop. Prop/1936:112
angående över¬ låtelse till Vännäs köping av den kronan tillhöriga vattenverksanläggningen å Vännäs läger jämte vissa markområden därstädes
Prop. Prop/1936:113
angående under¬ stöd åt löjtnanten J. G. Efvergrens änka Ulla Efvergren, född Ekström
Prop. Prop/1936:114
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 193611937 för viss perso¬ nal inom den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1936:115
angående vissa åtgärder till befrämjande av mejerihanteringen
Prop. Prop/1936:116
angående höjning av det i statsverkspropositionen för budgetåret 1936/1937 upptagna anslaget till åtgärder mot tuberkulos hos nöt¬ kreaturen
Prop. Prop/1936:117
angående förvärv för kronans räkning av Näs kraftstation med tillhörande mark och vattenrätt i Dalälven m. m.
Prop. Prop/1936:118
angående reglering av Norsholm—Västervik—Hultsfreds järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten
Prop. Prop/1936:119
nied förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 5 § tulltaxeförordningen den k oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1936:120
angående över¬ låtande till Skövde stad av kronans andelar i vissa samfällig heter å Billingen
Prop. Prop/1936:121
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1936:122
med förslag till förord¬ ning angående giltighetstiden för vissa tullsatser
Prop. Prop/1936:123
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 2, 3 och 9 förordningen den 17 maj 1935 (nr 176) angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1936:124
angående lönetillägg åt vissa revirförvaltare i domänverket
Prop. Prop/1936:125
angående pensionsrät- ten för vissa Övningslärare vid folkskoleseminarierna
Prop. Prop/1936:126
angående pensionsrätt för innehavaren av »Mimi Althainz professur i radio¬ terapi» vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1936:127
angående vissa ändringar i instruktionen för riksdagens revisorer av stats-, banko- och riksgäldsverken
Prop. Prop/1936:128
angående rätt för adjunk¬ ten S. W. Uhr att för lönetur tillgodoräkna viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1936:129
angående anslag för bud¬ getåret 193611937 till inrättande av en anstalt f:>r män som ådömts ungdomsfängelse m. m.
Prop. Prop/1936:130
angående pensionsråtten för vissa mejerikonsulenter
Prop. Prop/1936:131
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212) m. m.
Prop. Prop/1936:132
angående tillämpning av civila tjänstepensionsreglementet å personal, uppförd ä indragnings stat för domänverket
Prop. Prop/1936:134
med förslag till lag om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
Prop. Prop/1936:135
angående Chalmers tekniska institut m. m.
Prop. Prop/1936:136
angående skogsundervis- ningens omorganisation
Prop. Prop/1936:137
angående nedsättning av avgiften för skatteinbetalning över postgiro vid skatte- uppbörd i Stockholms stad
Prop. Prop/1936:138
angående anslag till lant- mäteristgrelsen m. m.
Prop. Prop/1936:139
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 269) örn fastighetsbildning i stad m. m.
Prop. Prop/1936:141
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1936:142
angående förbättrad pen¬ sion för sjuksköterskor med delaktighet i statens pen- sionsanstalt
Prop. Prop/1936:143
angående granskning av läroböcker
Prop. Prop/1936:144
angående ersätt¬ ning till vissa vid tågolycka skadade personer
Prop. Prop/1936:145
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1936:146
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 15 §, 27 kap. 11 och 15 §§ samt 30 kap. 45 § rättegångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1936:147
angående anslag till universitetsstatistik
Prop. Prop/1936:148
angående tillfällig löneförbättring för viss personal vid tekniska skolan i Stockholm
Prop. Prop/1936:149
angående försäljning till skatte av lägenheterna Gungsebro med Moholm nr 1, Hässlefallet nr 1 och Hassledalsängen nr 1 i Finne¬ rödja socken av Skaraborgs län
Prop. Prop/1936:150
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. faxe rings- förordningen den 28 september 1928
Prop. Prop/1936:151
med förslag till förordning med viss bestämmelse att iakttagas vid meddelande av rättighet till detaljhandel med rusdrycker
Prop. Prop/1936:152
angående återbetalning av stödlån genom förbättringsarbete
Prop. Prop/1936:153
angående ytterligare stats¬ understöd till torrläggningsförtaget Ätrans reglering i Skaraborgs och Älvsborgs län
Prop. Prop/1936:154
angående ytterligare stats¬ understöd till Hidinge—Spångakärrens torrläggnings¬ företag i Örebro lån
Prop. Prop/1936:155
angående för¬ höjd ersättning till A. F. H. Persson i anledning av skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1936:156
angående anslag till fång¬ vården m. m.
Prop. Prop/1936:157
angående bidrag till åtgärder för Mälarens reglering
Prop. Prop/1936:158
angående sänkning av räntan å vissa uppskovslån ur egnahemslånefonden
Prop. Prop/1936:159
med förslag till grunder för dyrtidstillägg åt präster för budgetåret 193611937
Prop. Prop/1936:160
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 13 § lagen den 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1936:162
angående medel till väg¬ trafikmyndighetens verksamhet under budgetåret 1936/ 1937
Prop. Prop/1936:163
med förslag till lag om kommunala pensionstillskott m. m.
Prop. Prop/1936:164
angående försälj¬ ning av vissa markområden till staden Mariestad
Prop. Prop/1936:165
angående anslag till åter¬ bäring av viss del av erlagd stämpelavgift för John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad
Prop. Prop/1936:166
angående statsverkets övertagande av städerna Hedemoras och Säters för¬ pliktelser beträffande vissa befattningshavare, vilka vid rådhusrätternas i städerna upphörande komma att indragas
Prop. Prop/1936:167
angående försöksverksam¬ heten på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1936:169
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1936:170
angående statsbidrag för anläggande av allmänna flottleden Dalälven—Bott¬ niska viken
Prop. Prop/1936:171
angående karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1936:172
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rått till danaarv
Prop. Prop/1936:173
angående försäljning au vissa allmänna arvsfonden tillfallande fastigheter
Prop. Prop/1936:174
angående vissa änd¬ ringar i gällande avlöning sreglementen för nyregle- rade verk
Prop. Prop/1936:175
angående anslag till sär¬ skild folkräkning m. m.
Prop. Prop/1936:176
angående anslag för be¬ främjande av hemslöjden inom Bohuslän
Prop. Prop/1936:177
angående inrättande av statens hantverkslånefond m. m.
Prop. Prop/1936:178
angående nybyggnad för statens väginstitut
Prop. Prop/1936:179
med förslag till avtal med Jukkasjärvi kommun m. fl. rörande beskattningen av staten tillkommande royaltg eller därmed jämförlig ersättning från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1936:180
med förslag till förord¬ ning örn upphävande av rått till restitution av B-skatt
Prop. Prop/1936:181
angående kvinnliga befattningshavares vid undervisningsväsendet avlö¬ ningsförmåner under tjänstledighet för havandeskap m. in.
Prop. Prop/1936:182
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 7, 8, 13, 29, 40 och 42 §§ lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering
Prop. Prop/1936:183
angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1936:184
med förslag till lag om ändrad lydelse av 75 § stadsplanelagen den 29 maj 1931 (nr 142) m. m.
Prop. Prop/1936:185
angående anslag till låneunderstöd åt vissa fastighetsägare i Kiruna och Malmberget
Prop. Prop/1936:186
angående befri¬ else för tyghantverkaren G. E. Rahm frän viss ersätt¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1936:187
angående ändrade be¬ stämmelser örn län till förekommande av exekutiv för¬ säljning
Prop. Prop/1936:188
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1936:189
angående gäl¬ dandet av vissa kostnader i anledning av jagaren Klas Ugglas grundstötning m. m
Prop. Prop/1936:190
med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.
Prop. Prop/1936:191
med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10, § 16 och § 26 riksdagsord¬ ningen
Prop. Prop/1936:192
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1936:193
angående domänverkets övertagande av Kalix träindustriaktiebolags tillgångar m. m.
Prop. Prop/1936:194
angående bidrag till viss forskningsverksamhet på det jordbrukstekniska om¬ rådet
Prop. Prop/1936:195
angående anslag till be¬ redande av billigare biljettkostnader för sjöfolk vid resor till och från hemorten i vissa fall
Prop. Prop/1936:196
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1936:197
angående pension åt skrivbiträdet vid sjömanshuset i Lysekil Alma Hans¬ son, född Johansson
Prop. Prop/1936:198
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1936:199
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda per¬ soner
Prop. Prop/1936:200
angående tilläggspension åt f. d. kanslirådet J. Franzéns änka
Prop. Prop/1936:202
med förslag till lag om kommunal fondbildning m. m.
Prop. Prop/1936:203
angående befri¬ else för furiren vid Kronobergs regemente I. H. Persson och Gunnar Gideon Magnusson från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1936:204
angående bidrag till bear¬ betning av visst material från filosofie doktorn Sven He¬ dins expeditioner i det inre Asien åren 1927—1934
Prop. Prop/1936:205
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 14 § 3 mom. lagen den 29 juni 1912 (nr 206) örn arbetarskydd
Prop. Prop/1936:206
angående änd¬ rade grunder för statsbidrag till vissa grenar av den slutna sjukvården m. m.
Prop. Prop/1936:207
med förslag till ändring i hälsovårdsstadgan m. m.
Prop. Prop/1936:208
med förslag om ändring i vissa delar av civila tjånstepensionsreglementet den 30 juni 1934 (nr 442)
Prop. Prop/1936:210
angående rätt för förra timlärarinnan Rakel Vilhelmina Elisabet (Lisa) Nord¬ ström att för tilläggspension tillgodoräkna viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1936:211
angående pension åt ge¬ neralmajoren E. Virgin
Prop. Prop/1936:212
angående försäljning av den telegrafverket tillhöriga fastigheten nr 20 i kvarte¬ ret Jungfrun i Stockholm
Prop. Prop/1936:213
med förslag till motor- fordonsförordning och vägtrafikstadga
Prop. Prop/1936:214
med förslag till inkomst- och utgiftsstat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 193611937 m. m.
Prop. Prop/1936:215
angående anslag till fort¬ löpande konjunkturundersökningar
Prop. Prop/1936:216
angående förtidspension och avskedsersättning åt vissa tjänstemän vid statens järnvägsbyggnader
Prop. Prop/1936:217
angående upphävande av § 29 mom. 1 och § 38 reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt
Prop. Prop/1936:219
angående omlägg¬ ning av skgddshemsverksamheten m. m.
Prop. Prop/1936:220
angående försäljning till Växjö—Åseda—Hultsfreds järnvägsaktiebolag av Östra Vårends järnväg
Prop. Prop/1936:221
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1936:222
angående anslag för bud¬ getåret 1936/1937 till folkpensioner och invalidunder stöd
Prop. Prop/1936:223
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 11 § för¬ ordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militär¬ tjänstgöring
Prop. Prop/1936:224
angående gäl¬ dande av kostnader för marklösen m. m. i samband med anordnande av farled Ramsvikskilen—Alstens- hamn
Prop. Prop/1936:225
angående för- svarsväsendets ordnande
Prop. Prop/1936:226
med förslag till värnpliktslag
Prop. Prop/1936:227
med förslag till lag om tillägg till lagen den 9 april 1926 (nr 66) angående anskaffande av fartyg för krigsmaktens ställande på krigsfot (fartygsuttagningslagen)
Prop. Prop/1936:228
angående vissa anslag under fjärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1936:230
med förslag till lantarbetstidslag
Prop. Prop/1936:231
angående anslag för budgetåret 193611937 till arbetsrådet
Prop. Prop/1936:233
angående viss reglering av handeln med färsk torsk
Prop. Prop/1936:234
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av 8, 10, 11 och 16 kap. straff¬ lagen m. m.
Prop. Prop/1936:235
med förslag till ändrad lydelse av §§ 1, 3. A och 5 tryckfrihetsförordningen m. m.
Prop. Prop/1936:236
angående upphävande av nuvarande samband mellan tjänstepensioneringen i statens pensionsanstalt och den allmänna pensions¬ försäkringen m. m.
Prop. Prop/1936:238
angående vissa stödåt¬ gärder för den svenska sjöfartsnäringen
Prop. Prop/1936:239
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1936:241
med förslag till lag om domkapitel m. m.
Prop. Prop/1936:243
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1936:244
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1936:245
angående överenskom¬ melser med civilstatens och telegrafverkets änke- och pupillkassor örn övertagande av kassornas rörelse, m. m.
Prop. Prop/1936:246
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1936:247
angående återuppföran- de av brunnen byggnad vid Rosersbergs slott m. m.
Prop. Prop/1936:248
angående anslag för bud¬ getåret 193611937 till Lotsverket: Avlöningar till be¬ fattningshavare hos lotsstyrelsen, m. m.
Prop. Prop/1936:249
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn centralkassor för jordbruks¬ kredit m. m.
Prop. Prop/1936:250
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 8 kap. 4 § lagen om för¬ mynderskap m. m.
Prop. Prop/1936:251
med förslag om ändring i vissa delar av militära tjänstepensionsreglementet den 17 maj 1935 (nr 167)
Prop. Prop/1936:252
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 8 mars 1889 (nr 2) örn straff för ämbetsbrott av präst och örn laga domstol i sådana mål
Prop. Prop/1936:253
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o) och 13:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1936:254
angående anslag till släck¬ ning av skogseld
Prop. Prop/1936:255
med förslag till lag an¬ gående förbud mot förvärv från utlandet av vissa far¬ tyg
Prop. Prop/1936:256
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämp¬ ningen av 13 § andra stycket lagen för Sveriges riks¬ bank den 30 juni 193A och av §§ 9 oell 11 lagen örn rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1936:258
angående överenskom¬ melse med statens järnvägars änke- och pupillkassa örn övertagande av kassans rörelse, m. m.
Prop. Prop/1936:259
angående förstärkning av statens centrala frökontrollanstalts avlöningsanslag för budgetåret 1935/1936
Prop. Prop/1936:260
angående anslag till låneunderstöd åt vissa egnahemsägare i Göte¬ borgs och Bohus län
Prop. Prop/1936:261
med förslag till ändrad ly¬ delse av § 44 regeringsformen och § 5 successionsord¬ ningen
Prop. Prop/1936:262
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tull¬ avgift
Prop. Prop/1936:263
angående fortsatt statlig exportkreditgaranti
Prop. Prop/1936:264
angående ersättning åt J. P. Styrman i Karungi för förluster i anledning av inköp av vissa besittningsrätter
Prop. Prop/1936:265
angående anslag till stat¬ liga och kommunala beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1936:266
angående anslag till sta¬ tens arbetslöshetskommission, reservarbeten och kon- tantunderstödsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1936:267
med förslag till beräk¬ ning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1936/1937 m. m.
Prop. Prop/1936:268
med ändrat förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1936
Prop. Prop/1936:269
med ändrade förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förord¬ ningen den 28 september 1928 örn statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, m. m.