Prop. 1998/99:1
Budgetpropositionen för 1999
Prop. 1998/99:3
Åtgärder mot dopning
Prop. 1998/99:4
Stärkt patientinflytande
Prop. 1998/99:6
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Prop. 1998/99:7
Koncernbeskattningsfrågor för ideella föreningar och stiftelser, m.m.
Prop. 1998/99:10
Ändringar i rättshjälpslagen
Prop. 1998/99:11
Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång
Prop. 1998/99:12
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien m.m.
Prop. 1998/99:13
Avgaser och buller från mobila maskiner
Prop. 1998/99:14
Nya överenskommelser om Nordiska investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
Prop. 1998/99:15
Omstrukturering och beskattning
Prop. 1998/99:16
Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m.
Prop. 1998/99:18
Vissa punktskatte- och tullfrågor
Prop. 1998/99:19
Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.
Prop. 1998/99:23
Ett samordningskontor i Kalmar för Globala utvärderingen av internationella vatten
Prop. 1998/99:24
Ett sekretariat i Stockholm för Östersjöstaternas råd
Prop. 1998/99:26
Beskattning av råtallolja
Prop. 1998/99:28
Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta
Prop. 1998/99:29
Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet
Prop. 1998/99:30
Investerarskydd
Prop. 1998/99:34
Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m.
Prop. 1998/99:35
Ny lag om skiljeförfarande
Prop. 1998/99:37
Ändringar i rättegångsbalken hovrättsfrågor m.m
Prop. 1998/99:38
Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.
Prop. 1998/99:41
Ändringar i brottsskadelagen
Prop. 1998/99:42
Ändringar i trafikskadelagen
Prop. 1998/99:44
Ändringar i lagen (1986:436) om näringsförbud
Prop. 1998/99:48
Skattefrågor och investerarskydd
Prop. 1998/99:53
Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Prop. 1998/99:62
Vissa byggfrågor m.m.
Prop. 1998/99:64
Säkrare kemikaliehantering
Prop. 1998/99:65
Videokonferens i rättegång
Prop. 1998/99:66
En stärkt kommunal revision
Prop. 1998/99:68
Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Prop. 1998/99:69
Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld
Prop. 1998/99:70
Könsstympning - borttagande av kravet på dubbel straffbarhet
Prop. 1998/99:71
Ersättning av staten till steriliserade i vissa fall
Prop. 1998/99:72
Rättspsykiatriskt forskningsregister
Prop. 1998/99:73
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 1998/99:74
Förändrad omvärld - omdanat försvar
Prop. 1998/99:76
Försäkringsmedicinska utredningar, m.m.
Prop. 1998/99:77
Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m.
Prop. 1998/99:78
Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar m.m.
Prop. 1998/99:79
Tullagens överklaganderegler, m.m.
Prop. 1998/99:80
Kasinospel i Sverige m.m.
Prop. 1998/99:83
Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete
Prop. 1998/99:84
Lag om skatt på avfall
Prop. 1998/99:86
Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör
Prop. 1998/99:87
Ändrade försäkringsrörelseregler
Prop. 1998/99:88
Bekämpning av smittsamma djursjukdomar
Prop. 1998/99:89
Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting
Prop. 1998/99:90
Utstationering av arbetstagare
Prop. 1998/99:91
Vissa trafikfrågor m.m.
Prop. 1998/99:92
Ändringar i telelagen m.m.
Prop. 1998/99:93
Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.
Prop. 1998/99:98
Vissa premiepensionsfrågor
Prop. 1998/99:99
Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS
Prop. 1998/99:100
1999 års ekonomiska vårproposition
Prop. 1998/99:101
Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.
Prop. 1998/99:102
Handel med ädelmetallarbeten
Prop. 1998/99:105
Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd
Prop. 1998/99:106
Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m.
Prop. 1998/99:107
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning
Prop. 1998/99:108
Advokaters etableringsrätt
Prop. 1998/99:109
Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2000, m.m.
Prop. 1998/99:110
Vissa skolfrågor m.m.
Prop. 1998/99:112
Svenskt deltagande i en fredsstyrka i Kosovo
Prop. 1998/99:113
Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering
Prop. 1998/99:114
Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål
Prop. 1998/99:115
På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro
Prop. 1998/99:117
Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland
Prop. 1998/99:118
Konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Prop. 1998/99:119
Socialförsäkringens personkrets
Prop. 1998/99:120
Företagshälsovård
Prop. 1998/99:122
Kommunala bostadsföretag
Prop. 1998/99:124
Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.
Prop. 1998/99:126
Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige
Prop. 1998/99:127
Införsel av beskattade varor
Prop. 1998/99:129
Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m.
Prop. 1998/99:130
Ny bokföringslag m.m.
Prop. 1998/99:131
Ny svensk filmpolitik
Prop. 1998/99:133
Särskild företrädare för barn
Prop. 1998/99:134
Vissa alkoholfrågor, med mera.
Prop. 1998/99:135
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.
Prop. 1998/99:137
Införande av schablonberäkning på elmarknaden m.m.
Prop. 1998/99:138
Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden
Prop. 1998/99:140
Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
Prop. 1998/99:141
Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föreningar och om tungmetaller m.m.
Prop. 1998/99:142
Femprocentsregeln för försäkringsföretag och banker
Prop. 1998/99:143
Nationella minoriteter i Sverige
Prop. 1998/99:144
Regler om företagskoncentration
Prop. 1998/99:145
Ändring av fridskränkningsbrotten